ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

52

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 18. září 1992

Věc: Návrh na složení prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Důvod předložení: Obsah:
Materiál je předkládán Pracovní a osobní charakteristika
v souladu se zákonem ČNR navržených členů prezidiální
č. 61/92 Sb., o Nejvyšším rady Nejvyššího kontrolního úřadu ČR
kontrolním úřadě ČR (7 listů)

Předkládá:

Ing. Pavel HUSSAR v. r.

prezident Nejvyššího kontrolního

úřadu České republiky

Ing. Josef ABRHÁM - je pracovníkem Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (NKÚ ČR) od 10. 7. 1992
39 let (nar. 4. 7. 1952)Je navrhován za člena prezidiální rady NKÚ ČR pro úsek terciální sféry.
státní příslušnost ČSFR
národnost česká
ženatý

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze


bez politické příslušnosti

Studium na Vysoké škole ekonomické dokončil v roce 1976. V témže roce nastoupil do ekonomického odboru Úřadu vlády ČR v Praze do funkce odborného referenta. Od 1. 4. 1977 pracoval ve stejné funkci v České pojišťovně v Praze. Od září roku 1978 přešel do České státní spořitelny v Praze do funkce vedoucího účtárny. V roce 1980 přešel na ministerstvo financí ČR, kde pracoval v revizním odboru, a to postupně ve funkcích vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru.

Získal dostatečné vědomosti a zkušenosti v oblasti finanční politiky se zaměřením na nevýrobní sféru. Jmenovaný má potřebné řídící a organizační schopnosti.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Ing. Jan BAŠE

55 let (nar. 30. 6. 1937)

- je pracovníkem Federálního ministerstva kontroly (FMK)
státní příslušnost ČSFR

národnost česká

ženatý

Je navrhován za člena prezidiální rady NKÚ ČR pro úsek obrany a bezpečnosti.
Vzdělání:

Vojenská akademie v Brně

bez politické příslušnosti

Vysokoškolské studium na vojenské akademii dokončil v roce 1973. Od roku 1977 pracoval na ministerstvu obrany ve funkci vedoucího inspektora. V lednu 1986 přešel do Výboru lidové kontroly ČSFR, kde pracoval ve funkci náčelníka oddělení kontroly hospodářsko-mobilizačních příprav. v roce 1990 byl jmenován do funkce ředitele odboru obrany a bezpečnosti FMK. V roce 1992 absolvoval 14-ti denní rekvalifikační kurz management, pořádaný ministerstvem obrany USA. Navrhovaný má bohaté zkušenosti v oblasti obrany státu i praktické zkušenosti z kontrolní a inspekční činnosti. Má potřebné řídící a organizační schopnosti.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Ing. Karel BIDLO- je pracovníkem Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (NKÚ ČR) od 13. 7. 1992.
59 let (nar. 8. 4. 1933)

státní příslušnost ČSFR

národnost česká


Je navrhován za člena prezidiální rady NKÚ ČR pro úsek státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.
ženatý
Vzdělání:

ČVUT, fakulta ekonomicko-inženýrská v Praze

VŠE, postgraduální studium ekonomická efektivnost investic a vědeckotechnického rozvoje

Studium na ČVUT ukončil v roce 1959. Po studiu nastoupil k ČSAD jako provozní mistr. V roce 1961 přešel na bývalé ministerstvo spotřebního průmyslu v Praze do funkce samostatného odborného referenta se zaměřením na prováděcí a finanční plán projektových kapacit resortu. Od 1. 2. 1969 pracoval na ministerstvu financí ČR, kde postupně zastával funkce vedoucího odborného referenta-specialisty, vedoucího oddělení a od roku 1990 ředitele odboru státního závěrečného účtu. Na NKÚ ČR je pověřen řízením odboru státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.

JUDr. Kateřina HÁJKOVÁ - je pracovnicí Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (NKÚ ČR) od 15. 6. 1992
45 let (nar. 9. 7. 1947)

státní příslušnost ČSFR

národnost česká


Je navrhována za člena prezidiální rady NKÚ ČR pro úsek legislativně právní a metodicko-organizační.
vdaná

Vzdělání:

Universita Karlova, právnická fakulta

bez politické příslušnosti


Studium na právnické fakultě dokončila v roce 1970. Po mateřské dovolené nastoupila v roce 1975 do Keramoprojektu jako podnikový právník. Od roku 1978 pracovala na Federálním úřadu pro vynálezy v legislativně právním odboru. Od roku 1990 byla zaměstnána v Kanceláři České národní rady ve funkci právníka - poradce a odborného konzultanta. Pro její bezúhonnost, morální vlastnosti a odborné znalosti a praxi v odboru legislativy a práva, spolu s řídícími a organizačními schopnostmi je dostatečnou zárukou, že bude svěřenou funkci řádně vykonávat. V současné době je pověřena řízením a výstavbou legislativně-právního a metodicko-organizačního odboru NKÚ ČR.

Pro výkon člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Ing. Bohdan HEJDUK- je pracovníkem Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (NKÚ ČR) od 1. 9. 1992.
49 let (nar. 5. 11. 1943)

státní příslušnost ČSFR

národnost česká


Je navrhován za člena prezidiální rady NKÚ ČR pro úsek příjmů státního rozpočtu.
ženatý

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze

bez politické příslušnosti


Po dokončení studia na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze v roce 1966 pracoval na VŠE jako odborný asistent. V roce 1969 přešel na Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy v Praze. Od roku 1982 začal pracovat na Federálním ministerstvu financí jako vedoucí odborný referent-specialista. Od roku 1991 zastával funkce vedoucího oddělení a zástupce ředitele odboru státního rozpočtu. v tomto období absolvoval seminář na Institutu Mezinárodního měnového fondu v USA. Po dobu dvaceti let byl externím redaktorem odborného časopisu Finance a Úvěr. Má dlouholetou praxi v oblasti financování. v současné době je pověřen řízením odboru příjmů státního rozpočtu a státních fondů na NKÚ ČR.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Ing. Jaromír KAPUSTA

51 let (nar. 1. 6. 1941)

státní příslušnost ČSFR

národnost česká

- je pracovníkem Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (NKÚ ČR) od 16. 9. 1992.

Je navrhován za člena prezidiální rady na úseku místní státní správy.

ženatý

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická

Postgraduál-Vysoká škola zemědělská

- směr ekonomika zemědělských podniků

členství: HSD-SMS


Studium na Vysoké škole ekonomické dokončil v roce 1970 a v roce 1988 ukončil postgraduální studium na vysoké škole zemědělské v Brně. Od roku 1970 pracoval jako vedoucí všeobecné účtárny, později jako vedoucí referent specialista v Cihelnách Gustava Klimenta v Brně. v roce 1975 nastoupil do funkce vedoucího ekonoma závodu v Tonaku Nový Jičín a o rok později jako ekonomický náměstek v Potravinách v Novém Jičíně. Od roku 1985 pracoval jako vedoucí kontrolor na vysoké škole veterinární v Brně, pracoviště Nový Jičín. v současné době je pověřen řízení odboru místní územní správy v Olomouci, Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky. praktické zkušenosti v řadě ekonomických funkcí, které vykonával, jakož i kontrolní praxe dávají záruku, že pro navrhovanou funkci má všechny předpoklady.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Ing. Emil KURČÍK - je pracovníkem Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (NKÚ ČR) od 16. 7. 1992.
54 let (nar. 29. 12. 1938)

státní příslušnost ČSFR

národnost slovenská

Je navrhován za člena prezidiální rady pro úsek průmyslu, obchodu a služeb.
rozvedený

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze

bez politické příslušnosti

Studium na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze dokončil v roce 1963. Po studiu pracoval na VŠE jako odborný asistent. V roce 1970 přešel na Výbor lidové kontroly ČSSR (pozn. později přejmenovaného na Federální ministerstvo kontroly), kde pracoval ve funkci kontrolora - koncepčního pracovníka v jednotlivých útvarech ministerstva až do 15. 7. 1992. v průběhu takto dlouhé praxe v oboru kontroly získal dostatečné zkušenost, které dávají záruku kvalitního plnění úkolů na navrhovaném úseku NKÚ ČR. Navrhovaný má organizační i koncepční schopnosti. v současné době zastává funkci vedoucího oddělení státního závěrečného účtu.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.52

DODATEK

k charakteristikám kandidátů prezidiální rady Nejvyššího

kontrolního úřadu České republiky
1) Ing. ABRHÁM Josef V letech 1987-1989 člen KSČ.

V současné době bez politické příslušnosti.

2) Ing. BAŠE JanV letech 1959-1990 člen KSČ.

V současné době bez politické příslušnosti.

3) Ing. BIDLO KarelDo roku 1990 bez politické příslušnosti.

V současné době člen ČSL.

4) JUDr. HÁJKOVÁ Kateřina Bez politické příslušnosti.
5) Ing. HEJDUK BohdanV letech 1965-1970 člen KSČ.

V současné době bez politické příslušnosti.

6) Ing. KAPUSTA Jaromír V letech 1982-1989 člen KSČ.

V současné době člen HSD-SMS.

Charakteristika nově navrženého kandidáta ing. J. Fišera za původně navrhovaného ing. E. Kurčíka

Ing. Jiří FIŠER - je pracovníkem Federálního ministerstva kontroly (FMK)
43 let (nar. 11. 4. 1949)

státní příslušnost ČSFR

národnost česká

Je navrhován za člena prezidiální rady pro úsek průmyslu, obchodu a služeb.
ženatý

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze

- ekonomika průmyslu

v letech 1985-1989 člen KSČ, v současné době bez politické příslušnosti

Studium na VŠE ukončil v roce 1972. v témže roce nastoupil do zaměstnání u n. p. Stavokonstrukce Praha jako účetní. Od roku 1973 pracoval ve VHJ Kovohutě Praha jako kontrolor, později ve funkci vedoucího kontrolního a právního útvaru. Od roku 1989 pracuje na federálním ministerstvu kontroly. Absolvoval řadu odborných kursů v oblasti kontroly, včetně semináře pro vedoucí kontrolní pracovníky v SRN v roce 1991. V roce 1992 složil auditorské zkoušky a absolvoval kurs managerů v USA. Jmenovaný má potřebné řídící a organizační schopnosti.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Ing. Petr ZAJÍČEK - je pracovníkem Finančního úřadu Praha - východ
38 let (nar. 28. 8. 1954)

státní příslušnost ČSFR

národnost česká

Je navrhován za člen prezidiální rady NKÚ ČR pro úsek průmyslu, obchodu a služeb
ženatý

Vzdělání:

Vysoká škola zemědělská v Praze

VŠZ, postgraduální studium šlechtitelských programů

do roku 1991 bez politické příslušnosti

V současné době člen ODS

Po maturitě v roce 1973 pracoval jako odborný ekonom pro vědeckotechnické informace ve Výzkumném ústavu biofaktorů a veterinárních léčiv Spofa - Jílové, v roce 1974 přešel do funkce THP na vysoké škole veterinární v Brně. V letech 1980 - 1985 absolvoval dálkově agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Po jejím ukončení pracoval jako vedoucí odborný referent ve státním plemenářském podniku Praha. Od roku 1991 je pracovníkem finančního úřadu Praha - východ, kde vykonává funkci odborného referenta se zaměřením na důchodovou daň. ve stejném roce absolvoval London School of business studies se zaměřením na západní účetnictví a financování. Jmenovaný má dostatečné vědomosti a zkušenosti v oblasti zemědělské a finanční problematiky.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Ing. Petr ZAJÍČEK - je pracovníkem Finančního úřadu Praha - východ
38 let (nar. 28. 8. 1954)

státní příslušnost ČSFR

národnost česká

Je navrhován za člen prezidiální rady NKÚ ČR pro úsek průmyslu, obchodu a služeb
ženatý

Vzdělání:

Vysoká škola zemědělská v Praze

VŠZ, postgraduální studium šlechtitelských programů

do roku 1991 bez politické příslušnosti

V současné době člen ODS

Po maturitě v roce 1973 pracoval jako odborný ekonom pro vědeckotechnické informace ve Výzkumném ústavu biofaktorů a veterinárních léčiv Spofa - Jílové, v roce 1974 přešel do funkce THP na vysoké škole veterinární v Brně. V letech 1980 - 1985 absolvoval dálkově agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Po jejím ukončení pracoval jako vedoucí odborný referent ve státním plemenářském podniku Praha. Od roku 1991 je pracovníkem finančního úřadu Praha - východ, kde vykonává funkci odborného referenta se zaměřením na důchodovou daň. ve stejném roce absolvoval London School of business studies se zaměřením na západní účetnictví a financování. Jmenovaný má dostatečné vědomosti a zkušenosti v oblasti zemědělské a finanční problematiky.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Ing. Petr ZAJÍČEK - je pracovníkem Finančního úřadu Praha - východ
38 let (nar. 28. 8. 1954)

státní příslušnost ČSFR

národnost česká

Je navrhován za člen prezidiální rady NKÚ ČR pro úsek průmyslu, obchodu a služeb
ženatý

Vzdělání:

Vysoká škola zemědělská v Praze

VŠZ, postgraduální studium šlechtitelských programů

do roku 1991 bez politické příslušnosti

V současné době člen ODS

Po maturitě v roce 1973 pracoval jako odborný ekonom pro vědeckotechnické informace ve Výzkumném ústavu biofaktorů a veterinárních léčiv Spofa - Jílové, v roce 1974 přešel do funkce THP na vysoké škole veterinární v Brně. V letech 1980 - 1985 absolvoval dálkově agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Po jejím ukončení pracoval jako vedoucí odborný referent ve státním plemenářském podniku Praha. Od roku 1991 je pracovníkem finančního úřadu Praha - východ, kde vykonává funkci odborného referenta se zaměřením na důchodovou daň. ve stejném roce absolvoval London School of business studies se zaměřením na západní účetnictví a financování. Jmenovaný má dostatečné vědomosti a zkušenosti v oblasti zemědělské a finanční problematiky.

Pro výkon funkce člena prezidiální rady NKÚ ČR splňuje zákonem stanovené předpoklady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP