Česká národní rada 1992

VII. volební období

50

Vládní návrh

Zákon České národní rady

ze dne ..............

kterým se mění zákon České národní rady č. 569/1991 Sb.,

o Pozemkovém fondu České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky se mění takto:

§ 4 zní:

"§ 4

Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a dalších sedm členů volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období. Volba a odvolání se provádí tajným hlasováním."

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky byl schválen dne 16. prosince 1991 s účinností od 1. ledna 1992.

Za dobu cca 8 měsíců platnosti tohoto zákona se při jeho praktické aplikaci projevilo jako závažný nedostatek oddělení Pozemkového fondu České republiky od ústředního orgánu státní správy České republiky na úseku zemědělství. Zejména při uplatňování agrární politiky se ukázalo, že neprovázanost na ústřední orgán státní správy ztěžuje postup při uplatňování privatizace v zemědělství a způsobuje zbytečné zvyšování nákladů na činnost Pozemkového fondu České republiky.

Jako nevhodné se ukázalo oddělení Pozemkového fondu České republiky od resortu zemědělství, které odpovídá za komplexní řešení zemědělské problematiky v České republice. Je žádoucí, aby za zemědělství odpovídal ústavní činitel, který by problematiku zemědělství mohl řešit v celé její šíři.

Zákon navrhuje, aby předsedou presidia Pozemkového fondu České republiky byl přímo ze zákona ministr zemědělství.

Předložený návrh je shodný s příslušným ustanovením zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

Předkládaný návrh nebude mít žádný finanční dopad na státní rozpočet České republiky.

V Praze dne 29. září 1992

předseda vlády

České republiky

místopředseda vlády

a ministr zemědělství

České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP