ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

47

Vládní návrh

Rozpočtu Pozemkového fondu ČR

na období červenec až prosinec 1992

18. 9. 1992

I.

Důvodová zpráva

V předkládaném rozpočtu Pozemkového fondu jsou v plném rozsahu zapracovány připomínky ze schůze vlády České republiky ze dne 26. srpna 1992. Ve smyslu doporučení vlády byl rozpočet dopracován ve spolupráci s místopředsedy vlády a ministry zemědělství a financí J. Luxem a I. Kočárníkem na konzultačním pracovním setkání dne 1. 91. 1992. Výsledný návrh rozpočtu zabezpečí činnost Pozemkového fondu v potřebném rozsahu.

V souladu se zákonem č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR předkládá presidium Pozemkového fondu ČR ke schválení rozpočet PF ČR na období červenec až prosinec 1992.

Pozemkový fond ČR je samostatná právnická osoba zřízená zákonem ČNR č. 569/91 Sb. Tímto zákonem je také vymezen jeho předmět činnosti o tomto rozsahu:

-vydává oprávněným osobám majetek doposud držený ve správě PF v rozsahu § 1 písmeno a - c zákona 229/91 Sb., ve znění zákona 93/92 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a pronajatý ze zákona 229/91 Sb., státním a družstevním organizacím.

- podle chváleného privatizačního projektu privatizuje majetek převedený na něj Fondem národního majetku ČR

-spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu a také nemovitosti doposud vlastnicky neurčené, sloužící zemědělské výrobě

Zabezpečení této rozsáhlé činnosti je komplikováno hlavně tím, že v rozhodném období let 1948-1989 vznikl v evidenci vlastnických vztahů k půdě neskutečný chaos.

Rozsah činnosti, který byl PF ČR stanoven zákonem č. 229/91 Sb., a zákonem č 569/91 Sb., předurčil organizační strukturu PF ČR.

Organizační struktura, která byla projednána a schválena na zasedání presidia Pozemkového fondu dne 10. června 1992 předpokládá personální vybavení a územní členění tak, aby požadovaný rozsah činnosti obzvláště v čestném vypořádání restitucí, byl co nejdříve naplněn.

Sídlem PF ČR je Praha 1, Těšnov 17. Zde kromě 9 členů výkonného výboru bude zaměstnáno 31 pracovníků PF. Další pracoviště PF budou na okresní úrovni, a to v rozsahu 2-4 pracovníků v každém okrese. Okresní členění je voleno z důvodů urychlení prací a je kompatibilní s katastrálními a pozemkovými úřady. Při této organizační struktuře bude PF ČR zaměstnávat celkem 2960 pracovníků. Naplnění předmětu činnosti v požadovaném rozsahu vyžaduje dokonalý informační servis.

Základem informačního systému bude evidence všech katastrálních parcel ve správě PF ČR a pozemků, které nebyly doposud vydány oprávněným osobám. Z každého okresního pracoviště PF ČR se bude možno dotázat na konkrétní pozemek v kterémkoli katastru na území ČR a zjistit, kdo je jeho vlastník a současný uživatel a také základní parametry pozemků. Bude snadné vyhledávat pozemky pro jejich výměny. Na tuto základní evidenci pozemků bude navazovat evidence o nájmech, o kupních a nájemních smlouvách, evidence faktur a jejich úhrad a vlastní evidence úřadu.

Předkládaný rozpočet PF ČR na období červenec až prosinec 1992 vychází z uvedené náročnosti, která je dána potřebou vybudování okresních pracovišť a funkčního informačního systému.

Výše investic odpovídá standardním výdajům na nákup především výpočetní techniky, bez níž se práce Pozemkového fondu ČR na jakémkoli stupni neobejde. Ostatní investice budou využívány pro běžnou potřebu. Předpokládané investice jsou minimalizovány a zabezpečují základní potřebu PF..

V neinvestiční sféře rozpočtu Pozemkového fondu ČR jsou zahrnuty náklady na nákup vybavení kanceláří, jejich nájem a služby s tím spojené, jakož i ostatní položky vztahující se k zajišťování nezbytné agendy (cesty, výkony spojů apod.). Při stanovení výše neinvestičních nákladů a také výše mzdových prostředků se plně promítá doporuční vlády ČR ze dne 26. srpna 1992 a v možném rozsahu je využíváno personální i věcné vybavení ministerstva zemědělství.

Využitím doporučení vlády ČR umožnilo snížit mzdové náklady, které jsou v návrhu vyjádřeny částkou ve výši 10 200 tis. Kč. Tato částka umožňuje postupné zaměstnávání 296 pracovníků Pozemkového fondu, přičemž obzvláště v počátku své činnosti bude fond nutně využívat prací na smluvním základě.

Předkládaný návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR byl projednán ve vládě ČR dne 16. 9. 1992.

II.

Rozpočet Pozemkového fondu ČR

A. Tvorba fondu

Počáteční stav 0 tis. Kčs
Převod privatizovaného majetku z FNM 13 310 000 tis. Kčs
Nájemné z pronájmu majetku 66 550 tis. Kčs
Tvorba fondu celkem13 376 550 tis. Kčs

B. Použití fondu

Provozní náklady celkem28 900 tis. Kčs
Investiční náklady celkem 10 100 tis. Kčs
Použití fondu celkem39 000 tis. Kčs
Zůstatek fondu13 337 550 tis. Kčs

Komentář.

Pro stanovení tvorby fondu je použit materiál "Předběžná kvantifikace zdrojů Pozemkového fondu z privatizace majetku státních statků" ze dne 16. 6. 1992.

Uvedené hodnoty vycházejí z následující bilance:

Celková hodnota hmotné části majetku 67 633 mil. Kčs
Vypočtené restituční nároky 40 774 mil. Kčs
Hodnota hmotné části majetku po restit. 26 859 mil. Kčs
- z toho: nemovitý majetek [bez zemědělské půdy] 13 310 mil. Kčs
movitý majetek13 549 mil. Kčs

Struktura provozních a investičních nákladů rozpočtu Pozemkového fondu

Materiální náklady a služby nemat. povahy celkem 13 000 tis. Kčs
Spotřeba materiálu1 339 tis. Kčs
Spotřeba energie112 tis. Kčs
Opravy a udržování1 015 tis. Kčs
Výkony spojů 1 980 tis. Kčs
Ostatní výkony materiální povahy 200 tis. Kčs
Odpisy předmětů postupné spotřeby + odpisy ZP 1 901 tis. Kčs
Služby nemateriální povahy 5 273 tis. Kčs
Ostatní1 180 tis. Kčs
Mzdové a ostatní osobní náklady celkem 10 200 tis. Kčs
Mzdové náklady10 000 tis. Kčs
Ostatní osobní náklady 200 tis. Kčs
Finanční náklady celkem 5 700 tis. Kčs
Daň z objemu mezd5 000 tis. Kčs
Tvorba FKSP200 tis. Kčs
Ostatní500 tis. Kčs
Investiční náklady celkem 10 100 tis. Kčs

Příloha k rozpočtu Pozemkového fondu

Název položky
Celkem
Specifikace
tis. Kčs
v tis.Kčs
Spotřeba materiálu1 339 kancelářský materiál 660
PHM + ND 338
tisk, knihy, inf. mat. 170
palivo + otop 171
Spotřeba energie112 el. + voda + plyn112
Opravy a udržování1 015 údržba kancel. techniky165
úpravy kanceláří 850
Výkony spojů1 980 pro 330 zaměstnanců1 980
Ostatní výkony 200 pohoštění, občerstvení 100
materiální povahy tisk úředních papírů 100
Odpisy1 901odpisy investic 600
odpisy předmětů postupné spotřeby 1 301
Služby nemateriální povahy 5 273pronájem kanceláří 1 500
úklid kanceláří 318
služby výpočetní techniky 2 300
cestovné 990
pojištění osob a majetku 165
Ostatní1 18010% rezerva 1 180
Mzdové náklady 10 000 výkonný výbor2 394
(9 + 31 pracovníků)
okresní pracoviště 7 606
(290 pracovníků
Ostatní osobní náklady 200odměny za práce na dohody 200
Daň z objemu mezd5 000
FKSP z objemu mezd200
Ostatní500rezerva 500
Investiční náklady 10 100počítačová síť Praha-okresy 5 600
kopírovací stroje 500
software 100
psací stroje 300
kalkulátory 150
faxy 925
telefony 145
ubytovací náklady 300
auta 640
nábytek 1 440

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP