ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

45 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jaroslava Broulíka

na předsedu vlády České republiky

Václava Klause

ve věci vládní politiky k černouhelnému hornictví v České republice

Předseda vlády České republiky Václav Klaus zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Broulíka dopisem ze dne 7. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď předsedy vlády České republiky Václava Klause na interpelaci poslance Jaroslava Broulíka. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 19. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 1 list

Příloha ke sněmovnímu tisku
č. 45 A.

PŘEDSEDA VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY

Doc. Ing. Václav Klaus, Csc.

V Praze dne 7. října 1992
Čj. 17773/92/KPV

Vážený pane poslanče,

obdržel jsem Vaši písemnou interpelaci ve věci vládní politiky k černouhelnému hornictví v ČR (sněmovní tisk č. 45), v níž mne žádáte o odpověď na dvě otázky, a to:

1. Do kdy bude na vnitřním trhu trvat cenová regulace dodávek černého energetického uhlí určeného pro domácí odběratele?

2 Kdo je zodpovědný za to, že v době, kdy se nedaří naplňovat státní rozpočet na plánovanou výši, vynakládáme sta miliony Kčs navíc na nákup uhlí, které můžeme vytěžit doma?

K Vašim dotazům sděluji:

Ad 1)

V souladu se chváleným základním dokumentem v oblasti paliv a energetiky "Energetická politika ČR", v němž jsou vymezeny hlavní strategické cíle včetně vytváření vhodných podmínek státní regulace, mimo jiné i v oblasti cen a v souladu s očekávanými rozhodnutími federální vlády (na základě doporučení Finanční rady ze dne 14. 9. 1992) by měly být ceny černého uhlí tuzemské produkce pro domácí odběratele, s výjimkou domácností a dodávek výrobců tepla pro obyvatelstvo, od 1. 1. 1993 zcela liberalizovány. Ceny dodávek pro posledně uvedené odběratele by pak měly být postupně uvolňovány s cílem plné liberalizace do roku 1996. K 1. 1. 1993 se očekává jejich zvýšení o 15 %.

Ad 2)

Volba dodavatele uhlí je plně v rukou podnikového managementu. Podmínky udělování licencí k dovozu a vývozu zboží a služeb jsou stanoveny vyhláškou federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb. ze dne 13. 12. 1991. Toto ministerstvo také dovozcům a vývozcům licence uděluje.

Otázky cen a cenové regulace spadají do kompetence federálního ministerstva financí. Jsem přesvědčen o tom,že v roce 1993 se situace v této oblasti po předpokládané liberalizaci cen tuhých paliv upraví.

Zároveň považuji za nezbytné Vás informovat o tom, že zdaleka o všech druzích dováženého uhlí nelze říci, že by pro odběratele byly výhodněji nahraditelné uhlím tuzemským (např ze SNS jsou již po řadu let každoročně dováženy cca 3 miliony tun černého energetického uhlí převážně pro východoslovenskou energetiku - Elna Vojany, která je na jeho spalování dimenzována). Nelze tedy tvrdit, že jsou vynakládány sta miliony Kčs navíc na nákup uhlí, které můžeme vytěžit doma.

Je pravdou, že v minulém roce došlo ke zvýšení dovozů z Polska a že jsou důkazy o již zmíněném dumpingu. V letošním roce však již dovozy za 1. pololetí poklesly na pouze 67,5 % v e srovnání s 1. pololetím roku 1991.

Dovozní licence udělené federálním ministerstvem zahraničního obchodu na rok 1992 byly v 1. pololetí letošního roku čerpány pouze na 29,9 % jejich celoroční výše. To svědčí o postupném snižování dovozu tuhých paliv.

S pozdravem

Václav Klaus v. r.

Vážený pan
Ing. Jaroslav Broulík
poslanec České národní rady
Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP