ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

44

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. srpna do 22. září 1992

Podle § 32 odst. a) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od 26. srpna do 22. září 1992 1992.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke třem schůzím, a to 26. srpna, 10. září a 17. září 1992.

Na své 10. schůzi 26. srpna 1992 předsednictvo České národní rady

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení P ČNR č. 76 - 81),

- vzalo na vědomí rezignaci některých soudců na jejich funkci,

- odvolalo Ludvíka Brunnera z funkce generálního prokurátora České republiky,

- vyhlásilo nové volby do obecních zastupitelstev ve 14 obcích (viz usnesení P ČNR č. 84),

- vyhlásilo zákon ČNR přijatý ve 3. schůzi České národní rady,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o sídle České národní rady ve výborech České národní rady a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 20 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního výboru ČNR),

- pověřilo zabezpečením účasti na zasedáních Legislativní rady vlády ČSFR předsedu ústavně právního výboru ČNR poslance Miloslava Výborného s tím, že zasedání Legislativní rady vlády ČSFR se bude účastnit některý z členů ústavně právního výboru ČNR a případně členové dalších výborů České národní rady, jejichž předsedy předseda ústavně právního výboru ČNR o programu a datu jednání Legislativní rady vlády ČSFR bude informovat.

Na své 11. schůzi 10. září 1992 předsednictvo České národní rady

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o Státním fondu tržní regulace v zemědělství ve výborech České národ rady a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 7 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o auditorech a České komoře auditorů ve výborech České národní rady a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců ve výborech České národní rady a s předložením návrhu předsednictva ČNR na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky ve výborech České národní rady a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 8 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního výboru ČNR),

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o Bezpečnostní informační službě České republiky ve výborech České národní rady a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 6 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o psychologické činnosti a psychologické komoře České republiky ve výborech České národní rady a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č. 282/1992 Sb., ve výborech České národní rady a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 6 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví,

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení P ČNR č. 95 - 97),

- vzalo na vědomí rezignaci některých soudců na jejich funkci,

- schválilo pracovní harmonogram k projednání státního závěrečného účtu za rok 1991 v orgánech ČNR a příslušnost kapitol jednotlivým výborům ČNR (viz přílohy k usnesení P ČNR č. 99),

- stanovilo termín a návrh pořadu 4. schůze České národní rady,

- pověřilo vedoucího Kanceláře ČNR, aby sdělil vedoucímu Kanceláře prezidenta ČSFR, že předsednictvo ČNR předloží své návrhy na kandidáty na udělení Řádu T.G.Masaryka dne 18. září 1992,

- uložilo Kanceláři ČNR, aby zajistila jednáním s Úřadem vlády ČR, Úřadem vlády ČSFR a Kanceláří FS předkládání návrhů zákonů a usnesení na počítačovém médiu a aby každý poslanecký návrh zákona předložený k projednání byl neprodleně zaznamenán na počítačovém médiu,

- vzalo na vědomí následující plán zahraničních aktivit České národní rady pro nejbližší období:

VYSLÁNÍ delegace ČNR na nejvyšší úrovni:

1/ Rakousko, Slovinsko, Itálie /Řím, Milán, Terst/ - říjen 1992

2/ Belgie /Brusel/, Valónsko, Vlámsko, ES /Brusel/, ES /Štrasburk/, RE /Štrasburk/, Alsasko, /Nizozemí, Paříž/ - listopad 1992

3/ Spolková republika Německo /Bonn/, Bádensko-Würtenbersko - leden 1993

4/ Francie - únor 1993

5/ Velká Británie, Irsko - březen 1993

- Portugalsko, Katalánsko, Andalusie, Madrid

- Rusko, Ukrajina

- Švédsko, Finsko,/Estonsko, Lva, Lotyšsko/

- Polsko, /Estonsko, Litva, Lotyšsko/

- Řecko, Turecko

PŘIJETÍ delegací zahraničních parlamentů na nejvyšší úrovni

- Maďarsko - říjen, listopad 1992

- Severní Porýní-Vestfálsko - únor 1993

- reciproční přijetí delegaci zahraničních parlamentů

VYSLÁNÍ delegace na úrovni výboru

- Maďarsko - ústavně právní výbor, zahraniční výbor

- Polsko - výbor pro veřejnou správu, regionální politiku a životní prostředí, zahraniční výbor

- Bavorsko - setkání zahraničních výborů

PŘIJETÍ delegace na úrovni výboru

- Sasko - dle výsledků činnosti tzv. pracovních komisí, zahraniční výbor,

- uložilo stálé komisi předsednictva ČNR pro práci Kanceláře ČNR provést výběrové řízení pro instalaci hlasovacího zařízení v Jednací síni České národní rady a předložit předsednictvu ČNR příslušný závěr ke konečnému rozhodnutí,

- souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, jimiž přikázal k projednání

- vládní návrh zákona České národní rady o Vězeňské službě České republiky /tisk 21/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

- výboru ČNR petičnímu, pro lidská práva a národnosti

- Zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v 1. pololetí 1992

- rozpočtovému výboru ČNR

- vládní návrh zákona o státní statistice /tisk FS 54/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému výboru ČNR

- vládní návrh zákona o užitných vzorech /tisk FS 55/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zásady zákona o výrobě a rozvodu elektřiny (elektrizační zákon) /tisk FS 57/

- zásady zákona o výrobě a rozvozu topných plynů (plynárenský zákon) /tisk FS 56/

- zásady zákona o ochraně spotřebitele /tisk FS 58/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zásady zákona o potravinách, tabákových výrobcích a kosmetických prostředcích /tisk FS 59/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR

- vládní návrh zákona o hmotném zabezpečení vojáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu /tisk FS 60/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

- rozpočtovému výboru ČNR

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů /tisk FS 61/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem /tisk FS 62/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR, pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

- rozpočtovému výboru ČNR

- vládní návrh zákona o hromadných sdělovacích prostředcích /tisk FS 63/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

- výboru ČNR petičnímu, pro lidská práva a národnosti

- zásady zákona o střelných zbraních a střelivu /tisk FS 64/

- zásady zákona o občanských průkazech /tisk FS 65/

- zásady zákona o hlášení a evidenci pobytu občanů /tisk FS 66/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

- vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb. a zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků /tisk FS 71/

- vládní návrh ústavního zákona o způsobu zániku České a Slovenské Federativní Republiky /tisk FS 72/

- všem výborům České národní rady /kromě mandátového a imunitního výboru ČNR/,

- souhlasilo s cestou poslanců ČNR Oldřicha Vrchy na Vlastimila Vlčka na V. mezinárodní konferenci o cestovním ruchu, která se koná ve dnech 13. - 15. října 1992 ve Slovenské republice,

- pověřilo předsedu České národní rady, aby pozval primátora hl.m.Prahy a starostu městské části Prahy 1 a aby je informoval o přípravě a projednávání návrhu zákona ČNR o sídle České národní rady.

Na své 12. schůzi 17. září 1992 předsednictvo České národní rady

- předložilo prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky tyto kandidáty na udělení Řádu T.G.Masaryka:

Bohuslav Bouček, in memoriam - Řád T.G.Masaryka II. třídy

Marie Provazníková, in memoriam - Řád T.G.Masaryka I. třídy

Ludvík Vaculík - Řád T.G.Masaryka I. třídy

Viktor Fic - Řád T.G.Masaryka I. třídy

Miloš Vobořil - Řád T.G.Masaryka II. třídy

Josef Josten, in memoriam - Řád T.G.Masaryka II. třídy

Václav Majer, in memoriam - Řád T.G.Masaryka I. třídy

František Němec, in memoriam - Řád T.G.Masaryka I. třídy

Vojta Beneš, in memoriam - Řád T.G.Masaryka I. třídy

Emil Ludvík - Řád T.G.Masaryka III. třídy

Cyril Musil, in memoriam - Řád T.G.Masaryka IV. třídy

Jan Uher, in memoriam - Řád T.G.Masaryka I. třídy

Věra Čáslavská - Řád T.G.Masaryka IV. třídy,

- nesouhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o zvláštních režimech mobilních zdrojů znečišťování ve městech, okresech vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší, na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a lázeňských míst ve výborech České národní rady,

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení P ČNR č. 110 - 112),

- vzalo na vědomí rezignaci soudce na jeho soudcovskou funkci,

- jmenovalo generálním prokurátorem České republiky JUDr. Jiřího Šetinu,

- souhlasilo s účastí poslanců Vladimíra Šumana, Tomáše Fejfara, Pavla Severy, Tomáše Svobody, Oldřicha Kužílka, Vladimíra Doubravy na semináři pořádaném Ústavem pro výzkum bezpečnosti Východ-Západ (IEWSS) a Federálním ministerstvem obrany k bezpečnostní politice státu,

- souhlasilo s cestou poslankyně ČNR Anny Röschové, členky ústavně právního výboru, do Řecka na konferenci "Women in Power", která se koná ve dnech 1. - 4. 11. 1992 v Athénách,

- souhlasilo s cestou poslance ČNR Michala Lobkowicze, člena zahraničního výboru, do Rumunska ve dnech 21. - 27. 9. 1992, kde se zúčastní jako pozorovatel parlamentních a prezidentských voleb,

- souhlasilo s cestou poslance ČNR Jiřího Payna, předsedy zahraničního výboru, do SNR na konferenci o životním prostředí euroregionu Německo - Polsko - ČSFR, která se koná ve dnech 27. - 29. 9. 1992 v Žitavě,

- vzalo na vědomí interpelaci poslance Jaroslava Broulíka s postoupilo ji v souladu s jednacím řádem ČNR k dalšímu projednání,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, jímž přikázal k projednání

- vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony /tisk FS 73/

- všem výborům České národní rady /kromě mandátového a imunitního výboru ČNR/

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže /tisk FS 76/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR.

Přílohu této Zprávy o činnosti tvoří usnesení č. 7 dočasné komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky.

V Praze dne 22. září 1992

Milan Uhde v. r.

předseda České národní rady

Příloha sněmovního tisku č. 44

USNESENÍ

7

z komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky

Na zasedání komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky konaném dne 27.8. 1992 bylo přijato toto usnesení:

Komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky ke svým základním tezím připojuje ještě tato stanoviska:

- poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky,

- ústava bude obsahovat taxativní výčet případů, ve kterých prezident republiky může rozpustit poslaneckou sněmovnu,

- každá sněmovna je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny všech členů, pokud není ústavou stanoveno jinak, k platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných

- k přijetí ústavního zákona bude vyžadována třípětinová většina všech poslanců,

- vláda má právo zákonodárné iniciativy.

předseda České národní rady

a předseda komise předsednictva ČNR

pro přípravu Ústavy České republiky:

Milan Uhde v. r.

Ověřovatel komise předsednictva ČNR

pro přípravu Ústavy České republiky:

Ivan Mašek v. r.

Ověřovatel komise předsednictva ČNR

pro přípravu ústavy České republiky

Antonín Hrazdíra


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP