ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

43

Společná zpráva

výborů České národní rady k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky (tisk 29)

Ústavně právní výbor ČNR a výbor ČNR pro právní ochranu a bezpečnost projednaly na svých schůzích v září 1 992 uvedený návrh zákona.

Oba výbory doporučily, aby Česká národní rada návrh zákona schválila s těmito připomínkami:

K § 1 odst. 1

Slova "jako ozbrojený bezpečnostní sbor" nahradit slovy "jako ozbrojená bezpečnostní služba".

K § 1 odst. 3

Vypustit slova "vydávanými ústředními orgány státní správy".

K§ 4

Nadpis "Působnost Bezpečnostní informační služby" zařadit nad označení §4.

K § 4 odst. 3

Slova "vázána a pokud" nahradit slovy "vázána, pokud".

K § 5

Dosavadní text celého paragrafu nahradit tímto zněním:

"§5

Bezpečnostní informační služba

a) navrhuje vládě České republiky opatření vedoucí k upevňování bezpečnosti státu a k řešení rozhodujících otázek této bezpečnosti,

b) koordinuje svou činnost s ostatními státním orgány a institucemi v oblasti bezpečnosti.".

K § 6 odst. 1 písm. a)

Za slova"k nimž byla úkolována" vložit slova "podle § 7 odst. 4".

Slovo "nebo" nahradit slovy "a zprávy".

Slova "pro ni" nahradit slovy "pro vládu České republiky".

K § 6 odst. 1 písm. b)

Za slovo "nezbytné" vložit slovo "dílčí". Na konci písmene b) nahradit tečku středníkem a připojit část věty tohoto znění:

"bližší podrobnosti pro předávání informací stanoví ředitel.".

K § 6 odst. 2

V první větě před slovo "jednou" vložit slovo "nejméně".

K § 6

Doplnit o další odstavec 3, který zní:

"(3) Bezpečnostní informační služba neposkytuje uchovávané informace jiným subjektům, než které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

K § 7 odst. 1

Dosavadní text odstavce doplnit na toto znění:

"(1) Předsednictvo České národní rady jmenuje ředitele na návrh vlády České republiky a po projednání ve výboru České národní rady příslušném ve věcech bezpečnosti a odvolává ho na návrh vlády České republiky, nebo na návrh České národní rady podaný z podnětu kontrolního orgánu (§8) nebo v souvislosti se zprávou podle § 6 odst. 2.".

K § 7 odst. 3

Slova "České národní radě" nahradit slovy "vládě České republiky".

K § 7 odst. 5

Dosavadní text odstavce nahradit tímto zněním:

"(5) Vláda České republiky stanoví početní stav Bezpečnostní informační služby".

K § 7

Doplnit novým odstavcem 6, který zní:

"(6) Vnitřní organizaci Bezpečnostní informační služby upravuje statut, který na návrh ředitele schvaluje vláda České republiky.".

K § 8

Nadpis "Kontrola činnosti Bezpečnostní informační služby" zařadit nad označení § 8.

K § 8 odst. 1

Vypustit slova "při výboru příslušném ve věcech bezpečnosti".

K § 8 odst. 2

Vypustit slova "který je členem výboru příslušného ve věcech bezpečnosti".

K § 9

Vypustit nadpis nad § 9.

K § 9 odst. 2

Vložit nové písmeno b) tohoto znění:

"b) návrh rozpočtu Bezpečnostní informační služby" a dosavadní písmena b), c) a d) označit jako c), d) a e).

K § 9 odst. 2 dosavadní písm. d)

Návětí upravit takto:

"d) vnitřní předpisy, jimiž blíže upravuje".

K § 9 odst. 3 písm. a)

Vypustit slova "a § 7 odst. 4".

K § 10 odst. 1

Slova"zkracuje nebo ruší" nahradit slovy "omezuje nebo poškozuje" a slovo "občanů" nahradit slovy "fyzických osob".

K § 10

Vypustit odstavce 3 a 4.

K § 11 odst. 1

Dosavadní text odstavce upravit takto:

"(1) Příslušníci plní úkoly Bezpečnostní informační služby a jsou k ní ve služebním poměru."

K § 11 odst. 2

Slova "s jejich činností" nahradit slovy "s činností příslušníků".

K § 11 odst. 3

Slova "ustanovením § 4" nahradit slovy "ustanoveními § 4 až 6". Obdobnou úpravu provést v dalších ustanoveních, v nichž je odkaz na působnost Bezpečnostní informační služby vymezenou v § 4.

Slova "nebo je nezákonná" nahradit slovy "nebo je jinak nezákonná".

K § 12 odst. 3

Vypustit čárku za slovem "řádem".

K § 14 odst. 1

Dosavadní text nahradit tímto zněním:

"(1) Příslušník je oprávněn nosit střelnou zbraň a použít ji v mezích tohoto zákona

a) v případě nutné obrany, [§ 13 trestního zákona (úplné znění č. 392/1992 Sb.).]

b) za podmínek krajní nouze, [§ 14 trestního zákona.]

c) nelze-li jinak odvrátit nebezpečný útok, který ohrožuje chráněný objekt nebo uzavřený střežený prostor po předchozí marné výzvě, aby bylo od útoku upuštěno.".

Připojit poznámky pod čarou tohoto znění:

K § 14 odst. 2

Mezi slova "použití" a "zbraně" vložit slovo "střelné". (2x). Obdobnou úpravu provést v dalších ustanoveních návrhu zákona.

K § 16 odst. 1 písm. c)

Vypustit slovo "ústavních" a nahradit slovo "občana" slovy "fyzické osoby".

K § 18 odst. 1 písm. a)

Vypustit slova "pokud je její totožnost známa" a na konci odstavce nahradit čárku středníkem a připojit slova: "jde-li o osobu, která je ústavním činitelem, musí být tato informace součástí žádosti".

K § 19 odst. 2

Slova "ke které" nahradit slovy "vůči které" a vypustit slova "pokud je její totožnost známa".

K § 19 odst. 4

Slova "předseda kontrolního orgánu" nahradit slovy "kontrolní orgán".

K § 20 odst. 3

Slova "využity v souladu s § 25 až 27" nahradit slovy "využity pouze v souladu s § 4 až 6 a § 25 až 27".

K § 23 odst. 1

Za slovy "příslušníka" vypustit slova "Bezpečnostní informační služby" a slova "v oboru její působnosti "nahradit slovy "v oboru působnosti Bezpečnostní informační služby.".

K § 23 odst. 3

Dosavadní text odstavce upravit takto:

"(3) Bezpečnostní informační služba vede evidenci krycích dokladů.".

K § 23 odst. 4

Vypustit.

K § 23 dosavadní odst. 5

Dosavadní označení a text odstavce 5 upravit takto:

"(4) Ředitel stanoví vnitřním předpisem bližší podrobnosti pro vydávání, používání a vedení evidence krycích dokladů.".

K § 23 dosavadní odst. 6

Vypustit.

K § 24 odst. 1

Na konci vypustit slova "Bezpečnostní informační služby.".

K § 24 odst. 2

Za slovo "upraví" vložit slova "vnitřním předpisem".

K § 25 odst. 1

Slova "V oboru své činnosti" nahradit slovy "V oboru své působnosti".

K § 25 odst. 1 písm. a)

Za slovo "podezření" vložit slova "vůči těmto osobám".

K § 25 odst. 2

V první a druhé větě vypustit slovo "chování" a za slovo "nezletilých" vložit slovo "osobách". (2x). Vypustit slova "(§4)".

K § 26

V návětí za slovo "stanoví" připojit slova "vnitřním předpisem".

K § 26 písm. d)

Před slovo "protokolování" vložit slovo "způsob".

K § 28

Dosavadní text paragrafu označit jako odstavec 2. Před něj vložit odstavec 1, který zní:

"(1) Ředitel Bezpečnostní informační služby má právo zúčastnit se jednání vlády České republiky.".

K § 29

Dosavadní text paragrafu nahradit tímto zněním:

"§ 29

(1) Bezpečnostní informační služba je oprávněna při plnění svých úkolů požadovat od státních orgánů a dalších orgánů v oblastech přenesené působnosti výkonu státní správy účinnou spolupráci a informace související se zabezpečením a plněním úkolů těchto orgánů v oboru jejich působnosti.

(2) Státní orgány České republiky a další orgány v oblastech přenesené působnosti výkonu státní správy jsou povinny požadovanou spolupráci a informace poskytnout.".

K § 30 odst. 2

V druhé větě za slova "skutečná škoda" vložit slova "i jiná škoda". Poslední větu vypustit.

K § 30 odst. 4

Vypustit.

K § 31 odst. 1

Vypustit slova "tvořících předmět státního nebo služebního tajemství".

K § 31 odst. 2

Vypustit slova "na žádost orgánů činných v trestním řízení v nezbytně nutném rozsahu".

K § 33 odst. 3

Slovo "šedesáti" nahradit slovem "devadesáti".

K § 34 odst. 1

Slovo "rozhodnutím" nahradit slovy "dnem uvedeným v rozhodnutí".

K § 36 odst. 1

Slova "může být stanovena" nahradit slovy "se stanoví".

K § 38

Upravit interpunkci v textu takto:

"Při přijetí do služebního poměru je příslušník jmenován do hodnosti rotného. Ukončil-li studium na střední škole maturitní zkouškou, je jmenován do hodnosti strážmistra. Ukončil-li vysokoškolské studium nebo alespoň ucelenou část vysokoškolského studia, je jmenován nejméně do hodnosti poručíka.".

K § 39 odst. 1 písm. a)

Slovo "je-li" nahradit slovem "je".

K § 39 odst. 1písm. c)

Slovo "splňuje-li" nahradit slovem "splňuje".

K § 40 odst. 2

Označit jako odstavec 3 a upravit jeho text takto:

"(3) Ředitele povyšuje do důstojnických nebo jmenuje do generálských hodností na návrh vlády České republiky předsednictvo České národní rady.".

K § 40 odst. 3

Označit a zařadit jako odstavec 2.

K § 43 odst. 3

Text za slovy "dočasně pověřen výkonem funkce" upravit takto: "nejdéle však na dobu tří měsíců v kalendářním roce.".

K § 44

Nadpis upravit takto: "Převedení na jinou funkci a přeložení".

K § 44 odst. 1

Slovo "přemístí" nahradit slovem "převede".

K § 44 odst. 2

Dosavadní text upravit takto:

"(2) Příslušník může být převeden na stejnou nebo jinou funkci alespoň stejné úrovně v témže místě služebního působiště nebo přeložen na stejnou nebo jinou funkci alespoň stejné úrovně v jiném místě služebního působiště, je-li to v důležitém zájmu služby.".

K § 44 odst. 3

Slovo "přemístěn" nahradit slovy "převeden na jinou funkci".

K § 44 odst. 4

Slovo "přemístění" nahradit slovy "převedení na jinou funkci".

K § 46 odst. 1

Dosavadní text upravit takto:

"(1) K zajištění úkolů v oboru působnosti Bezpečnostní informační služby mohou být příslušníci zařazeni do zálohy ředitele.".

K § 48

Nadpis "Skončení služebního poměru" zařadit nad označení § 48.

K § 48 písm. e)

Za slovo "úmrtím" připojit slovo "příslušníka".

K § 49 odst. 2

Za slovy "nedohodnou jinak" nahradit tečku středníkem a dosavadní slova "Doba pro skončení služebního poměru" nahradit slovy "tato doba".

K § 50

Nadpis "Propuštění" zařadit nad označení § 50.

K § 51 odst. 2

Za slovy "nedohodnou jinak" provést stejnou úpravu jako v § 49 odst. 2.

K § 55

První větu upravit takto: "Je-li rozhodnutí o skončení služebního poměru zrušeno, služební poměr nadále trvá bez přerušení se všemi právy a povinnostmi.". Konec druhé věty upravit takto: "... uvolněním po uplynutí doby čtyř měsíců; tato doba počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení oznámení příslušníka služebnímu orgánu a skončí uplynutím posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce.".

K § 56 odst. 2

Závěr druhé věty upravit takto: "... pouze s jeho souhlasem; pokud jsou tyto informace určeny ozbrojeným sborům nebo bezpečnostním službám, jsou pravidla jejich předávání stanovena vnitřním předpisem ředitele.".

K § 56 odst. 3

V poznámce pod čarou č. 9) slova "ve znění zákona č. 64/1991 Sb." nahradit slovy "ve znění pozdějších předpisů".

K § 58 odst. 1písm. d)

Vypustit. Dosavadní písmeno e) označit jako písmeno d).

K § 58 odst. 2

Druhou a třetí větu z tohoto odstavce vypustit, označit a zařadit je jako odstavec 3 a na jeho konec připojit slova "a kontrolnímu orgánu".

K 59 odst. 1

Dosavadní text odstavce upravit takto:

"(1) Příslušníci nesmějí být členy politických stran nebo být činnými v politických hnutích, ani vyvíjet v jejich prospěch jakoukoliv činnost, která nesouvisí s plněním jejich služebních úkolů.".

K § 59 odst. 3

Slova "po předběžném písemném souhlasu" nahradit slovy "po předchozím písemném souhlasu".

K § 59 odst. 4

Ve druhé větě slova "do šedesáti dnů" nahradit slovy "do tří měsíců".

K § 61

Nadpis "Kázeňská pravomoc" zařadit nad označení § 61.

K § 62 odst. 1 písm. b)

Slovo "povýšení" nahradit slovem "jmenování".

K § 65

Nadpis "Ukládání kázeňských trestů" zařadit nad označení § 65.

K § 65 odst. 3

Na konci vypustit číslo poznámky pod čarou 11) a připojit slova "příslušníka a ublíženého na cti".

K § 70

V nadpise nad označením § 70 slovo "dovolené" nahradit slovem "dovolená".

K § 73 odst. 2

Za slovo "stanoví" vložit slova "vnitřním předpisem".

K § 74

Nadpis pod označením § 74 upravit takto:

"Služba konaná nad základní dobu služby v týdnu a v noci".

K § 74 odst. 2

Označit jako odstavec 3 a dosavadní odstavec 3 označit a zařadit jako odstavec 2.

K § 76

Nad označení § 76 vložit nadpis "Dovolená".

K § 76 odst. 3

Za slovo "stanoví" vložit slova "vnitřním předpisem".

K § 78 odst. 3

Slova "dvou týdnů" nahradit slovy "14 dnů".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP