ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. Volební období

40

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady

o Státním fondu tržní regulace v zemědělství (tisk 26)

Ústavně právní výbor ČNR, rozpočtový výbor ČNR, hospodářský výbor ČNR a zemědělský výbor ČNR projednaly na svých schůzích v září 1992 vládní návrh zákona ČNR o Státním fondu tržní regulace v zemědělství a doporučují České národní radě, aby předložený návrh zákona schválila s těmito změnami:

K § 2

1. Nadpis pod označením paragrafu zní:

"Účel Fondu a předmět činnosti Fondu".

2. Vložit nový odstavec 1 tohoto znění:

"(1) Účelem Fondu je zabezpečování regulace trhu s některými produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobků vzniklých jejich zpracováním.".

Ostatní odstavce přečíslovat.

3. Dosavadní odstavec 1 písm. b) zní:

"b) reguluje trh intervenčními nákupy zemědělských a potravinářských výrobků za minimální (garantované) ceny a jejich prodejem,"

4. Do původního odstavce 1 vložit nové písmeno c) tohoto znění:

"c) v případě, že Fond provádí činnost prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, jsou tyto právnické nebo fyzické osoby vybírány na základě výběrového řízení a jejich seznam musí být zveřejněn,",

K § 5 odst. 1 písm. a)

Slova "u nichž se uplatňuje tržní regulace" nahradit v závorce slovy "(§ 2 odst. 2 písmeno a)),".

K § 6 odst. 1

Slova "z nichž jedním je vždy ředitel Fondu" nahradit větou "Jedním z členů Rady Fondu je ředitel Fondu.".

K § 6 odst. 3

1. Vypustit slovo "zpravidla" a na konec věty vložit legislativní zkratku "(dále jen"vláda")". Tuto úpravu promítnout v dalších ustanoveních zákona.

K § 7 odst. 1

Vypustit slova "její".

K § 9 odst. 1

1. V písm. b) slova "budou vedeny" nahradit slovy "jsou vedeny".

2. V písm. d) vypustit odkaz a poznámku č. 1 pod čarou.

K § 11 odst 1

Vypustit slova "ředitel Fondu".

K § 11 odst. 2

Odst. 2 zní:

"(2) Člena Rady Fondu jmenovaného vládou vláda v případě porušení povinností uvedených v odstavci 1 odvolá.".

Vložit nový § 12, který zní:

"§ 12

S členstvím v Radě Fondu není spojena žádná odměna. Členům Rady Fondu přísluší náhrada výdajů a náhrada za ztrátu času.".

V Praze dne 18. září 1992
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
Ing. Viktor Dobal v.r.
předseda ústavně právního
zpravodaj ústavně právního
výboru ČNR
výboru ČNR
Ing. Tomáš JEŽEK v.r.
Ing. Jiří VAČKÁR v.r.
předseda rozpočtového výboru ČNR
zpravodaj rozpočtového výboru ČNR
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ing.Vladimír PROCHÁZKA, CSc.
předseda hospodářského výboru ČNR
zpravodaj hospodářského výboru ČNR
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
Ing. Vlastimil TLUSTÝ, CSc. v.r.
předseda zemědělského výboru ČNR
zpravodaj zemědělského výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP