ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

39

Společná zpráva

výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady E. Jaroše, H. Orgoníkové, P. Šafaříka, V. Šumana, P. Tollnera, V. Vlčka a Z. Vlčka na vydání zákona ČNR o sídle České národní rady (tisk 20)

Ústavně právní výbor ČNR, výbor ČNR pro právní ochranu a bezpečnost, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti ČNR, rozpočtový výbor ČNR, hospodářský výbor ČNR, zemědělský výbor ČNR, výbor ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor ČNR pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor ČNR projednaly na svých schůzích v září 1992 návrh poslanců České národní rady E. Jaroše, H. Orgoníkové, P. Šafaříka, V. Šumana, P. Tollnera, V. Vlčka a Z. Vlčka na vydání zákona ČNR o sídle České národní rady a doporučují České národní radě, aby návrh zákona ČNR schválila v tomto znění:

ZÁKON

České národní rady

ze dne ...... září 1992

o sídle České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Česká národní rada sídlí v Praze [Čl. 141 odst. 2 zákona č. 1 43/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů]

§ 2

K zajištění činnosti České národní rady, jejích orgánů, poslanců a Kanceláře České národní rady slouží objekty uvedené v příloze tohoto zákona, které ve svém celku tvoří sídlo České národní rady (dále jen "sídlo České národní rady").

§ 3

Sídlo České národní rady je národní kulturní památka. Podmínky jeho ochrany stanoví vláda České republiky svým nařízením, které přijme nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 4

(1) Sídlo České národní rady je ve vlastnictví České republiky. Dosavadním vlastníkům přísluší náhrada podle obecných předpisů.

(2) Právo hospodaření k sídlu České národní rady přísluší Kanceláři České národní rady.

§ 5

Předání objektů dosud neužívaných Českou národní radou zajistí vláda České republiky nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1992.

Příloha

Sídlo České národní rady

1. Dům čp. 176, Praha 1, Sněmovní ulice

s pozemkem č. parc. 81, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

2. Dům čp. 9, Praha 1, Thunovská ulice

s pozemkem č. parc. 80, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

3. Dům čp. 10, Praha 1, Thunovská ulice

s pozemkem č. parc. 79, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

4. Dům čp. 11, Praha 1, Tomášská ulice

s pozemkem č. parc. 82, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

5. Dům čp. 12, Praha 1, Tomášská ulice

s pozemkem č. parc. 83, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

6. Dům čp. 13, Praha 1, Tomášská ulice

s pozemkem č. parc. 84, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

7. Dům čp. 14, Praha 1, Tomášská ulice

s pozemkem č. parc. 85, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

8. Dům čp. 15, Praha 1, Tomášská ulice

s pozemkem č. parc. 86, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

9. Dům čp. 16, Praha 1, Tomášská ulice

s pozemkem č. parc. 87, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

10. Dům čp. 6, Praha 1, Malostranské náměstí

s pozemkem č. parc. 75, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 151

11. Dům čp. 7, Praha 1, Malostranské náměstí

s pozemkem č. parc. 76, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 151

12. Dům č.p. 8, Praha 1, Tomášská ulice

s pozemkem č. parc. 78, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 10

13. Dům č.p. 518, Praha, Tomášská ulice

s pozemkem č. parc. 77, kat. území Malá Strana

zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 10

V Praze dne 16. září 1992
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
JUDr. Jiří VYVADIL v.r.
místopředsedkyně ústavně právního
zpravodaj ústavně právního
výboru ČNR
výboru ČNR
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
předseda a zpravodaj
výboru ČNR pro právní ochranu
a bezpečnost
Ing. Josef PAVELA v.r.
JUDr. Pavla BUZKOVÁ v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodajka výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti ČNR
pro lidská práva a národnosti ČNR
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
RSDr. Ing. Svatomír RECMAN v.r.
předseda rozpočtového výboru ČNR
zpravodaj rozpočtového výboru ČNR
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
předseda a zpravodaj
hospodářského výboru ČNR
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
Ing. Ivan BEČVÁR v.r.
předseda zemědělského
zpravodaj zemědělského
výboru ČNR
výboru ČNR
Ing. Leopold ZUBEK v.r.
Ing. Josef EFFENBERGER v.r.
předseda výboru ČNR
zpravodaj výboru ČNR
pro veřejnou správu,
pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a
regionální rozvoj a
životní prostředí
životní prostředí
MUDr. Martin SYKA v.r.
předseda a zpravodaj
výboru ČNR pro sociální
politiku a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL v.r.
PhDr. Jiřina PAVLÍKOVÁ v.r.
předseda výboru ČNR
zpravodajka výboru ČNR
pro vědu, vzdělávání,
pro vědu, vzdělávání,
kulturu, mládež a tělovýchovu
kulturu, mládež a tělovýchovu
RNDr. Jiří PAYNE v.r.
PhDr. Jaromír KALUS v.r.
předseda zahraničního výboru ČNR
zpravodaj zahraničního výboru ČNR


Připomínka rozpočtového výboru ČNR nezařazená do společné zprávy

§ 3 vypustit.

Porada zpravodajů nedoporučuje připomínku akceptovat, neboť není v souladu s připomínkami výboru ČNR pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost, podle kterých bylo doporučeno doplnit § 3 o text "které přijme nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona". Rovněž ostatní výbory ČNR neměly k textu § 3 připomínky.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP