ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

27

Návrh poslance ČNR Roberta Koláře

a Martina Syky

na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fysické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č. 282/1992 Sb.

8. 9. 1992

Návrh

ZÁKON

České národní rady

ze dne......1992

kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastniství státu k některým věcem na jiné právnické nebo fysické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č. 282/1992 Sb.

Česká Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastniství státu k některým věcem na jiné právnické nebo fysické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282 Sb. se doplňuje takto:

V § 15 odst. 2 písm. h) se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojuje se nové písmeno i), které zní:

"k podpoře privatizace zdravotnických zařízení".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Vláda České republiky schválila svým usnesením č 454 ze dne 24. června 1992 seznam zdravotnických zařízení zařazených do 2. vlny velké privatizace. Jedná se o 569 zdravotnických zařízení převážně v působnosti okresních úřadů.

Jelikož se ve zdravotnictví nejedná o typicky tržní prostředí, neboť cena za poskytované zdravotnické služby v rámci všeobecného zdravotního pojištění je limitována výměrem Ministerstva financí České republiky je dle předběžných propočtů nereálné splácení úvěru při úrokové sazbě běžně poskytované peněžními ústavy.

Z tohoto důvodu navrhujeme využití části čistého výnosu z prodeje provozních jednotek a konečný výnos z likvidace státních podniků pro podporu privatizace ve zdravotnictví.

V Praze dne 8. září 1992

Robert Kolář v. r.

Martin Syka v. r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP