ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

26

Vládní návrh

ZÁKON

České národní rady

ze dne ...... 1992

o Státním fondu tržní regulace v zemědělství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státní fond tržní regulace v zemědělství

Zřizuje se Státní fond tržní regulace v zemědělství (dále jen "Fond").

Fond je právnickou osobou. Sídlem Fondu je Praha.

§ 2

Předmět činnosti Fondu

/1/Fond

a) vydává seznam produktů rostlinné a živočišné výroby a výrobků vzniklých jejich zpracováním, u nichž uplatňuje tržní regulaci (dále jen "zemědělské a potravinářské výrobky");

b) provádí nákup, úpravu, zpracování, skladování, dopravu a prodej zemědělských a potravinářských výrobků;

c) poskytuje dotace z Fondu při vývozu zemědělských a potravinářských výrobků;

d) doordinuje objemy a termíny doplňování zásob zemědělských a potravinářských výrobků do hmotných rezerv a jejich uvolňování pro tuzemský trh i pro případný vývoz.

/2/ Nákup zemědělských a potravinářských výrobků a poskytování dotací podle odstavce 1 se týká osob se sídlem nebo bydlištěm v České republice.

/3/ Fond je oprávněn navrhovat příslušným ústředním orgánům státní správy

a) výši minimálních (garantovaných) cen zemědělských a potravinářských výrobků,

b) změny v seznamu zemědělských a potravinářských výrobků, u nichž se uplatňují vývozní a dovozní licence, objem vývozu a dovozu u těchto výrobků a časové období, na které mají být licence vydány.

/4/ Fond je oprávněn zjišťovat u podnikatelů, kterých se týká tržní regulace zemědělských a potravinářských výrobků, nezbytné údaje pro realizaci této regulace, pokud je nelze zjistit v rámci statistického zjišťování.

/5/ Fond koordinuje svou činnost s Federálním fondem tržní regulace zemědělství.

Orgány Fondu

§ 3

Orgány Fondu jsou Rada Fondu a ředitel Fondu.

§ 4

Fond zaměstnává odborné pracovníky jejichž odměňování schvaluje Rada Fondu.

§ 5

Rada Fondu

/1/ Rada Fondu schvaluje

a) seznam zemědělských a potravinářských výrobků, u nichž se uplatňuje tržní regulace,

b) zásady užití zemědělských a potravinářských výrobků nakoupených Fondem,

c) pravidla pro poskytování dotací z Fondu v souvislosti s vývozem,

d) návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok schvaluje rozpočet Fondu,

e) roční účetní závěrku Fondu

f) jednací řád Rady Fondu,

g) návrhy činěné Fondem podle § 2 odst. 3 a rozsah údajů zjišťovaných u podnikatelů podle § 2 odst. 4,

h) další záležitosti, které jinak patří do pravomoci ředitele Fondu, pokud si jejich schválení Rada Fondu vyhradí.

/2/ Rada Fondu zveřejňuje opatření schválená podle § 5 odst. 1 písm. a) až c) ve věstníku vydávaném ministerstvem zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo"). Rada Fondu předkládá ministerstvu financí České republiky v jím stanovených termínech návrh rozpočtu Fondu na příslušný kalendářní rok, přehled pohledávek a závazků a roční účetní závěrku Fondu schválené auditorem.

§ 6

/1/ Rada Fondu se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších devíti členů, z nichž jedním je vždy ředitel Fondu.

/2/ Předsedou Rady Fondu je ministr zemědělství České republiky.

/3/ Místopředsedu a členy Rady Fondu jmenuje a odvolává zpravidla na návrh předsedy Rady Fondu vláda České republiky.

§ 7

/1/ Jednání Rady Fondu řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti její místopředseda.

/2/ Rada Fondu je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení Rady Fondu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

§ 8

Ředitel Fondu

/1/ Ředitel Fondu je statutárním orgánem Fondu, který

a) provádí opatření schválená Radou Fondu,

b) činí jménem Fondu další úkony v mezích tohoto zákona,

c) řídí činnost odborných pracovníků Fondu.

/2/ Ředitele Fondu jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady Fondu vláda České republiky.

§ 9

Hospodaření Fondu

/1/ Finančními zdroji Fondu jsou:

a) dotace ze státního rozpočtu České republiky účelově určené pro tržní regulaci zemědělských a potravinářských výrobků, uvolňované na návrh Fondu,

b) prostředky ze státního rozpočtu České republiky na krytí správních výdajů Fondu;tyto prostředky budou vedeny odděleně na zvláštním účtu,

c) tržby z obchodní činnosti fondu

d) vyrovnávací dávky při dovozu [Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 38/1992 Sb. o vyrovnávacích dávkách při dovozu]

e) smluvně dohodnuté příspěvky od podnikatelů, kterých se týká tržní regulace zemědělských a potravinářských výrobků,

f) úvěry, úroky z vkladů a půjček, penále, pojistná plnění, popřípadě další příjmy.

/2/ Prostředky Fondu mohou být použity na:

a) nákup zemědělských a potravinářských výrobků a úhradu nákladů s tím spojených,

b) úhradu nákladů vznikajících při dopravě, úpravě, zpracování, skladování a prodeji zemědělských a potravinářských výrobků v tuzemsku, popřípadě i v zahraničí a na úhradu nákladů s tím spojených,

c) dotace poskytované v souvislosti s vývozem zemědělských a potravinářských výrobků,

d) splátky přijatých úvěrů a úhrady úroků z úvěru,

e) správní výdaje Fondu.

/3/ Neoprávněně použité nebo zadržené prostředky Fondu jsou podnikatelé, kterým byly tyto prostředky poskytnuty, povinni odvést v poskytnuté výši Fondu včetně penále [§ 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších změn a doplňků.].

/4/ Zůstatek prostředků Fondu podle § 9 odst 1 písm. a) koncem roku nepropadá a převádí se do následujícího kalendářního roku.

Závěrečná ustanovení

§ 10

Podnikatelé, kterých se týká tržní regulace zemědělských a potravinářských výrobků, jsou povinni bezúplatně poskytovat Fondu informace nezbytné pro realizaci tržní regulace.

§ 11

/1/ Členové Rady Fondu, ředitel Fondu a odborní pracovníci Fondu nesmějí zneužívat informace související s činností Fondu a vykonávat podnikatelskou činnosti, jež se týká předmětu činnosti Fondu. Nesmějí být zároveň členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva, které jsou napojeny na tržní regulaci se zemědělskými a potravinářskými výrobky.

/2/ V případě porušení povinností uvedených v odstavci 1 může vláda odvolat místopředsedu a členy Rady Fondu.

/3/ Fond je oprávněn požadovat, aby osoba, která porušila povinnosti uvedené v odstavci 1, vydala prospěch, který tímto jednáním získala, anebo převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

§ 12

Podrobnosti o organizačním uspořádání, hospodaření a činnosti Fondu upravuje statut Fondu, který po projednání v Radě Fondu předloží její předseda ke schválení vládě České republiky.

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část

Objektivní faktory ovlivňující prvovýrobu a odbyt zemědělských a potravinářských výrobků vedly v zemích s tržním hospodářstvím a vyspělým zemědělstvím k přijetí samostatného zákona k regulaci trhu s těmito výrobky. Pravidla regulace tohoto trhu nejsou součástí rámcového pojetí obecných obchodních podmínek. Regulace trhu s vybranými zemědělskými a potravinářskými výrobky je přímým nebo nepřímým zásahem do práv podnikatelů a jejich chování. Proto musí být odpovídajícím zákonným způsobem vymezena.

K zajištění regulace trhu s vybranými zemědělskými a potravinářskými výrobky v České republice se navrhuje zákonem zřídit Státní fond tržní regulace v zemědělství (dále jen "Fond") jako samostatnou právnickou osobu se sídlem v Praze. Jeho činnost bude financována ze zdrojů státního rozpočtu České republiky ale i z jiných zdrojů, které bude Fond získávat.

Fond bude zabezpečovat regulaci trhu s vybranými zemědělskými a potravinářskými výrobky především dvěma základními formami, a to intervenčními nákupy zemědělských výrobků za minimální (garantované) ceny nebo poskytováním vývozních dotací a subvencí. Základním předpokladem přitom je, že zemědělské výrobky, příp. suroviny, z nichž byly tyto výrobky vyrobeny, byly od zemědělských prvovýrobců nakoupeny za minimální (garantované) ceny.

Regulace trhu s vybranými zemědělskými a potravinářskými výrobky je v současné době zabezpečována jednotně v celé ČSFR Federálním fondem tržní regulace v zemědělství. Ve Slovenské republice byl dne 18. 6. 1991 schválen Slovenskou národní radou zákon č. 270/1991 Sb., o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poĺnohospodárstve. V České republice není zatím ze zákona obdobný fond ustaven. Přitom zmíněný federální zákon se zřízením republikových Fondů počítá.

V souvislosti s tím a na základě podnětu ke zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství k 30. 9. 1992 se předkládá k projednání tento návrh zákona České národní rady.

Zvláštní část

K § 1

Vymezuje se název organizace, která bude provádět tržní regulaci v zemědělství České republiky s tím, že se navrhuje vznik právnické osoby ze zákona a určuje se její sídlo

K § 2

Vymezuje se předmět činnosti Fondu. Komplexní pojetí regulace trhu s produkty rostlinné a živočišné výroby včetně výrobků vzniklých jejich zpracováním vyžaduje, aby Fond prováděl nákup, úpravu, zpracování, skladování, dopravu a prodej těchto výrobků. Fondu se ukládá zjišťování tržních informací. Tím bude Fond plnit významnou úlohu informačního zdroje.

Pro přechodné období bude Fond koordinovat svoji činnost s radou Federálního fondu tržní regulace v zemědělství.

Zásadním opatřením k regulaci trhu jsou intervenční nákupy a subvenční vývozy realizované za předpokladu, že zemědělské výrobky byly nakoupeny od prvovýrobců za minimální (garantované) ceny.

Řešení výkyvů v nabídce a poptávce po zemědělských a potravinářských výrobcích v České republice vyžaduje uplatnění aktivní proexportní politiky k podpoře odbytu tuzemské nadprodukce spojené se zesílenou ochranou vnitřního trhu.

Předmět činnosti a struktura Fondu je obdobná jako u organizací, které jsou ze zákona zřízeny v zemích Evropského společenství. Je naprosto nezbytné, aby Fond vznikal v odpovídající podobě a mohl se bez dalších novelizací napojit na agrární trh Evropského společenství.

K § 3, 4, 5, 6 a 7

Zákonem se stanoví, že Fond bude mít dva orgány, a to Radu Fondu jako orgán, který schvaluje opatření nezbytná k regulaci trhu a ředitele Fondu, který je statutárním orgánem Fondu, má výkonné funkce a zabezpečuje vlastní regulaci trhu v souladu se zákonem o Fondu, statutem Fondu a v souladu s usneseními Rady Fondu.

Rada Fondu bude schvalovat zásadní opatření k regulaci trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky v České republice. Bude schvalovat seznamy zemědělských a potravinářských výrobků, u nichž e uplatňuje tržní regulace, zásady užití zemědělských a potravinářských výrobků nakoupených Fondem, pravidla pro poskytování dotací z Fondu v souvislosti s vývozem. Schvaluje návrh rozpočtu Fondu, roční účetní závěrku Fondu, jednací řád Rady Fndu, návrhy činěné Fondem podle § 2 odst. 3 a rozsah údajů zjišťovaných u podnikatelů podle § 2 odst. 4. Dále schvaluje další záležitosti, pokud si jejich schválení Rada Fondu vyhradí.

Povinností Rady Fondu je zveřejňovat opatření schválená podle § 5 odst. 1 písm. a) až c) ve věstníku vydávaném ministerstvem.

Rada Fondu je místem pro dosahování dohody mezi zástupci státu, výrobců, zpracovatel a spotřebitelů o postupu regulace a ochraně agrárního trhu v České republice v souladu s přijatými zásadami státní hospodářské agrární politiky. Členy Rady Fondu jmenuje vláda České republiky.

Fond bude zaměstnávat odborné pracovníky.

K § 9

Zákon vymezuje zásady hospodaření Fondu. Zdrojem Fondu pro regulaci trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky jsou prostředky jednak určené ze státního rozpočtu a dále další finanční zdroje Fondu získané z tržeb z prodeje výrobků, vyrovnávací dávky a výhledově i smluvně dohodnuté příspěvky od účastníků trhu a jiné příjmy. Současně se umožňuje přijímat úvěry od tuzemských i zahraničních bank.

Použití prostředků Fondu je taxativně vymezeno a současně jsou navrženým zákonem stanoveny sankce za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků Fondu.

S ohledem na schéma regulačních zásahů Fondu v průběhu hospodářského roku a poměrné obtížnou projekci jejich intenzity, zůstatek prostředků účelově vyčleněných Fondu ze státního rozpočtu na konci roku nepropadá a převádí se do dalšího kalendářního roku. Neoprávněné použití nebo zadržení prostředků Fondu je penalizováno a příslušná částka se Fondu vrací. Fond zajišťuje odpovídajícím způsobem účetnictví a zpracování účetní závěrky, kterou ověřuje auditor.

K § 10

Pro rozhodování Rady Fondu je nezbytné zajištění potřebných tržních informací.

Specifičnost trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky a nutnost realizovat rychlá a účinná regulační opatření bude vyžadovat získávání informací, zejména o vývoji tržních nákupních i spotřebitelských cen v krátkých časových intervalech, o vývoji a regionálním průřezu nabídky a spotřebitelské poptávky, o vývoji a současné úrovni cen na světových trzích, apod.

Zákonem se proto stanoví, že podnikatelé, kteří jsou napojeni na tržní regulaci se zemědělskými a potravinářskými výrobky bezúplatně poskytují Fondu nezbytné tržní informace.

K § 11

S ohledem na možný střet zájmů a s ohledem na postavení Fondu jako regulační instituce se zákonem stanoví omezení v další činnosti členů Rady, ředitele Fondu a odborných pracovníků Fondu.

K § 12

Statut Fondu podrobně vymezující organizační uspořádání, hospodaření a činnost Fondu bude předložen předsedou Rady Fondu po nabytí účinnosti zákona a po projednání v Radě Fondu ke schválení vládě České republiky.

K § 13

Termín účinnosti zákona se navrhuje dnem vyhlášení. Vzhledem k tomu, že v návaznosti na rozhodnutí Rady Federálního fondu tržní regulace v zemědělství bude nezbytné započít s tržní regulací na území České republiky již v období počátku října 1992, a proto je nutné urychlit legislativní proces k tomuto zákonu.

V Praze 8. září 1992

předseda vlády

České republiky

místopředseda vlády

a ministr zemědělství

České republiky

zpracoval:

Ing. Jaromír Matoušek, JUDr. Eduard Huth


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP