ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

25 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslankyně ČNR Gerty Mazalové

na vládu České republiky

ve věci pomoci chorvatským sirotkům

Předseda vlády České republiky Václav Klaus zaslal odpověď na interpelaci poslankyně ČNR Gerty Mazalové dopisem ze dne 3. 9. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď předsedy vlády České republiky Václava Klause na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 9. září 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 3 listy

Vážená paní poslankyně,

k Vaší naléhavé interpelaci vznesené na vládu ČR na 3. schůzi ČNR dne 25. 8. 1992 ve věci zajištění finančních prostředků na úhradu ubytování dětí z Chorvatska, které ztratily ve válce své rodiče, na našem území sděluji:

Vláda ČR se situací v bývalé Jugoslávii a možnostmi pomoci občanům a zejm. dětem postiženým válečným konfliktem zabývá průběžně od srpna 1991. V září 1991 zřídila při MPSV ČR pracovní skupinu k řešení humanitární pomoci uprchlíkům ze zemí bývalé Jugoslávie, jejímiž členy jsou zástupci všech dotčených ministerstev. Již v průběhu tohoto měsíce dorazila do ČR první skupina běženců a dokonce listopadu 1991 bylo do ČR dopraveno z okolí Daruvaru a oblasti Osijeka celkem 1720 osob. Transporty doprovázely kamiony vezoucí pro potřeby našich krajanů materiální pomoc, především zdravotnický materiál, polní nemocnice, přikrývky apod., který byl předán ministerstvu zdravotnictví Chorvatské republiky. Pro děti a jejich doprovod bylo u nás zajištěno nejen ubytování a stravování v rekreačních zařízeních, ale i dovybavení, výuka a sportovní a kulturní program. V době pobytu se v ČR narodily 4 děti, kterým bylo poskytnuto vybavení včetně kočárků. Po skončení bojů v Chorvatsku se uprchlíci vrátili zpět do vlasti. Kompletní péče o celkem 1720 běženců si vyžádala v roce 1991 částku 22 mil. Kčs, v letošním roce 9,2 mil. Kčs, takže celkem bylo od září 1991 do srpna 1992 vynaloženo pro účely humanitární pomoci 31,2 mil. Kčs. Kromě toho zabezpečilo MPSV ČR dodávku okenního skla pro Daruvar v hodnotě cca 0,5 mil. Kčs.

Druhá etapa humanitární pomoci byla realizována převozem 68 osob z oblasti Bosny - Hercegoviny. Na tuto akci uvolnila vláda ČR částku 1 mil. Kčs. S návratem uprchlíků do Chorvatska se počítalo koncem srpna t.r.

Kromě zmíněných akcí byly poskytnuty i další formy pomoci, a to zejm. pomoc studentům VŠ, kterým bylo umožněno u nás další studium a poskytování dávek sociální péče a pomoc rodinám s dětmi ubytovaným u příbuzných nebo známých, jimž byly a jsou poskytovány dávky sociální péče na základě výjimek z podmínky trvalého pobytu na území ČSFR. FMPSV udělilo dosud celkem 970 výjimek, z toho v r. 1991 445 výjimek a v letošním roce 525 výjimek.

Zmocněnec vlády ČR pro otázky uprchlíků poskytl na základě usnesení vlády ČR z 12. 8. 1992 č. 514 prostřednictvím Červeného kříže Maďarské republice částku 1 mil. Kčs pro úhradu potřeb cca tří tisíc uprchlíků z Bosny a Hercegoviny, pobývajících na území MR.

Koncem června t.r. se v Ženevě uskutečnila mezinárodní konference o humanitární pomoci obětem konfliktu v bývalé Jugoslávii. Konference naznačila směry a vhodné způsoby této pomoci. Jedním z nich je i dočasné přesídlení zranitelných osob, zejm. matek s dětmi a sirotků. Jak je tedy zřejmé, vláda ČR tuto formu pomoci obětem konfliktu v bývalé Jugoslávii od září 1991 do současnosti poskytuje a je rozhodnuta v ní i nadále pokračovat. Svědčí o tom její přijaté usnesení ze dne 26. 8. 1992 č. 527 o zabezpečení další humanitární pomoci. dětem z území bývalé Jugoslávie, jímž vláda souhlasí s přemístěním dětí z Bosny a Hercegoviny ve věku do 12 let s doprovodem do ČR v počtu 700 osob a uvolňuje na tuto akci finanční prostředky ve výši 15 mil. Kčs. S realizací převozů dětí a matek do ČR se vzhledem k stavu příprav počítá nejpozději od poloviny září 1992. Děti budou dopraveny do našich rekreačních zařízení, kde o ně bude kompletně postaráno. Uvedená částka vyčleněná vládou ČR pokrývá náklady převozu a pobytu dětí s doprovodem v počtu 700 osob do konce tohoto roku. Pro zvýšení tohoto počtu na uvažovaných 1200 osob by bylo nutno vyčlenit dalších 10 mil. Kčs. V současné době probíhají na úrovni ministra vnitra ČR a ministra financí ČSFR jednání o možnosti uvolnění této dodatečné částky ze státního rozpočtu ČSFR. V případě kladného vyřízení žádosti rozhodne vláda ČR o upřesnění počtu dětí z bývalé Jugoslávie, kterým by bylo možno v takovém případě zajistit na našem území dočasné útočiště.

Závěrem upozorňuji, že uvedená finanční pomoc vlády ČR je pouze jednou z mnoha dalších forem humanitární pomoci obětem válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii poskytované federální vládou, vládami ČR a SR, jakož i dalšími nevládními orgány a organizacemi na úrovni federace a republik.

V Praze dne 3. září 1992 Václav Klaus v. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP