ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

23

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ...... 1992,

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy.České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:

a) ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů,

b) ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) ministerstvo pro hospodářskou soutěž.

(2) Sídlem ministerstva pro hospodářskou soutěž je Brno.

(3) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a) ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) ministerstvo průmyslu,

c) ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

d) Český úřad pro hospodářskou soutěž.

(4) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně právních závazných předpisů přechází

a) z ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj

1. ve věcech energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby ropy a zemního plynu, těžby, úpravy a zušlechtění tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu a tvorby zahraničně ekonomické politiky, včetně zahraničních investic a řízení České energetické inspekce na ministerstvo průmyslu a obchodu,

2. ve věcech vědní politiky na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

3. v ostatních věcech na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů;

b) z ministerstva průmyslu na ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) z ministerstva obchodu a cestovního ruchu

1. ve věcech cestovního ruchu a soukromého podnikání občanů na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů,

2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu a obchodu;

d) z Českého úřadu pro hospodářskou soutěž na ministerstvo

e) z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na ministerstvo hospodářství,dopravy a spojů;

f) z ministerstva vnitra ve věcech místního hospodářství, placených služeb a místní výroby, veřejně prospěšných služeb a hospodaření s byty a nebytovými prostory na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů;

g) z ministerstva zemědělství ve věcech lesního hospodářství, s výjimkou hospodářského řízení lesů a výkonu práva hospodaření v lesích ve vlastnictví České republiky, na ministerstvo životního prostředí;

h) z ministerstva zdravotnictví ve věcech sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo práce a sociálních věcí;

i) z ministerstva životního prostředí ve věcech územního plánování a stavebního řádu na ministerstvo hospodářství dopravy a spojů.

(5) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 4:

a) z ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj na ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů,

b) z ministerstva průmyslu na ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) z ministerstva obchodu a cestovního ruchu na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů a ministerstvo průmyslu a obchodu,

d) z Českého úřadu pro hospodářskou soutěž na ministerstvo pro hospodářskou soutěž,

e) z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů,

f) z ministerstva vnitra na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů,

g) z ministerstva zemědělství na ministerstvo životního prostředí,

h) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo práce a sociálních věcí;

i) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů.

(6) O přechodu práv a povinností podle odstavce 5 uzavřou ministerstva hospodářství, dopravy a spojů, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zemědělství a životního prostředí příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokoly.

(7) Zřizuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992, zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 bod 1 zní:

"1. ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů,".

2. § 1 bod 11 zní:

"11. ministerstvo průmyslu a obchodu,".

3. § 1 bod 12 zní:

"12. ministerstvo pro hospodářskou soutěž,".

4. V § 1 se vypouští bod 14.

5. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 6.

6. § 3 zní:

"§ 3

(1) Ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy ve věcech malých a středních podniků, pro živnosti, cestovní ruch, profesní přípravu učňů na povolání, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a geologický průzkum, pro regionální politiku, politiku bydlení, rozvoj domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, pro územní plánování a stavební řád, investiční politiku, rozvoj techniky a technologií, státní informační systém, technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

(2) Ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace, vnitrozemskou plavbu, vodní cesty a civilní letectví, s výjimkou letecké dopravy.

(3) Ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů. je ústředním orgánem státní správy pro pošty a telekomunikace.

(4) Ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy pro hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření potřebná pro zabezpečení obrany.".

7. V § 4 se vkládají za slova "finanční trh," slova "investiční společnosti a investiční fondy," a vypouštějí se slova "a spořitelen".

8. § 6 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Ministerstvo mezinárodních vztahů je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu a uskutečňování mezinárodní politiky České republiky v oblasti zahraniční pomoci, zabezpečování styků České republiky s Organizací spojených národů, Evropskými společenstvími a dalšími mezinárodními organizacemi, koordinaci vztahů dvoustranné a mnohostranné spolupráce, přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb.".

9. V § 7 se za slova "základní, střední a vysoké školy," vkládají slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva hospodářství, dopravy a spojů, pro vědní politiku".

10. V § 9 se vypouštějí slova "s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany,".

11. § 10 zní:

"§ 10

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém.

(2) Jako orgán ochrany veřejného zdraví je v ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky.

(3) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.".

12. V § 12 se vypouští odstavec 3.

13. § 13 zní:

"§ 13

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,

b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní,kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,

c) pro vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí státní službu pro drahé kovy.

(4) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce a Česká obchodní inspekce.".

14. Na místo zrušeného § 14 se zařazuje nový § 14,který zní:

"§ 14

Ministerstvo pro hospodářskou soutěž je ústředním orgánem státní správy pro podporu hospodářské soutěže a ochranu proti jejímu nedovolenému omezování.".

15. § 15 zní:

"§ 15

(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro hospodářské řízení lesů, pro výkon práva hospodaření v lesích ve vlastnictví České republiky, pro myslivost a rybářství, s výjimkou území národních parků, a pro potravinářský průmysl.

(2) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním.

(3) Ministerstvo zemědělství řídí Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu. České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat.

(4) Ministerstvu zemědělství je podřízen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a Správa pro výchovu a vzdělávání.".

16. § 17 se vypouští.

17. V § 19 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní a lesní hospodářství, s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický dohled nad těžbou a pro odpadové hospodářství.".

18. V § 19 odst. 6 zní:

"(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.".

19. V § 28 se vypouštějí odstavce 2 a 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

20. Za § 28 se vkládají nové § 28a a 28b, které znějí:

"§ 28a

(1) Úřad vlády České republiky plní úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejího předsedy.

(2) V čele Úřadu vlády České republiky je státní tajemník, který řídí jeho činnost; má právo účastnit se jednání vlády České republiky a je mu uděleno slovo, pokud o to požádá.

§ 28b

(1) Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky plní úkoly spojené s legislativní činností vlády České republiky a úkoly vyplývající z reformy veřejné správy.

(2) V čele Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky je místopředseda vlády České republiky, který řídí jeho činnost; je současně předsedou Legislativní rady vlády České republiky.".

Čl. III

Zrušuje se zákon České národní rady č. 173/1991 Sb., o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž.

IV.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem.............. 1992.

Důvodová zpráva

Negativní poznatky a zkušenosti z fungování stávajícího rozdělení působností České republiky mezi ústřední orgány státní správy ČR, postupující proces privatizace, rozvoj tržních vztahů a v důsledku toho i omezování zásahů státu do hospodářské oblasti, si vyžadují změny ve struktuře ústředních orgánů státní správy České republiky,v jejichž čele je člen vlády.

Návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky obsahuje dílčí novelu zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Navazuje na změny, které nastaly ve struktuře české vlády poté, kdy Česká národní rada jmenovala po volbách novou vládu.

Předmětem navrhované právní úpravy je pouze přechod působností mezi jednotlivými ústředními orgány státní správy České republiky navzájem nebo založení nové působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky v případech, kdy tato potřeba vznikla na základě nově přijatých zákonů Federálního shromáždění (zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech).

Předložený návrh vychází ze stávajícího rozdělení působností mezi federací a republikami. Neupravuje přechod působností z České a Slovenské Federativní Republiky do České republiky.

Předložením tohoto návrhu plní vláda svůj slib obsažený v programovém prohlášení.

V navrhovaném zákoně se ruší ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, jehož působnost se dělí mezi dvě nově vznikající hospodářská ministerstva - ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů a ministerstvo průmyslu a obchodu. Mezi tato dvě ministerstva se dělí rovněž převážná část působností stávajících ministerstev pro hospodářskou politiku a rozvoj a průmyslu, která se ke dni účinnosti zákona ruší.

Ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů je koncipováno jako ústřední orgán státní správy pro věci malých a středních podniků, pro živnosti, cestovní ruch, profesní přípravu učňů na povolání, regionální politiku, politiku bydlení, rozvoj domovního fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, pro územní plánování a stavební řád, pro investiční politiku, podporu rozvoje techniky a technologií a státní informační systém. Z ministerstva vnitra se na toto ministerstvo převádějí zbývá jící působnosti ve věcech místního hospodářství, placených služeb, místní výroby a veřejně prospěšných služeb, které svoji povahou lze podřadit pod navrhovanou působnost ministerstva hospodářství, dopravy a spojů.

Z ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj přechází na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů výkon státní správy ve věcech dopravy a spojů. Toto ministerstvo je dále ústředním orgánem státní správy pro hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření potřebná pro zabezpečení obrany.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je koncipováno jako ústřední orgán státní správy, který v jednom místě soustřeďuje výkon státní správy ve všech průmyslových odvětvích. Na toto ministerstvo přechází ze stávajícího ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj zejména výkon státní správy v oblasti energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby, úpravy a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud. Do jeho působnosti přechází výkon státní správy doposavad příslušející ministerstvu průmyslu.

Dosavadní zkušenosti z činnosti Českého úřadu pro hospodářskou soutěž ukazují potřebu posílit postavení tohoto ústředního orgánu státní správy. Z hlediska systémového začlenění tohoto úřadu do soustavy orgánů státní správy se jedním z aspektů, který může výrazně ovlivnit jeho postavení, jeví transformace na ústřední orgán státní správy, v jehož čele stojí člen vlády. Navrhuje se zrušit Český úřad pro hospodářskou soutěž a zřídit ministerstvo pro hospodářskou soutěž.

Předložený návrh zákona dále upravuje další potřebné přesuny působnosti mezi stávajícími ústředními orgány státní správy a problematiku přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů v souvislosti s přechodem působností podle navrhovaného zákona.

K zabezpečení úkolů vlády v legislativní oblasti a na úseku veřejné správy se navrhuje zřídit Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

Tento úřad, v jehož čele stojí místopředseda vlády ČR, by mel zejména předkládat vládě návrhy jednotlivých kroků transformace právního rádu, varianty reformy veřejné správy s důrazem na koncentraci a decentralizaci, odborná stanoviska k legislativním materiálům projednávaných vládou a odborná stanoviska k materiálům příslušných ústředních orgánů státní správy dotýkajícím se otázek veřejné správy. Sledovat realizaci vládou schválené koncepce transformace právního řádu a podávat vládě informace o plnění jednotlivých etap vládou přijaté varianty reformy veřejné správy, plnit úkoly sekretariátu Legislativní rady vlády České republiky a koordinovat zahraniční pomoc v oblasti veřejné správy.

Veškerou činnost v otázkách legislativy a veřejné správy bude Úřad pro legislativu a veřejnou správu realizovat v úzké součinnosti s věcně příslušnými ústředními orgány státní správy.

Realizace navrhovaného zákona nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Potřeba rozpočtových prostředků souvisejících se zřízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky bude kryta rozpočtovými přesuny a úsporami v rámci realizace navrhovaného zákona.

V Praze dne 2. září 1992

Předseda vlády České republiky

Doc. ing. Václav Klaus, CSc., v. r.

Místopředseda vlády České republiky

JUDr. Jan Kalvoda, v. r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP