ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

19

INTERPELACE

poslance ČNR Vladimíra Řezáče

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu

ve věci učitele 7. ZŠ v Lounech PhDr. Ivo Honického

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Vladimíra Řezáče na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu.

"Vážený pane ministře,

v mém volebním obvodu, tj. v Severočeském kraji, jsem se setkal ve Vašem resortu, tj. na úseku školství, se závažným případem porušení základních práv, zajištěných Listinou základních práv a svobod, uvozenou ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., přičemž tento případ je současně porušením Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ze 16. prosince 1966, který zavazuje naši republiku od 23. března 1976, vzhledem k vyhlášce č. 120/1976 Sb.

Na 7. základní škole v Lounech pracuje jako učitel PhDr. Ivo Honický, který kandidoval v letošních volbách za Levý blok do ČNR. Tomuto doktoru filosofie se specializací historie bylo zaměstnavatelem zakázáno učit dějepis včetně omezení dalšího aprobovaného předmětu českého jazyka, takže člověk s doktorátem z historie, jakých se na našich základních školách vyskytuje málo, má učit pěstitelské práce. Tento protiprávní postup je zdůvodňován veřejnou prezentací názorů PhDr. Ivo Honického, tj. jeho politického a jiného přesvědčení, event. stížnostmi rodičů.

Takový postup je v hrubém rozporu s Listinou základních práv a svobod, jejíž článek 1 zajišťuje svobodu a rovnost všech lidí v důstojnosti i v právech s tím, že základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Podle článku 2 Listiny je náš stát založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání. Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a to způsobem, který zákon stanoví.

Každý může činit co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Podle článku 3 odst. 1 Listiny se základní práva a svobody zaručují všem, kromě jiného i bez rozdílu víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Podle článku 3 odst. 3 Listiny nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Podle článku 10 odst. 1 Listiny má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Podle článku 17 odst. 2 Listiny má každý právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace, bez ohledu na hranice státu.

Podle článku 22 Listiny zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Podle článku 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ze 16. 12. 1966 je zakázána jakákoliv diskriminace a to i z důvodu politického nebo jiného přesvědčení a vyznání.

Podle § 2 Ústavního zákona č. 23/1991 Sb., mají mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách ČSFR ratifikované a vyhlášené, na jejím území obecnou závaznost a mají přednost před zákonem.

Podle § 6 téhož zákona úst., musí být zákony a jiné právní předpisy uvedeny do souladu s Listinou základních práv a svobod nejpozději do 31. 12. 1991, tímto dnem pozbývají účinnosti ustanovení, která s Listinou základních práv a svobod nejsou v souladu.

O názorové svobodě učitele se výstižně vyjádřil před pěti lety Václav Havel. Chápání filosofie českých dějin podle profesora T.G.Masaryka nebo podle profesora J.Pekaře je věcí každého občana a učitele.

Pan učitel PhDr. Ivo Honický své názory dětem nevnucuje a v souladu se svými povinnostmi se snaží své žáky seznámit s kulturním dědictvím lidstva v rámci jeho aprobovaných předmětů. Celá kampaň vedená proti němu panem Stanislavem Řebcem je průhlednou šikanou PhDr. Ivo Honického za jeho politické přesvědčení a uplatněné právo na svobodné sdružování v politických stranách a v politických hnutích, které vyplývá z článku 20 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem k počátku nového školního roku 1. září 1992, považuji tuto interpelaci za naléhavou a očekávám rychlé zjednání nápravy. Pochybuji, že máme na základních školách, natož v Severočeském kraji, tolik učitelů historie s tak vysokou odbornou kvalifikací, tj. doktorátem filosofie. Základní práva a svobody musíme zajistit každému.

Milan Uhde v.r.

předseda České národní rady

V Praze dne 24. srpna 1992

Příloha: 2 listySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP