ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

17

SPOLEČNÁ ZPRÁVA

výborů České národní rady k návrhu poslanců ČNR

Jana Černého, Vladimíra Budinského a Vlastimila Tlustého

na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb. (tisk 10)

Ústavně právní výbor ČNR a zemědělský výbor ČNR projednaly na svých schůzích v srpnu 1 992 návrh poslanců ČNR Jana Černého, Vladimíra Budinského a Vlastimila Tlustého na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve zněná zákona č. 93/1992 Sb. (tisk 10) a doporučují České národní radě, aby návrh zákona schválila v tomto znění:

ZÁKON

České národní rady

ze dne ...... srpna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 9 se za slovo,"vnesený" vkládají slova "nebo odňatý" a za slova "živý a mrtvý inventář" se vkládají slova " jakož i zásob".

2. V § 10 se vypouští písmeno h a dosavadní text se označuje jako odstavec 1.

3. V § 10 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) K úhradě nezbytných nákladů spojených s oceněním věcí [§ 21a odst. 3 zák. č. 229/1991 Sb.] jsou příslušné okresní pozemkové úřady.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 21. srpna 1992

JUDr. Miloslav Výborný v.r.

předseda a zpravodaj ústavněprávního výboru ČNR

MVDr. Jan Černý v.r.

předseda a zpravodaj zemědělského výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP