ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

16

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. července do 25. srpna 1992

Podle § 32 odst. a) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od 13. července do 25. srpna 1992.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo k šesti schůzím, a to 13. července, 15. července, 20. července, 28. července, 13. srpna a 20. srpna 1992.

Na své 3. schůzi 13. července 1992 předsednictvo České národní rady

- zvolilo za členy dočasné komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy ČR tyto poslance ČNR: Marka Bendu /KDS/, Jiřího Bílého /HSD-SMS/, Pavla Hirše /LSU/, Antonína Hrazdíru /LB/, Ivanu Janů /KDU-ČSL/, Hanu Marvanovou /ODS/, Ivana Maška /ODA/, Jaroslava Ortmana /LB/, Jiřího Payna /ODS/, Annu Röschovou /ODS/, Vítězslava Sochora /ČSSD/, Jana Vika /SPR-RSČ/;

- vzalo na vědomí, že náhradníky v této komisi jsou poslanci: Václav Grulich /ČSSD/, Tomáš Ježek /ODA/, František Kačenka /HSD-SMS/, Jaromír Kalus /ODS/, Jiří Karas /KDU-ČSL/, Petr Koháček /ODS/, Vladimír Koronthály /KDS/, Jan Navrátil /LB/, Jaroslav Novák /SPR-RSČ/, Libor Novák (1962) /ODS/, Vladimír Řezáč /LB/ a Ondřej Zemina /ODS/.

souhlasilo s cestou poslance České národní rady Jiřího Payna do Rakouska ve dnech 17.-18.7.1992.

Na své 4. schůzi 15. července 1992 předsednictvo České národní rady

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení P ČNR č. 19 - 22),

- schválilo časový harmonogram některých akcí České národní rady v roce 1992,

- zabývalo se podněty předsedy V. okresního shromáždění v Blansku a přerušilo projednávání tohoto bodu, než bude známo stanovisko legislativního odboru Kanceláře ČNR a příslušných výborů ČNR,

- souhlasilo s cestou poslanců ČNR Jiřího Payna, předsedy zahraničního výboru, a Josefa Ježka, člena zahraničního výboru, do Pasova dne 1. srpna 1992 autem Kanceláře ČNR, kde se zúčastní XXV. spolkového setkání Ackermann-Gemeinde,

- souhlasilo s cestou místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha do Barcelony v termínu 4. - 13. srpna 1992, kde se zúčastní druhé části XXV. letních olympijských her.

- souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, jimiž přikázal k projednání

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou, podepsaná v Sofii dne 6. dubna 1992 /tisk FS 14/,

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dodatek k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických, podepsané ve Washingtonu dne 12. dubna 1990, sjednaný výměnou nót ze dne 25. února 1992 a 7. května 1992 /tisk FS 15/,

- vládní návrh, kterým se předkládají k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná ve Washingtonu dne 22. října 1991 a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Pekingu dne 4. prosince 1991 /tisk FS 17/,

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Moskvě dne 1. dubna 1992 /tisk FS 18/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zahraničnímu výboru ČNR

- rozpočtovému výboru ČNR /tisk FS 17/

- návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech /tisk FS 22/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR

- návrh státního závěrečného účtu federace za rok 1991 s přehledem o souhrnu závěrečných účtů za Českou a Slovenskou Federativní Republiku za rok 1991 /tisk FS 16/ - rozpočtovému výboru ČNR,

- přiznalo podle § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR, poslanci Václavu Krásovi náhradu jízdních nákladů na jednání orgánů ČNR v prokázané výši, a to v souladu s jeho žádostí ze dne 14. 7. 1992,

- ustavilo dočasnou komisi předsednictva České národní rady pro jednání se Slovenskou národní radou, přerušilo projednávání tohoto bodu a pověřilo místopředsedu ČNR Jiřího Vlacha, aby dokončil sestavení této komise.

Na své 5. schůzi 20. července 1992 předsednictvo České národní rady

- nesouhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlásilo podle čl. IV zákona České národní rady č. 541/ 1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/, s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/ se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 54/1991 Sb.,

- vyhlásilo podle čl. IV zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě úplné znění zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákonem České národní rady č. 542/1991 Sb.,

- vyhlásilo podle čl. III zákona České národní rady č. 240/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o České obchodní inspekci, úplné znění zákona České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 240/1992 Sb.,

- vzalo na vědomí ústní informaci předsedy výboru ČNR petičního, pro lidská práva a národnosti Josefa Pavely o dalším postupu ohledně podnětů předsedy V. okresního shromáždění v Blansku,

- vzalo na vědomí ústní informaci předsedy ČNR Milana Uhdeho o jednání s předsedou SNR Ivanem Gašparovičem v Brně dne 18. 7. 1992 a přijalo následující stanovisko:

"Předsednictvo České národní rady

bere na vědomí Deklaraci Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky vyhlášenou 17. 7. 1992 a děkuje předsedovi Slovenské národní rady Ivanu Gašparovičovi za její osobní předání do rukou předsedy České národní rady Milana Uhdeho.

Předsednictvo České národní rady konstatuje, že v Deklaraci Slovenská národní rada prohlašuje svou vůli naplnit právo na sebeurčení vyhlášením svrchovanosti Slovenské republiky a vůli prohlásit tuto svrchovanost za základ suverénního státu slovenského národa. Deklarací Slovenská národní rada prohlašuje, že tisícileté úsilí slovenského národa o svébytnost se naplnilo.

Předsednictvo České národní rady považuje Deklaraci za legitimní výraz přání lidu Slovenské republiky, reprezentovaného jeho demokraticky zvolenými zástupci.

Předsednictvo České národní rady chápe Deklaraci nejen jako projev vůle ke státní samostatnosti, ale i jako projev praktického naplňování této samostatnosti.

Při respektování těchto skutečností vyjadřuje předsednictvo České národní rady přesvědčení o nezbytnosti urychleně jednat o pokojném a korektním vytvoření samostatné Slovenské republiky i samostatné České republiky, a to na parlamentní i vládní úrovni.

Oprávněnost tohoto jednání odvozujeme i od usnesení Federálního shromáždění, jímž bylo schváleno programové prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky. V souladu s ním považujeme za nezbytné uzavřít tato jednání do 30. září 1992."

Na své 6. schůzi 28. července 1992 předsednictvo České národní rady

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení P ČNR č. 36),

- vzalo na vědomí rezignaci jedné soudkyně na její soudcovskou funkci,

- požádalo podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, federální ministerstvo vnitra o vydání osvědčení o skutečnostech uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až c) citovaného zákona u všech kandidátů navrhovaných vládou České republiky na jmenování soudcem k soudům České republiky,

- stanovilo, že návrhy na jmenování soudců k soudům České republiky budou po jejich předložení vládou České republiky přikázány k projednání výboru České národní rady, který bude předsednictvem ČNR určen;

- schválilo pro období do konce září 1992 tento postup při jmenování soudců k soudům v České republice ve smyslu zákona č. 315/1991 Sb. o soudech a soudcích:

1. návrh vlády České republiky na jmenování soudců k soudům České republiky bude přikázán k projednání ústavně právnímu výboru ČNR,

2. všem poslancům České národní rady bude rozdán seznam soudců navržených na jmenování (včetně soudů, k nimž. mají být jmenováni),

3. poslanci České národní rady si budou moci prostudovat charakteristiky navrhovaných soudců v sekretariátu ústavně právního výboru ČNR,

4. předseda ústavně právního výboru ČNR včas oznámí předsedům ostatních výborů termín, kdy ústavně právní výbor ČNR bude projednávat návrhy na jmenování soudců s tím, že do tohoto termínu poslanci buď předají své připomínky s odůvodněním ústavně právnímu výboru ČNR písemně, či se zúčastní jednání ústavně právního výboru osobně,

5. předseda ústavně právního výboru ČNR seznámí předsednictvo České národní rady se stanoviskem ústavně právního výboru ČNR k návrhu vlády České republiky na jmenování soudců k soudům České republiky,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve výborech České národní rady,a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 20 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona České národní rady k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR,

- vzalo na vědomí, že náhradníkem v dočasné komisi předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky je za klub liberálně sociální unie poslanec Miroslav Raška,

- vzalo na vědomí konání kolokvia, které pořádá Stálá konference místních a oblastních orgánů Evropy při Radě Evropy ve dnech 24. - 25. září 1992 ve Valdštejnském paláci v Praze; souhlasilo s tím, aby Česká národní rasa uhradila náklady na tlumočení tak, aby se kolokvia mohli účastnit i poslanci České národní rady, kteří nehovoří francouzsky nebo anglicky; dále souhlasilo s tím, aby záštitu nad touto akcí převzal předseda České národní rady,

- ustavilo stálou komisi předsednictva ČNR pro práci Kanceláře České národní rady, která bude mít 13 členů a 13 náhradníků podle poměrného zastoupení; jmenovalo předsedou této komise místopředsedu ČNR Pavla Tollnera a doporučilo poslaneckým klubům, aby projednaly účast svých zástupců a jejich náhradníků v této komisi,

- souhlasilo s převzetím záštity předsednictva ČNR nad

1. Memoriálem V. Procházky v boxu, který se bude konat v Ostravě ve dnech 9. - 11. 10. 1992, a tuto svou záštitu doprovodí věcným darem v hodnotě 1500,- Kčs;

2. pohárem cyklistických veteránů České republiky, který se bude konat v Hořicích dne 6. 9. 1992, a tuto svou záštitu doprovodí věcným darem v hodnotě 1000,-- Kčs,

- doporučilo poslaneckým klubům České národní rady, aby projednaly návrh ODA na zvýšení finančního příspěvku poslaneckým klubům, a aby své stanovisko předaly rozpočtovému výboru České národní rady; dále uložilo rozpočtovému výboru ČNR, aby po projednání předložil do 19. 8. 1992 předsednictvu České národní rady příslušné stanovisko,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, jímž přikázal k projednání

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky vypovězení Všeobecných dodacích podmínek RVHP a Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby /tisk FS 29/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- vzalo na vědomí informaci předsedy České národní rady o jednání s předsedou Slovenské národní rady v Bratislavě dne 27. 7. 1992; současně pověřilo předsedu České národní rady, aby o výsledcích tohoto jednání informoval předsedu vlády České republiky,

- jmenovalo za členy dočasné komise předsednictva ČNR pro jednání se Slovenskou národní radou tyto poslance České národní rady: Antonína Hrazdíru (LB), Františka Kačenku (HSD-SMS), Oldřicha Kužílka (ODA), Richarda Mandelíka (ODS), Ludvíka Motyčku (KDU-ČSL), Jaroslava Ortmana (LB), Jiřího Payna (ODS), Františka Trnku (LSU), Jana Vika (SPR-RSČ), Jiřího Vlacha (ODS), Stanislava Voláka (ODS), Josefa Wágnera (ČSSD) a Jana Zahradníčka (KDS),

- vzalo na vědomí, že náhradníky v této komisi jsou poslanci: Jiří Bílý (HSD-SMS), Viktor Dobal (ODA), Jiří Drápela (LSU), Václav Grulich (ČSSD), Josef Hájek (LB), Jiří Haringer (KDS), Josef Janeček (KDU-ČSL), Jaromír Kalus (ODS), Petr Koháček (ODS), Petr Nečas (ODS), Jaroslav Novák (SPR-RSČ), Jaroslav Soural (LB) a Václav Trojan (ODS),

- stanovilo, že v případě oznámení o rezignaci poslance České národní rady pozve předseda České národní rady dotyčného poslance na schůzi předsednictva ČNR tak, aby byl osobně přítomen projednávání.

Na své 7. schůzi 13. srpna 1992 předsednictvo České národní rady

- stanovilo termín a návrh pořadu 3. schůze České národní rady,

- vzalo na vědomí informaci komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky o stavu prací na přípravě Ústavy České republiky, (usnesení komise pro přípravu Ústavy ČR tvoří přílohu této Zprávy, zápisy z jednání komise jsou poslancům k dispozici v sekretariátech všech výborů),

- schválilo rozšíření lokální počítačové sítě České národní rady,

- vzalo na vědomí informaci předsedy rozpočtového výboru ČNR posl. Tomáše Ježka k problematice zákonného řešení platových poměrů prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky,

- požádalo předsedu rozpočtového výboru ČNR, aby připravil pro poslanecké kluby informaci o platových poměrech pracovníků ústředních orgánů státní správy od funkce příslušných náměstků po funkci ředitelů odborů s porovnáním s platy příslušných funkcionářů v peněžnictví, a aby zjistil stav přípravy vládního materiálu k této věci,

- souhlasilo s cestou poslanců ČNR

1. Leopolda Zubka - předsedy výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí,

2. Libora Nováka (1962) - člena ústavně právního výboru ČNR a

3. Radima Špačka - člena výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí do Švýcarska na Seminář ke komunální politice a komunální správě ve Winterthuru v termínu 6. - 12. září 1992,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve výborech ČNR, a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona s tím, že bude dodržena lhůta 30 dnů,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, jímž přikázal k projednání

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích /tisk FS 40/

- návrh poslanců FS M. Kontry a K. Stomeho na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích /tisk FS 41/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- přikázalo k projednání

- návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

- hospodářskému výboru ČNR

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

- vládní návrhy na jmenování soudců k soudům České republiky předložené vládou České republiky na základě usnesení vlády ČR č. 485 ze 17. července 1992

- ústavně právnímu výboru ČNR.

- souhlasilo se zahraniční cestou čtyř poslanců ČNR do Ludwigsburgu v SRN na odborný seminář ke stavebnímu spoření s tím, že

1. organizátor semináře hradí všechny výlohy včetně kapesného;

2. se zúčastní po jednom poslanci z výborů

- rozpočtového

- ústavně právního

- hospodářského

- pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí;


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP