ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

15

Návrh

poslance České národní rady

Josefa JANEČKA

na vydání

ZÁKONA

České národní rady

ze dne……

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě

v odpadovém hospodářství

Josef Janeček

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. 1

Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství se mění a doplňuje takto:

V § 5 se připojují odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

(3) Právnická a fyzická osoba, která má udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřený na sběr a výkup odpadů je povinna vyžadovat průkaz totožnosti [Zákon č. 75/1957 Sb.,o občanských průkazech ]nebo obchodního jména fyzických nebo právnických osob, od kterých odebírá nebo vykupuje odpady neželezných kovů [Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje kategorizace a katalog odpadů, vyhlášené v částce 69/1991 Sb.]; bez prokázání totožnosti nabízené odpady s obsahem neželezných kovů neodebere ani nevykoupí.

(4) Právnická a fyzická osoba, která má udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřený na sběr a výkup odpadů, je povinna vést evidenci jmen fyzických a právnických osob, od kterých odebrala nebo vykoupila odpad neželezných kovů. V této evidenci zaznamená také druh a množství odebraného a vykoupeného odpadu.

(5) Za nesplnění povinností uvedených v odstavci (3) a (4) uloží okresní úřad nebo inspekce právnické a fyzické osobě, která má udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřený na sběr a výkup odpadů, pokutu až do výše 250 000,- Kč. Okresní úřad může odejmout souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady.

Čl. 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Z poznatků poslanců České národní rady a poznatků prokuratury ČR a policie ČR v celorepublikovém měřítku je zjišťováno, že dochází ve velké míře ke krádežím barevných kovů a to nejen z uzavřených prostor organizací, ale též měděného vedení zabezpečovacího zařízení ČSD a dokonce i vrchního telefonního vedení ve velkém rozsahu. Pachatelé těchto krádeží prodávají organizacím odpadového hospodářství značné množství těchto barevných kovů, aniž by bylo možné zjišťovat jejich totožnost. Vyhláška ministerstva vnitra ČSR č 118/1971 Sb., doplněná vyhláškou ministerstva vnitra ČSR č 64/1988 Sb. umožňovala podle § 5 odst. 3 písm. b) požadovat prokázání totožnosti od občanů, kteří odevzdávali k výkupu věci, jež obvykle nejsou ve vlastnictví občanů, nebo věci ve značně velkém množství; neprokázal-li občan svou totožnost, nesměl výkupce nabízené zboží vykoupit.

Tato vyhláška byla zrušena zákonem České národní rady ze dne 8. července 1991 o státní správě v odpadovém hospodářství. Ustanovení § 5 odst 3 písm. b) vyhlášky č 64/1988 Sv. nebylo do zákona č. 311/1991 převzato.

V souladu s čl. 7 odst 1 a čl. 10 odst 3 Listiny základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) je nezbytné stanovit povinnosti prokazování totožnosti občanů zákonem a zákonem uložit povinnosti výkupců v případě neprokázání totožnosti občana nabízené věci nevykoupit.

Tato zákonná úprava nevyžaduje žádné finanční nároky na státní rozpočet.

Vzhledem k jednoduchosti novely na straně jedné a společenské závažnosti na straně druhé žádám o upuštění od projednávání zásad zákona. Zároveň žádám o zkrácení zákonné lhůty k projednání zákona na 20 dnů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP