ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

14

Rozpočet Pozemkového fondu ČR

na období červenec až prosinec 1992

I.

Návrh

usnesení

České národní rady

ze dne ...... č.

o schválení rozpočtu Pozemkového fondu ČR

na období červenec až prosinec 1992

Česká národní rada na své ...... schůzi dne ...... srpna 1992 projednala a chválila rozpočet Pozemkového fondu ČR na období červenec až prosinec 1992.

II.

Důvodová zpráva

V souladu se zákonem č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR předkládá presidium Pozemkového fondu ČR ke schválení rozpočet PF ČR na období červenec až prosinec 1992.

Pozemkový fond ČR je samostatná právnická osoba zřízená zákonem ČNR č. 569/91 Sb. Tímto zákonem je také vymezen jeho předmět činnosti o tomto rozsahu:

-spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu a také nemovitosti doposud vlastnicky neurčené, sloužící zemědělské výrobě

-privatizuje podle chváleného privatizačního projektu majetek sloužící zemědělské výrobě převedený na něj Fondem národního majetku ČR

-vydává oprávněným osobám majetek doposud držený ve správě PF v rozsahu § 1 písmeno a - c zákona 229/91 Sb., ve znění zákona 93/92 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a pronajatý ze zákona 229/91 Sb., státním a družstevním organizacím.

Zabezpečení této rozsáhlé činnosti je komplikováno hlavně tím, že v rozhodném období let 1948-1989 vznikl v evidenci vlastnických vztahů k půdě neskutečný chaos.

Rozsah činnosti, který byl PF ČR stanoven zákonem č. 229/91 Sb., a zákonem č 569/91 Sb., předurčil organizační strukturu PF ČR.

Organizační struktura, která byla projednána a schválena na zasedání presidia Pozemkového fondu dne 10. června 1992 předpokládá personální vybavení a územní členění tak, aby požadovaný rozsah činnosti obzvláště v čestném vypořádání restitucí, byl co nejdříve naplněn.

Sídlem PF ČR je Praha 1, Těšnov 17. Zde kromě 9 členů výkonného výboru bude zaměstnáno 31 pracovníků PF. Další pracoviště PF budou na okresní úrovni, a to v rozsahu 2-4 pracovníků v každém okrese. Okresní členění je voleno z důvodů urychlení prací a je kompatibilní s katastrálními a pozemkovými úřady. Při této organizační struktuře bude PF ČR zaměstnávat celkem 330 pracovníků. Naplnění předmětu činnosti v požadovaném rozsahu vyžaduje dokonalý informační servis. Vlastnictví k pozemkům se s pokračujícím uplatňováním zákona 229/91 Sb. velmi rychle mění a bez dokonale pracujícího informačního systému nelze požadovaný rozsah prací zabezpečit.

Základem informačního systému bude evidence všech katastrálních parcel ve správě PF ČR a pozemků, které nebyly doposud vydány oprávněným osobám. Veškeré informační věty o těchto pozemcích budou uloženy v centrálním počítači. Z každého okresního pracoviště PF ČR se bude možno dotázat na konkrétní pozemek v kterémkoli katastru na území ČR a zjistit, kdo je jeho současný uživatel a také jeho základní parametry. Bude snadné vyhledávat pozemky pro jejich výměny. Na tuto základní evidenci pozemků bude navazovat evidence o nájmech, o kupních a nájemních smlouvách, evidence faktur a jejich úhrad a vlastní evidence úřadu.

Předkládaný rozpočet PF ČR na období červenec až prosinec 1992 vychází z uvedené náročnosti, která je dána potřebou vybudování okresních pracovišť a funkčního informačního systému.

S ohledem na skutečnost, že PF ČR je na samém počátku své činnosti je předkládána pouze výdajová strana rozpočtu. Práce a činnosti, které bude PF ČR provádět skýtají záruku, že ani v tomto období nebude fond pracovat se ztrátou.

Výše investic odpovídá standardním výdajům na nákup především výpočetní techniky, bez níž se práce Pozemkového fondu ČR na jakémkoli stupni neobejde. Ostatní investice budou využívány pro běžnou potřebu.

V neinvestiční sféře rozpočtu Pozemkového fondu ČR jsou zahrnuty náklady na nákup vybavení kanceláří, jejich nájem a služby s tím spojené, jakož i ostatní položky vztahující se k zajišťování nezbytné agendy (cesty, výkony spojů apod.)

Výše rezervy je v dané výši odpovídající, neboť položky, o které by mohla být vyšší jsou již přímo zahrnuty do nákladů za nájemné a ostatní služby s tím spojené.

Samostatnou kapitolou v rozpočtu zůstává pak otázka mzdových prostředků, které jsou vyjádřeny částkou ve výši 15 318 tis. Kč. Tato částka umožňuje postupné zaměstnávání 330 pracovníků Pozemkového fondu. Je třeba připomenout, že obzvláště v počátku své činnosti bude fond nutně využívat prací na smluvním základě, což může vytvářet tlak na zvýšenou potřebu mzdových prostředků.

Předpokládaný rozpočet Pozemkového fondu ČR byl projednán v jeho presidiu a doporučen k předložení.

III.

Rozpočet Pozemkového fondu ČR

(výdajová část)
Provozní a investiční výdaje celkem 52 556 tis. Kčs
z toho: provozní náklady celkem 40 716 tis. Kčs
investiční náklady celkem 11 840 tis. Kčs

Provozní a investiční náklady jsou v následující struktuře:

Materiální náklady a služby nemat. povahy celkem 16 710 tis. Kčs
Spotřeba materiálu 2 918 tis. Kčs
Spotřeba energie 112 tis. Kčs
Opravy a udržování 1 180 tis. Kčs
Výkony spojů 1 980 tis. Kčs
Ostatní výkony materiální povahy 200 tis. Kčs
Odpisy předmětů postupné spotřeby + odpisy ZP 3 710 tis. Kčs
Služby nemateriální povahy 5 273 tis. Kčs
Ostatní 1 337 tis. Kčs
Mzdové a ostatní osobní náklady celkem 15 318 tis. Kčs
Mzdové náklady15 168 tis. Kčs
Ostatní osobní náklady 150 tis. Kčs
Finanční náklady celkem 8 688 tis. Kčs
Daň z objemu mezd 7 584 tis. Kčs
Tvorba FKSP 304 tis. Kčs
Ostatní 800 tis. Kčs
Investiční náklady celkem 11 840 tis. Kčs

Příloha k rozpočtu Pozemkového fondu

Název položky
Celkem
Specifikace
tis. Kčs
v tis.Kčs
Spotřeba materiálu2 918 kancelářský materiál 660
PHM + ND 1 591
tisk, knihy, inf. mat. 330
palivo + otop 337
Spotřeba energie112 el. + voda + plyn112
Opravy a udržování1 180 údržba kancel. techniky330
úpravy kanceláří 850
Výkony spojů1 980 pro 330 zaměstnanců1 980
Ostatní výkony 200 pohoštění, občerstvení 100
materiální povahy tisk úředních papírů 100
Odpisy3 710odpisy investic 792
odpisy předmětů postupné spotřeby 2 918
Služby nemateriální povahy 5 273pronájem kanceláří 1 500
úklid kanceláří 318
služby výpočetní techniky 2 300
cestovné 990
pojištění osob a majetku 165
Ostatní1 33710% rezerva 1 337
Mzdové náklady 15 168 výkonný výbor
(9 + 31 pracovníků) 2 394
okresní pracoviště
(290 pracovníků 12 774
Ostatní osobní náklady 150odměny za práce na dohody 150
Daň z objemu mezd7 584
FKSP z objemu mezd304
Ostatní800rezerva 800
Investiční náklady 11 840počítačová síť Praha-okresy 5 600
kopírovací stroje 500
software 100
psací stroje 800
kalkulátory 150
faxy 1 925
telefony 385
ubytovací náklady 300
auta 640
nábytek 1 440

Zpracoval: Ing. Karel Burda

předseda presidia

Pozemkového fondu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP