ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

11

VLÁDNÍ NÁVRH

Zákon

České národní rady o auditorech a České komoře auditorů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Úvodní ustanovení

§ 1

Tento zákon upravuje:

a) postavení a činnost auditorů a asistentů auditorů,

b) Českou komoru auditorů (dále jen "komora").

§ 2

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které jsou oprávněny a povinny provádět kontrolu podle jiných právních předpisů.

Část druhá

Postavení auditora

§ 3

(1) Auditorem podle tohoto zákona je fyzická osoba (dále jen "auditor"), která je zapsána v seznamu auditorů vedeném komorou (dále jen "seznam auditorů"). Auditorskou činnost mohou vykonávat i právnické osoby, které jsou zapsány v seznamu auditorů. Jménem právnických osob mohou auditorskou činnost vykonávat jen auditoři.

(2) Na území České republiky mohou vykonávat auditorskou činnost i auditoři a právnické osoby zapsaní do seznamu vedeném oprávněným orgánem ve Slovenské republice [zákon Slovenské národní rady č. 73/1992 Sb., o auditorech a Slovenské komoře auditorů], jsou-li zapsáni v seznamu auditorů vedeném komorou se sídlem v České republice. Při své činnosti musí dodržovat ustanovení tohoto zákona a obecně závazné právní předpisy platné v České republice.

§ 4

(1) Komora zapíše do seznamu auditorů do dvou měsíců od doručení písemné žádosti

a) fyzickou osobu, která složila odbornou zkoušku,

b) fyzickou osobu, která splňuje podmínky pro výkon této činnosti v jiném státě a prokázala znalost obecně závazných právních předpisů platných v České republice před zkušební komisí jmenovanou komorou,

c) právnickou osobu, ve které náleží nejméně 60% podílů [§ 61 zákona č. 513/1991 sb., obchodní zákoník] auditorům zapsaným do seznamu auditorů. Zbývající podíly mohou náležet advokátům, komerčním právníkům a daňovým poradcům a osobám, které splňují podmínky k výkonu těchto činností nebo podmínky pro výkon auditorské činnosti v jiných státech,

d) fyzickou nebo právnickou osobu zapsanou v seznamu auditorů vedeném oprávněným orgánem ve Slovenské republice.

(2) Komora nezapíše do seznamu auditorů

a) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zapsána v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, provozuje zemědělskou výrobu [§ 2 odst. 2 písm. a), b), d) zákona č. 513/1991 Sb.] anebo se podílí na podnikání těchto osob, nejde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž výlučnou podnikatelskou činností je vedení účetnictví [§ 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.] nebo ekonomické a účetní poradenství [zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání],

b) fyzickou osobu, která po složení odborné zkoušky pozbyla plnou způsobilost k právním úkonům nebo byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,

c) neuhradila poplatek za provedení zápisu ve výši stanovené komorou.

(3) Má-li právnická osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) dva společníky, musí být alespoň jeden z nich zapsán v seznamu auditorů, má-li tato právnická osoba tři společníky, musí být alespoň dva z nich zapsáni v seznamu auditorů.

(4) Současně se zápisem osoby do seznamu auditorů vystaví komora fyzické osobě dekret a právnické osobě licenci, jimiž tyto osoby prokazují oprávnění k auditorské činnosti. Fyzické a právnické osoby jsou povinny na dobu pozastavení činnosti nebo při vyškrtnutí ze seznamu komoře odevzdat dekret a licenci.

§ 5

Rozhodnutí, kterým komora zamítla žádost uchazeče o zápis do seznamu auditorů, přezkoumá soud na základě opravného prostředku podaného žadatelem proti tomuto rozhodnutí [2501 a násl. občanského soudního řádu].

§ 6

Odbornou zkoušku je oprávněna vykonat fyzická osoba, která

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,

c) dosáhla věku alespoň 28 let,

d) má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, právnického nebo technického směru se zaměřením na ekonomiku,

e) dosáhla kvalifikace účetní znalec,

f) vykonávala po dobu alespoň dvou let praxi asistenta auditora,

g) uhradila poplatek za zkoušku ve výši stanovené komorou.

§ 7

Ve vybraných odvětvích stanovených komorou může vykonávat auditorskou činnost pouze auditor, který k tomu má zvláštní osvědčení. Osvědčení vydá komora auditorovi, který složí speciální zkoušku. Před vykonáním této zkoušky je povinen zaplatit poplatek ve výši stanovené komorou.

§ 8

(1) Odborná zkouška a speciální zkouška se konají před zkušební komisí.

(2) Komora jmenuje členy zkušebních komisí, zveřejní obory, ze kterých se bude odborná zkouška a speciální zkouška skládat, její formu a termín. Zkušební komise je složena ze zástupců ministerstev financí a ze zástupců odborníků z ekonomické a právní teorie a praxe. Zkušební komise rozhoduje ve sboru a je usnášení schopná, je-li přítomna po celou dobu odborné zkoušky nadpoloviční většina všech jejích členů.

(3) Odborná zkouška je zaměřena na ověření teoretických znalostí v oborech obchodního a finančního práva, účetnictví, metod ověřování účetní závěrky a v dalších oborech stanovených komorou a na ověření schopností uplatnit tyto znalosti při výkonu činnosti auditora. Speciální zkouška je zaměřena na obory, jejichž znalost je ve vybraných odvětvích nezbytná. Zkoušky probíhají v českém nebo slovenském jazyce. Část zkoušky musí mít písemnou formu.

(4) O výsledku odborné zkoušky vydá zkušební komise usnesení. Usnesení zkušební komise je konečné.

(5) Fyzická osoba, která nevykoná odbornou zkoušku, může ji opakovat znovu nejdříve po šesti měsících po neúspěšném vykonání odborné zkoušky.

§ 9

Osoby žádající o vykonání zkoušky nebo o zápis do seznamu auditorů jsou povinny poskytnout komoře všechny údaje a doklady potřebné k posouzení jejích žádosti komorou. Osoby zapsané do seznamu auditorů jsou povinny komoře sdělovat všechny změny v údajích vedených o nich komorou. Rozsah údajů a dokladů stanoví komora.

§ 10

1) Komora může pozastavit auditorovi výkon auditorské činnosti, jestliže

a) bylo zahájeno řízení o omezení nebo zbavení jeho způsobilosti k právním úkonům,

b) byla proti němu podána žaloba pro trestný čin,

c) nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu,

d) neposkytuje komoře údaje, které si komora vyžádá.

2) Auditorovi je pozastaven výkon činnosti

a) v případech podle odstavce 1 písm. a) a b) do doby pravomocného ukončení řízení,

b) v případech podle odstavce 1 písm. c) do doby uzavření pojistné smlouvy,

c) při uložení disciplinárního opatření do doby uvedené v rozhodnutí komory.

§ 11

(1) Ze seznamu auditorů Komora vyškrtne fyzickou osobu, která

a) zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,

b) byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena,

c) byla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin nebo byla odsouzena k trestu zákazu výkonu povolání souvisejícímu s činností auditora,

e) byla postižena disciplinárním opatřením vyškrtnutí ze seznamu auditorů,

f) písemně požádala komoru o vyškrtnutí ze seznamu auditorů,

g) neuhradila stanovené příspěvky do jednoho roku po termínu splatnosti.

(2) Ze seznamu auditorů komora vyškrtne právnickou osobu, která

a) ukončila svou činnost,

b) je v likvidaci,

c) nesplňuje podmínky uvedené v § 4 odst. 1 písm. c), d) a v § 4 odst. 2 a 3,

d) neuhradila stanovené příspěvky do jednoho roku po termínu splatnosti,

e) požádala písemně o vyškrtnutí,

f) vyhlásila úpadek.

(3) Ze seznamu může Komora vyškrtnout toho, kdo

a) byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin, než který je uveden v odstavci 1 písm. c),

b) neprovádí nepřetržitě více než tři roky auditorskou činnost u účetních jednotek, pro které je tato povinnost stanovena zvláštními předpisy [§ 20 zákona č. 563/1991 Sb.].

Část třetí

Činnost auditora

§ 12

(1) Činnost auditora je odbornou činností, kterou auditor vykonává zcela samostatně a nezávisle. Je při ní vázán obecně závaznými právními předpisy, statutem komory a řády stanovenými komorou. Je povinen ji vykonávat svědomitě.

§ 13

(1) Auditor u účetní jednotky ověřuje:

a) zda údaje v účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce (dále je "účetní závěrka") a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření,

b) zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

(2) Při ověřování podle odstavce 1 auditor ověřuje i údaje v zahajovací rozvaze a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku, zejména změny výše základního (kmenového) jmění.

(3) Údaje vykazované v účetní závěrce může auditor ověřovat dílčím způsobem v průběhu kalendářního roku.

(4) Účetní jednotka je povinna poskytnout auditorovi veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, informace a vysvětlení potřebné k řádnému ověření účetní závěrky a výroční zprávy. Povinnost poskytnout auditorovi informace potřebné k řádnému ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky mají i obchodní partneři této účetní jednotky, a to na základě žádosti auditora doložené souhlasem účetní jednotky. Auditor je oprávněn být přítomen při inventarizaci majetku a závazků účetní jednotky, popřípadě si ji vyžádat v oblasti, ve které zjistil nedostatky. Je oprávněn si vyžádat písemné pověření o přístupu k informacím vedeným o ní u bank nebo peněžních ústavů.

(5) Auditor zpracuje na základě ověření údajů účetní závěrky a výroční zprávy písemnou zprávu o ověření účetní závěrky. Zpráva musí obsahovat obchodní jméno účetní jednotky, období, za které bylo ověření údajů účetní závěrky a výroční zprávy provedeno, předmět ověření, jméno a číslo dekretu auditora, obchodní jméno a číslo licence, výrok auditora, datum vyhotovení zprávy, podpis auditora odpovědného za předložení zprávy.

(6) Auditor ve výroku vyjádří názor, zda údaje účetní závěrky a výroční zprávy za ověřované období odpovídají požadavkům uvedeným v odstavci 1 a 2. Při zjištění nedostatků uvede ve zprávě, v čem nedostatky spočívají. Auditor předá písemnou zprávu o ověření účetní závěrky statutárním orgánům účetní jednotky. Účetní jednotka uvede výrok auditora ve výroční zprávě [§ 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.].

(7) K ověření konsolidované účetní závěrky může auditor využít zprávu zpracovanou auditorem pro účetní jednotku, jejíž účetní závěrka je zahrnována do konsolidované účetní závěrky.

(8) Postup při ověřování údajů účetní závěrky a výroční zprávy, způsob a formu zpracování a projednání zprávy o ověření účetní závěrky stanoví podrobněji komora.

§ 14

O průběhu auditorské činnosti u účetní jednotky vede auditor spis, ve kterém zaznamenává všechny významné skutečnosti zjištěné při této činnosti. Součástí spisu je kopie zprávy o ověření účetní závěrky, účetní závěrka, výroční zpráva účetní jednotky a další náležitosti stanovené komorou. Spis se archivuje deset let. Právo nahlížet do spisu má komora a soud.

§ 15

Auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti a nesmí jich zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného. Tuto povinnost má i asistent auditora a pracovníci, které auditor zaměstnává, jakož i pracovníci komory. Pro potřebu soudního řízení může zprostit auditora povinnosti zachovat mlčenlivost komora nebo statutární orgán účetní jednotky, jejíž účetní závěrku ověřoval.

§ 16

(1) Auditor je povinen před zahájením své činnosti uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem činnosti auditora. Pokud auditor zaměstnává auditory, asistenty auditorů a pracovníky, je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu jim vzniklou, za kterou auditor odpovídá podle zvláštního zákona [§ 187 a násl. zákoníku práce].

(2) Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem činnosti auditora, musí trvat po celou dobu výkonu činnosti; pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou auditorům, asistentům auditorů a pracovníkům musí trvat po celou dobu, po kterou je auditor zaměstnává.

(3) Míru odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti auditora stanoví na návrh poškozené účetní jednotky soud.

§ 17

(1) Auditor nebo právnická osoba provádí ověření účetní závěrky a výroční zprávy na základě smlouvy uzavřené s účetní jednotkou. Smlouvu lze uzavřít nejdéle na dobu čtyř let; po uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena, lze uzavřít smlouvu novou.

(2) Auditor nebo právnická osoba vykonává auditorskou činnost za úplatu, jejíž výši dohodne ve smlouvě uzavřené s účetní jednotkou. Úplata se nesmí spojovat s věcným plněním a nesmí se stanovit jako přímý podíl na ukazatelích výsledků činnosti účetní jednotky.

(3) Kromě úplaty náleží auditorovi náhrada nezbytné výše prokázaných věcných výdajů vynaložených při výkonu auditorské činnosti nebo v souvislosti s ní.

§ 18

(1) Auditorskou činnost u účetní jednotky, jakož i u účetních jednotek, jejichž účetní závěrka se zahrnuje do konsolidované účetní závěrky [§ 22 zákona č. 563/1991 Sb.], nesmí vykonávat osoba, která

a) je k nim ve vlastnickém, spoluvlastnickém, členském, pracovním nebo obdobném vztahu, ze kterého jí plyne majetkový nebo jiný prospěch,

b) je členem jejich volených nebo jmenovaných orgánů,

c) je v příbuzenském nebo obdobném vztahu k zaměstnancům, kteří mají v účetních jednotkách rozhodovací pravomoc,

d) vede účetnictví u těchto účetních jednotek, sestavuje jejich účetní závěrku a jejich daňová přiznání nebo je ustanovena jejich likvidátorem.

Část čtvrtá

Asistenti auditora

§ 19

Asistentem auditora je fyzická osoba zapsaná do seznamu asistentů auditorů vedeném komorou (dále jen "seznam asistentů").

§ 20

Komora zapíše do seznamu asistentů každého, kdo

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin,

c) má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, právnického směru nebo technického směru se zaměřením na ekonomiku a tři roky praxe v účetnictví nebo,

d) má úplné střední vzdělání ekonomického směru a deset let praxe v účetnictví,

e) zahájil studium v rámci teoretické a praktické přípravy k dosažení kvalifikace účetní znalec,

f) je v pracovním poměru u auditora.

§ 21

Asistent auditora je oprávněn provádět jednotlivé úkony, jimiž ho auditor pověří s výjimkou podepisování zprávy auditora a stanoviska podle § 13 odst. 5.

§ 22

Komora vyškrtne ze seznamu asistentů toho asistenta auditora, který

a) nevykonává činnost asistenta auditora nepřetržitě po dobu tří let,

b) naplňuje podmínky stanovené v § 11 odst. 1 nebo § 11 odst. 3 písm. a),

c) byl zapsán do seznamu auditorů,

d) ukončil pracovní poměr u auditora a zároveň nenastoupil do pracovního poměru jako asistent k jinému auditorovi.

Část pátá

Disciplinární řízení

§ 23

(1) Za porušení povinností podle tohoto zákona (dále jen "disciplinární provinění") uloží komora auditorovi, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:

a) písemné napomenutí,

b) pokutu až do výše 100 000,- Kčs,

c) pozastavení výkonu činnosti na dobu až tří let.

(2) Za závažné nebo opětovné porušení povinností podle tohoto zákona se auditorovi uloží disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu.

(3) Výnos pokut připadá komoře.

(4) Disciplinární odpovědnost se vztahuje i na asistenty auditora. Komora jim může uložit disciplinární opatření podle odstavce 1 přiměřeně.

§ 24

(1) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje disciplinární komise komory v disciplinárním řízení na návrh předsedy dozorčí komise komory.

(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do tří měsíců ode dne, kdy se předseda dozorčí komise o disciplinárním provinění dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo.

(3) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

§ 25

(1) Proti rozhodnutí disciplinární komise komory, jímž bylo auditorovi uloženo disciplinární opatření může auditor nebo předseda dozorčí komise komory podat do patnácti dnů od jeho doručení odvolání radě komory; odvolání má odkladný účinek.

(2) O odvolání rozhoduje rada komory, která po projednání věci buď rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne nebo rozhodnutí zruší. Zruší-li rada komory napadené rozhodnutí a věc vrátí disciplinární komisi k novému projednání a rozhodnutí, je disciplinární komise komory vázána právním názorem rady komory.

§ 26

Rozhodnutí disciplinární komise komory, jímž byla uložena pokuta, pozastaven výkon činnosti nebo rozhodnuto o vyškrtnutí ze seznamu auditorů, přezkoumá na základě žaloby podané auditorem soud [§ 247 a násl. občanského soudního řádu.].

Část šestá

Česká komora auditorů

§ 27

(1) Zřizuje se Česká komora auditorů se sídlem v Praze.

(2) Komora je právnickou osobou.

(3) Komora rozhoduje podle tohoto zákona ve věcech oprávnění k výkonu auditorské činnosti; je zároveň samosprávnou profesní organizací sdružující všechny auditory a asistenty auditorů zapsané v seznamu vedeném komorou.

(4) Komora může vytvořit územní sekce.

§ 28

Komora zejména

a) zastupuje auditory a asistenty auditorů v České republice, chrání a prosazuje jejich zájmy,

b) podílí se na zvyšování vzdělanosti a profesionální úrovně asistentů auditorů a auditorů a zajišťuje jejich teoretickou přípravu,

c) vydává zkušební řád pro odborné a speciální zkoušky, jmenuje členy zkušební komise a navrhuje jejich předsedy, zejména z řad odborníků ekonomické teorie a praxe,

d) provádí odborné zkoušky a vydává usnesení o výsledku zkoušky,

e) provádí speciální zkoušky a vydává zvláštní osvědčení o způsobilosti k výkonu auditorské činnosti ve vybraných odvětvích,

f) vydává dekrety fyzickým a licence právnickým osobám k výkonu auditorské činnosti,

g) vede seznamy auditorů a jejich asistentů, provádí do nich zápisy a zveřejňuje tyto seznamy,

h) dohlíží na řádný výkon auditorské činnosti,

i) vydává statut komory, disciplinární řád a další řády usměrňující činnost auditorů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními standardy v této oblasti,

j) stanoví podmínky členství jiných osob než auditorů a asistentů auditorů v komoře,

k) stanoví výši příspěvků a v dohodě s ministerstvem financí České republiky výši poplatku za účast na zkouškách.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP