ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

9

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června do 13. července 1992

Podle § 32 odst. a) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od 29. června do 13. července 1992.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke dvěma schůzím, a to 2. července a 7. července 1992.

Na své 1. schůzi 2.července 1992 předsednictvo České národní rady

- ustavilo dočasnou komisi předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky a jmenovalo jejím předsedou předsedu ČNR Milana Uhdeho; doporučilo poslaneckým klubům v ČNR navrhnout své zástupce do této komise;

- zvolilo poslankyni Annu Röschovou, poslance Josefa Pavelu, Vladimíra Šumana a Jana Zahradníčka do funkce ověřovatelů předsednictva České národní rady;

- přijalo demisi vlády České republiky; současně vyslovilo vládě České republiky, která odstoupila, upřímné poděkování za její práci vykonanou v nelehkém dvouletém funkčním období, v období navazování na zpřetrhané tradice demokratického systému, v období nastupující ekonomické transformace. Konstatovalo v té souvislosti, že vláda České republiky má nemalou zásluhu na tom, ze směr, kterým se naše společnost v posledních dvou letech ubírala, je v zásadě správný;

- jmenovalo pana Václava Klause předsedou vlády České republiky;

- jmenovalo pana Ivana Kočárníka místopředsedou vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva financí,

pana Jana Kalvodu místopředsedou vlády České republiky,

pana Josefa Luxe místopředsedou vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva zemědělství,

pana Karla Dybu ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj,

pana Jiřího Skalického ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

pana Josefa Zieleniece ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva mezinárodních vztahů,

pana Petra Piťhu ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

pana Jindřicha Kabáta ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva kultury,

pana Jindřicha Vodičku ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva práce a sociálních věcí,

pana Petra Loma ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva zdravotnictví,

pana Jiřího Nováka ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva spravedlnosti,

pana Jana Rumla ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva vnitra,

pana Vladimíra Dlouhého ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva průmyslu a ministerstva obchodu a cestovního ruchu,

pana Igora Němce ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva státní kontroly,

pana Františka Bendu ministrem vlády České republiky a pověřilo ho řízením ministerstva životního prostředí,

pana Stanislava Bělehrádka ministrem vlády České republiky;

- současně potvrdilo dosavadní platové poměry členů vlády České republiky až do vydání příslušného předpisu;

- stanovilo pořadí místopředsedů, v němž budou zastupovat předsedu České národní rady takto:

1. místopředseda Jiří Vlach /ODS/

2. místopředseda Jan Kasal /KDU-ČSL/

3. místopředseda Karel Ledvinka /ODA/

4. místopředseda Pavel Tollner /KDS/;

- vzalo na vědomí, že místopředsedové ČNR mají rozdělenou organizační působnost ve vztahu k výborům ČNR takto:

místopředseda Jiří Vlach - výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
- zahraniční výbor ČNR
místopředseda Jan Kasal- výbor ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví,
- výbor ČNR petiční, pro lidská práva a národnosti
místopředseda Karel Ledvinka - rozpočtový výbor ČNR
- hospodářský výbor ČNR
- zemědělský výbor ČNR
místopředseda Pavel Tollner - ústavně právní výbor ČNR
- výbor ČNR pro právní ochranu a bezpečnost
- výbor ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

- stanovilo termín a návrh pořadu 2. schůze České národní rady;

- zmocnilo předsedu České národní rady

- podle § 32 odst. ch) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, přikazovat v naléhavých případech k projednání příslušným výborům České národní rady zásady a návrhy zákonů, návrhy zákonných opatření předsednictva ČNR, mezinárodní smlouvy a jiné návrhy a o této činnosti podávat předsednictvu ČNR dodatečně zprávy;

- předkládat České národní radě zprávy o činnosti jejího předsednictva;

- podle potřeby určovat účast cizích osob na schůzích předsednictva České národní rady;

- stanovilo podle § 4 odst. 6 zákona ČNR o užívání státní vlajky České republiky,

1. aby státní vlajka České republiky byla vyvěšena na vrcholu budovy České národní rady trvale;

2. aby státní vlajka České republiky byla vyvěšena na průčelí budovy České národní rady vždy při schůzi České národní rady. Zároveň s ní bude vyvěšena i státní vlajka ČSFR;

- vzalo na vědomí podle § 9 zákona ČNR č. 36/1989 Sb., o poslancích České národní rady, rezignaci poslanců Břetislava Kalába a Věry Jarkovské na jejich poslanecké mandáty v České národní radě a uložilo mandátovému a imunitnímu výboru ČNR předložit předsednictvu České národní rady návrh na prohlášení o nastoupení náhradníků na tyto uprázdněné poslanecké mandáty ve smyslu § 49 odst. 3 zákona ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady ve znění pozdějších předpisů

- vzalo na vědomí rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci;

- sdělilo ministerstvu financí České republiky údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany a přehled stran v České republice, kterým jsou hrazeny volební náklady;

- doporučilo výborům České národní rady, aby projednaly zákonná opatření předsednictva ČNR tak, aby tato zákonná opatření mohla být schvalována na 2. schůzi České národní rady.

Po skončení 1. schůze předsednictva České národní rady se uskutečnil v budově České národní rady slavnostní slib členů nové vlády České republiky. Slib přijal předseda České národní rady Milan Uhde.

Na své 2. schůzi 7. července 1992 předsednictvo České národní rady

- prohlásilo podle § 49 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1990 Sb., v platném znění, nastoupení pana Jaroslava Ungera jako náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát České národní rady za Věru Jarkovskou, a to od 3. 7. 1992;

- prohlásilo podle § 49 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1990 Sb., v platném znění, nastoupení pana Zdenka Vlčka jako náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát České národní rady za Břetislava Kalába, a to od 3. 7. 1992;

- rozšířilo návrh pořadu 2. schůze České národní rady o dva body, a to o

- Slib poslanců České národní rady,

- Návrh na zařazení poslanců ČNR do výborů České národní rady, s tím, že slib poslanců bude zařazen jako první v pořadí a návrh na zařazení do výborů ČNR jako poslední.

Po projednání těchto bodů se do schůze předsednictva České národní rady dostavil prezident ČSFR Václav Havel ke krátké neformální besedě.

V Praze dne 10. července 1992

Milan Uhde v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP