ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

8

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 11. června 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona č. 543/1991 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 12 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ostatní organizace (§ 3 odst. 1) odevzdávají výsledky geologických prací právnické osobě pověřené ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. Ustanovení odstavce 1 až 3 platí obdobně.".

2. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Čl. II.

Předsednictvo ČNR se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích s o Českém geologickém úřadu jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a tímto zákonným opatřením.

Čl. III.

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v.r.

Pithart v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP