ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

5

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Předsednictvo České národní rady se usneslo na tomto zákonném opatření:

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto zákonné opatření upravuje platové poměry prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen "prezident") a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen "viceprezident") a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen "člen Rady").

§ 2

Základní plat prezidenta

(1) Prezidentovi náleží základní plat ve výši 21.000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce. Základní plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy jeho funkce skončila z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 61/1992 Sb.

(2) Prezidentovi se základním platem podle odstavce 1 nenáleží základní plat jako členu Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření.

§ 3

Základní plat viceprezidenta

(1) Viceprezidentovi náleží základní plat ve výši 18.000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce. Základní plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy jeho funkce skončila z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. c) zákona č. 61/1992 Sb.

(2) Viceprezidentovi se základním platem podle odstavce 1 nenáleží základní plat jako členu Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření.

§ 4

Základní plat člena Rady

Členu Rady náleží základní plat ve výši 16.000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce.

§ 5

Nemocenské pojištění a sociální zabezpečení

Prezident, viceprezident a členové Rady jsou účastni nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení stejně jako pracovníci v pracovním poměru. Náleží jim přídavky na děti ve výši a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. V době, kdy prezident nebo viceprezident a nebo člen Rady nevykonává svoji funkci pro nemoc, náleží mu základní plat podle § 2 nebo § 3 a nebo § 4 tohoto zákonného opatření, nejdéle však po dobu šesti měsíců; po tuto dobu mu nenáleží nemocenské.

§ 6

Funkční příplatky

(1) Kromě základního platu prezidenta podle § 2 nebo základního platu viceprezidenta podle § 3 a nebo základního platu člena Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření náleží měsíčně

a) prezidentovi funkční příplatek ve výši 9.000 Kčs,

b) viceprezidentovi funkční příplatek ve výši 7.000 Kčs,

c) členu Rady funkční příplatek ve výši 4.000 Kčs,

a to počínaje dnem, kdy byl do funkce zvolen.

(2) Funkční příplatek podle odstavce 1 nepodléhá dani ze mzdy.

§ 7

Ostatní požitky

(1) Prezident, viceprezident a členové Rady mohou bezplatně užívat prostředků hromadné dopravy na území České republiky.

(2) Prezident a a viceprezident mají právo

a) na zřízení a bezplatné po užívání účastnické telefonní stanice,

b) na bezplatné po užívání služebního vozidla.

§ 8

Odměny za mimořádné pracovní výsledky

(1) Prezidentovi, viceprezidentovi a členům Rady může být poskytnuta odměna za mimořádné pracovní výsledky, a to až do výše 50 % platu v roce.

(2) Výši této odměny pro prezidenta stanoví předsednictvo České národní rady.

§ 9

Závěrečné ustanovení

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v.r.

Pithart v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP