ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

1

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992

Podle § 32 odst. a) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od 12. května do 28. června 1992.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo k sedmi schůzím, a to 12. května 21. května, 4. června, 9. června, 11. června 18. června a 25. června 1992.

Na své 94. schůzi 12. května 1992 předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo zákony ČNR přijaté v 38. schůzi České národní rady,

- vzalo na vědomí informaci předsedy rozpočtového a kontrolního výboru ČNR o postupu projednání státního závěrečného účtu za rok 1991 a zprávy SČS o měnovém vývoji za rok 1991 v České národní radě,

- prohlásilo jarní zasedání České národní rady za skončené dnem 12. května 1992.

Na své 95. schůzi 21. května 1992 předsednictvo České národní rady

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení předsednictva ČNR č. 939-946),

- vzalo na vědomí rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci,

- přerušilo jednání o návrhu poslance ČNR Jana Růžičky na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady o komoře veterinárních techniků České republiky a návrhu poslance ČNR Miloslava Výborného na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb., a zařadilo projednání těchto dvou návrhů zákonných opatření předsednictva ČNR na pořad 96. schůze předsednictva ČNR 4. června 1992,

- souhlasilo se zařazením na pořad své schůze 4. června 1992 projednání návrhu zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, formou zákonného opatření předsednictva České národní rady,

- neschválilo návrh na stanovení platu předsedy Českého statistického úřadu,

- neschválilo návrh na úpravu platu generálního prokurátora České republiky,

- schválilo návrh termínů akcí, souvisejících se začátkem VII. volebního období České národní rady s tím, že předsedkyně České národní rady může jednotlivé termíny podle potřeby upřesnit,

- uložilo vedoucímu Kanceláře České národní rady, aby zajistil tvorbu a provoz Informačního systému ČNR,

- neschválilo návrh usnesení předložený stálou zemědělsko-potravinářskou a lesnickou komisí předsednictvu ČNR k postupu privatizace v zemědělství,

- vzalo na vědomí interpelace poslanců Leonarda Danneberga a Jiřího Honajzera,

- souhlasilo s odpovědmi na interpelace poslanců, uvedenými ve sněmovních tiscích 698A, 671A, 749A a přerušilo projednávání odpovědi na interpelaci poslanců ČNR uvedenou ve sněmovním tisku 731A,

- zařadilo na pořad své schůze 4. června 1992 projednávání harmonogramu zavádění všeobecného zdravotního pojištění, a to za účasti ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Jiřího Němce a ministra zdravotnictví České republice Martina Bojara a požádalo ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřího Němce, aby do 28. května 1992 předložil předsednictvu České národní rady příslušný písemný materiál.

Opatření předsednictva České národní rady podle čl. 121 odst. 1 a odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:

Předsednictvo České národní rady

schválilo ve smyslu čl. 121 odst. 1, ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů, změnu Statutu Pozemkového fondu České republiky z 29. 4. 1992, ve znění následujících připomínek:

1. Text článku 2, odst. 2, písm. a) se vyjímá z odstavce 2 a zařazuje se jako odstavec 4 na začátek tohoto odstavce se doplňují slova "Pozemkový fond".

2. Další dvě označení písmen v odstavci 2 se posunují.

3. V nově označeném písmenu a) se vypouští slovo "nemovitý".

4. V odstavci 3 na konec textu písmena a) se vloží odkaz číslo 1 na zvláštní předpisy.

5. Celé písmeno b) odst. 3 se vypouští.

6. Stávající písmeno c) se označí jako b).

7. Celé písmeno d) se vypouští.

8. Odstavec 4 se přečísluje na 5.

9. V 1. větě nově označeného odst. 5 se vypouští slova "jiných právnických a".

10. V článku 4 se vypouští nadpisy "Orgány Pozemkového fondu" a "Výkonný výbor".

11. Celý článek 5 se vypouští.

12. Označení "Čl. 6 - Presidium Pozemkového fondu" se vypouští.

13. Odst. 1,2,3 původního článku 6 se přečíslují na 10,11,12 a zařadí se za odst. 9 článku 4.

14. Do článku 4 se zařadí nový odst. 13 s textem: "Výbor může zřizovat pracoviště Pozemkového fondu v okresech".

15. Celý článek 7 se vypouští.

16. Článek 8 se přečísluje na 5,

- současně uložilo předsedkyni ČNR seznámit s touto změnou Statutu vládu České republiky.

Na své 96. schůzi 4. června 1992 předsednictvo České národní rady

- vzalo na vědomí rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci,

- schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo je a uložilo předsedkyni ČNR předložit je ke schválení nejbližšímu zasedání České národní rady,

- schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci návrh poslance M. Výborného na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb., vyhlásilo je a uložilo předsedkyni ČNR předložit je ke schválení nejbližšímu zasedání České národní rady,

- schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásilo je a uložilo předsedkyni ČNR předložit je ke schválení nejbližšímu zasedání České národní rady,

- schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, vyhlásilo je a uložilo předsedkyni ČNR předložit je ke schválení nejbližšímu zasedání České národní rady,

- přerušilo projednávání návrhu poslance L. Zubka na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a zařadilo jej na pořad 97. schůze předsednictva ČNR 11. června 1992,

- přerušilo projednávání návrhu poslance P. Kozánka na vydání zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 267/1991 Sb., a zařadilo jej na pořad 97. schůze předsednictva ČNR 11. června 1992,

- přerušilo jednání o harmonogramu všeobecného zdravotního pojištění v České republice a zařadilo jeho projednání na pořad 97. schůze předsednictva ČNR 11. června 1992; dále ustavilo pracovní skupinu ve složení posl. Petr Lom, Karel Ledvinka, ministr zdravotnictví ČR Martin Bojar, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Jiří Němec a pověřilo ji dopracováním harmonogramu zavádění všeobecného zdravotního pojištění v České republice podle připomínek poslanců ČNR,

- schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci návrh poslanců rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady na přijetí zákonného opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky, vyhlásilo je a uložilo předsedkyni ČNR předložit je ke schválení nejbližšímu zasedání České národní rady,

- stanovilo na návrh vlády České republiky podle § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, že obce Habry, Hartmanice, Hostomice, Hrob, Kardašova Řečice, Měčín, Smečno, Úsov a Zásmuky se stávají městy ve smyslu zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, se všemi právy a povinnostmi, které městům náleží,

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení předsednictva ČNR č. 970-977),

- pověřilo předsedkyni České národní rady, aby zaslala dopis generálního prokurátora ČSFR, obsahující žádost o zvýšení funkčního platu a paušální úhrady nákladů spojených s výkonem ústavní funkce generálního prokurátora ČR, předsedovi vlády České republiky,

- stanovilo předsedovi Českého statistického úřadu plat ve výši 22 000,- Kčs měsíčně s tím, že nárok na výplatu platu vzniká dnem 1. května 1992 a náleží ještě 3 měsíce po odvolání z funkce,

- souhlasilo s cestou poslanců Petra Loma a Marie Stiborové do Švýcarska v termínu od 18. - 21. června 1992 na konferenci FORUM 1992,

- pověřilo předsedkyni České národní rady obrátit se na vládu České republiky následujícím dopisem:

Poslanci České národní rady navštívili několik zemí bývalé Jugoslávie. Měli i jiné příležitosti k jednání s jejich představiteli. Vycházeli z tradic přátelství s národy těchto zemí, snažili se o získání všestranných informací; s rostoucím znepokojením sledovali prohlubování konfliktů mezi nimi a iniciovali pomoc.

My, poslanci České národní rady, odsuzujeme válečné násilí proti Bosně a Hercegovině, státu, který začal usilovat o vytvoření občansky založené vícenárodní společnosti. Je tragické, že válka zasáhla národy Bosny a Hercegoviny v době, kdy hodlaly žít společným životem ve svobodě, míru a demokracii.

Tato politika násilí musí být zastavena.

Předsednictvo České národní rady žádá vládu České republiky, aby vyvinula úsilí k plnému zapojení ČSFR do akcí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů na pomoc Bosně a Hercegovině.

- dále pověřilo předsedkyni České národní rady dát text dopisu na vědomí FMZV, velvyslanectví Svazové republiky Jugoslávie a skupštině Bosny a Hercegoviny,

- souhlasilo s odpovědí na interpelace poslanců, uvedených ve sněmovních tiscích 566B, 688A, 747A, 432J, 432K,

- přerušilo projednávání odpovědi na interpelaci poslanců ČNR uvedenou ve sněmovním tisku 643A a odpověď ministra průmyslu ČR Jana Vrby na interpelaci poslance M. Sedláčka uvedenou ve sněmovním tisku 748,

- nesouhlasilo s odpověďmi na interpelace poslanců, uvedenými ve sněmovních tiscích 600B, 731A, 747B, 747C,

- uložilo vedoucímu Kanceláře ČNR zpracovat návrh podmínek výběrového řízení pro zadání prací k instalaci hlasovacího zařízení v Jednací síni ČNR tak, aby tento návrh mohlo předsednictvo České národní rady projednat na své 97. schůzi 11. června 1992.

Opatření předsednictva ČNR podle čl. 121 odst. 1 a odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968-Sb., o čs. federaci:

Předsednictvo České národní rady

- souhlasilo ve smyslu čl. 121 odst. 1 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, se zpětvzetím návrhu zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky.

Na své 97. schůzi 9. června 1992 předsednictvo České národní rady s ohledem na výsledek voleb do České národní rady požádalo předsedu Občanské demokratické strany pana Václava Klause, aby sdělil předsednictvu České národní rady, koho pověřuje za Občanskou demokratickou stranu zahájením koaličních jednání o vytvoření vlády České republiky; současně pověřilo předsedkyni České národní rady, aby o této žádosti neprodleně informovala předsedu ODS pana Klause.

Na své 98. schůzi 11. června 1992 předsednictvo České národní rady

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení předsednictva ČNR č. 985-992),

- vzalo na vědomí rezignaci některých soudců na jejich funkci,

- svolalo Českou národní radu k jejímu zasedání dnem 29. června 1992,

- stanovilo termín a pořad 1. (ustavující) schůze České národní rady v VII. volebním období,

- schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo je a uložilo předsedkyni ČNR předložit je ke schválení nejbližšímu zasedání České národní rady,

- schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo je a uložilo předsedkyni ČNR předložit je ke schválení nejbližšímu zasedání České národní rady,

- projednalo harmonogram postupu zavádění zdravotního pojištění a privatizace ve zdravotnictví (viz usnesení předsednictva ČNR č. 998),

- souhlasilo s vypsáním výběrového řízení na dodávku a instalaci hlasovacího zařízení pro Jednací síň České národní rady.

Na své 99. schůzi 18. června 1992 předsednictvo České národní rady

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení předsednictva ČNR č. 1000 a 1001),

- vzalo na vědomí rezignaci některých soudců na jejich funkci,

- schválilo text dopisu Vyšší vojenské prokuratuře v Táboře, týkajícího se seznamu tajných spolupracovníků StB v Syndikátu novinářů ČR.

Na své 100. schůzi 25. června 1992 předsednictvo České národní rady

- přijalo demisi ministra kultury České republiky Milana Uhdeho a vyslovilo mu poděkování za jeho práci,

- jmenovalo soudce k soudům České republiky /viz usnesení předsednictva ČNR č.

1005/,

- vzalo na vědomí rezignaci soudce na jeho funkci,

- vyhlásilo úplné znění zákonů ČNR

- č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení),

- č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících,

- zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

- dospělo k názoru, že mu nepřísluší rozhodovat o platu generálního prokurátora České republiky s ohledem na ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře.

V Praze dne 29. června 1992

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP