Úterý 22. září 1992

Poslanec Pavel Hirš: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhl jsem, pokud neprojdou pozměňovací návrhy, které jsem přednesl, neprojednávat dále tento návrh, vrátit jej zpět k připomínkování do výboru a vládě, aby vypracovala vyváženou koncepci. Jsem totiž přesvědčen, že připomínky, které přišly a i kdyby se zapracovaly, nebude tento zákon vyvážený a nebude dobrý. Je třeba, aby se na něj legislativci podívali.

Předseda ČNR Milan Uhde: Znamená to tedy, že takto formulovaný procedurální návrh bude předložen k hlasování sněmovně, rozumím tomu ovšem tak, že teprve potom, co vaše tři pozměňovací návrhy projdou prověrkou hlasování. Potom bychom hlasovali o vašem procedurálním návrhu.

Pokračuje rozprava. Přihlásil se do ní pan poslanec Václav Frank. Táži se ho, zda má pozměňovací návrh nebo jen stanovisko.

(Václav Frank: Jenom stanovisko.)

Já bych v duchu jednacího řádu dal přednost konkrétním pozměňovacím návrhům.

(Václav Frank: Pozměňovací návrh je tam obsažen.)

V tom případě pojďte k řečništi.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, jsem pověřen klubem poslanců Levého bloku České národní rady sdělit jeho stanovisko k projednávanému návrhu vládního návrhu zákona o opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, předané nám pod sněmovním tiskem č. 23.

Předkládaný návrh je v rozporu s platným právním řádem, především s příslušným kompetentním zákonem Federálního shromáždění i ve znění pozdějších změn a doplňků. Právní kolize je zřejmá v oblastech kompetencí a již při projednávání tohoto návrhu ve výborech členové našeho klubu na tyto rozpory upozorňovali.

Předpokládaný návrh v podstatě předvídá rozpad Československé Federativní Republiky, aniž by byla tato záležitost řešena řádným ústavním způsobem. Z tohoto důvodu navrhujeme jednání o tomto návrhu přerušit a danou problematiku řešit ústavní cestou.

Předseda ČNR Milan Uhde: Návrh pana poslance Franka je bezpochyby návrhem procedurálním a já dám o něm v duchu jednacího řádu hlasovat bez rozpravy.

Kdo je pro přijetí stanoviska, které tlumočil pan poslanec Frank, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) 64 hlasů.

Kdo je proti přijetí tohoto návrhu? (Hlasuje se.) 84 hlasů.

Domnívám se, že je zřejmé, že tento návrh nebyl přijat.

Budeme pokračovat v rozpravě. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Pavel Seifer. Dávám mu slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych obrátit vaši pozornost na zdánlivě malou věc, a to na článek 1 odst. 4, písm. i), které praví, že z ministerstva životního prostředí se přesunují kompetence ve věcech územního plánování a stavebního řádu na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů. Kolem tohoto bodu probíhala velká diskuse jednak v našem poslaneckém klubu, jednak ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Bylo zde řečeno, že náš výbor se na tomto návrhu zákona jako celku nedohodl, hlasovalo se, ale v každém případě hlasovalo se před tím o tomto bodu a jednoznačně tento bod byl zamítnut. Je zde řada věcných stanovisek, která obhájci tohoto návrhu nedokázali věcně vyvrátit. Alespoň podle mého názoru. Já se pokusím s některými z nich vás seznámit. Považuji to za věc vážnou a důležitou a omlouvám se vám za ztrátu času, kterou vám možná způsobím.

Základní účel územního plánování je definován v § 1, odst. 2 zákona o územním plánování a stavebním řádu. č. 50/1976, novela č. 263/1 992, totiž že "územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek, to znamená půdy, vody a ovzduší". Z toho vyplývá, že hlavní funkcí územního plánování je péče o životní prostředí, která však podle mého názoru není v přímé náplni ministerstva hospodářství, dále územní plánování je ve své podstatě nadresortní činností, která koordinuje veškeré potenciální zájmy o využití území. Na základě vyhodnocení přírodních faktorů, územních, technických, sociálních i hospodářských podmínek stanovuje nepřekročitelné limity a nejvhodnější způsob dlouhodobého využívání území, možností jeho zatížení činností člověka. To je otázka, která je pro nás velice aktuální a velice důležitá zvláště v dnešní době, kdy máme za sebou dědictví minulých téměř 45 let, které nám přivodily právě z hlediska tohoto pohledu z hlediska nadřazování ekonomiky nad ekologií stav, který dnes prožíváme.

Dalším bodem je, že základní pojetí při vytváření koncepcí ministerstva životního prostředí ČR bylo oddělit orgány řídící a usměrňující hospodářskou činnost od státní správy, regulující využívání přírodních zdrojů, to znamená území, půdy, vody, lesů apod. Zdálo by se, že toto je věcí samotného ministerstva a jestliže změní své zaměření, pak má právo i změnit tento pohled. Ale v každém případě územní plánování jako takové je vlastně jediným aktivním nástrojem - nebo bylo - ministerstva životního prostředí, jak ovlivňovat tvorbu a ochranu životního prostředí. Protože všechno ostatní jsou pouze kontrolní funkce, které může vykonávat vlastně kterýkoliv živý orgán tím pověřený. Byla zde argumentace, že existují zákony, které již dnes upravují právě vztah mezi životním prostředím a jeho ohrožením a zatížením a mezi výrobou.

Vážení, ovšem na druhé straně existují daleko silnější ekonomické zájmy, páky a možnosti a hlavně peníze, které toto umožňují v praxi překonat. Já vás nechci obtěžovat dlouhou důvodovou zprávou. Pokud byste měli zájem, mohu vám ji půjčit k přečtení. Zajímavé na tom je, že tuto zprávu připravilo ministerstvo životního prostředí i když posléze ministerstvo samo při jednání ve vládě od této argumentace, respektive od výsledků, ustoupilo. I když tato fakta nebyla nikde vyvrácena.

Proto navrhuji - a dostávám se k návrhu - za prvé - vyřadit inkriminovaný bod, to znamená § 1, odst. 4, písm. i) a protože je to z hlediska celého zákona postaveno tak, jak je to postaveno, tak bych se přimlouval k tomu, aby byl celý zákon přehodnocen, jak už zde padly jiné návrhy. Ale jako základní návrh navrhuji vyřazení tohoto odstavce. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Budinský, který přednese pozměňovací návrhy.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená Česká národní rado, já vás nebudu zdržovat zdůvodňováním, pouze bych přednesl návrhy. Jako takový nultý návrh jsem si dovolil přednést návrh, který možná v tuto chvíli se bude zdát nepřijatelný, ale pod dalším vedení rozpravy se může ukázat jako spásný. Navrhuji vypustit všechny pozměňující návrhy ze společné zprávy.

Jako další návrh uvádím vypustit ze zprávy tu pasáž číslo jedna. Znamená to ponechat ve znění tisku odst. 4 písm. a) bod 2.

Další návrh předkládám k čl. 2, čili k druhé části společné zprávy. V článku 2, bodu 6 společné zprávy v § 3 navrhuji ponechat slova "rozvoj techniky a technologií". Jestliže by tento návrh neprošel, navrhuji k témuž bodu v čl. 2 v bodu 6 v § 1 ponechat slova "rozvoj techniky" a pojem technologií, jako termín, který jistě vyvolává nejrůznější spory, neuvádět.

Chci jen podotknout, že tyto moje návrhy 2 a 3 v každém případě znamenají vypuštění prvního bodu, který je na stránce 2, ze společné zprávy. Jde tedy o článek 2, bod 9, kde by se v každém případě mělo vypustit slovo "technologií".

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. Nyní promluví pan poslanec Stanislav Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám následující pozměňovací návrh, který si potom dovolím zdůvodnit.

V článku 1, ods. 4, písm. a), bodu 2, navrhuji za text "ve věcech vědní politiky" doplnit následující: čárku a poté "zprávy o řešení problematiky majetku bývalého SSM".

K podání tohoto návrhu mě vede následující: na podzim roku 1990 Federální shromáždění přijalo ústavní zákon č. 497 o vyvlastnění majetku bývalého SSM. Chci zdůraznit, že v textu tohoto zákona je výslovně uvedeno, že tento majetek má sloužit výhradně pro děti a mládež. Nechci komentovat další genezi, která s tímto majetkem tady byla. Řada poslanců tohoto zákonodárného sboru ví podrobnosti. Chci vás pouze upozornit na stav, který je nyní.

V tuto chvíli má správu tohoto majetku a návrhy na jeho další využití v kompetenci ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. Řešením tohoto úkolu se zabývalo bezpočet komisí jak České národní rady, tak i samotného ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj. Tyto komise měly některé subkomise, ale stav je bohužel takový, že žádné výsledky v tuto chvíli nejsou.

Domnívám se, že této problematice částečně rozumím, protože se v ní pohybuji již celé dva roky. Jsem přesvědčen, že ústřední orgán státní správy, který má v kompetenci problematiku mládeže, je nejvhodnějším orgánem, který by mohl naplnit duch ústavního zákona, který hovoří o tom, že tento majetek má být využit pouze pro děti a mládež.

Dovolte mi, abych závěrem vyjádřil přesvědčení, že tento skutečně věcný problém nebude zpolitizován a že sněmovna tento návrh podpoří.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi a zvu k řečništi pana poslance Motyčku, aby přednesl svůj pozměňovací návrh.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně vyjádřil stanovisko klubu Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové k projednávanému návrhu zákona o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění tisků 23 a 41.

Klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové je toho názoru, že za současného stavu federace, kdy její budova je postupně rozebírána - dosud pokojným způsobem - je třeba urychleně zřídit ústřední orgány státní správy České republiky, které doposud měly své opodstatnění jen na úrovni federace. Takovéto ústřední orgány spatřujeme ve zřízení ministerstva obrany a ministerstva dopravy. Zajištění bezpečnosti občanů a obrana územní celistvosti nového státu jsou základními funkcemi státu. Bylo by neprozřetelné tyto skutečnosti nevidět nebo podceňovat.

Proto jsme přesvědčeni, že v souvislosti s projednáváním tohoto návrhu zákona by tyto potřeby České republiky měly být nejenom vysloveny, ale i zakotveny do výsledného dokumentu o tomto projednávaném bodě.

Navrhujeme proto, aby do usnesení České národní rady k tomuto bodu jednání bylo zahrnuto doporučení vládě České republiky - předložit České národní radě do jednoho měsíce návrh zákona na zřízení ministerstva obrany a ministerstva dopravy České republiky.

Obrana státu je nezbytností. A doprava při naplňování úkolů obrany má mimořádné strategické postavení. Hovořit dále o potřebě sjednocování výstavby orgánů státní správy s ostatními evropskými státy by bylo jen nošením dříví do lesa.

V návaznosti na doporučený návrh usnesení České národní rady se domnívám, že je třeba přijmout úpravu v předloženém návrhu zákona a to v článku č. 1 odst. 1, písm. a). Navrhuji vypustit slova "dopravy a spojů" a dále vypustit tato slova všude, kde je v názvu zákona uvažován název ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů. Takže nový název zní: ministerstvo hospodářství.

To je pozměňující návrh. Ponechání těchto slov v názvu nového ministerstva by svým způsobem mohlo být záminkou k neoprávněné kritice, že skladba ústředních orgánů je vytvářena bez dostatečné koncepce a dále by bylo příčinou zbytečných nákladů administrativního zabezpečení brzkých změn v názvu navrhovaného ministerstva.

Naše stanovisko ke zřízení ministerstva obrany České republiky a ministerstva dopravy České republiky a způsob jeho promítnutí do návrhu zákona, který projednáváme, považujeme za zásadní.

Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Motyčkovi. Ještě než předám slovo dalšímu přihlášenému, rád bych připomněl všem autorům přednesených pozměňovacích návrhů, aby laskavě dali písemné vyhotovení těchto návrhů k dispozici naší paní společné zpravodajce, jak o to ve svém úvodním slově žádala. Velmi tím usnadníme průběh další práce.

Nyní má slovo pan poslanec Pavel Petržílek.

Poslanec Pavel Petržílek: Pane předsedo, dány a pánové, návrh kompetenčního zákona přenáší dosavadní působnost ve věci těžby ropy, zemního plynu, těžby, úpravy a zušlechtěných tuhých paliv, rud a radioaktivních surovin a magnezitu na ministerstvo průmyslu a obchodu. Dále pak ale přenáší dosavadní působnost ve věci využívání nerostného bohatství na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů.

S ohledem na to, že tyto činnosti spolu věcně souvisejí, ba s podpůrnou oporou horního zákona jsou téměř integrální, mám za to, že by bylo vhodné, aby tyto činnosti byly pod jedním ministerstvem.

Jako odůvodnění k tomu mohu uvést i text horního zákona, který v odst. 1, § 30, přímo hovoří o tom, že hospodárným využíváním výhradních ložisek se rozumí jejich dobývání, úprava a zušlechťování.

K tomu je třeba pouze dodat, že horní zákon neuvádí pojem těžba, ale naopak zavádí pojmy dobývání a využívání, což by také možná bylo vhodné terminologicky sjednotit.

Za tímto účelem bych proto navrhoval, aby v čl. 1 odst. 4 písm. a)1 došlo k té změně, že do čtvrtého řádku za slova "radioaktivních surovin a magnezitu" bylo vloženo "využívání nerostného bohatství". Dále pak, aby v čl. 2, bodu 6, u § 3, odst. 1 byla na čtvrtém a pátém řádku vypuštěna slova: "využívání nerostného bohatství".

A konečně jako třetí navrhuji, aby v čl. 2 bod 13 došlo k této úpravě, kde druhá část věty bude nahrazena novým zněním v textu, který bych přečetl: Státní průmyslovou politiku, obchodní politiku zahraničně-ekonomickou politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství - a teď nová věta: Dobývání nerostných surovin a využívání nerostného bohatství.

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Petržílkovi, slovo má se svým pozměňovacím návrhem pan poslanec Effenberger, připraví se poslanec Koronthály.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, chtěl bych říci jen několik slov k přesunu kompetence ve věci územního plánování na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů, týká se čl. 1 odst. 4 písm. a). Je skutečně pravda, že zákon č. 50/1976 Sb., a čerstvě novelizovaný týkající se této oblasti hovoří v inkriminovaném odstavci velice jasně řeší pokud se týká priority zájmu životního prostředí. To je fakt, o kterém nemusíme dlouho diskutovat. Pokud se týká důvodů, které byly předestřeny na výboru zástupci resortu hospodářství, pro tuto změnu, seřadil bych je do dvou okruhů. V prvním jsme byli přesvědčováni o tom, že resort životního prostředí - dál se o tom mluví jako o resortu - trpí příliš úzkým pohledem na tuto problematiku, zatímco v resortu hospodářství můžeme očekávat pohled nezaujatý. S ohledem na jisté historické zkušenosti a nejen v této zemi bych o podobných tvrzeních dost vážně pochyboval. Domnívám se naopak, že tady existuje docela přirozená, dokonce žádoucí, řekl bych, profesní různost názorů, viz antagonismy, které je nutno vyrovnávat tak, aby tyto složky, které musí být v jistém myšlenkovém nesouladu nebo protikladu se kompenzovali, aby byla zajištěna jistá regulace. Já se domnívám, že hospodářství a podnikání si vždycky v dějinách lidstva našlo cestu, jak své zájmy uplatnit, a že snad představa, že by byly utlačovány ze strany životního prostředí, je poněkud komická, druhý okruh nebo druhý důvod se týká legislativy vztahující se k životnímu prostředí, která prý je dneska natolik pokročilá, že zaručuje dostatečné mechanismy pro ochranu těchto zájmů. Tady bych podotkl jen tolik, že v naprosté většině se jedná o mechanismy působící dodatečně, tedy kontrolní, ukládající pokuty apod. Pouze jeden zákon - dneska už proslulý an weilemantel import ... nebo-li Al, tedy hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, má moderní znaky v tom smyslu, že předjímá věci a je schopna účinné prevence. Je to ovšem možnost omezená. Dneska jsme například diskutovali o palácích na Malé Straně, které by měly případně připadnout České národní radě. Nechci v této věci vynášet závažné soudy, ale velice pochybuji. že by například na základě tohoto mocného zákona bylo možno zabránit nějaké nešťastné nebo katastrofické hotelové výstavbě. To tato zákonná úprava těžko umožňuje. Čili, to jsou důvody, které mě vedou k tomu, aby navrhl vypuštění bodu písm. i) s tím, aby kompetence v naznačeném směru byly ponechány tak, jak byly dosud.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi, slovo má pan poslanec Koronthály, připraví se pan poslanec Mach.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám sdělil stanovisko poslaneckého klubu KDS z něhož vyplyne pozměňovací návrh. Toto stanovisko se týká otázky vývoje technologií. Dnešní situaci můžeme charakterizovat jako zásadní léčbu naší těžce nemocné ekonomiky a v tomto ozdravném procesu právě otázka technologického rozvoje, vývoje technologií, má a může a musí sehrát svoji naprosto nezastupitelnou roli. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že oblast technologického rozvoje je nutno ponechat v resortu ministerstva hospodářství. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby v čl. 1 odst. 4 písm. a), bod 2, čl. 2 bod 6, § 3 odst. 1 a čl. 2 bod 9 bylo ponecháno původní znění vládního návrhu ve znění tisku 23, tedy, aby bylo upuštěno od změn předkládaných v tisku 41.

Dále bych chtěl předložit ještě jeden návrh, týká se pozměňovacích návrhů pana poslance Budinského, konkrétně návrhu, jím samým označeného jako návrh nultý. Pokud by došlo totiž ke schválení tohoto nultého pozměňovacího návrhu, obávám se, že bychom z vaničky vylili nejen vodu, ale také dítě a v takovém případě, pokud by došlo k tomuto schválení tohoto pozměňovacího návrhu, tak bych navrhoval, abychom pak znovu hlasovali o čl. 2 odst. 6 § 3 bod 3 a nový čl. 4 - to jsou ty návrhy, týkající se správy kmitočtového spektra - a navrhoval bych, aby v tom případě bylo opět hlasováno o tom, že tento bod by byl zařazen ve znění plynoucím ze zprávy 41.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Koronthálymu, uděluji slovo panu poslanci Machovi, připraví se pan poslanec Žižka.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já se v první řadě omlouvám za to, že jsem podle pořadí nebyl přítomen ve sněmovně. Já bych vaši pozornost obrátil ke společné zprávě, tisku 41, kde je na poslední straně jakási příloha, která se jmenuje "Připomínky nezařazené do společné zprávy". Tam jsou připomínky zemědělského výboru ČNR, které jsme celkem skoro jednomyslným usnesením přijali a já si dovoluji podat tento pozměňovací návrh. Návrh v tom znění, myslím, že není nutno opakovat, jak je napsán pod textem připomínky zemědělského výboru ČNR. Důvody, které mě k tomu vedou, jsou tyto, že si myslím, že je zcela logické, aby ministerstvo zemědělství, mělo ty kompetence, které jsou tam napsány, ale pouze s jednou změnou. Pak to předám písemně návrhové komisi. V té větě - ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství a potravinářský průmysl, zemědělské a lesnické školství, a výzkum - a pak jsou slova: "tvorbu kulturní krajiny a obnovu venkova". Toto navrhuji z návrhu vypustit. Pak by to tam pokračovalo přesně tak, jak je to napsáno, včetně změny v § 15.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Machovi. Slovo má pan poslanec Žižka a připraví se poslední zatím přihlášený do rozpravy, a to je pan Viktor Dobal.

Poslanec Jaroslav Žižka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrh k článku 2 bodu 17, kde v § 19 na posledním řádku strany 10 doporučuji za text "pro ochranu nerostného bohatství" vložit nový text "pro ochranu horninového prostředí" a dále pak pokračovat větou "Pro ekologický dohled..." atd.

Podle mého jde ryze o administrativní nedostatek, nezahrnutí této kategorie, tato kompetence věcně jinam nemůže přináležet.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Žižkovi. Promluví nyní pan poslanec Viktor Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych jménem klubu ODA vznesl pozměňovací návrh, který již zde padl, a to je pozměňovací návrh, který se týká článku I. odstavec 3, bodu e), kde navrhujeme jeho vypuštění a odpovídající konsekvence v dalším zákoně, to je vypustit stejný bod e) v odstavci 5, a v odstavci 6 by se pak musela vypustit slova "školství, mládeže a tělovýchovy". Chtěl bych stručně uvést důvody, které nás k tomuto vedou.

Klub ODA má za to, že je nutné obrátit dnešní nepříznivý poměr v rozložení mladých lidí na střední a učňovské školy. Ten poměr je přesně opačný než ve světě, to znamená, že se nám hlásí na střední školy dneska klasické střední školy - asi 60% mládeže a nemůže se tam dostat, protože neexistují na to kapacity. Naopak řada mládeže z tohoto důvodu je nucena navštěvovat učňovské školství, které dneska představuje vlastně 60% veškeré mládeže opouštějící základní vzdělání. Tento poměr je skoro absurdní ve světě, který je trošku civilizovaný. Je potřeba, aby opravdu tento poměr se otočil - a pokud možno co nejdříve se otočil - aby dnešní mládež dostávala vzdělání z většího procenta na úrovni středních škol. Proto se domníváme, že transformace od těchto učňovských škol ke středním školám, které budou poskytovat obecnější vzdělání, je v zájmu této společnosti a že je lepší, když se tato transformace bude řídit z jednoho centra než ze dvou.

Dále se domníváme, že je důležitý faktor jistého dohledu i nad tou odbornou částí, která by byla čistě v kompetenci ministerstva hospodářství. Tam se domníváme, že by přece jenom odborně měly orgány působící ... nebo školská státní správa se k tomuto vyjadřovat a mít jistý dozor nad tím. Jinak je nebezpečí, že opravdu se bude úroveň těchto různých škol ještě snižovat i odborná úroveň a podobně.

Toto jsou obavy, které můžete sdílet, nemusíte sdílet, my je sdílíme a říkám je zde jménem klubu ODA.

Vzhledem k běžící rozpravě bych rád reagoval ještě na další věci a ty se týkají ... - a zde opět tlumočím stanovisko našeho klubu: Nesouhlasíme zásadně s tím, aby byla od sebe rozdělována věda, a to, co se zde nazývá vývoj technologií. Je pravda, že to druhé je nešťastným pojmenováním něčeho, co mělo ovšem sloužit k tomu, aby právě obě tyto věci byly drženy v jednom celku. Totiž je iluzí se domnívat, že dneska někdo rozliší základní aplikovaný výzkum od sebe, že toto vůbec odlišit jde. Podle všech hodnocení naší vědy různými světovými organizacemi vím, že toto pro ně byla ta schizofrenie, která zde byla v minulosti zaseta, aby se rozdělily jakési resortní ústavy akademické a podobně, aby někdo měl punc na nějakou základní vědu, na nějakou aplikovanou vědu. Nám je zcela lhostejné, pod které ministerstvo toto spadat bude. Nicméně domníváme se, že by se to mělo držet pohromadě, že toto jsou věci spolu úzce prorostlé. Je to, jak nakonec se vyjádřil zde přítomný pan ministr Dyba, je to strom a jeho ovoce. To nejde od sebe oddělovat.

Do budoucna tedy by možná řešení bylo v tom, že by se rozdělilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v té podobě, jaká je, na ministerstvo řekněme vysokých škol a vědy, mělo by to svoji velkou logiku, protože věda by se především měla pěstovat na vysokých školách, kde dneska není tak silná jako třeba v akademiích a podobně v tomto státě a navíc si myslím, že střední školy nebo až po střední školy můžeme toto oddělit od vysokých škol. Standard by v této zemi měly určovat vysoké školy a střední školy by se tomuto standardu měly přizpůsobovat. Tudíž nevidím spojnici ani mezi středními školami a vysokými školami.

Proto navrhuji, aby nebyly přijaty ty návrhy, které rozdělují uměle vědu a technologie, ale aby to bylo ponecháno jako jedna integrální součást. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Dobalovi. Slovo má pan poslanec Josef Hurta.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážení kolegové poslanci, podávám pozměňovací návrh, aby znění § 15 odstavec 1 a § 15 odstavec 3 bylo použito tak, jak je schválil zemědělský výbor a je uvedeno na straně 4 tisku 41. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP