VYSVĚTLIVKY

Strany věcného indexu se dělí na dvě části, v první je uvedeno číslo a datum schůze České národní rady, kdy byl daný bod projednáván, následuje číslo přijatého usnesení a strany těsnopisecké zprávy, na kterých je zaznamenáno projednávání bodu. V druhé části je způsob projednávání s názvem bodu, případně s číslem tisku.

Vystoupení poslanců, členů vlády a hostů na schůzích České národní rady jsou vedeny obdobně jako věcný index - strany se dělí na dvě části, kde v první je uvedeno číslo schůze, následuje datum a čísla stránek příslušné těsnopisecké zprávy. V druhé části je heslovitě uveden obsah vystoupení.

V abecedním seznamu poslanců je uvedeno jméno, titul, datum narození, volební kraj poslance, jeho stranická příslušnost a členství ve výborech. U členů vlády je uvedena funkce a doba výkonu funkce. V části týkající se orgánů České národní rady je seznam členů daného výboru. Kurzivou je psaný poslanec, který se stal členem výboru během volebního období. Přeškrtnutím je označen ten, který z výboru vystoupil.ZKRATKY

a.s. - akciová společnost

BIS - Bezpečnostní informační služba

býv. - bývalý

č. - číslo

čes. - český

čl. - člen

ČNB - Česká národní banka

ČNR - Česká národní rada

ČR - Česká republika

Čro - Český rozhlas

čs. - československý

ČSFR - Česká a Slovenská federativní republika

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

ČTK - Česká tisková kancelář

ČTv - Česká televize

čtvrt. - čtvrtletí

doplň. - doplňuje

doprovod. - doprovodné

ekonom. - ekonomický

energet. - energetický

FDM - Fond dětí a mládeže

fed. - federální

fin. - finanční

FNM - Fond národního majetku

FS - Federální shromáždění

funkč. - funkční

HSD-SMS - Hnutí za samosprávnou demokracii - strana Moravy a Slezska

HV - Hospodářský výbor

invest. - investiční

KDS - Křesťansko demokratická strana

KDU-ČSL - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová

KSČ - Komunistická strana Československa

kt. - který

LB - Levý blok

LSU - Liberálně sociální unie

mezinár. - mezinárodní

měst. - městský

min. fin. - ministr financí

min. hosp. - ministr hospodářství

min. kult. - ministr kultury

min. priv. - ministr privatizace

min. prům - ministr průmysl

min. práce a soc. věcí - ministr práce a sociálních věcí

min. sprav. - ministr spravedlnosti

min. škol. - ministr školství

min. zahr. - ministr zahraničí

min. zdrav. - ministr zdravotnictví

min. zem - ministr zemědělství

min. živ. prostř. - ministr životního prostředí

MIV - Mandátový a imunitní výbor

MV - Ministerstvo vnitra

nar. - narozen

NKLP - Nezávislý klub liberálních poslanců

někt. - některý

NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad

obd. - období

obec. - obecný

ODA - Občanská demokratická aliance

ODS - Občanská demokratická strana

odvol. - odvolání

okres. - okresní

ověřovat. - ověřovatel

PČNR - Předsednictvo České národní rady

podn. - podnikový

pol. - pololetí

polit. - politický

posl. - poslanec, poslanecký

pozd. - pozdější

prez. - prezident

privat. - privatizace

prostř. - prostředí

př. - předseda

r. - rok

RV - Rozpočtový výbor

Sb. - Sbírka zákonů

s.p. - státní podnik

spol. - společnost, společná

SPR-RSČ - Sdružení pro republiku-republikánská strana Československa

SR - Slovenská republika

s.r.o. - společnost s ručením omezeným

SSM - Svaz socialistické mládeže

T - tisk

TFS - tisk Federálního shromáždění

ÚPV - Ústavně právní výbor

úst. - ústní

v.o. - volební období

VPLPN - Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

vl. - vláda, vládní

VPOB - Výbor pro právní ochranu a bezpečnost

VSPZ - Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

VVSRRŽP - Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

všeobec. - všeobecný

VVVKMT - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

vyd. - vydání

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

ZaV - Zahraniční výbor

zahr. - zahraniční

zák. - zákon

zdravot. - zdravotní

ZeV - Zemědělský výbor

zkrác. - zkrácení

zn. - znění

ZŠ - základní škola

život. - životníPřihlásit/registrovat se do ISP