PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

VII. volební období

Seznam

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

v VII. volebním období

 

přijatá na 1. schůzi 2. července 1992

č. 1 k návrhu na ustavení dočasné komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky

č. 2 k návrhu na volbu ověřovatelů předsednictva České národní rady

č. 3 k demisi vlády České republiky

č. 4 k návrhu na jmenování předsedy vlády České republiky

č. 5 k návrhu na jmenování členů vlády České republiky

č. 6 k návrhu na stanovení pořadí místopředsedů, v němž budou zastupovat předsedu České národní rady

č. 7 k návrhu na rozdělení organizační působnosti místopředsedů České národní rady

č. 8, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 2. schůze České národní rady

č. 9 k návrhu na zmocnění předsedy České národní rady

č. 10 k návrhu na vyvěšování státní vlajky České republiky na budově České národní rady

č. 11 k rezignaci poslanců České národní rady

č. 12 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 13 k návrhu na sdělení předsednictva ČNR ministerstvu financí České republiky

č. 14 k návrhu na doporučení výborům České národní rady ohledně zákonných opatření předsednictva ČNR

přijatá na 2. schůzi 7. července 1992

č. 15 k návrhu na prohlášení náhradníků na uprázdněné poslanecké mandáty

č. 16 k rozšíření návrhu pořadu 2. schůze České národní rady

č. 17 k návrhu na složení dočasné komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky

č. 18 k cestě poslance České národní rady do Rakouska

č. 19 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

přijatá na 3. schůzi 13. července 1992

č. 17 k návrhu na složení dočasné komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky

č. 18 k cestě poslance České národní rady do Rakouska

přijatá na 4. schůzi 15. července 1992

č. 19 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 20 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 21 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 22 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 23 k návrhu časového harmonogramu některých akcí České národní rady v roce 1992

č. 24 k přípravě stanoviska k žádostem předsedy V. okresního shromáždění v Blansku

č. 25 k cestě poslanců České národní rady do Spolkové republiky Německo

č. 26 k cestě místopředsedy České národní rady Jiřího Vlacha do Španělska

č. 27 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 28 k žádosti poslance Václava Krásy o proplácení náhrad jízdních nákladů

č. 29 k návrhu na ustavení dočasné komise předsednictva České národní rady pro jednání se Slovenskou národní radou

přijatá na 5. schůzi 20. července 1992

č. 30 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 31, jímž se vyhlašuje s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/ se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.

č. 32, jímž se vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákonem České národní rady č. 5452/1991 Sb.

č. 33, jímž se vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 64/1988 Sb., o České obchodní inspekci, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 240/1992 Sb.

č. 34 k informaci předsedy výboru ČNR petičního, pro lidská práva a národnosti

č. 35 k informaci předsedy České národní rady o jednání s předsedou Slovenské národní rady

přijatá na 6. schůzi 28. července 1992

č. 36 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 37 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 38 k žádosti o vydávání osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., u kandidátů navrhovaných vládou České republiky na jmenování soudcem k soudům České republiky

č. 39 na postup při jmenování soudců k soudům České republiky

č. 40 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona

č. 41 k návrhu na doplnění skupiny náhradníků dočasné komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky

č. 42 k informaci zahraničního výboru ČNR ohledně konání kolokvia Regionalizace v Československu

č. 43 k návrhu na ustavení stálé komise předsednictva České národní rady pro práci Kanceláře České národní rady

č. 44 k žádostem o převzetí záštity předsednictva ČNR nad sportovními podniky

č. 45 k návrhu na zvýšení finančního příspěvku poslaneckým klubům

č. 46 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 47 k informaci předsedy České národní rady o jednání se zástupci Slovenské národní rady v Bratislavě dne 27. 7. 1992

č. 48 k návrhu na složení dočasné komise předsednictva České národní rady pro jednání se Slovenskou národní radou

č. 49 k projednání rezignací poslanců České národní rady

přijatá na 7. schůzi 13. srpna 1992

č. 50, kterým se stanoví termín a pořad 3. schůze České národní rady v VII. volebním období

č. 51 k informaci o přípravě Ústavy České republiky

č. 52 k návrhu na rozšíření lokální počítačové sítě České národní rady

č. 53 k informaci předsedy rozpočtového výboru ČNR o řešení problematiky platových poměrů prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu ČR

č. 54 k pověření předsedy rozpočtového výboru ČNR informovat poslanecké kluby o platových poměrech vedoucích pracovníků ústředních orgánů státní správy

č. 55 k cestě poslanců České národní rady do Švýcarska

č. 56 k žádosti poslance Miloslava Výborného o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 57 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 58 k návrhu posl. Vladimíra Budinského na zahraniční cestu poslanců ČNR

č. 59 k návrhu na převzetí záštity nad atletickým podnikem Praga academica

přijatá na 8. schůzi 20. srpna 1992

č. 60 k postupu při předkládání kandidátů na udělení Řádu T.G.Masaryka

č. 61 k návrhu na složení stálé komise předsednictva ČNR pro práci Kanceláře České národní rady

č. 62 k návrhu předsednictva ČNR na členy Rady Státního fondu životního prostředí

č. 63, jímž se vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedenými zákonem České národní rady č. 49/1982 Sb., zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 23/1992 Sb.

č. 64 k návrhu na složení skupiny poslanců ČNR na seminář v Ludwigsburgu

č. 65 k návrhu stanoviska předsedy ČNR k dopisu předsedy vlády České republiky o stanovení platu generálnímu prokurátorovi České republiky

č. 66 k návrhu výboru ČNR petičního, pro lidská práva a národnosti Zásad pro vyřizování peticí docházejících ČNR a jejím orgánům pro VII. volební období

č. 67 ke stanovisku rozpočtového výboru ČNR k návrhu klubu ODA na zvýšení příspěvků z rozpočtu ČNR na činnost klubů

č. 68 k informaci předsedy ústavně právního výboru ČNR Miloslava Výborného ohledně řízení před Ústavním soudem ČSFR

č. 69 k návrhu posl. Anny Röschové na změnu návrhu pořadu 3. schůze České národní rady

č. 70 k návrhu na změnu návrhu pořadu 3. schůze České národní rady

č. 71 k cestě poslanců České národní rady do Kanady

č. 72 k informaci předsedy České národní rady o jednání s předsedou Slovenské národní rady

přijatá na 9. schůzi 25. srpna 1992

č. 73 k návrhu předsednictva ČNR na členy Rady Státního fondu životního prostředí

č. 74 k stanovení požitků prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

č. 75 k interpelaci poslance Vladimíra Řezáče

přijatá na 10. schůzi 26. srpna 1992

č. 76 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 77 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 78 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 79 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 80 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 81 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 82 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 83 k návrhu na odvolání generálního prokurátora České republiky

č. 84 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 85 o vyhlášení zákona České národní rady přijatého ve 3. schůzi České národní rady

č. 86 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o sídle České národní rady a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 87 k pozvánce na zasedání Legislativní rady ČSFR

přijatá na 11. schůzi 10. září 1992

č. 88 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o Státním fondu tržní regulace v zemědělství a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 89 k žádosti vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o auditorech a České komoře auditorů a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 90 k žádosti poslance Vladimíra Budinského o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 91 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 92 k žádosti poslance Vladimíra Šumana o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o Bezpečnostní informační službě České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 93 k žádosti poslance Jiřího Payna o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o psychologické činnosti a psychologické komoře České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 94 k žádosti poslance Roberta Koláře o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č. 282/1992 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 95 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 96 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 97 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 98 k rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 99 ke způsobu projednání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1991 v České národní radě

č. 100, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 4. schůze České národní rady

č. 101 k návrhu na kandidáty na udělení Řádu T.G.Masaryka

č. 102 k návrhu na předávání návrhů zákonů do České národní rady na počítačové disketě

č. 103 k návrhu plánu zahraničních aktivit České národní rady pro nejbližší období

č. 104 k návrhu na ustavení dočasné komise předsednictva ČNR k výběrovému řízení pro instalaci hlasovacího zařízení

č. 105 k přikázání došlých návrhů výborům ČNR

č. 106 k návrhu poslance Vladimíra Budinského na účast poslanců na V. mezinárodní konferenci o cestovním ruchu

č. 107 k informaci místopředsedy ČNR Pavla Tollnera o průběhu projednávání návrhu zákona ČNR o sídle České národní rady

přijatá na 12. schůzi 17. září 1992

č. 108 k návrhům na kandidáty na udělení Řádu T.G.Masaryka

č. 109 k žádosti poslance Leopolda Zubka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zvláštních režimech mobilních zdrojů znečišťování ve městech, okresech vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší, na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a lázeňských míst

č. 110 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 111 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 112 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 113 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 114 k návrhu na jmenování generálního prokurátora České republiky

č. 115 k účasti poslanců ČNR na akci Ústavu pro výzkum bezpečnosti Východ-Západ

č. 116 k cestě poslankyně České národní rady do Řecka

č. 117 k cestě poslance České národní rady do Rumunska

č. 118 k cestě poslance České národní rady do SNR

č. 119 k interpelaci poslance Jaroslava Broulíka

č. 120 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

přijatá na 13. schůzi 23. září 1992

č. 121 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

č. 122 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o lesích

č. 123 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a změnách a doplňcích zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

č. 124 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 125 k účasti místopředsedy vlády, ministra financí České republiky na schůzi předsednictva České národní rady

č. 126 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 127 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 4. schůzi České národní rady

č. 128 k cestě poslance ČNR do SRN

č. 129 k cestě poslance České národní rady do Rakouska

č. 130 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 131 k změnám ve schváleném časovém harmonogramu pravidelných akcí České národní rady v roce 1992

přijatá na 14. schůzi 24. září 1992

č. 132 na postup při jmenování soudců k soudům České republiky

č. 133 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991

č. 134 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 135 k žádosti o převzetí záštity předsednictva ČNR nad Mezinárodní pěveckou soutěží A.Dvořáka 1992 v Karlových Varech

č. 136 o přikázání došlého návrhu výborům ČNR k projednání

přijatá na 15. schůzi 8. října 1992

č. 137 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o některých opatřeních k ochraně předmětů kulturní hodnoty

č. 138 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění zákon ČNR č.579/1991 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1992, a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb.,o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 139 k žádosti poslance Ludvíka Motyčky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o poskytování osobních požitků duchovním Apoštolské církve v České republice

č. 140 k žádosti poslance Petra Koháčka o upuštění od projednávání zásad zákona o Tiskové kanceláři České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 141 k cestě poslance České národní rady o Irska

č. 142 k cestě poslance České národní rady do Velké Británie

č. 143 k cestě poslanců České národní rady do Spolkové republiky Německo

č. 144 k cestě poslance České národní rady do Rakouska

č. 145 k žádosti poslance Josefa Janečka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o rehabilitaci západních letců a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 146 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a návrhu zákona ČNR o změnách a doplňcích zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

č. 147 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 148 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 149 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 150 ke zpětvzetí rezignace JUDr. Jany Hůdové na funkci soudkyně krajského soudu v Českých Budějovicích

č. 151 k návrhu generálního prokurátora České republiky na změnu zákona č. 241/122 Sbírky zákonů a nařízení, o potírání pohlavních chorob, s platností pro území České republiky

č. 152 k návrhu termínu 5. schůze České národní rady

č. 153, jímž se vyhlašuje s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se změnami a doplněními provedenými zákonem České národní rady č. 146/1977 Sb., zákonem České národní rady č. 96/1977 Sb., zákonem České národní rady č. 143/1991 Sb. a zákonem České národní rady 270/1992 Sb.

č. 154 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 155 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 156 k informaci poslance Leopolda Zubka o činnosti stálé komise předsednictva ČNR pro práci Kanceláře ČNR

přijatá na 16. schůzi 15. října 1992

č. 157 k návrhu na pověření členů vlády České republiky řízením ministerstev

č. 158 k návrhu na pověření předsedy ČNR seznamovat poslance ČNR se zněním písemných interpelací

č. 159 k žádosti poslance Karla Macha o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve výborech České národní rady, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 160 kterým se stanoví návrh pořadu 5. schůze České národní rady

č. 161 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 162 k návrhu na přikázání výborům ČNR k projednání sistovaného usnesení rady města Pardubic

č. 163 k cestě poslanců České národní rady do Spolkové republiky Německo

č. 164 k cestě poslanců České národní rady do Spolkové republiky Německo

č. 165 k interpelacím poslanců Jana Kryčera a Jaroslava Sourala

č. 166 k interpelacím poslanců Zdeňka Vorlíčka a Oldřicha Vrchy

č. 167 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

přijatá na 17. schůzi 22. října 1992

č. 168 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

č. 169 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 170 k žádosti poslance Josefa Ježka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb. a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 171 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 5. schůzi České národní rady

č. 172 k cestě poslanců České národní rady do Francie a zemí Beneluxu

č. 173 k cestě poslanců České národní rady do Francie

č. 174 k cestě místopředsedy České národní rady Jana Kasala do Švýcarska

č. 175 k cestě poslanců České národní rady do Švýcarska

č. 176 k cestě poslanců České národní rady do Belgie

přijatá na 18. schůzi 3. listopadu 1992

č. 177 k návrhu přípravy na projednávání dohod, uzavřených mezi vládami České republiky a Slovenské republiky, v České národní radě

č. 178 k návrhu na přikázání vládního návrhu ústavního zákona o zániku České a Slovenské Federativní Republiky /tisk FS 132/

č. 179 k zahraniční cestě poslanců České národní rady do Bavorska

přijatá na 19. schůzi 5. listopadu 1992

č. 180 k žádosti předsedy ústavně právního výboru ČNR posl. M. Výborného o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu ústavního zákona

č. 181 k žádosti poslance J. Černého o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti úpravy vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tzv. sankční zákon, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 182 k žádosti poslankyně A.Röschové o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o Sbírce zákonů a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 183 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednání zásad zákona ČNR o zvýšení důchodů v roce 1993 a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 184, kterým se stanoví termín 6. a 7. schůze České národní rady

č. 185 ke společné zprávě výborů České národní rady k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o státní pokladně České republiky

č. 186 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 187 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 188 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 189 k interpelacím poslanců Jana Kryčera a Oldřicha Vrchy

č. 190 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 191 k zahraniční cestě delegace České národní rady do Polska

č. 192 k cestě poslanců České národní rady do Spolkové republiky Německo

č. 193 k návrhu na určení vedoucího delegace poslanců ČNR do Spolkové republiky Německo

přijatá na 20. schůzi 10. listopadu 1992

č. 194 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad Ústavy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání Ústavy České republiky

č. 195 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

č. 196 k žádosti poslance Vladimíra Budinského o upuštění od projednávání zásad celního zákona ČNR a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 197 k žádosti poslance Tomáše Ježka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o spotřebních daních, zákona ČNR o dani z přidané hodnoty, zákona ČNR o daních z příjmů a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u těchto návrhů zákonů

č. 198 k žádosti poslance Tomáše Ježka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 199 k žádosti poslance Tomáše Ježka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 200 k návrhu na změnu usnesení předsednictva ČNR č. 184, kterým se stanoví termín 6. a 7. schůze České národní rady

č. 201, kterým se stanoví návrh pořadu 6. schůze České národní rady

č. 202, kterým se stanoví návrh pořadu 7. schůze České národní rady

č. 203, kterým se stanoví návrh pořadu 8. schůze České národní rady

č. 204 k návrhu na změnu usnesení předsednictva ČNR č. 146 z 8. října 1992

č. 205 k návrhu na složení delegace České národní rady na pohřeb Alexandra Dubčeka

č. 206 o přikázání došlých návrhů výborům ČNR k projednání

č. 207 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

přijatá na 21. schůzi 12. listopadu 1992

č. 208 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 209 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 210 k žádosti poslance Jaroslava Ortmana o upuštění od projednání zásad Ústavy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání Ústavy České republiky

č. 211 k žádosti poslance Josefa Mandáka o upuštění od projednání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb.

č. 212 k rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 213 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 214 k žádosti o převzetí záštity předsednictva ČNR

č. 215 k volbě prozatímního ředitele České tiskové kanceláře

č. 216 k žádosti poslance Zbyška Stodůlky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o navrácení majetku církvi adventistů sedmého dne a o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona

č. 217 k návrhu na změnu usnesení předsednictva České národní rady č. 201 a 203 z 10. listopadu 1992

přijatá na 22. schůzi 18. listopadu 1992

č. 218 ke změně termínu a návrhu pořadu 7. schůze České národní rady

č. 219 ke změně termínu a návrhu pořadu 8. schůze České národní rady

č. 220 k cestě místopředsedy České národní rady do Francie

č. 221 k postupu projednávání sněmovních tisků FS č. 161 - 164 v České národní radě

č. 222 per rollam ke změně usnesení předsednictva ČNR č. 219

přijatá na 23. schůzi 20. listopadu 1992

č. 223 per rollam k cestě poslanců České národní rady do Bavorska

č. 224 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto ústavního zákona

č. 225 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.

č. 226 k žádosti poslance Zdeňka Trojana o upuštění od projednávání zásad Ústavy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u návrhu Ústavy České republiky

č. 227 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 228 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 229 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 6. a 7. schůzi České národní rady

č. 230 o přikázání došlých návrhů výborům České národní rady k projednání

přijatá na 24. schůzi 26. listopadu 1992

č. 231 o vyhlášení zákona České národní rady přijatého v 8. schůzi České národní rady

č. 232 ke způsobu projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993 a o změně a doplnění některých dalších zákonů České národní rady a ke způsobu projednání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1993

č. 233 k návrhu rozpočtu České národní rady na rok 1993

č. 234 k návrhu dopisu předsedy České národní rady představitelům Rady Evropy

č. 235 k interpelacím poslanců Jiřího Drápely a Oldřicha Vrchy

č. 236 k interpelaci poslance Jiřího Vyvadila

č. 237 o přikázání došlých návrhů výborům České národní rady k projednání

č. 238 k návrhu na změnu ve složení dočasné komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky

č. 239 k žádosti poslance Richarda Mandelíka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a o zkrácení zákonné 60denní lhůty

přijatá na 25. schůzi 3. prosince 1992

č. 240 k žádosti předsedy vlády České republiky vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1993 a o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 241 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o České národní bance a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 242 k žádosti poslankyně Jiřiny Pavlíkové o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o státních symbolech České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 243 k žádosti poslance Vladimíra Koronthályho o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 244 k žádosti poslance Jana Třebického o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 245 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 246 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 247, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 9. schůze České národní rady

č. 248, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 10. schůze České národní rady

č. 249, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 11. schůze České národní rady

č. 250, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 12. schůze České národní rady

č. 251 k návrhu společné zprávy výborů České národní rady k vládnímu návrhu zásad nového systému odměňování státních funkcionářů (tisk 85)

č. 252 k návrhu na ustavení stálé komise předsednictva ČNR pro bankovnictví

č. 253 k interpelacím poslanců Karla Hrdého a Tomáše Štěrby

č. 254 k rozhodnutí o přikázání došlých návrhů výborům ČNR k projednání

č. 255 k žádosti poslance Pavla Hirše o upuštění od projednávání zásad návrhu Ústavy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu

přijatá na 26. schůzi 10. prosince 1992

č. 256 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 257 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákona ČNR č.39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 258 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR o ustavení a funkci prozatímního senátu parlamentu a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 259 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovně právních předpisů a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 260 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákon

č. 261 k návrhu na změnu návrhů pořadů nejbližších schůzí České národní rady

č. 262 ke zprávě o cestě delegace České národní rady do Polska

č. 263 k uzavření smlouvy o investorsko-inženýrské činnosti při rekonstrukci objektů České národní rady

č. 264 k interpelacím poslanců Oldřicha Vrchy a Miloše Skočovského

přijatá na 27. schůzi 14. prosince 1992

č. 265 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu

č. 266 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 267 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci

č. 268 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 269 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o Armádě České republiky a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 270 kterým se svolává slavnostní schůze České národní rady

č. 271 k návrhům na změnu návrhů pořadů nejbližších schůzí České národní rady

přijatá na 28. schůzi 16. prosince 1992

č. 272 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatá na 9. a 10. schůzi České národní rady a usnesení České národní rady přijatého na 9. schůzi České národní rady

č. 273 k návrhu na vyhlášení Listiny základních práv a svobod

přijatá na 29. schůzi 17. prosince 1992

č. 274 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 275 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

č. 276 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o Českých drahách a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 277 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a zákona ČNR o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u těchto návrhů zákonů

č. 278 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o dani silniční a zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u těchto návrhů zákonů

č. 279 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje trestní řád, zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb. a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u těchto návrhů zákonů

č. 280 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 281 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 282, kterým se mění pořad 12. schůze České národní rady

č. 283, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 13. schůze České národní rady

č. 284, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 14. schůze České národní rady

č. 285, kterým se stanoví návrh pořadu slavnostní schůze Parlamentu České republiky

č. 286 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatá na 10. a 11. schůzi České národní rady

č. 287 o přikázání došlého návrhu k projednání výborům ČNR

přijatá na 30., 31. a 32. schůzi 19., 20. a 21. prosince 1992

č. 288 z 30. schůze k návrhu vlády České republiky na jmenování prozatímního ředitele Bezpečnostní informační služby

č. 289 z 31. schůze k žádosti poslance Jiřího Vlacha o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 290 z 32. schůze k žádosti poslance Miloslava Výborného o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

přijatá na 33. schůzi 21. prosince 1992

č. 291 k žádosti poslankyně Evy Novákové o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a o zkrácení zákonné 60denní lhůty

přijatá na 34. schůzi 22. prosince 1992

č. 292 k žádosti poslance Jana Kasala o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., a zákona ČNR č. 280/1991 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 293 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatá na 13. až 17. schůzi České národní rady

č. 294 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 295 k interpelaci poslance Antonína Hrazdíry

č. 296 o vyhlášení zákonů ČNR přijatá na 18. schůzi České národní rady

přijatá na 35. schůzi 29. prosince 1992

č. 297 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 298, kterým se stanoví termín a návrhy pořadů nejbližších schůzí České národní rady

č. 299 k návrhu termínu a pořadu schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

č. 300 k žádosti poslance Marka Bendy o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje prozatímní Ústavní soud České republiky, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu ústavního zákona

č. 301 k přípravě návštěvy delegace Národní rady Slovenské republiky v České národní radě

přijatá na 36. schůzi 29. prosince 1992

č. 302 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 303 k žádosti poslance Pavla Tollnera o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR o ustavení prozatímního Senátu Parlamentu a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu ústavního zákona

č. 304 k žádosti poslance Václava Grulicha o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o některých změnách předpisů o sociálním zabezpečení a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 305 k návrhu na jmenování soudců k soudům v České republice

č. 306 k návrhu na zrušení dočasné komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky

č. 307 na vyslovení uznání ústavně právnímu výboru ČNR při přípravě Ústavy České republiky

č. 308 k žádosti o předávání dokumentů v elektronické formě

č. 309 o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

č. 310 k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. čtvrtletí roku 1993

č. 311 k návrhu na označení budovy, sněmovních tisků a jiných tiskopisů Poslanecké sněmovny

č. 312 k interpelacím skupiny poslanců Karla Hrdého, Jana Bláhy, Zdeňka Trojana, Vítězslava Sochora a Františka Brožíka a poslanců Jiřího Šolera, Josefa Valenty a Evy Fišerové

č. 313 o vyhlášení zákona České národní rady přijatého na 19. schůzi České národní rady

č. 314 k závěrečné zprávě stálé komise předsednictva ČNR pro práci Kanceláře České národní rady

č. 315 k návrhu na revokaci usnesení předsednictva ČNR č. 229 z 28. 12. 1992

přijatá na 37. schůzi 30. prosince 1992

č. 316 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatá na 20. schůzi České národní rady

č. 317 k cestě poslanců České národní rady do SRN

č. 318 k cestě poslance České národní rady do Dánska

č. 319 k návrhu na uvolnění finančních prostředků na některé sportovní podniky

č. 320 k návrhu na jmenování člena vlády České republiky

č. 321 k návrhu na jmenování člena vlády České republiky

č. 322 k návrhu na pověření člena vlády České republiky řízením ministerstvaPřihlásit/registrovat se do ISP