Neprošlo opravou po digitalizaci !

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Hamerlikovi. Prosím, hlási sa niekto? Pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer;

Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní,

na rozdiel od predkladateľa pána Brocku neprikláňam sa k názoru, že najprv by sme mali hlasovať o bode 2 k § 2 a až potom k bodu l k § 2. Domnievam sa, že domininatný výbor, ktorý sa k tomuto mal právo vyjadrovať, je ústavnoprávny výbor a ústavnoprávny výbor je uvedený v bode 1. Preto navrhujem, aby sa postupovalo v takom poradí, v akom je uvedené v spoločnej správe.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Pán poslanec Pokorný. Poslanec J. Pokorný;

Vážená Slovenská národná rada,

mám krátku pripomienku k strane 7 prílohy k dôvodovej správe, kde sú názvy politických strán, politických hnutí a koalícií. Pod bodom 4 je uvedená Strana zelených. Chcel by som to opraviť na Stranu zelených na Slovensku, ktorej poslanecký klub pôsobí v tomto parlamente. Odvolávam sa tiež na tlač z marca 1992, ktorú vydal Slovenský štatistický úrad, kde v zozname politických strán a v číselníku je pod

číslom 52 uvedená Strana zelených na Slovensku. Teda, aby nedošlo k nejakým pochybnostiam, prosím ako pozmeňujúci návrh uviesť Strana zelených na Slovensku.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, prosil by som vysvetlenie. Ak ste si všimli, tento zoznam je absolútne totožný so zoznamom, aký bol pred voľbami 1990. Ak sa vtedy Strana zelených volala Strana zelených na Slovensku, vaša pripomienka je správna, ak nie, týka sa to aj ostatných strán. Sú tam presne také názvy, s akými šli do volieb v roku 1990, nie je braný ohľadna žiadne ďalšie vývojové štádiá - tak by som to nazval.

Poslanec J. Pokorný:

Nechcem ísť do hĺbky problému a čítať tu jednotlivé osvedčenia o registrácii Strany zelených na Slovensku. Boli sme registrovaní vo februári roku 1990 ako Strana zelených na Slovensku. Nemyslím, že teraz by som mal celú tú genézu vysvetľovať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Nie. Pýtal som sa vás len pre informáciu, či je to v tomto smere v poriadku, aby sa nám nestalo, že niečo odhlasujeme a dodatočne sa zistí, že v registrácii z roku 1990 taká strana neexistovala. Berte to naozaj len ako formálnu pripomienku.

Poslanec J. Pokorný:

Dobre. Poprosil by som pána ministra, aby sa k tomu vyjadril, ak môže.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán minister, chcete sa k tomu vyjadriť, treba sa k tomu vôbec vyjadriť?

Minister financií SR J. Dančo

Netreba. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Moravčík. Poslanec J. Moravčík:

Prosil by som vysvetlenie k prílohe dôvodovej správy, k tabuľke, v ktorej sa pod bodom l uvádza ODÚ - Verejnosť proti násiliu - koalícia. Zrejme sa to myslí spolu s Hnutím za demokratické Slovensko. Nebolo by vhodné to takto jasne označiť, alebo je to vec, ktorá je ministerstvu úplne jasná?

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec. Poslanec M. Buday:

Pán podpredseda, ak trváte na svojom názore, potom je tu ďalší problém ODÚ a Verejnosť proti násiliu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, aby bolo jasné, netrvám na svojom názore, len som upozorňoval, že tabuľka je robená na stav pred voľbami 199O. Je tam aj táto nepresnosť, na ktorú upozornil pán poslanec Moravčík. Na druhú nepresnosť upozornil poslanec

Pokorný. Myslím si, že by bolo naozaj správne, aby sme formálne túto tabuľku dali do poriadku, aby tam neboli takéto nezrovnalosti. Prosím, pán minister Dančo.

Minister financií SR J. Dančo:

Vážená Slovenská národná rada,

názov ODÚ sa tam dostal nesprávne, pretože to je neskoršieho dáta. Úmysel bol zachovať pôvodné názvy strán a hnutí tak, ako boli v roku 199O. Pokiaľ ide o HZDS, vzhľadom na to, že ešte nebolo hospodárske vyrovnanie medzi obidvoma časťami bývalej VPN, neuvádzame ich separátne, aby bolo viditeľné, v akých mierach sa nachádza pomer medzi úhradou volebných nákladov a štátnym príspevkom v roku 1992. Pokiaľ ide o Stranu zelených na Slovensku, ak je tam pôvodný názov, ospravedlňujem sa, že pravdepodobne v skrátenej reči sa použilo slovo Strana zelených, a "na Slovensku" z toho vypadlo. Považujem to za nedostatok administratívneho druhu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ešte raz pán poslanec Moravčík, potom pán poslanec Hamerlík a potom pán poslanec Chmelo.

Poslanec J. Moravčík:

Prepáčte, pán minister, nemôžem dobre rozumieť, čo ste uviedli v súvislosti s Verejnosťou proti násiliu. Dohoda o rozdelení majetku síce nebola uzavretá, ale majetkovoprávne vyrovnanie bolo uzavreté na sneme, na ktorom sa VPN rozdelilo. Tam sa jasne stanovilo, zápisnica zrejme je ministerstvu k dispozícii, pretože podlá toho sa asi tento príspevok vypláca, že sa delí 5O: 50. Tam bola jasná dohoda, o tom niet pochybností.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Poslanec Hamerlík. Poslanec R. Hamerlík:

Pán kolega Bárány ma upozornil, že to, čo som navrhol, nie je úplne presné. Ďakujem mu za upozornenie, skutočne má pravdu, takže to spresňujem. Povedal som volebné náklady. Pán poslanec Bárány povedal, že volebné náklady sú aj všelijaké iné, a nie to, čo štát hradí. V tom má úplne pravdu. Takže namiesto volebných nákladov tam bude bude "podlá výsledkov volieb". Aby to bolo úplne jednoznačné, na konci ešte možno uviesť citáciu § 53 zák. č. 80 Zb. Celé by znelo takto: "Štátny príspevok na prvých 5 mesiacov roku 1992 sa poskytuje v úmernej výške podlá výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady v roku 1990. " A teraz odvolávka "§ 53 zákona č. 80 Zb. "

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo:

Mám len otázočku ešte k prílohe. Pokiaľ by malo byt pravdou to, čo hovoril pán minister, je tu aj bod 6 - Strana demokratickej lavice.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Pán poslanec Pirovits.

Poslanec L. Pirovits:

Možno som dobre nepochopil, čo navrhuje pán Hamerlík, ale v § 2 ods. 2 je to riešené odkazom. Výška tejto úhrady je tam riešená práve odkazom na § 53 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady, a v tej výške, ktorá vtedy bola, to znamená po 10 korún. Teraz to bolo zmenené prijatou novelou zákona na 15 korún. Čo sa týka obdobia roku 1990, myslím si, že tam platí 10 korún, a čo sa týka ďalšieho obdobia, na to sa už vzťahuje novelizovaný zákon o voľbách.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Pirovits, v bode 2 sa hovorí o štátnom príspevku, nie o volebnom fonde.

Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pani poslankyňa Koptová.

Poslankyňa A. Koptová:

Vzhľadom na to, že pri koalícii VPN od počiatku boli nedorozumenia, pretože sme sa nikdy nevedeli dohodnúť, čo tá koalícia je, teda či Rómska občianska iniciatíva je koalíciou VPN, v tomto prípade doteraz nedošlo k vyrovnaniu príspevku, takže vôbec neviem túto vec zhodnotiť. Možno by vedel na to odpovedať pán minister.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem pani poslankyni. Pán minister si to značí, na záver rozpravy zrejme zaujme stanovisko. Pán poslanec Pirovits - faktická pripomienka.

Poslanec L. Pirovits;

Ak boli spomenuté tieto koaličné záležitosti, tiež by som sa pripojil. Údajne neboli vyrovnané ani voči MNI. Neviem, v akom štádiu to je, nie som celkom zainteresovaný do tejto záležitosti, ale údajne, ako som informovaný, neboli tieto veci vysporiadané.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Poslanec Hofbauer - faktická poznámka. Poslanec R. Hoffbauer:

Pán predsedajúci, neviem, či tomu nevenujeme nadmernú pozornosť, veď sa bavíme o tabuľke, ktorá je prílohou k dôvodovej správe, nie je súčasťou zákona.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, ja tomu nevenujem ani veľkú ani malú pozornosť, hlásia sa poslanci. Hlási sa ešte niekto?

/Nikto. /

Končím rozpravu k návrhu zákona o príspevku politickým stranám a hnutiam. Prosím pána ministra, aby zaujal stanovisko.

Minister financií SR J. Dančo;

Vážená Slovenská národná rada,

základné pripomienky, ktoré odzneli k textu jednotlivých paragrafov, vám nechávam na rozhodnutie, nebudem to ovplyvňovať. Pokial ide o názvy jednotlivých strán, ktoré sú

uvedené v prílohe na strane 7, odporúčam kvôli presnosti použit pôvodné názvy v takomto poradí: VPN, VPN + HZDS koalícia, aby sme to teraz nerozlišovali, každý si vie vydeliť sumu na polovicu. Keby sme použili nové názvy alebo staré názvy, musíme sa dohodnúť, čo použijeme. Názov SDĽ sme použili preto, že sme tam nechceli mat KSS, je to jej novší názov, aby bolo jasné, o ktorú stranu ide. Takisto by sme mohli KDH + SKDH považovať za čosi spoločné. Vývoj, ktorý tu nastal, nám to komplikuje, preto sme použili pôvodné názvy. Tak ako hovorí pán poslanec Hofbauer, tomuto by som nepripisoval takú dôležitosť. Každý vie, ktorej pôvodnej strane alebo hnutiu tieto čiastky patria. Každá strana, keď sa delila, má urobené vnútorné dohody, podlá ktorých si delí aj tento príspevok, takže vnútorné delenie tohoto príspevku je zrejmé v rámci dohôd. Pokiaľ ide o celkový príspevok, celková čiastka tu je a patrí im to. Asi toľko k poznámkam, ktoré boli prednesené v diskusii.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán minister, neviem či je to naprosto v poriadku, lebo táto naoko maličkosť môže spôsobiť dosť vážne rozbroje a rozpory pri uplatnení. Ide o finančné prostriedky. Hneď k bodu l poslankyňa Koptová hovorila o Rómskej občianskej iniciatíve, poslanec Pirovits hovoril o MNI. To všetko bolo pôvodne v bode 1. Odporúčam, aby sme sa toho nedotýkali, aby sme nechali pôvodné názvy, a pokiaľ sú následníčke dohody, požiadavky alebo nároky, tie sa musia riešiť bez ohľadu na tento zákon.

Prosím, pán poslanec Bárány. Poslanec E. Bárány:

Chcem len pripomenúť, že volebný zákon túto vec vlastne rieši a zrejme by sa postupovalo podlá neho. Hovorí sa, že

buď sa tieto príspevky delia dohodou strán alebo rovným dielom medzi všetkých. Inak povedané, ak sa nedohodnú, všetci dostanú rovnaký diel.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Chápem, pán poslanec, ale pán minister Dančo nám teraz nvrhol nejaké ďalšie spresnenie, ktoré opäť nezodpovedá následnému deleniu. Keby sme napríklad v bode l prijali HZDS-VPN, opäť je mimo MNI a ROI, a neviem, či takýto prípad nie je aj inde. Myslím si, že netreba sa s tým zaoberať, nechať pôvodné názvy, a potom je to všetko jednoznačnejšie.

Ešte sa hlási pán poslanec Pokorný. Poslanec J. Pokorný;

Napriek uvedenému, čo ste povedali, trvám na tom, aby v prípade Strany zelených bol doplnený názov Strana zelených na Slovensku. Chcem, aby sa o tom hlasovalo ako o pozmeňujúcom návrhu, aby sa to tam doplnilo.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán minister sa ospravedlnil, že je to preklep, že to tam patrí. O čom máme hlasovať?

Prosím spoločného spravodajcu poslanca Brocku o vyjadrenie.

Poslanec J. Brocka:

Vážení páni poslanci,

v rozprave odzneli vlastne dve pripomienky. Poslanec Hofbauer navrhol hlasovať jednotlivo podlá spoločnej správy.

Súhlasím s týmto návrhom, môžeme hlasovať najprv o bode číslo l a potom ďalej. K zákonu bola jediná pripomienka, ktorú predniesol poslanec Hamerlík, a to doplniť nový § 4.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosil by som poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, keby všetci prišli hlasovať.

Budeme hlasovať o bode l spoločnej spravodajskej správy. Poslanec J. Brocka:

Neodporúčam prijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 75 poslancov. / Prosím, ešte raz sa prezentujme. /Prezentovalo sa 77 poslancov. / Kto je za prijatie bodu l? /Za návrh hlasovalo 39 poslancov. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím vás, musím sa priznať, že som sa pomýlil, /Smiech v sále. /

Poslanec J. Brocka:

Pán predseda, jedným hlasom to prešlo. /Ruch v sále. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Vážení páni, sľubujem, že prestanem čítať noviny a budem dávať pozor, o čom budeme hlasovať. /Smiech v sále. /

Poslanec J. Brocka:

Pán predseda, v podstate o nič nešlo, to isté je pod bodom 2.

Pán predsedajúci, treba dokončiť hlasovanie o bode 1. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Už som to vymazal, myslel som, že už hlasujeme o bode 2. Predseda SNR F. Mikloško:

V momente som zbadal, že som sa pomýlil, hneď som sa prihlásil. Trvám na svojom hlase. Dobre, je to 39, hlasujme, kto je proti.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Hlasovanie musíme dokončiť aklamačne. Prosím skrutátorov, aby spočítavali hlasy. Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

39 hlasov bolo za, 34 proti a 4 sa zdržali hlasovania. Poslanec J. Brocka:

Tým, že sme schválili pripomienku pod bodom l, vylučuje

sa pripomienka pod bodom 2. O pripomienkach pod bodmi 3 a 4 som navrhol hlasovať an blok a odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov 3 a 4?

/Za návrh hlasovalo 40 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Body 3 a 4 sme neprijali. Poslanec J. Brocka:

Tým sme vyčerpali všetky body spoločnej správy. Z rozpravy vyplynuli pozmeňujúce návrhy. Prvý som mal ja k § 2 na koniec odseku 7 doplniť vetu: "Ak k pozastaveniu činnosti strany a hnutia došlo v dôsledku nesprávneho rozhodnutia súdu, ktoré sa zrušilo, štátny príspevok sa doplatí. "

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Kto je za doplňujúci návrh poslanca Brocku?

/Za návrh hlasovalo 81 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržal l poslanec. /

Tento návrh bol prijatý.

Poslanec J. Brocka;

Ďalší návrh bol na nový § 4 pod názvom Prechodné a záverečné ustanovenie. Znenie § 4: "Štátny príspevok na prvých päť mesiacov roku 1992 sa poskytuje v úmernej výške podlá výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady v roku 1990. " Pôvodný § 4 sa zmení na § 5. Odporúčam tento návrh prijať.

Podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Kto je za prijatie tohto doplňujúceho návrhu?

/Za návrh hlasovalo 75 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Aj tento návrh bol prijatý. Poslanec J. Brocka:

Pán predsedajúci, tým sme vlastne vyčerpali všetky pripomienky alebo návrhy týkajúce sa predloženého návrhu zákona. Ostatné pripomienky poslancov sa týkali prílohy uvedeného zákona resp. tabuľky v prílohe na strane 7.

Poslanec J. Pokorný:

Nehlasovalo sa o mojom návrhu. Poslanec J. Brocka:

Pán poslanec Pokorný, nie som presvedčený o tom, že by

sme o vašej pripomienke mali hlasovať. Ak je to návrh, potom budeme hlasovať. Neodporúčam tento návrh prijať.

Poslanec J. Pokorný:

Prosím vás, v závere budeme hlasovať o tlači 269, ktorej je to súčasťou. Pokiaľ si myslím, že to nie je správne, nebudem za to hlasovať. Preto chcem, aby to bolo správne.

Poslanec J. Brocka:

Vážení kolegovia poslanci, v správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 24. februára do 23. marca, ktorá nás vlastne čaká ako posledný bod programu, v bode 9 - súvisí to s vaším návrhom - predsedníctvo odložilo rozhodnutie k určitej veci a požiadalo Stranu zelených na Slovensku a slovenskú republikovú organizáciu celoštátnej Strany zelených, aby predložili Predsedníctvu Slovenskej národnej rady vyjadrenie o právnom nástupníctve Strany zelených, ktorá kandidovala v parlamentných voľbách roku 1990 z hľadiska subjektu oprávneného navrhovať za Stranu zelených člena Rady Slovenského rozhlasu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Poslanec Pokorný. Poslanec J. Pokorný:

Rozprava bola ukončená. Vo svojom vystúpení v bode rozprava som zdôraznil, že nechcem alebo nie je priestor, aby som čítal a oboznamoval vás s celou genézou strany. Ak to tu bolo z jednej strany prečítané, prečítam vám aj ja naše stanovisko, ktoré sme zaslali aj oficiálnym orgánom - ak je to nutné. Ale návrh bol, aby sme o tom hlasovali.

Riešia to naše stanovy. Tu sa totiž povedalo, že niektoré strany a hnutia sa delili. Náš zjazd, najvyšší vrcholný orgán, rozhodol o osamostatnení sa od federálnej štruktúry a celé členstvo prešlo hlasovaním, demokratickým spôsobom, a zmenilo názov na Stranu zelených na Slovensku. Myslím si, že to sem nepatrí, aby som vás s týmto problémom oboznamoval. Riešia to naše stanovy, v ktorých sa hovorí, že Strana zelených na Slovensku má nepretržitú pôsobnosť od svojej pôvodnej registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom tým a tým z 13. 2. 1990 s tým, že dočasná pôsobnosť na území...

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, prepáčte, ale teraz neriešime problémy jednotlivých strán. Takých strán je tu celá kopa. Riešime rozpočet. Prijali sme zásadu, že v tejto predvolebnej prílohe sú uvedené pôvodné strany. Považujem to za formálne. Ak pôvodný názov bol Strana zelených, to tam musí zostať tak, ako tam musí zostať všetko ostatné. Ak bol pôvodný názov Strana zelených na Slovensku, pán minister sa ospravedlnil a opravia to. To by sme museli hlasovať, či sa má SDĽ volať KSS alebo SDĽ, alebo o VPN, to by sme hlasovali o desiatich ďalších zmenených názvoch.

Poslanec J. Pokorný:

V prípade SDĽ to nikto nenavrhol, lebo to odzrkadľuje súčasný stav. Ja som dal riadny pozmeňujúci návrh, že nesúhlasím s tým, ako je to uvedené v dôvodovej správe. Pán predsedajúci povedal, že je to formálna záležitosť. Trvám na tom. Už sme to mohli odhlasovať a pokračovať ďalej.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Keď to odhlasujeme, potom to už nie je formálne.

Poslanec J. Brocka:

Pán predsedajúci, podľa toho, čo povedal pán poslanec Pokorný, ak je Strana zelených na Slovensku Stranou zelených, nemáme o čom hlasovať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Presne tak, nechcem dopustiť, už sa nám to tu stalo niekoľkokrát, že sme zle hlasovali. Zmien je tu viac, v rozprave sme o nich dnes hovorili. Je to predsa formálna vec. Ministerstvo vnútra a ministerstvo financií si to dajú dohromady. Ale akonáhle to raz odhlasujeme, bude platiť to, čo dnes odhlasujeme, a tým otvoríme ďalšiu reťaz ďalších problémov.

Poslanec J. Brocka:

Dávam návrh, aby sme hlasovali o celom návrhu zákona. /Ruch v sále. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Páni poslanci, prosím vás, aby sme neurobili z formálneho nedostatku znovu precedens. To sa nám tu už niekoľkokrát stalo.

Poslanec A. Hrnko:

Náš ústavný súd je na to, aby to zrušil. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Vysvetlí si to ministerstvo financií s ministerstvom vnútra, o tom predsa nemáme čo hlasovať. Pán minister spravodlivosti Šimko nám to spravodlivo vysvetlí.

Minister spravodlivosti SR I. Šimko: Vážená Slovenská národná rada,

dôvodová správa obsahuje dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k tomu, že navrhuje zákon. O týchto dôvodoch sa nehlasuje. Ak niekto s tými dôvodmi nesúhlasí, trebárs hlasuje za tento zákon z iných dôvodov, ale nie je možné schvaľovať dôvodovú správu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 84 poslancov. /.

Budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v zmysle schválených pripomienok.

Kto je za návrh tohto zákona?

/Za návrh hlasovalo 79 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržal l poslanec. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Páni poslanci, navrhujem, aby sme pokračovali v rokovaní prerokovaním návrhu zákona Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení.

Pán poslanec Fogaš. Poslanec Ľ. Fogaš:

Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme to odročili na zajtra, pretože máme vážne rokovanie v klube. Tak ako sme rešpektovali iné návrhy, myslím si, že by ste mohli teraz rešpektovať náš.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pani ministerka, sú vážne námietky proti tomu, aby sme prerušili rokovanie?

Ministerka práce a sociálnych vecí SR H. Woleková:

Nie sú. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prerušujem rokovanie. Pokračujeme zajtra o 9. 00 hodine. Ďakujem.

Piaty deň rokovania 23. schôdze Slovenskej národnej rady

27. marca 1992

Podpredseda SNR L. Nagy:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní trinástym bodom programu, ktorým je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení.

Prosím, aby ste sa tlačidlom prezentovali. /Prezentovalo sa 37 poslancov. /

Zatiaľ je v rokovacej sále 37 poslancov. Napriek tomu prosím ministerku pani Helenu Wolekovú, aby návrh uviedla.

Ministerka práce a sociálnych veci SR H. Woleková:

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

predkladaný vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení...

Podpredseda SNR L. Nagy:

Pani ministerka, prepáčte, že vás prerušujem. Prosím prítomných poslancov, aby si sadli, ukľudnili sa a nevyrušovali pani ministerku.

Ministerka práce a sociálnych vecí SR H. Woleková:

Predkladaný vládny návrh, ktorý bol predmetom rokovania výborov Slovenskej národnej rady v uplynulých dňoch, realizuje niektoré zmeny koncepcie sociálneho poistenia a koncepcie sociálnej pomoci. V tejto súvislosti posilňuje pôsobnosť orgánov samosprávy a reaguje na prakticky overené skutočnosti a novovzniknuté problémy. Takým je napríklad sociálna starostlivosť o utečencov a presídlencov. K zásadným zmenám patrí najmä presun niektorých kompetencií Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia na okresné správy sociálneho zabezpečenia, ako aj presun rozhodovacej právomoci z úradov práce na okresné správy sociálneho zabezpečenia v súvislosti s dávkami v materstve a s prídavkami na deti uchádzačov o zamestnanie. V záujme priblíženia sociálnej starostlivosti občanom a v záujme posilňovania pôsobnosti obcí navrhujeme postupne presúvať poskytovanie tých dávok sociálnej starostlivosti, ktoré nie sú osobitne náročné na realizáciu ani na financovanie.

Z navrhovaných zmien mi dovoľte upozorniť najmä na skutočnosť, že do pôsobnosti okresných úradov oddelení sociálnych vecí navrhujeme zveriť ako nové činnosti organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti z rodín, ktoré si riadne neplnia výchovnú funkciu, pre deti s poruchami správania, pre pestúnske rodiny z osobitných zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti, pre deti nezamestnaných rodičov a pre deti utečencov a presídlencov. Organizovanie týchto podujatí na úrovni okresov považujeme za racionálnejšie vzhľadom na počty skupín, pre ktoré bude v okrese potrebné organizovať výchovno-rekreačné podujatia. Doterajšiu sieť účelových zariadení sociálnej starostlivosti navrhujeme rozšíriť o zriaďovanie azylových centier a prechodných ubytovní pre spoločensky neprispôsobených občanov a občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc. Dôvodom je naliehavosť riešenia závažných sociálnych problémov najmä bezdomovcov, ktorých

počet rastie. Do vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady sa premietajú aj zmeny, ktoré vyplynuli zo zákona Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami, ako aj požiadavky na osobitnú odbornú spôsobilosť pracovníkov sociálnej sféry.

Všetky výbory Slovenskej národnej rady prijatie zákona podporili, pritom ani v jednom z nich neboli vznesené námietky zásadného charakteru, ktoré by sa týkali navrhovaného zákona ako celku. Z vecného hľadiska bolo v niektorých výboroch navrhované, aby sa vylúčil odkladný účinok pri odvolaniach proti niektorým rozhodnutiam okresnej správy sociálneho zabezpečenia, aby sa upravila miestna príslušnosť okresnej správy sociálneho zabezpečenia v konaní o uznaní invalidity, čiastočnej invalidity a zmenenej pracovnej schopnosti a aby sa upravila miestna príslušnosť okresnej správy sociálneho zabezpečenia v konaní o iných než tzv. dávkových veciach. Pre jednoznačnejšiu právnu formuláciu a zefektívnenie konania v uvedených veciach s navrhovanými úpravami vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady ako predkladatelia súhlasíme. Ďalšie pripomienky boli legislatívnotechnického charakteru. Možno súhlasiť, s pripomienkou k bodu 14 na doplnenie znenia ustanovenia § 17 písmeno e/.

Na záver mi dovoľte poďakovať za vznesené pripomienky. Prijatím vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení sa vytvoria ďalšie podmienky pre prechod na nový systém sociálneho zabezpečenia.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR L. Nagy:

Pani ministerka, ďakujem. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána Pavla Košťála, aby predniesol správu o výsled-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP