Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredseda SNR M. Zemko;

Faktické poznámky majú v poradí pán poslanec Fogaš, pán poslanec Bruncko a pán poslanec Dobrovolný.

Poslanec ź. Fogaš;

Mám len niekožko poznámok. Mohol by som presne prečítať, ako cely problém vznikol, aj kto ho inicioval, kto poslal prvý list vlády. Všetko to išlo vlastne zvrchu, a tým sa vlastne čiastočne znemožnila dohoda týchto žien. To si myslím. Ale nechem to tu robiť, pretože to nepovažujem za rozumné. Reagujem len niekožkými poznámkami na to, čo tu odznelo.

Pani poslankyňa Rozinajová bola pri tom, keď ženy, ktorft boli v ústavnoprávnom výbore, neviem presne názov organizácie, boli to, myslím, ženy, ktoré reprezentujú sociálnodemokratické spektrum, boli tam katolícke ženy, bola tam Demokratická únia žien a ďalšie, konštatovali, že na 16. 12. pozvali všetky, ale prišlo len tých 6. A takisto na ďalší dátum znovu pozvali všetky. Takže vzniká otázka, či sa chcú alebo nechcú dohodnúť tie, ktoré nechodia. Skôr by som nabádal, aby 84 rešpektoval návrh na nejakú dohodu, kde riaditež Živeny ponúkol niekožko miliónov korún na založenie dotácie, z ktorej by mohli byť všetky tieto organizácie dotované. Pýtam sa, keď ide o štart, teda štartovné týchto organizácii, keď ide a priestory, ktoré už majú, na čo je potom zákon? Keď by sa teda mohli dohodnúť.

Nakoniec, je tu jeden faktor, ktorý treba tiež brat do úvahy. To je okamih vzniku a fungovania týchto organizácií. Od toho závisí členstvo. Samozrejme, sú tu tiež ciele, ktoré tieto organizácie majú, ktoré tiež treba sledovať, ale myslím si, že jedno s druhým môže vytvoriť nejaký komplex kritérií, na základe ktorých možno podporiť všetky ženské hnu-

tia, a netreba k tomu návrh ústavného zákona. Pokiaž ide o to, či boli alebo neboli financované, alebo samofinancovane, citoval som oficiálny dokument, ktorý vypracovala kontrolná skupina a predložila vláde. Pani Mistríková, ja tu nemôžem hovoriť len tak, že to tak bolo alebo nebolo, niekto im dal, nedal. Konštatujem to, čo je napísané v oficiálnom dokumente vlády. Nie som tu žiadnym ochrancom žiadneho zoskupenia. Rokoval som tak so sociálnymi demokratkami, ako s katolíčkami, aj s Demokratickou úniou žien. Zdá sa mi, že je tu možná dohoda. Keď to mohli urobiť, v Čechách na základe dohody, prečo na Slovensku potrebujeme znova použiť silu ústavného zákona, ktorým vlastne musíme meniť ústavu? To vlastne je nepriama zmena ústavy.

Myslím si, že ak by sa nevedeli dohodnúť, ak je sporné nástupníctvo Demokratickej únie žien, správne konštatoval podpredseda federálnej vlády pán Dr. Mikloško v jednom zo svojich listov adresovaných predsedovi slovenskej vlády, že je namieste, aby sa uskutočnilo súdne konanie. Nech súd rozhodne, či nástupníctvo je alebo nie je v súlade s vtedajšími stanovami, a ak nie je, súd má dostatok prostriedkov na to, aby to vyriešil.

A konečne, ide o návrh ústavného zákona, ktorým sa ma meniť ústava. Podža mojej mienky venujeme tomu vežmi malú pozornosť z hžadiska prípravy...

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec, tri minúty už uplynuli. Poslanec ź. Fogaš:

Môžem dokončiť: vetu?

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vetu áno. Poslanec ź. Fogaš:

tak, ako sme málo pozornosti venovali pôvodnému návrhu uznesenia Slovenskej národnej rady, ktorým sa mal meniť zákon o rodine, a potom sme to museli opracúvať. Aj teraz mi ide o to, aby sme kvalitne odviedli nejakú robotu.

Podpredseda SNR H. Zemko;

Ďakujem. S faktickou poznámkou sa hlasí pán poslanec Dobrovolný.

Poslanec J. Dobrovolný:

Vážene poslankyne, poslanci, chcel by som len podporiť pána predsedu v tom, čo tu povedal, a mal by som návrh, aby takým istým spôsobom bolo potom urobené vyvlastnenie alebo zoštátnenie majetku bývalej Strany obrody a Strany slobody, ktoré boli platené a financované výlučne z Národného frontu.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pani poslankyňa Homolová. Poslanec ź. Fogaš:

Navrhol som, aby sa hlasovalo o skončení rozpravy a aby sme tento návrh zamietli.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V poriadku. Pani poslankyňa, budeme musieť, hlasovať o skončení rozpravy.

Budeme sa prezentovať. /Prezentovalo sa 54 poslancov. /

Kým sa poslanci pozbierajú, bude pokračovat rozprava. Prosím, pani poslankyňa.

Poslankyňa Š. Homolová:

Vážené kolegyne, kolegovia,

pôvodne som mala prečítať to, čo prečítala Zuzka, doplnila ma pani dr. Rozinajová, nemienim polemizovať s fundovaným pánom doc. Fogašom. /Potlesk. / Na to nemám vôbec ani vedomosti, ani snahu. Ale dovožte mi, keďže ma požiadala pani dr. Nagyová, precitať vám otvorený list, ktorý posiela poslancom Slovenskej národnej rady.

"Vážení poslanci a poslankyne, nie sme si isté, či si uvedomujete, že dnes sa na vás upiera v duchu tisíce ženských očí. /Smiech, potlesk/. Dvadsiata schôdza Slovenskej národnej rady je v našom sústredenom zornom uhle preto, lebo máte rozhodnúť o veci, ktorá je pre nás vežmi dôležitá. Dnes pred nami, ženami, máte zložiť exámen z demokracie, či to s tou pluralitou myslite naozaj vážne, alebo podaktorí iba tak naoko. Lebo reči sa hovoria, chlieb sa je, a mnohé po starom, aj keď si podaktorí nahodili módny politicky make up.

O čo teda ide? Totalitná ženská organizácia Slovensky zväz žien v marci minulého roku si uvedomila, že sa stala anachronizmom a treba zmeniť po našom "kukuč". Tak sa šikovne premenoval na Demokratickú úniu žien Slovenska. Nezmenila

ani stanovy ani organizáciu. Dočkaj času ako hus klasu. Čo, ak sa všetko zase vráti do tých starých, známych, dobrých kožají? Rýchlo porobila poriadky so svojimi miliónikmi, vraj ich poukrývala do mnohých tajných okresných šuplíkov a vyzvala k spolupráci všetky ženy bez rozdielu. Sžubovala im programovú všehochuť, len aby sa organizácia nerozpadla. Ale ani toto nepomohlo. Ženy sa začali organizoval podža duchovnej i morálnej žudskej spriaznenosti, ako to už na svete býva, že vrana k vrane sadá a rovný rovného si hžadá. Vznikol viac ako tucet nových ženských, rodinných organizácii, každá so svojským, odlišným programom, ale s jedným ciežom - urobiť všetko pre ozdravenie života a jeho humanizáciu.

Prvotná neúspešná snaha Demokratickej únie žien Slovenska uchovať si hegemóniu medzi ženskými a rodinnými organizáciami sa často zmenila na úsilie zachrániť majetok, a nebadane vplávať do nie vždy celkom priezračných vôd privatizácie, aby pod jej clonou vyčkávali na svoje časy. Demokratická únia žien Slovenska sa naoko dištancovala od ideového dedičstva Slovenského zväzu žien, ale z hžadiska majetko-právneho vylučovala akékožvek pochybnosti o práve svojho výlučného nástupníctva. Obnovené a nové ženské a rodinné organizácie, hnutia a iniciatívy spočiatku vystačili s entuziazmom. Čoskoro si však uvedomili, že bez groša sa existovať nedá, a tak sa dožadovali svojich práv. 26 neúspešných rokovaní o prerozdelení majetku bývalého Slovenského zväzu žien nakoniec vyústilo do jedinej reálnej možnej alternatívy - tento majetok odňať jeho jedinej uživatežke a spravodlivo naložiť, s nim tak, aby všetky ženské a rodinné organizácie, vrátane Demokratickej únie žien Slovenska, mali z neho žiadúci úžitok. Boj o tzv. ženský majetok je bojom o pluralitnú demokraciu, o ktorú sa dnes vraj usilujú už aj žavicovo orientované politické strany. Takže veríme, že za náš zákon budú v slovenskom parlamente svietiť, všetky tlačidlá, teda budil zaň hlasovať všetci poslanci.

Za vaše pochopenie, vážení páni poslanci a poslankyne, vám vopred ďakujú ženské a rodinne organizácie na celom Slovensku. " /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pani poslankyni. Pán poslanec Fogaš navrhol, aby sme hlasovali. Prosím vážených poslancov a vážené poslankyne, aby sa urýchlene vrátili do zasadacej siene.

Zatiaž sa ešte pýtam, či niekto chce vystúpiť v rozprave? Pán poslanec Fogaš.

Poslanec ź. Fogaš:

Ubezpečujem, že to nebudú žiadne tri minúty. Chcem len upozorniť, že ústavnoprávny výbor k celej veci nezaujal stanovisko, a ide o návrh na vydanie uznesenia na ústavný zákon. Domnievam sa, že by sme skutočne mali zvážiť, či táto norma je pripravená v tejto podobe. Ústavnoprávny výbor bol tej mienky, že nie je. Upozorňujem vás na to a rozhodnite sami.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Chmelo a potom pani poslankyňa Zelinová.

Poslanec J. Chmelo:

Nám tu uznesenie ústavnoprávneho výboru zo 17. decembra 1991 číslo 375. Na záver sa uzniesol neprijať uznesenie k návrhu vzhžadom na to, že nebol prítomný zástupca navrhovateža, ktorý by bol schopný odpovedať nevyjasnené otázky a problémy.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pani poslankyňa Zelinová. Poslankyňa H. Zelinová:

Vážení prítomní, priatelia,

žiaž, nemôžem sa o tejto veci vyjadriť naširoko, pretože som sama predsedníčkou Živeny - celoslovenskej - a zároveň aj Poslankyňou Slovenskej národnej rady. Bola som už napadnutá pani Ferkovou, že som hrubo osočila Demokratickú úniu žien, čo pravda nie je. Ale chcela by som povedať, pánovi dr. Fogašovi, že držím v ruke uznesenie vlády slovenskej republiky z 2. júna 1991 č. 149, v ktorom je jasne napísane, že kaštiež v Brunovciach zostava majetkom vlády Slovenskej republiky a budovu na Štefánikovej 4 dostáva ministerstvo medzinárodných vzťahov. Takže nie je pravda, že pani Ferkova alebo tzv. DÚŽS nám dáva tuto budovu ako strechu pre všetky hnutia a spolky.

Chcela by som povedať, že Živena bola po februári 1948 jednoducho vykázaná, naša činnosť bola zakázaná, a dodnes máme - s prepáčením, povedané po slovensky - hole ritky. /Smiech v sále. / Takže nemáme kde si sadnúť, nemáme možnosť zaplatiť si ani stoličku, ani len xerox, a vlastne to všetko robíme z vlastných síl, kým táto organizácia, macošská k nám, má milióny. Je pravda, že na rokovaní výborov boli pani Ferkova aj riaditež vydavatežstva Živeny Hagara, ale to, 60 nám navrhli a čo pán dr. Fogaš tak vehementne ochraňuje, je podmienené nedôverou k tejto organizácii. Nech mi je prepáčené, že som to takto povedala, uviedla na pravú mieru. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pani poslankyni Zelinovej. Prosím pánov poslancov, aby neodchádzali, budeme sa prezentovať. /Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Nehlási sa nikto. Tým ukončujem rozpravu.

Je tu návrh pána poslanca Fogaša, aby sme bez ďalšieho túto predlohu zamietli. Budeme o tom hlasovať.

Prosím znovu prezentáciu. /Prezentovalo sa 85 poslancov. /

Hlasujeme o návrhu pána Fogaša, aby sme bez ďalšieho zamietli návrh tejto predlohy alebo iniciatívy. Kto je za návrh pána poslanca Fogaša? /Za návrh hlasovalo 28 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Fogaša sme zamietli. /Niektorí poslanci opustili rokovaciu miestnosť. /

Budeme sa znovu prezentovať. /Prezentovalo sa 66 poslancov. /

Hlási sa pani poslankyňa Mistríková.

Poslankyňa 2. Mistríková:

Pán predseda, navrhujem, aby som zatiaž reagovala na príspevky z rozpravy. Zatiaž by sa mohlo prerušiť rokovanie okolo rozpočtu a poslanci by mohli prísť hlasovať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, slovo má pani spravodajkyňa. Prosil by som, aby poslanci neodchádzali, a ti, čo sú tu, aby venovali pozornosť tomu, čo bude hovoriť pani spravodajkyňa.

Poslankyňa Z. Mistríková:

Kým prídu poslanci, ktorí nahradia poslancov, ktorí sa odmietli zúčastniť, na našom zvyšnom rokovaní, by som zareagovala na niektoré pripomienky z rozpravy, ktoré považujem ZA dôležité komentovať.

Pani poslankyňa Rozinajová vo svojom príspevku upozornila túto snemovňu, že osobitným zákonom Slovenskej národnej rady sa určí, ako bude tento majetok ďalej slúžiť. Upozorňujem ju, že v zákone je dikcia, že táto právomoc pripadá vláde, takže v tomto prípade Slovenská národná rada maže uplatniť svoju kontrolnú funkciu, ale nebude priamo vykonávatežom tohto.

Dovožujem si ešte zareagovať na slová pána poslanca Fogftéa, aj keď sa tu už nenachádza. Chcem upozorniť, že som nepolemizovala s faktami, ktoré tu citoval, len som pripomínala, že ich treba chápať v kontexte doby, v ktorej Slovenský zväz žien existoval. Ďalej som chcela upozorniť na fakt, že tiež by som bola vežmi rada, keby bolo bývalo došlo k dohode a tento zákon by sme nemuseli prerokovávať, ale keď sa ženské organizácie stretli 27-krát a nedohodli sa, neviem, prečo by sme práve dnes mali začať veriť tomu, že sa zajtra

dohodnú, najmä keď predpoklady k dohode sú vežmi zložité, keď na jednej strane stola sedí majitež určitého majetku a na druhej strane organizácie, ktoré tohto majiteža žiadajú, aby sa svojich majetkov vzdal. Proste je to prostredie, ktoré nepovažujem vhodné na dohodu.

Hoci právne sa odobratie majetku Demokratickej únie žien Slovenska kvalifikuje ako odobratie bez náhrady, nie je to až tak celkom pravda, pretože toto odobratie majetku umožní systémový pristúp k využitiu tohto majetku, a Demokratická únia žien Slovenska tak, ako všetky ostatne ženské organizácie, bude mať k tomu majetku prístup a bude využívať jeho takú časť, akej bude zodpovedať dôležitosť činnosti tejto organizácie a jeho členská základňa. Ak Demokratická únie žien Slovenska ma skutočne 190 tisíc členiek, ako nám to vo výbore oznámila, nebojím sa, že by si nedokázala s touto základňou popri všetkých ostatných ženských organizáciách pri využívaní tohto majetku vybojovať priestor, aký bude potrebovať.

Ešte by som chcela upozorniť na to, že pán poslanec Fogaš nám oznámil, že Živena ako vydavatežstvo ponúka ostatným ženským organizáciám vežmi gentlemansku dohodu, že im ponúka určité peniaze ako rozbehový fond. Teraz sa pýtam, morálne akým právom, keď je to vydavatežstvo, ktoré celou svojou činnostnou má na ženské organizácie zarábať? Na to bolo založené. Je tu ďalšia snaha urobiť akciovú spoločnosť, ktorá bude žiť zo svojej vlastnej činnosti tak, ako to poznáme v prípade mnohých iných vydavatežstiev a denníkov. Myslím, že by sme týmto praktikám už raz mali učiniť zadosť, pretože okolo nás vznikajú bohatí žudia, ale nie zásluhou vlastnej práce, a to, myslím, by sme podporovať nemali.

Takisto si myslím, že systémový prístup k majetku môže umožniť napríklad to, že majetok, akým bol napríklad kaštiež v Brunovciach, ak ho vlastni jedna ženská organizácia, môže

slúlžiť len určitým reprezentatívnym účelom. Naopak, keby bol v správe všetkých ženských organizácii, svojou ekonomickou činnosťou môže zarobiť, na ich činnosť. Takže treba zvážiť, ako sa dá tento majetok využiť pre ciele, na ktoré bol budovaný.

Napriek tomu, že súhlasím s pánom Fogašom, že toto nie je najideálnejší spôsob riešenia problému, nevidím inú cestu, ako odporučiť Slovenskej národnej rade, aby podala tento návrh Federálnemu zhromaždeniu na vydanie tohto ústavného zákona.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Dobrovodský.

Poslanec D. Dobrovodský:

Chcel by som poprosiť zástupcov tlače, aby si všimli, ktorí z poslancov odišli, keď budú komentovať, že sme neboli uznášaniaschopní. Raz sa to už stalo. Bolo to pri schvažovani lustračnej komisie. Vtedy sme boli vo všetkých novinách vyhlásení, že Slovenská národná rada nebola uznášaniaschopná, pričom zo strany pánov novinárov nebolo povedané, kto odišiel a vlastne spôsobil, že Slovenská národná rada nebola uznášaniaschopná. Prosil by som, aby si to teraz všimli.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím pánov poslancov a panie poslankyne, aby zaujali svoje miesta, budeme sa prezentovať.

/Prezentovalo sa 75 poslancov. / Hlási sa pán poslanec Krajčovič:.

Poslanec M. Krajčovič:

Chcel by som pripomenúť, že na minulej schôdzi pán poslanec Ftáčnik z SDź hovoril o svojej americkej skúsenosti. Hán tiež americkú skúsenosti. Tam skutočne policajti majú právo doviesť poslancov na hlasovanie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Paučo. Poslanec J. Paučo:

Prosím vážených skrutátorov, aby sa ujali svojej funkcia a spočítali prítomných poslancov.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Budeme sa ešte raz prezentovať. /Prezentovalo sa 79 poslancov. /

Prosím pani poslankyňu Mistríková. Poslankyňa 2. Mistríková:

Ak dovolíte, pán predsedajúci, keďže nevznikli konkrétne pripomienky z rozpravy a neboli napadnuté ani body, ktoré som odporúčala schváliť alebo neschváliť, navrhujem, aby sme najprv an blok hlasovali o pripomienkach, ktoré odporúčam schváliť. Znovu by som vám ich prečítala, sú to pripomienky v bode 3, 5, 8 a 10 spoločnej správy.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, znovu sa prezentujme. /Prezentovalo sa 77 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov tak, ako ich Menovala pani spoloční spravodajkyňa?

/Za návrh hlasovalo 66 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali body spoločnej správy tak, ako ich uviedla pani spoločná spravodajkyňa.

Poslankyňa Z. Mistríková:

Ďalej by som si dovolila navrhnúť hlasovať o bodoch, ktoré navrhujem an blok neprijať. Sú to body 1, 2, 4, 6, 7, 9 a 11 spoločnej správy.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, znova sa prezentujme. /Prezentovalo sa 77 poslancov. /

Kto je prijatie ďalšej skupiny bodov tak, ako ich uviedla pani spoločná spravodajkyňa? /Za návrh hlasovali 2 poslanci. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Zisťujem, že ďalšiu skupinu bodov spoločnej správy, ako ich uviedla pani spoločná spravodajkyňa, sme neprijali.

Poslankyňa 2. Mistríková:

Teraz by som si dovolila navrhnúť, aby sme hlasovali v celom znení ústavného zákona.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 77 poslancov. /

Kto súhlasí so znením návrhu ústavného zákona v tlači 207 s pripomienkami, ktoré sme schválili? /Za návrh hlasovalo 68 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili znenie ústavného zákona, ako je v tlači 207 v znení schválených pripomienok.

Poslankyňa 2. Mistríková:

Teraz vám prečítam uznesenie, ktoré musíme na zaver schválit.

Návrh na uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Slovenskej národnej rady na podanie návrhu Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona Federálneho zhromaždenia o poštátnení majetku bývalého Slovenského zväzu žien, tlač SNR 207:

Slovenská národná rada na svojej 20. schôdzi v decembri 1991

a/ prerokovala návrh skupiny poslancov Slovenskej národnej rady na podanie návrhu Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona Federálneho zhromaždenia ČSFR o poštátnení majetku bývalého Slovenského zväzu žien,

b/ súhlasí s návrhom skupiny poslancov Slovenskej ná-

rodnej rady na vydanie ústavného zákona Federálneho zhromaždenia ČSFR o poštátnení majetku bývalého Slovenského zväzu žien a podža čl. 45 ods. l ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov, a podža § 80 zákona Slovenskej národnej rady 6. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov podáva ho ako svoj návrh Federálnemu zhromaždeniu na ďalšie ústavne prerokovanie,

c/ poveruje predsedu Slovenskej národnej rady zaslať návrh Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona Federálneho zhromaždenia ČSFR o poštátnení majetku bývalého Slovenského zväzu žien predsedovi Federálneho zhromaždenia.

Prosím vás, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tomto uznesení.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 78 poslancov. /

Kto je za prijatie návrhu uznesenia tak, ako ho predniesla pani spoločná spravodajkyňa?

/Za návrh hlasovalo 68 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali uznesenie v znení. ako ho predniesla pani poslankyňa Mistríková. /Potlesk. /

Prosím, aby sa predsedovia klubov vrátili do malej zasadačky. Pán poslanec Paučo medzičasom vyhlási výsledky volieb.

Poslanec J. Paučo:

Vážené poslankyne a poslanci,

na doplňovaciu vožbu kandidátov navrhovaných Slovenskou národnou radou na sudcov Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bolo poslancom vydaných 120 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov komisia zistila, že pri volbe bolo odovzdaných 118 platných hlasovacích lístkov, jeden lístok bol neplatný a jeden kvalifikujem ako zdržanie Ba hlasovania. Za kandidáta Eduarda Barinýa hlasovalo 42 poslancov, za kandidáta Ivana Friedla hlasovali 3 poslanci, za kandidáta Jozefa Kravca hlasovalo 26 poslancov, za kandidáta Bartolomeja Kunca hlasovalo 44 poslancov, za kandidáta Dušana Nikodýma hlasovalo 38 poslancov, za kandidáta Jozefa Olaha hlasovalo 61 poslancov, za kandidáta Ladislava Pirovitsa hlasovalo 59 poslancov a za kandidáta Jána Vosčeka hlasovalo 21 poslancov.

Konštatujem, že Slovenská národná rada navrhuje prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za ďalšieho sudcu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky kandidáta Olaha Jozefa.

Na vožbu Federálnej rady pre rozhlasové a televízne vysielanie bolo poslancov vydaných 120 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov komisia zistila, že pri voIba bolo odovzdaných 120 platných hlasovacích lístkov. Za kandidáta Fedora Bartku hlasovalo 72 poslancov, za kandidátku Sortu Cechovú hlasovalo 7 poslancov, za kandidátku Helenu Dzvoníková hlasovalo 53 poslancov, za kandidáta Miloslava Luthera hlasovalo 92 poslancov, za kandidáta Dušana Slobodníka hlasovalo 67 poslancov.

Konštatujem, že Slovenská národná rada zvolila za členov Federálnej rady pre rozhlasové a televízne vysielanie

týchto kandidátov: Miloslav Luther, Fedor Bartko a Dušan Slobodník. /Potlesk. /

Na základe doterajších výsledkov tajných volieb kandidátov na sudcov ústavného súdu volebná komisia odporúča a navrhuje upraviť volebný poriadok. Článok 3 - výsledky volieb - odsek 3 sa mení v takomto znení: "Ak ani takto nebude zvolený určený počet kandidátov, uskutočnia sa vožby v ďalšom kole z tých štyroch kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov a nebolí do Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v poslednom kole zvolení. Zvolení budú tí dvaja kandidáti, ktorí v tejto vožbe získajú najväčší počet hlasov nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. V prípade, že ani po tejto vožbe nedôjde k zvoleniu požadovaného počtu kandidátov, Slovenská národná rada odporučí prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky len doteraz zvolených šiestich kandidátov. " Volebná komisia navrhuje, aby sa tento doplnok schválil.

Podpredseda SNR M. Zemko:

To by sme museli k bodu 14 a k tomuto návrhu otvoriť, rozpravu. S faktickými poznámkami sa hlási pán poslanec Hrnko a pán poslanec Hajduk.

poslanec A. Hrnko: Vážené plénum,

osobne si myslím, že keď už prebehli štyri kola volieb a niektorí kandidáti neprešli ani cez sito štyrikrát opakovanej vožby, malo by sa skutočne pristúpiť k tomu, že sa buď vyberú novi kandidáti, alebo sa prijme zasadá, že ti poslanci, ktorí boli navrhnutí, sa budú odporúčať, n už sa nepristúpi k ďalšiemu kolu volieb. Osobne sa nazdávam, že je pod dôstojnosť Slovenskej národnej rady, aby ešte z jej výberu

niekto ďalej vyberal na menovanie. Keďže však ústavný zákon je taký, aký je, myslím si, že pán prezident bude mat dostatok možnosti vyberú z tých šiestich kandidátov, ktorých sme už zvolili.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. V zmysle § 19 ma slovo pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško;

Myslím si, že je to naozaj dosť nepríjemná záležitosť, že po troch či Štyroch vožbách sme neboli schopní 11 zvoliť osem kandidátov na sudcov ústavného sudu. Napriek tomu sa zase obávam inej veci, a hovorím to celkom otvorene. Ak Slovenská národná rada po štyroch vožbách nie je schopná dať 8 kandidátov prezidentovi, aby z nich vybral, myslím si, že to nie je príliš dobrý politicky signál ako smerom dnu, tak smerom von. Preto som za istý kompromis, aby sme sa predsa pokúsili. Keď poslanec Pirovits dostal 59 hlasov a potreboval 61, zdá sa mi to byt takmer technická záležitosť, ktorá o tom rozhodla. Samozrejme, nemusíte so mnou súhlasiť, ale predsa som za to, aby sme tento posledný pokus urobili, pokúsili sa v politických kluboch nejako dohodnúť a urobiť tento krok, pretože poslať šiestich kandidátov z celého Slovenska - zdá sa mi - nie je príliš dobrá vizitka pre Slovenskú národnú radu. To je môj názor.

Takisto si myslím, že by bolo dobre teraz urobiť desaťminútovú prestávku na zasadanie klubov jednak ohžadom týchto kandidátov, pokiaž to prijmeme, jednak je tu istá akcia, o ktorej by vás chceli informovať. Je to akcia charitatívna, predvianočná. Bolo by dobré, keby sme aj o tejto vedeli, aby sme pred Kamerami televízie boli o tom informovaní. Čiže 10 minút by mohlo rozhodnúť, o tom, pokiaž schválime tento doda-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP