Neprošlo opravou po digitalizaci !

Otváram rozpravu o štrnástom bode programu. Doteraz som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Hlási sa niekto do rozpravy? Pán minister Rakús.

Minister zdravotníctva SR A. Rakús:

Vážené predsedníctvo, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

predkladaný zákon vláda Slovenskej republiky odporučila prijať. Istým problematickým miestom v predkladanom návrhu je otázka povinného členstva, kde vláda zaujala podobné stanovisko, ako v prípade lekárskej komory, zubných lekárov a lekárnickej, teda neodporučila povinné členstvo, to som akosi povinný tu prezentovať. Na vás je, ako sa definitívne rozhodnete aj vzhľadom na včerajšie rokovanie. Inak globálne k tomu zákonu by som veľmi odporúčal, keby bol prijatý, pretože aj keď v oblasti stredných zdravotníckych pracovníkov doteraz nebola akási tradícia ku vzniku komôr z funkčného hľadiska, ktorému má zákon slúžiť, je jeho existencia mimoriadne dôležitá. Treba si uvedomiť, že táto skupina pracovníkov predstavuje najpočetnejšiu skupinu pracovníkov a otázky odbornosti a etiky, ktoré by mala komora strážiť, sú práve tu mimoriadne dôležité. Ešte raz odporúčam prijatie tohto zákona.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi ministrovi. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Horváth.

Poslanec V. Horváth:

dávam pozmeňujúci návrh na návrh spravodajcu, ktorý bod 11 pôvodne navrhuje schváliť. Dávam návrh na jeho neschválenie, pretože je v rozpore s novelou zákona 6. 20/1966 Zb., a to § 10 odsek a/, ktorý v podstate vyhodí stredných zdravotníckych pracovníkov zo správnych rád, alebo možnosť pôsobiť v správnych radách zdravotníckych zariadení. Môj návrh je neschváliť:.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Jakuš.

Poslanec J. Jakuš:

Na základe konzultácie s predstaviteľmi komory stredných zdravotníckych pracovníkov navrhujem vyňať zo spoločného hlasovania bod 9, k bodu l1 hovoril už predo mnou pán poslanec, potom by som navrhoval vyňať bod 13 zo spoločného hlasovania, bod 16, bod 18 a 20.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Jakušovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu o štrnástom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán poslanec Košťál?

Poslanec P. Košťál:

Nie. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca, pán poslanec Ondruš?

Poslanec H. Ondruš:

Pán Jakuš navrhol vylúčiť bod 9 zo spoločného hlasovania, potom zrejme bude treba vylúčiť aj bod 12, pretože ak na začiatku prijmeme bod 12, o bode 9 ani nemôžeme hlasovať. Čiže aj bod 12 treba vylúčiť zo spoločného hlasovania. Môžeme hlasovať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Žiadajú si kluby prestávku pred hlasovaním? Nie. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

Prosím, pán poslanec, aby ste postupne uvádzali hlasovanie o jednotlivých bodoch v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

Poslanec M. Ondruš:

Prosím, aby ste z prvej veľkej skupiny, ktorú som navrhol prijať an blok, vyčiarkli body, ktoré boli napadnute v rozprave.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, keby ste zopakovali tie body, ktoré zostali na

hlasovanie an blok. Odporúčam ich zopakovať, pretože medzičasom priali niektorí ďalší kolegovia.

Poslanec M. Ondruš:

Takže navrhujem an blok prijať body 2, 3, 5, 7, 8, 10, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 40 a 43.

Podpredseda SNR H. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 83 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto. /

Zisťujem, že sne prijali body spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán spoločný spravodajca.

Poslanec M. Ondruš:

Na neprijatie an blok nám zostal jediný bod 4. Hlasujeme teda o bode 4, odporúčam neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 87 poslancov. /

Kto je za prijatia bodu 4 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 9 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Zisťujem, že bod 4 spoločnej správy sme neprijali. Poslanec M. Ondruš;

Teraz sú to tri body - 23, 29 a 31, ktoré pojednávajú o prezídiu resp. o jeho zriadení. Navrhujem hlasovať o nich naraz, nakoľko spolu súvisia a navrhujem ich prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 87 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 85 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Zisťujem, že sme prijali ďalší okruh bodov spoločnej správy, ktoré navrhol spoločný spravodajca.

Poslanec M. Ondruš:

Teraz sú to body, ktoré riešia to, aby v zákone nebol stanovený počet členov jednotlivých orgánov. Navrhujem o nich hlasovať tiež spolu a tiež ich odporúčam prijať, pretože niekde je tam taká široká škála, ako 15 až 45. To, podlá mňa, nemá v zákone zmysel. Sú to tieto body: 27, 28, 35, 37, 38 a 39.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov spoločnej správy ako ich navrhol pán spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 86 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali ďalší okruh bodov spoločnej správy, ako ich navrhol pán spravodajca.

Poslanec M. Ondruš:

Teraz by sme prikročili k hlasovaniu o jednotlivých bodoch. Bod l spoločnej správy nechávam na rozhodnutie pléna.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu l spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 41 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Zisťujem, že bod l spoločnej správy sme neprijali. Poslanec M. Ondruš:

Nasleduje bod 9. Odporúčam ho neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 9 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 35 poslancov/.

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Konštatujem, že sne neprijali bod 9 spoločnej správy. Poslanec M. Ondruš:

Nasleduje bod 11. Odporúčam prijať. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 98 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 11 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 60 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 11 spoločnej správy. Poslanec M. Ondruš:

Bod 12 odporúčam prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 12 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 88 poslancov/.

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 12 spoločnej správy.

Poslanec M. Ondruš:

Nasleduje bod 13, ktorý je logicky zviazaný s bodom 16, čiže navrhujem o nich hlasovať naraz jedným hlasovaním a prijať ich.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov 13 a 16 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 55 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali body 13 a 16 spoločnej správy. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Košťál.

Poslanec P. Košťál:

K bodu 17 na vysvetlenie: Niečo obdobné sme prijali včera v zákone o lekárskych komorách. Filozofia povinného členstva pre uchádzačov a pracovníkov v neštátnych zdravotníckych zariadeniach vychádza asi z toho, že momentálne len asi jedna sedmina alebo desatina absolventiek stredných zdravotníckych škôl pracuje v zdravotníctve, zvyšok pracuje v iných sektoroch. Je predpoklad, že bude príliv smerom do zdravotníctva, aby sme dosiahli počty ako sú bežné v Európe, a tam by mala byť pre týchto ľudí nejaká inštitúcia.

Poslanec M. Ondruš:

Hlasujeme o bode 17. Môj názor je odlišný ako pána poslanca Košťála, nechám na rozhodnutie pléna.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 17 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 70 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 17 spoločnej správy. Poslanec M. Ondruš:

Tým sa vylúčil bod 18 a budeme hlasovať o bode 19. Odporúčam neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 19 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 46 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Zisťujem, že bod 19 spoločnej správy sme neprijali. Poslanec M. Ondruš:

Bod 20 tiež odporúčam neprijať. Podpredseda SNR H. Zemko:

Prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 20 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 44 poslancov/.

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov/.

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali bod 20 spoločnej správy. Poslanec M. Ondruš:

Tým sme vyčerpali všetky pozmeňovacie návrhy a môžeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V súlade s ustanovením § 26 ods. l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Najskôr sa prezentujme.

/Prezentovalo sa 100 poslancov/.

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 99 poslancov/.

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržal l poslanec. /

Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov. /Potlesk. /

Pätnástym bodom programu je návrh na doplnenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Aby sme mohli v pléne rokovať o tomto bode, musia sa ešte poradiť kluby, predsedníctvo a predstavitelia klubov. Vyhlasujem prestávku do 11. 00 hodiny.

/Po prestávke. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážená Slovenská národná rada,

Pätnástym bodom nášho programu je

Návrh__na doplnenie Predsedníctva Slovenskej__národnej

rady.

Podľa uznesenia, ktoré sme prijali na začiatku nášho volebného obdobia, Slovenska národná rada ma predsedníctvo skladajúce sa z 21 členov, z čoho je predseda a 5 podpredsedovia. Vzhľadom na to, že v septembri sa pani podpredsedníčka Keltošová vzdala, predpokladám, že logickým postupom v tomto bode programu je najprv voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady. Spýtam sa najprv na kandidátov a potom budeme voliť 21. člena predsedníctva tak, aby sme doplnili celkový počet. Pýtam sa najprv, kto navrhuje kandidátov na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady? Pani Badálová.

Poslankyňa B. Badálová:

Navrhujem za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady pána Ivana Brndiara za Demokratickú stranu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Sú nejaké ďalšie návrhy na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady?

/Ďalšie návrhy neboli. /

Nie sú. Ďalej budeme voliť 21. člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Prosím, keby príslušné Kluby oznámili svojich kandidátov. Pán Agárdy.

Poslanec G. Ágárdy:

Vážení prítomní, nakoľko MKDH nemá v predsedníctve predstaviteľa, navrhujem, aby to bol pán Asványi z klubu MKDH-Spolužitie.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Sú ďalšie návrhy? Pán poslanec Andel. Poslanec M. Andel:

Poslanecký klub Slovenskej národnej strany navrhuje na 21. člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady Dr. Petra Brňáka.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Je ešte ďalší návrh? Pani Tóthová. Poslankyňa Z. Tóthová:

Za poslanecký klub Strany zelených navrhujem ako ďalšieho kandidáta pána poslanca Pokorného.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Je ďalší návrh? /Ďalšie návrhy neboli. /

Keď nie je, kandidátku považujem za uzatvorenú. Navrhujem, aby sme urobili dva hlasovacie lístky. Jeden sa bude týkať podpredsedu Slovenskej národnej rady, druhý, podlá možnosti inej farby, na ktorom budú tri mená, a vyškrtnutím zostane jeden kandidát. Ten, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov, stane sa členom predsedníctva. Prosím organizačný odbor, aby zabezpečil dva hlasovacie lístky. Prosil by som, keby ste na jeden napísali hlasovanie za podpredsedu Slovenskej národnej rady pána Brndiara a na druhý člen predsedníctva pán Asványi - MKDH, pán Brňák - SNS, pán Pokorný - Strana zelených. Voľbu vykonáme naraz. Ďakujem. Pokiaľ or-

ganizačný výbor pripraví tieto kandidátky, pokračujeme v rokovaní.

Šestnástym bodom programu je

Návrh kandidátov navrhovaných Slovenskou národnou radou na sudcov Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.

Návrh ste dostali ako tlač 215. V zmysle uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady bol návrh prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Slovenskej národnej rady. Prosím predsedu ústavnoprávneho výboru pána Sečánskeho, aby návrh uviedol.

Poslanec M. Sečánský:

Panie poslankyne, pani poslanci, vážená vláda,

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením z 20. septembra tohoto roku schválilo postup pri podávaní návrhov na kandidátov sudcov Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Podlá tohoto uznesenia poslal predseda Slovenskej národnej rady listy inštitúciám uvedeným v uznesení so žiadosťou o podanie návrhov na kandidátov. Zhromažďovaním návrhov bol poverený Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady. Tomuto výboru bolo doručených 17 návrhov, z toho 4 navrhnutí kandidáti vzali svoju kandidatúru spať.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na svojej schôdci konanej 27. novembra prerokoval tieto návrhy na kandidátovi JUDr. Ivan Friedl, ktorého navrhovala Advokátska komora, JUDr. Jozef Kravec, ktorého navrhovala Právnická fakulta v Košiciach, JUDr. Karol Krippel, ktorého navrhovalo

KDH, JUDr. Alžbeta Michalková, ktorú navrhovala Advokátska komora, JUDr. Dušan Nikodým, ktorého navrhoval predseda Najvyššieho sudu a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, JUDr. Jozef Olah, ktorého navrhovalo KDH, JUDr. Ladislav Pirovits, ktorý bol navrhovaný MNI, Prof. JUDr. Marián Posluch bol navrhovaný ministerstvom spravodlivosti, JUDr. Viera Strážnická - navrhovala ju Právnická fakulta Univerzity Komenského, JUDr. Jozef Štefanko - KDH, ďalej to bol JUDr. Ernest Valko, JUDr. Ján Vošček a JUDr. Milan Schaffer, ovšem posledný nesplnil zákonné podmienky, preto sa v zozname na kanditátnom liste nenachádza. Dovoľte, aby som pripomenul, že včera o 16. 00 hodine som dostal písomné oznámenie pána JUDr. Štefanku, ktorý oznamuje, že sa vzdáva kandidatúry na funkciu sudcu Ústavného sudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Samozrejme, je to jeho pravo vzdať sa, môžeme to jedine zobrať na vedomie. Preto na kandidátnom lístku sa takisto neobjavil.

Ústavnoprávny výbor overil náležitosti návrhov podľa ústavného zákona o Ústavnom sude Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a konštatoval, že navrhovaní kandidáti, ktorí sa na lístok dostanú, spĺňajú podmienky ustanovené ústavným zákonom. JUDr. Milan Schaffer nespĺňa zákonnú podmienku desaťročnej praxe v právnickom povolaní, preto nemôže byt Slovenskou národnou radou navrhnutý prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Zároveň na svoje rokovanie pozval všetkých navrhnutých kandidátov na osobné pohovory. Rokovania sa nezúčastnil a z vážnych dôvodov sa ospravedlnil JUDr. Ernest Valko. Tvrdí, že nedostal pozvánku. Je to možné, pozvánky boli poslané telegraficky. JUDr. Ivan Friedl, ktorý v tom čase mal vážne pojednávanie na sude, JUDr. Ján Vošček a JUDr. Milan Schaffer. Kandidáti, ktorí sa rokovania ústavnoprávneho výboru zúčastnili, potvrdili svoj záujem stať sa sudcami ústavného súdu.

Ústavnoprávny výbor ďalej konštatoval, že Prof. JUDr. Marián Posluch, CSc. JUDr. Ernest Valko a JUDr. Jan Vošček už boli zvolení za kandidátov na sudcov ústavného súdu Federálnym zhromaždením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Pretože žiaden procedurálny predpis neurčuje, či sudcovia, ktorí boli zvolení v jednom zákonodarnom orgáne, môžu byt zvolení v druhom, je na vás, či budete navrhovať aj týchto troch pánov kandidátov za sudcov ústavného súdu, takých, ktorí majú byť zvolení Slovenskou národnou radou.

Ústavnoprávny výbor odporúča, aby kandidáti boli navrhnutí prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na základe tajnej voľby. Príslušné materiály o navrhovaných kandidátoch sa nachádzajú v ústavnoprávnom výbore. Predložili sme vám len životopisy, aby ste sa mohli lepšie orientovať pri jednotlivých kandidátoch.

Navrhujeme tento volebný poriadok: Na priebeh volieb dohliada komisia poslancov zložená z overovateľov Slovenskej národnej rady. Do tejto komisie navrhujeme pána Jána Pauču, Andreja Hajduka, Ivana Brndiara, Vojtecha Balážika, Jána Bruncku, Gábora Agárdyho a Jozefa Pokorného. Pred začatím hlasovania komisia prekontroluje volebnú schránku, ktorú zapečatí. Skontroluje tiež, či sú pripravené hlasovacie lístky s predtlačenými menami kandidátov. V miestnosti, kde komisia na zistenie výsledkov hlasovania bude spočítavať hlasy, môžu byt prítomní len členovia komisie. O výsledku hlasovania komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia. V zápisnici musia byt uvedené predovšetkým počet vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných platných a neplatných hlasovacích lístkov, počet hlasov odovzdaných pre navrhovaného kandidáta. Výsledky hlasovania oznámi Slovenskej národnej rade poverený člen komisie.

Pokiaľ ide o hlasovaciu procedúru, navrhujeme toto: Na hlasovacom lístku sú predtlačené mena kandidátov v abecednom

poradí. Súhlas s navrhnutým kandidátom vyjadri hlasujúci zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Hlasujúci zakrúžkuje najmenej jedného a najviac 8 kandidátov - opakujem - najmenej jedného a najviac 8. Slovenská národná rada má zvoliť a zároveň odporučiť prezidentovi republiky 8 kandidátov na sudcov ústavného súdu. Uvádzam, že 8 kandidátov odporúča a volí aj Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia a 8 kandidátov volí a odporúča prezidentovi Česká národná rada. Spolu je to teda 24 kandidátov, z ktorých pán prezident vyberie a bude menovať 12. Ústavný súd bude mat 12 sudcov ústavného súdu.

Neupravený hlasovací lístok sa považuje za zdržanie sa hlasovania. Hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac ako 8 kandidátov, hlasovací lístok upravený iným ako predpísaným spôsobom a hlasovací lístok, ktorý je opravený, je neplatný. Úpravu hlasovacích lístkov vykoná poslanec v určenom priestore, v ktorom nesmie byt mimo neho nik iný. Poslanec hlasuje tak, že po opustení určeného priestoru vloží hlasovací lístok do volebnej schránky.

Výsledky volieb sa budú hodnotiť takto: Podľa článku 10 ods. 2 ústavného zákona č. 91 o Ústavnom súde českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Slovenská národná rada navrhne prezidentovi 8 kandidátov. Zvolení sú tí 8, ktorí získali najvyšší počet hlasov a zároveň získali hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, teda prostá väčšina. Ak v prvom kole hlasovania nebude zvolených všetkých 8 kandidátov, vykoná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú všetci, ktorí neboli zvolení v prvom kole. Ak ani takto nebude zvolený určený počet kandidátov, uskutočnia sa doplňovacie voľby po predložení ďalších návrhov. Doplňovacích volieb sa môžu zúčastniť aj pôvodne navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom a druhom kole.

Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu tohto volebného poriadku, ktorý musí slovenská národná rada schváliť, a potom aby sa prikročilo k voľbe. Samozrejme, až po zvolení podpredsedu Slovenskej národnej rady a člena predsedníctva.

Ďakujem za pozornosť. Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, prosil by som vás, aby ste zostali pri mikrofóne. Ak, dovolíte, celý tento postup, ktorý navrhuje ústavnoprávny výbor, si žiada od nás istý súhlas. Prvý bod, o ktorom musíme rozhodnúť, že ústavnoprávny výbor navrhuje, aby hlasovanie bolo tajné. Dávam hlasovať o tom, aby hlasovanie o kandidátoch bolo tajné. To nie je dané zákonom, je to len návrh ústavnoprávneho výboru, musíme o tom rozhodnút hlasovaním.

Poslanec M. Sečánský:

To si volí Slovenská národná rada. Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa pán poslanec Fogaš.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Domnievam sa, že volebný poriadok hneď v záhlaví má navrhnutý spôsob hlasovania, a podľa mojej mienky by sme mali schváliť sám volebný poriadok, čím rozhodneme o spôsobe hlasovania. To nemožno od toho oddeliť. Akonáhle začneme mať pripomienky k spôsobu a k ďalším otázkam, ktoré sú tam uvedené, potom treba s tým ísť do výborov, prerokovat to, dať


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP