Neprošlo opravou po digitalizaci !

Predseda SNR F. Mikloško:

Dobre. Navrhujem, aby to bol bod 24, budeme o tom hlasovať. Dovtedy by som to predrokoval s pánom predsedom a podal by som pripadnú informáciu. Ako bod 24, kde budeme o tom rokovať, ale nemáte na mysli, že tento týždeň pán Dubček vystúpi. V poriadku.

/Šum v sále a hlasy, že v prípade predsedu Federálneho zhromaždenia pozvanie nie je potrebné. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Máte pravdu. V prípade pána prezidenta, pána ministra zahraničných vecí, pána ministra Dlouhého vlastne pozvanie plénom nie je potrebné, pretože sú to ústavní činitelia, ktorí majú pravo vystúpiť. Myslím si, že to môžeme urobiť bez toho, aby sme o tom hlasovali s tým, že predrokujem s pánom Dubčekom, kedy mu to bude vhodne a na najbližší termín ho pozvem.

Ako štvrtý bol pozmeňujúci návrh pána poslanca źuptáka. Hlási sa pán poslanec źupták.

Poslanec I. źupták:

Aby bolo umožnené predsedníctvu získať čas na prerokovanie problematiky spojenej s týmto mojim navrhnutým novým bodom, súhlasím resp. navrhujem, aby to bolo prerokovávané v piatok resp. na ukončenie tejto plenárnej schôdze. To je moja zmena. Keď som pri mikrofóne, zneužijem trošku situáciu a oznamujem členom národohospodárskeho a rozpočtového výboru, že zajtra po ukončení pléna bude zasadnutie výboru.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Dávam hlasovať o tom, že neverejné zasadnutie týkajúce sa problému lustrácii bude ako posledný bod tejto schôdze.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 138 poslancov. /

Kto je za tento návrh?

/Za návrh hlasovalo 77 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 57 poslancov. /

Konštatujem, že ako posledný bod nášho rokovania na tomto pléne bude bod k problému lustrácii.

V ďalšom pozmeňujúcom návrhu pán poslanec Hrnko navrhol, aby ako bod 18 bola rozprava k stanovisku vlády Slovenskej republiky o rozdelení kompetencii. Ostatné body by sa posunuli ďalej.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Hrnku?

/Za návrh hlasovalo 76 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov. /

Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh prešiel.

Šiesty bol návrh poslanca Sládeka, aby bod 3, v ktorom sa má rokovať o odvolaní prvého podpredsedu Čarnogurského, bol zaradený za bod 20. Teda bod 3 presunúť, za bod 20 ako bod 21.

Poslanec Hrnko ma faktickú poznámku. Poslanec A. Hrnko;

Chcel by som len povedať, že o tomto bode programu sme už hlasovali na predchádzajúcej plenárke. Z toho dôvodu nevidím dôvod, prečo by mal klub poslancov Slovenskej národnej strany o tom hlasovať opäť.

Predseda SNR F. Mikloško:

Je to pozmeňujúci návrh. Program schôdze bol určený. Pán poslanec, hlasovaním na predchádzajúcej schôdzi bolo dohodnuté, že to bude bod č. 1. Predsedníctvo to splnilo tým, že to dalo na program, ale tato schôdza sa otvára odznovu, preto tento pozmeňujúci návrh je opodstatnený.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 136 poslancov. /

Kto je za to, aby bod 3 sa stal bodom 21?

/Za návrh hlasovalo 41 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. /

Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

Ďalším pozmeňujúcim návrhom bol návrh pána poslanca Sládeka na prijatie uznesenia. Pán poslanec, prosím, keby ste nám ten návrh uznesenia prečítali, ak trváte na svojom návrhu, alebo aspoň vlastnými slovami keby ste povedali jeho obsah.

Poslanec V. Sládek;

Je to dlhé, nechcem čítať argumentáciu, ale je to návrh, prijatím ktorého by Slovenská národná rada mohla iniciovať zdroje na nevyhnutné výdavky pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky bez finančných nárokov na rozpočet Slovenskej republiky pre rok 1992.

Predseda SNR F. Mikloško:

To znamená zrejme prerozdeliť z výdavkov na ministerstvo sociálnych veci pre ministerstvo vnútra. Tak to mame chápať?

Poslanec V. Sládek:

Pán predseda, musel by som čítať celú argumentáciu a je dlhá, takže nechem zdržiavať plénum.

Predseda SNR F. Mikloško:

Som pripravený dať, hlasovať, len si myslím, že nie je celkom dôstojné Slovenskej národnej rady, že ide hlasovať o niečom, o čom nemá celkom dobrú predstavu.

Poslanec V. Sládek:

Svoj návrh sťahujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec pre istotu sťahuje svoj návrh.

Pán poslanec Weiss navrhol pozvať na rokovanie k bodu 18 pánov Berghauera a Korbeža ako predstavitežov odborov.

Poslanec P. Weiss:

Prosil by som malé spresnenie. Samozrejme, pozvanie by sme adresovali týmto pánom ako partnerom vlády v tripartitných rokovaniach, ale je na ich zvážení, či prídu osobne alebo či pošlú iného /šum v sále/ - môžu byť napríklad chorí. Myslím si, že predseda odborov by mohol mat právo, ak sa nebude môcť z naliehavých dôvodov zúčastniť, poslať, človeka, ktorého pokladá za kompetentného.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, chcel by som len pripomenúť, že odbory sú rovnocenným partnerom na pôde tripartitnej dohody, ale nie na pôde parlamentu. V tomto zmysle by som vás chcel poopraviť. Môžete presne formulovať váš pozmeňujúci návrh, aby sme vedeli, o čom hlasujeme?

Poslanec P. Weiss:

Potom ponechávam pôvodný návrh. Predseda SNR F. Mikloško:

To znamená pozvať pánov Berghauera a Korbeža na rokovanie k bodu 18 nášho programu - zúčastniť, sa a pokiaž by chceli, aby mohli vystúpiť.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za návrh?

/Za návrh hlasovalo 59 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov. /

Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

Posledný pozmeňujúci návrh som tlmočil ja v mene Predsedníctva Slovenskej národnej rady, aby k bodu 19 bolo verejné zasadnutie a nie neverejné. Dávam hlasoval o tom, aby bol prerokovaný na verejnom rokovaní.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 142 poslancov. /

Kto je za tento pozmeňujúci návrh?

/Za návrh hlasovalo 129 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Konštatujem, že tento návrh prešiel.

Dávam teraz hlasovať v zmysle pozmeňujúcich návrhov o celom programe ako celku. Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 141 poslancov. / Kto je za návrh schôdze? /Za návrh hlasovalo 124 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Konštatujem, že program 19. schôdze sme schválili.

Vážená Slovenská národná rada,

prvým bodom programu je

Sžub nových poslancov Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedníčku Mandátového a imunitného vyvoja Slovenskej národnej rady pani Kvetu Kondášovú, aby podala správu o nastúpení nových poslancov na uvolnený mandát.

Poslankyňa K. Kondášová:

Vážený pán predseda,

vážené poslankyne a poslanci,

dovožte, aby som vás informovala o nastúpení náhradníkov na uvožnený mandát poslanca Slovenskej národnej rady. V zmysle § 48 ods. l zákona Slovenskej národnej rady ó. 80/1990 Zb. o vožbách do Slovenskej národnej rady ak sa uprázdni mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany podža poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre vožby vo volebnom kraji, v ktorom bol kandidovaný poslanec, ktorého mandát sa uvolnil.

Podža spisov Slovenskej volebnej komisie nastupujúcim náhradníkom Demokratickej strany vo volebnom kraji Západoslovenskom je pán Eduard Granec a nastupujúcim náhradníkom koalície Maďarské kresťansko-demokratické hnutie - Spolužitie vo volebnom kraji Východoslovenskom je pán Ján Hornyák.

Pán Eduard Granec je slovenskej národnosti. Narodil sa 27. novembra 1938 v Kútoch. Pracuje ako lekár v nemocnici v Malackách, v ktorom meste ma aj trvalé bydlisko.

Pán Jan Hornyák sa narodil v roku 1961 v Čiernej nad Tisou. Je slovenskej národnosti. Trvalé bydlisko ma v Kralovskom Chlmci. Pracuje ako vedúci agrolaboratoria v Semenárskom štátnom majetku Slovosívo v Somotore.

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady preskúmal platnosť nastúpenia náhradníkov, ako aj ich volitelnost. Na základe odporúčania Mandátového a imunitného vy-

boru Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podža § 48 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o vožbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo nastúpenie náhradníkov za poslancov. Páni Eduard Granec a Ján Hornyák sa stali poslancami Slovenskej národnej rady dňom 26. novembra 1991.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím nových poslancov, aby predstúpili pred tribúnu a prosím poslanca člena predsedníctva pána Vladimíra Kmeťa, aby prečítal znenie sžubu. Prosím, aby ste povstali.

Poslanec V. Kmeť:

"Sžubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike. Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu, budem dbať. na vôžu a záujmy žudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec E. Granec:

Sžubujem. /Potlesk. /

Poslanec J. Hornyak:

Sžubujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Druhým bodom programu je

Návrh na vožbu poslancov Slovenskej národnej rady do výborov Slovenskej národnej rady.

Materiál ste dostali ako tlač č. 214. Ma niekto pripomienky k návrhu?

/Pripomienky neboli. /

Ak nemá, dávam hlasovať o návrhu na vožbu poslancov do výborov. Prosím, keby ste si pozreli uznesenie, a v zmysle uznesenia budeme hlasovať o obidvoch poslancoch naraz.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 135 poslancov. /

Kto je za prijatie uznesenia?

/Za návrh hlasovalo 128 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme poslanca Eduarda Graneca zaradili do Výboru Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy a poslanca Jána Hornyáka do Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady.

Tretím bodom programu je

Návrh poslankyne Slovenskej národnej rady Marty Oravcovej na odvolanie Ivana Čarnogurského z funkcie prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady a člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Pýtam sa pani poslankyne, či trvá na svojom návrhu? Poslankyňa M. Oravcová:

Áno, trvám, je to ohlasované v programe tejto schôdze. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem, dobre. Ako prvý sa hlási o slovo prvý podpredseda Slovenskej národnej rady.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

využívam možnosť, rokovacieho poriadku, ale zároveň povinnosť, dať najavo svoj názor ako poslanec. Rešpektujem pravo každého poslanca na jeho predstavu o najvhodnejšom zložení predsedníctva parlamentu. Považujem zároveň za povinnosť, poslancov sledovať problémy Slovenska a ich riešenie.

Prekvapilo ma zdôvodnenie poslankyne Oravcovej na moje odvolanie z Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Ustáva Slovenskej republiky aj štátna zmluva sú naozaj dva najdôležitejšie dokumenty dnešných dní Slovenska. To, že ich máte v čistopise pred sebou ako spoločný návrh celej Slovenskej národnej rady, bola aj moja práca. Keďže sa všetci poznáme, aj s rozdielnosťami našich záujmov, strán a hnutí, zdôrazňujem, bola to nežahká práca. Tým, že návrhy existujú, ešte nemáme vyhráte. Aby sa stali platnými dokumentami, vyžadujú ďalšie zložité rokovania u nás - na pôde Slovenskej národnej rady, ale aj s českou stranou, s Predsedníctvom Českej národnej rady a politickými stranami Českej republiky.

Predstavy Strany demokratickej žavice, pretože každý poslanec je zároveň aj hovorcom svojho klubu, sú mi v tomto nejasné. Ak poslanci SDź majú na mysli iné osoby, ktoré majú viest rokovania, treba to povedať, tak, aby sme vedeli, čo, kto sleduje. Len samotný akt zmeny podpredsedu Slovenskej národnej rady nemôže priniesť, výsledok v štátoprávnom usporiadaní. Myslím si, že veci republiky a urýchleného vyriešenia jej postavenia by sa nemali zneužívať na stranícke záujmy a ostrežovanie vo vnútri hradu. Treba ukončil proces, ktorý má príliš veža neprajníkov mimo nás a k tomu treba našu jednotu.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

K tomuto bodu sa prihlásil poslanec Filipp, potom poslanec Kružliak a poslanec Dobrovodský.

Poslanec J. Filipp:

Vážená Slovenská národná rada,

vážená vláda,

panie poslankyne, pani poslanci,

dovožte mi vyjadriť niekožko myšlienok k návrhu pani poslankyne Oravcovej. Vážim si prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady tak, ako si vážim vežkú väčšinu z vás všetkých, napriek rozdielom v názoroch, ktoré máme, a od začiatku väčšinu jeho vystúpení resp. skutkov hodnotím vežmi vysoko. No, to nie je podstatné. Jeho podiel skutočne zhodnotí zakrátko história. No musím povedať, že sa ma dotklo, keď nedávno navrhol vypustenie návrhu zákona na vyhlásenie zvrchovaností Slovenska. Isté mínus by som videl aj v jeho vysokej hospodárskej funkcii versus ústavná funkcia, čo však

vysokej hospodárskej funkcii versus ústavná funkcia, čo však nemienim rozoberať. Počuli sme tu už veža argumentov o potrebe zvrchovanosti Slovenska, o neoddiskutovatežnou pravé na sebaurčenie, ale bezvýsledne. Ba aj pôsobivý obrazný apel o raste fúzikov, ktorý nezastaví žiadna sila na svete, musím povedať, že spomínaný návrh pána podpredsedu bol takou silou, ktorá - čuduj sa svete - zastavila rast fúzikov. Sú, samozrejme, aj iné takéto sily, s takýmto účinkom, a sú vežmi reálne a sú vežmi hrozivé. Ba dokonca všetci poznáme dôsledky týchto síl. Je to pokoj, je to ticho ako v hrobe a slzy v očiach a bezmocnosť a vo vzdore zaťaté paste ako po 21. auguste v roku 1968.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. O slovo sa hlási poslanec Kružliak. Poslanec Š. Kružliak:

Vážený pán predseda, vážená slovenská vláda, vážený slovenský parlament,

nech mi je dovolené ako poslancovi Slovenskej národnej rady, ale aj občanovi vysloviť názor k tretiemu bodu programu 19. zasadania pléna Slovenskej národnej rady, a to k odvolaniu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady Ivana Čarnogurského. Nech boli motívy na odvolanie z funkcie prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady akejkožvek, chcem požiadať vážené kolegyne poslankyne a kolegov poslancov, aby vežmi vážne a zodpovedne zvážili, či budú hlasovať tak, ako žiada navrhovatežka poslankyňa Oravcová. Som osobne presvedčený, že by sme návrh mali zamietnuť, čo zdôvodňujem takto:

Prvý podpredseda SIovenskej národne] rady Ivan Čarnogurský je jeden zo skupiny slovenskej reprezentácie, ktorá rokuje so zástupcami českej reprezentácie vo veci štátoprávneho usporiadania. Som presvedčený, že je jednou z rozhodujúcich postáv slovenskej reprezentácie. Keď použijem metaforické prirovnania, prvý podpredseda Slovenskej národnej rady Ivan Čarnogurský je jedným zo závodníkov na "závodnej drahé" na rokovaniach o štátoprávnom usporiadaní, teda jeden z favoritov. V čase, keď sú slovenskí závodníci v ciežovej rovinke, nebolo by vežmi šťastne, keby sme pred pretrhnutím pásky v cieli urobili zábranu v tom, aby závodník mohol úspešne dobehnúť do cieža. Podža činov a rozhodovaní žudí sa píše história. Myslime na tuto skutočnosť aj dnes, keď si pripomíname historické 700. výročie narodenín nášho hlavného mesta Bratislavy. Prispejme, vážené kolegyne poslankyne a vážení kolegovia poslanci k tomu, aby aj naše rokovanie na 19. schôdzí Slovenskej národnej rady bolo svojím spôsobom slávnostne a podlá toho sa rozhodujme a konajme.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím poslanca Dobrovodského. Potom sa hlasí pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec D. Dobrovodský:

Vážený pán predseda,

vážené predsedníctvo, vláda,

vážení prítomní,

s návrhom na odvolanie prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady Ivana Čarnogurského vystúpila poslankyňa, pravdepodobne bývala komunistka, teraz členka Strany demo-

kratickej lavice pani Oravcová. Chcem zdôrazniť, že dôvod, ktorý uviedla, vonkoncom neobstojí. To, v akom stave sú teraz prerušené rokovania s Českou národnou radou, to je najlepšie, čo sa doteraz dalo dotiahnuť a pritom neustúpiť z pozícii rovnoprávnych šancí pre Slovensko. Veď práve skutočnost, že aj inžinier Čarnogurský dôsledne hájil záujmy Slovenska, spôsobila, že rokovania doteraz nie sú ukončené. Tie rokovania nie sú ukončené - opakujem - práve preto, že dôsledne boli hájené záujmy Slovenska. /Potlesk. /

Treba si uvedomiť, že stanovisko SDź je v tomto smere radikálnejšie, bližšie k stanovisku SNS. Podlá filozofie SDź by rokovania už dávno boli stroskotali. Teda, zdá sa mi, že tento útok zameraný voči menu Čarnogurský má čisto politické motívy. Som presvedčený, že po prvom podpredsedovi príde na rad rekonštrukcia celého predsedníctva, a vzhžadom na dôsledky, ktoré táto zmena prinesie, bude sa u nás demokraciu už len spomínať. /Rozruch v sále. / Prosím, aby sme si toto všetci uvedomili. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím poslanca Ftáčnika. Potom pán poslanec Prokeš má faktickú poznámku.

Poslanec H. Ftáčnik:

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

nechcem sa púšťať do vecnej polemiky s mojim predrečníkom. Dovožte, aby som vo svojom diskusnom príspevku vysvetlil, aké dôvody viedli náš klub k podaniu návrhu a niektoré veci okolo toho. Myslím si, že konštrukcie, ktoré tu konštruoval pán Dobrovodský, nie sú namieste a k otázkam postoja Strany demokratickej lavice k štátoprávnemu usporiadaniu

zaujmeme stanovisko v bode, ktorý je na to určený, a to je príprava ústavy a štátoprávneho usporiadania.

Návrh, ktorý predniesla pani poslankyňa Oravcová na 18. schôdzi Slovenskej národnej rady, bol výrazom nespokojnosti klubu Strany demokratickej lavice, a myslím si, že nielen nášho klubu, s prístupom Predsedníctva Slovenskej národnej rady k otázkam štátoprávneho usporiadania, s postupom prác a dosiahnutými výsledkami. Malo to byť isté varovanie, že tak ako dovtedy nie je možné ďalej pokračovat.

Dovožte mi zrekapitulovať v krátkosti situáciu. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady opakovane chodilo na rokovania s českou stranou nepripravené v tom zmysle, že samo nemalo schválené vlastne stanovisko k návrhu zmluvy, ktorý spracovala komisia zložená zo zástupcov jednotlivých strán v Slovenskej národnej rade, ani stanovisko k návrhu spoločného textu, ktorý pripravili experti oboch strán. Výsledky dosiahnuté v rokovaniach s českou stranou boli ovplyvnené i tým, že čelní predstavitelia Slovenskej národnej rady svoje osobné názory viackrát prezentovali ako názory predsedníctva. V príprave Ústavy Slovenskej republiky nebolo splnene uznesenie, aby ústava bola predložená do 18. schôdze Slovenskej národnej rady. Sprava o príprave ústavy, ktorá bola predložená minulej schôdzi, bola sprava o činnosti komisie, ale nie správa, ktorá by obsahovala rozbor najdôležitejších sporných miest ústavy. Iba takáto správa by mohla slúžiť ako základ serióznej diskusie, z ktorej by vyplynulo, ako ďalej postupovať v príprave Ústavy Slovenskej republiky. Je priznačné, že po takomto varovaní sa viaceré veci pohli dopredu. Poslancom je predložený text Ústavy Slovenskej republiky, plní sa uznesenie Slovenskej národnej rady k štátoprávnemu usporiadaniu.

Môžete sa spýtať, prečo trváme na odvolaní pána Ivana Čarnogurského. V jeho osobe sa skoncentrovalo viacero veci

naraz. On fakticky viedol komisiu zloženú zo zástupcov jednotlivých politických strán, ktorej úlohou bolo pripraviť spoločný návrh Ústavy Slovenskej republiky a návrh zmluvy v zmysle uznesenia Slovenskej národnej rady, hoci vedením komisie bol poverený predseda Slovenské] národnej rady. Pracovné návrhy Ústavy Slovenskej republiky sú predložené Slovenskej národnej rade už od marca, ale vážne sa na ústave začalo pracovať až od septembra, čím sa príprava ústavy dostala do časovej tiesne i v súvislosti s tým, že komisia venovala pozornosť aj príprave zmluvy. Treba uznať, že pri príprave spomínaných dokumentov odviedol pán Ivan Čarnogurský kus práce a pri rokovaniach s českou stranou sa prejavil i jeho zmysel pre zdravý úsudok. Pritom sa však ukázali i jeho negatívne vlastnosti. Napriek tomu, že nie je právnikom, častokrát vychádzal z presvedčenia, že len jeho názor na prerokúvanú vec je správny. Pri rokovaniach opakovane svoj názor, pripadne stanovisko KDH, predkladal ako názor predsedníctva, podobne aj pri informovaní masmédií. Týmto, podlá môjho názoru, negatívne ovplyvnil výsledky, ktoré sa v oblasti štátoprávneho usporiadania a plnení uznesení Slovenskej národnej rady v tejto oblasti dosiahli.

Tieto jeho prístupy a spôsoby, klady i negatíva - ak chcete, sa prejavovali i širšie v plnení jeho funkcie prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady, ktorý má na starosti všetky otázky legislatívneho charakteru. Čas, ktorý venoval výkonu tejto funkcie, bol iste poznamenaný i tým, že súčasne vykonáva zodpovednú hospodársku funkciu. Je teda namieste zvážiť, či pán Čarnogurský je vo funkcii prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady prínosom pre Slovensku národnú radu alebo by tuto funkciu mal zastávať ktosi iný. Prosím, aby ste zvážili uvedene skutočnosti. Rozhodnutie je v rukách poslancov.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím pána poslanca Prokeša. Poslanec J. Prokeš:

Sťahujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto? Pán poslanec Balún. Poslanec F. Balún:

Vážená Slovenska národná rada,

ďakujem, že som sa dozvedel, že pán Ivan Čarnogurský dokázal sám bojovať s českou stranou. Lebo nedostalo sa mi odpovede, alebo nedozvedel som sa z toho, čo teraz hovoril pán kolega Ftáčnik, čo robili ostatní členovia predsedníctva. To znamená, že tolerovali všetky jeho postoje, všetky jeho návrhy alebo sa nečinne prizerali. Ďakujem pekne. Druha vec, pokiaž ide o jeho hospodársku funkciu, o tom by sme nemali rozhodovať my, ani by sme sa na to nemali odvažovať, pretože rozhodujúce je stanovisko pracovníkov podniku, ktorého je riaditežom. Takže prosím vás pekne, nemiešajte tieto dve funkcie dokopy. Hžaďme na to, čo vykonal na poste funkcie prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Ďakujem pekne. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Pán poslanec strýko.

Poslanec M. Strýko;

Ak dovolíte, mám len celkom Krátku faktickú poznámku. Z mnohých strán sa tu dozvedáme - Slovenská národná strana vyčíta prvému podpredsedovi, že nedal hlasovať, za zvrchovanosť, pripadne snáď nedopustil aj to sebaurčenie a podobne, SDź zase má iné výhrady. Myslím si, že v istých chvížach možno pán prvý podpredseda predsa len viac rešpektoval mienku občanov republiky ako mienku tých politbýr. Pokiaž by išlo o to, že pán Čarnogurský zabránil tomu, aby niekomu "rástli fúziky", nehnevajte sa, to skutočne je mimoriadne kvalifikovaná argumentácia. Samozrejme, nesúhlasím s mnohými názormi pána Ivana Čarnogurského, on to, pochopitežne, iste vie, avšak návrh na jeho odvolanie je vecne celkom neargumentovaný. Je to, pochopitežne, politicky, pripadne až osobný motív. Práve kvôli tomu nebudem hlasovať za jeho odvolanie, pretože táto argumentácia je dokonale falošná. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Ak dovolíte, chcel by som sa tiež vyjadriť. Vážená Slovenská národná rada,

pokúsim sa byť stručný a vecný. Návrh pani poslankyne Oravcovej, ktorý bol dnes prezentovaný ako návrh klubu Strany Demokratickej žavice, obsahoval tak, ako ho povedala pani poslankyňa, tri pripomienky resp. dôvody pre odvolanie pána prvého podpredsedu.

Prvý dôvod bol, že si nesplnil svoje úlohy pri tvorbe Ústavy Slovenskej republiky. Chcem povedať, že pán prvý podpredseda bol pri tejto práci od prvého počiatku, v čase, keď vznikla komisia, ktorú sme nazvali komisiou profesora Planka. Od tej chvíle, napriek všetkým problémom - a tieto prob-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP