Neprošlo opravou po digitalizaci !

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 141 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Brňáka týkajúci sa bodu 14?

/Za návrh hlasovalo 68 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 45 poslancov. /

Konštatujem, že prvý návrh pána poslanca Brňáka sme neprijali.

Pán poslanec Brňák mal ešte druhý návrh, a síce zaradiť, ako samostatný bod 3 zrejme rozpravu k výrokom pani veľvyslankyne Klímovej s tým, že by Slovenská národná rada k tomu prijala patričné uznesenie. Prosím, aby sme hlasovali o tomto návrhu pána poslanca Brňáka.

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 142 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Brňáka?

/Za návrh hlasovalo 87 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. /

Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Brňáka sme prijali.

V zmysle § 19 udeľujem slovo pánovi predsedovi. Predseda SNR F. Mikloško;

Prosil by som pána poslanca Brňáka, keby pre túto diskusiu zabezpečil presné znenie výrokov pani Klímovej - nemám

na mysli tie, ktoré boli uverejnené v Mladom svete alebo podobne, - teda keď to budeme prerokovávať, aby zariadil overenie a potvrdenie jej výrokov. Totiž, aby si Slovenská národná rada ako najvyšší orgán v republike neurobila viac hanby ako cti. /Potlesk. /

Poslanec P. Brňák:

Prepáčte, pán predseda, myslím si, že to nie je mojou povinnosťou. Keď, tak máme tu ministra medzinárodných vzťahov. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Prepáčte, pán poslanec, ale na základe čoho ste potom ten návrh dali, keď nepoznáte ani jej výroky?

Podpredseda SNR M. Zemko;

Hlási sa pán poslanec Ondruš, potom pán poslanec Balún. Poslanec V. Ondruš:

Prosím vás, ten výrok by sa mal skutočne doložiť, pretože podlá informácie hovorcu ministerstva medzinárodných vzťahov tento článok nebol vôbec uverejnený. To sa mohol každý dočítať v Národnej obrode 2. 11. To je svedectvo z nejakej druhej ruky, a ten americký časopis tvrdí, že to tam nikdy nebolo uverejnené.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Balún, potom pán poslanec Kliman.

Poslanec F. Balún:

Chcel by som, vážení, len položiť otázku, o aký antisemitizmus tu ide, pretože pri sčítaní ľudu v rubrike židovská konfesia bola uvedená nula alebo nič. Tak neviem, proti komu na Slovensku pani Klímová vystúpila. K tomu by som som chcel tu vysvetlenie.

Podpredseda SNR M. Zemko: Pán poslanec Kliman. Poslanec L. Kliman:

Ak to teda nebolo uverejnené, máme sa domnievať, že pán prezident klamal?

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. V zmysle § 19 sa hlási pán poslanec Sládek. Poslanec V. Sládek:

Hovorilo sa iba o výrokoch, nehovorilo sa o nejakom konkrétnom článku. Som ochotný o tom rokovať, keď plénum Slovenskej národnej rady rozhodlo. Žiadam, aby pán poslanec Brňák dal všetky informácie, ak ide o konkrétne výroky v hocakom masmédiu a pri oficiálnej príležitosti. Žiadam, nech nám doručí aj anglický orginál. On to navrhol, som ochotný o tom rokovať. /Rozruch v sále. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. V zmysle § 19 sa hlási najskôr pán poslanec Kmeť, potom pán poslanec Andel.

Poslanec V. Kmeť:

Vážený pán predsedajúci, vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážení poslanci,

k tejto veci by som chcel veľmi vecne pripomenúť len to, že pokiaľ viem, Slovenská národná rada pozná inštitút interpelácie a otázky poslancov. Sám som si pripravil v tomto bode ku kauze pani veľvyslankyňa Klímová určité materiály. Opieral som sa o to, že mi ako predsedovi zahraničného výboru bol doručený originál článku v anglickom jazyku, ktorý - podlá informácií - v Spojených štátoch nebol uverejnený, ale bol zverejnený v Českej republike v časopise Svět v obrazech. Takže navrhoval by som, aby sme skutočne k tomuto problému pristúpili vecne. Máme na to inštitút otázky a interpelácie poslancov.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec, tento návrh je už prijatý. Poslanec V. Kmeť:

Prosím, plénum rozhodlo ako rozhodlo, ale môj názor je taký, že veci by sme mali posudzovať v kontexte rokovacieho poriadku a nerobiť z týchto vecí prinajmenšom také aféry, ako sa v tlači naznačovalo.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pán poslanec Andel

Poslanec M. Andel;

Prosím vás pekne, odhlasovali sme to, načo otvárame rozpravu? Potom sú tu také návrhy, ako povedal kolega Sládek. Súhlasím s nim, ale v tom momente žiadam predsedníctvo alebo Slovenskú národnú radu, aby umožnila poslancovi Brňákovi do 24 hodín sa osobne stretnúť s pani velvyslankyňou Klímovou. /Smiech v sále. /

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Prikročíme k ďalšiemu návrhu, ktorým bol návrh pána poslanca Pokorného. Pán poslanec, mohli by ste svoj návrh zopakovať?

Poslanec J. Pokorný;

Áno, aby sa ako bod 18 zaradil bod stanovisko Slovenskej národnej rady k situácii v Juhoslávii.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 137 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Pokorného?

/Za návrh hlasovalo 58 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Pokorného sme neprijali.

Teraz by sme sa mali ešte raz vrátiť k bodu 4, v rámci ktorého by mala odznieť správa komisie vyšetrujúca činnosť

ministerstva vnútra. Tento bod bol prijatý, čiže momentálne musíme hlasovať o našom programe v zmysle prijatých pozmeňovacích návrhov. Ešte sa hlási pán poslanec Sládek.

Poslanec V. Sládek;

Prvú časť svojho návrhu, aby to bol ako bod číslo tri, som stiahol, pretože sme to prijali ako bod číslo 4, ale podporil som návrh pána poslanca Čečetku, o ktorom sa nehlasovalo, aby plénum umožnilo poslancom Slovenskej národnej rady oboznámiť sa s faktami, ktoré k ich osobe zistila alebo nezistila lustračná komisia.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Budeme hlasovať o tomto druhom bode návrhu pána poslanca Čečetku. Pán poslanec Fogaš.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Prepáčte, že zdržiavam, ale mám otázku. To bude bod programu? To tam budeme chodiť počas programu alebo zasadnutia schôdze? Myslím si, že je tu ponuka, poslanci to môžu využiť, ale netreba o tom hlasovať. Mali by sme hlasovať celkove o programe, postupovať podlá neho, a podlá toho, ako sa to bude vyvíjať, sa ešte vyjadríme k bodu 4.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

domnievam sa, že návrh, ktorý teraz odznel, je potrebné nie odhlasovať ako bod programu, ale do príslušného bodu, ktorý sme odsúhlasili, pripraviť to ako návrh uznesenia, aby komisia mala toto právo, prípadne povinnosť. Pri tomto bode programu by sa takéto znenie uznesenia malo schváliť alebo neschváliť. Čo urobí plénum, ťažko povedať.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Tatár. Poslanec P. Tatár:

Vážené kolegyne, kolegovia,

aby sme nemuseli čakať, až by normálne nastal bod 4 - správa branno-bezpečnostného výboru, a potom by som navrhol, aby sme ho presunuli ako bod 17, dávam podobný návrh hneď teraz, aby sme mali program vyriešený na začiatku, presunúť všetky body, ktoré sú medzi bodom 4 a bodom 17, pred bod 4. Prosím o tom hlasovať.

Podpredseda SNR M. Zemko;

t

Pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský;

V tom prípade si dovoľujem navrhnúť bod 5 dať ako bod

8, bod 7 dať ako bod 6, bod 16 dať ako bod 4-a môžeme pokračovat. Myslím si, že o tom bude treba hlasovať, ak nebude správa do času tohto bodu pripravená. Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Tatára. /Šum v sále. / Ten návrh môže byt prijatý a nemusí byt prijatý. Pán poslanec Miček.

Poslanec M. Miček;

Nech sa pán kolega Tatár nehnevá, ale to, čo navrhoval, je predsa v pôvodnom návrhu programu, nech o tom hlasuje. Čo tu máme pozmeňovať? Niečo sme odhlasovali, tak za tým stojíme. To, čo tam bolo, je v pôvodnom návrhu programu. Nech bude proti tomu, čo sa odhlasovalo, pri hlasovaní o celkovom návrhu programu.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško:

Ak dovolíte, dám nový pozmeňujúci návrh. Navrhujem, aby body 3, 4, 8, 9 a 10 boli predradené pred bod 4, to znamená pred správu pána Javorského. Takýto návrh tu ešte nebol.

Podpredseda SNR M. Zemko: Pán poslanec Prokeš, pán poslanec Harna. Poslanec J. Prokeš:

dovolím si navrhnúť, vážené predsedníctvo, aby návrh

skupiny poslancov Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti a suverenite Slovenskej republiky, tlač 175, bol opätovne zaradený do programu. Ďalej navrhujem, aby bol zaradený opätovne do programu pôvodný bod 6 a takisto bod 7. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Harna, pán poslanec Okres. Poslanec Š. Harna:

Prosím vás pekne, môžeme to vyriešiť veľmi jednoducho. Po tretom bode predsedníctvo navrhne prerušenie a pokračujeme zajtra štvrtým bodom.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Okres. Poslanec P. Okres:

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

pán predsedajúci, pred prestávkou ste uzatvorili bod tohto programu. Znova to otvárame, a vystúpenie pána Tatára, myslím si, je nedôstojné tohto parlamentu, aby sme znova dookola roztáčali stále to isté. /Potlesk. / Ja môžem mať pozmeňujúci návrh, xy poslancov tiež svoj pozmeňujúci návrh, a tak to môžeme točiť do kolečka až do piatku, s prepáčením za výraz.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko;

Hlasujeme o celkovom návrhu programu. Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za návrh programu s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi?

/Za návrh hlasovalo 90 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Zisťujem, že sme program schôdze schválili. Prvým bodom programu je

Sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Petko. Poslanec J. Petko;

Vážená koalícia,

mám pred sebou návrh odsúhlaseného programu a svojim hlasovaním ste ma vlastne presvedčili o vážnosti zákonov o odpadovom hospodárstve, geologických prácach a ostatných, ktoré majú prednosť pred niečím takým podružným, ako je zvrchovanosť Slovenska, referendum a štátna vlajka. Pýtam sa, budeme vedieť odpovedať v piatok svojim voličom, načo sme sem prišli?

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi. Pán poslanec Ondruš.

Poslanec M. Ondruš:

Vážený pán poslanec, budem im vedieť odpovedať úplne jednoducho. Skutočne, zákon o odpadoch je pre mňa dôležitejší, pretože zvrchovanosť nechcem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. V zmysle § 19 má slovo pán poslanec Andel. Poslanec M. Andel:

Aj to je názor poslanca slovenského parlamentu. Vážené predsedníctvo, vážené dámy a páni, vidím, že atmosféra skutočne nie je dôstojná. Z toho dôvodu Slovenská národná strana opúšťa rokovaciu miestnosť /potlesk/ nie preto, že neboli zaradené tieto body do rokovania, ale skutočne z toho dôvodu, že časť poslancov nedemokratickým spôsobom nebola pripustená k slovu. Takže, na dnešný deň opúšťame rokovaciu miestnosť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec, mohli by ste to upresniť skôr, než opustíte sálu?

Poslanec M. Andel;

Pán poslanec Petko, pán poslanec Prokeš, pán poslanec Hrnko, aby povedali svoj osobný názor k bodom 5, 6 a 7. To sa uskutočnilo.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán podpredseda to povedal už v rámci § 19, a vy tak-

isto, pán poslanec, ste mali možnosť vyjadriť svoje stanovisko v rámci § 19.

Poslanec M. Andel:

Áno, súhlasím s vami, ale nebolo to podľa § 19, bolo mu normálne klasicky udelené slovo, a tým, podlá nášho názoru, otvoril rozpravu. Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pristúpime k prvému bodu akonáhle sa sála upokojí.

Pristupujeme k sľubu nového poslanca Slovenskej národnej rady. Prosím predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady pani Kvetu Kondášovú, aby podala správu o nastúpení nového poslanca na uvolnený mandát.

Poslankyňa K. Kondášová:

Vážený pán predseda,

vážené poslankyne a poslanci,

vážení hostia,

dovoľte, aby som vás informovala o nastúpení náhradníka na uvolnený mandát poslanca Slovenskej národnej rady. Slovenská národná rada dostala písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Michala Géciho zo zdravotných dôvodov. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vzalo na vedomie jeho rezignáciu na svojej schôdzi 8. októbra 1991. Na uvolnený mandát poslanca nastupuje náhradník. Podlá spisov Slovenskej volebnej komisie nastupujúcim náhradníkom Demokratickej strany vo Východoslovenskom volebnom kraji je pani Mária Olejníková.

Pani Mária Olejníková je slovenskej národnosti. Narodila sa 22. februára 1946 v Pardubiciach. Pracuje ako učiteľka Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Prešove.

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady preskúmal platnosť nastúpenia náhradníka, ako aj jeho voliteľnosť. Na základe odporúčania Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podlá § 48, ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo nastúpenie náhradníka za poslanca. Pani Mária Olejníková sa stala Poslankyňou Slovenskej národnej rady dňom 23. októbra 1991.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Prosím člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Vladimíra Kmeťa, aby prečítal znenie sľubu.

Poslanec V. Kmeť:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslankyňa M. Olejníková:

Sľubujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Druhým bodom programu je

Voľba poslancov Slovenskej národnej rady do výborov Slovenskej národnej rady.

Materiál ste dostali ako tlač SNR číslo 197. Má niekto pripomienky k návrhu?

/Pripomienky neboli. /

Ak nie, dávam o návrhu na voľbu poslancov do výborov hlasovať.

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za predložený návrh?

/Za návrh hlasovalo 86 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Konštatujem, že sme poslankyňu Oľgu Keltošovú zvolili do Výboru Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vztahy a poslankyňu Máriu Olejníkovú do Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady.

Tretím bodom v zmysle zmeneného programu je

Informácia predsedu Slovenskej národnej rady Františka Miklošku o rokovaniach ústavných činiteľov na Hrádečku.

Prosím, pán predseda, aby ste sa ujali slova.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážená Slovenská národná rada,

pôvodne som myslel, že túto informáciu prednesiem v bode, kde sa hovorí o ústavách, takže prepáčte mi istú improvizáciu. Podám informáciu o tom, o čom sa včera rokovalo, s tým, že by som prosil predsedu vlády alebo niekoho, aby ma doplnili.

Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie prezidenta republiky a boli tam zúčastnení nasledovní ľudia: predseda Federálneho zhromaždenia pán Dubček, predseda federálnej vlády pán Čalfa, podpredseda federálnej vlády pán Hoffmann, predsedníčka Českej národnej rady pani Burešová, prvý podpredseda Českej národnej rady pán Kalvoda, predseda českej vlády pán Pithart, podpredseda českej vlády pán Strážsky. Bol tam predseda vlády pán Čarnogurský, prvý podpredseda Slovenskej národnej rady pán Ivan Čarnogurský, podpredseda slovenskej vlády pán Vavro a ja.

Na začiatku sa povedalo, že vzhľadom na to, že v tejto dobe, to znamená pred stretnutím predsedníctiev Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, sa stretajú a zasadajú komisie expertov a ministrov, aby vyriešili spory resp. nezrovnalosti v rozdelení kompetencii, sa týmto bodom nebudeme zaoberať na začiatku, a sústredili sme sa hneď na základný problém, a to problém podstaty zmluvy, filozofie jej chápania a procedurálnych postupov.

V tomto zmysle prezident republiky navrhol takýto pracovný text, ktorý prečítam, pretože okolo neho sa potom točila vlastne celá diskusia, ktorá trvala až do rána. Prezident to navrhol na rokovaní ako pracovný text. Píše sa v ňom:

Domnievam sa, že by malo ísť o zmluvu, ktorú spolu uzavrú Česká národná rada a Slovenská národná rada menom Českej republiky a Slovenskej republiky. Tým by sa obišiel problém, či ide o zmluvu medzi národnými radami alebo medzi republikami. Išlo by o vnútroštátny právny dokument. Zmluva by mala byt rozdelená, podlá môjho názoru, do 5 kapitol. Prvá kapitola - preambula by oznamovala, že národné rady ako prvé vskutku slobodne zvolené zastupiteľské zbory republík, vyjadrujúc zvrchovanú vôľu ich občanov a stelesňujúc republikovú suverenitu spolu uzatvorili zmluvu o zásadách štátoprávneho usporiadania. Druhá kapitola by obsahovala stručnú charakteristiku a zmysel spoločného štátu - štát právny, demokratický, atď. Tretia kapitola by obsahovala súbor kompetencií, ktoré republiky postupujú spoločnému štátu v oblasti zákonodarnej a výkonnej moci, i v oblasti moci súdnej. Štvrtá kapitola by obsahovala základný prehľad a charakteristiku orgánov spoločného štátu - hlavu štátu, federálnu vládu, jednokomorové Federálne zhromaždenie, Federálnu radu zloženú zo zástupcov národných rád, ústavný súd, atď. Piata kapitola by obsahovala záverečné ustanovenia, predovšetkým záväzok národných rád, že vypracujú a prijmú republikové ústavy, ktoré budú v súlade s touto zmluvou, vyzvú Federálne zhromaždenie k tomu, aby sa touto zmluvou riadilo pri práci na federálnej ústave, klauzulu o tom, že zmluva vstúpi v účinnosť v ten istý deň, ako všetky tri ústavy.

Postup: ako prvý krok prezident navrhuje ustanoviť malú redakčnú komisiu - navrhol mňa, pána Ivana Čarnogurského, pani Burešovú a pána Kalvodu, ktorá by na základe všetkých hotových podkladov a expertíz spoločne vypracovala návrh zmluvy. Druhý krok - tento návrh by bol predložený nadchádzajúcemu novembrovému zasadnutiu predsedníctiev národných rád v Bratislave, ktoré by ho doredigovali. Tretí krok - ihneď po tom by bol tento návrh predložený výborom a plénam oboch národných rád. Bolo by nutné, aby ho obe do konca novembra schválili a prijali. Bude záležať na jednotlivých

národných radách, akou formou to urobia, či pôjde o ústavný zákon, normálny zákon, či o uznesenie. Štvrtý krok - začiatkom decembra by obaja predsedovia národných rád predstúpili pred plénum Federálneho zhromaždenia a zoznámili ho s textom schválenej zmluvy, ktorý by uviedli svojím komentárom. V komentári by mohli okrem iného navrhnúť Federálnemu zhromaždeniu, aby túto zmluvu z formálneho hľadiska chápalo ako zákonodarnú iniciatívu národných rád k vypracovaniu federálnej ústavy. Toto by teda nebolo v zmluve, len v komentári predsedov. Piaty krok - v zime by obidve národné rady prijali republikové ústavy, ktoré by museli byt v súlade s prijatou zmluvou. Šiesty krok - na jar by Federálne zhromaždenie prijalo federálnu ústavu, ktorá by musela byt v súlade s prijatou zmluvou národných rád, aby mala nádej na ratifikáciu. Siedmy krok - hneď po tom by federálnu ústavu ratifikovali národné rady. ôsmy krok - krátko po ratifikácii federálnej ústavy, t. j. ústavy spoločného štátu, by naraz a v ten istý deň nadobudli účinnosť všetky štyri dokumenty - zmluva a tri nové ústavy. Zdá sa, že posledný reálny termín je 1. máj s ohľadom na blížiace sa voľby a nutnosť voliť už podľa nových ústav do nových zastupiteľských zborov.

Záverečná poznámka v jeho pracovnom texte je celkom nezávislá na tomto procese, aby Federálne zhromaždenie rokovalo o eventuálnom vyhlásení referenda na december. Pokiaľ by referendum bolo vyhlásené, zmluva nebola do decembra uzatvorená a referendum by znelo v prospech spoločného štátu, bol by jeho výsledok jasným príkazom občanov národným radám, aby zmluvu urýchlene prijali. Pokiaľ by zmluva bola medzitým uzavretá, mohlo by byt referendum buď odvolané, alebo by sa mohlo konať s tým, že by v ňom občania oboch republík buď potvrdili a schválili uzatvorenú zmluvu a posilnili tým jej význam a záväznosť, alebo nie.

Toto bol pracovný text, od ktorého sa potom odvinula diskusia. Pokúsim sa stručne a celkom vecne popísať stano-

viská českej strany a stanoviská slovenskej strany k tomuto problému.

Ako sa veľmi rýchlo ukázalo, základný problém a teda akýsi kameň úrazu nastal v tom, ako kto chápe zmluvu medzi dvomi republikami. Česká strana prehlásila, že nesúhlasí s iným poňatím tejto zmluvy, ako zmluvy o zákonodarnej iniciatíve. To znamená, že to chápe v tom zmysle právomocí, ktoré národné rady majú aj v súčasnosti, že môžu predkladať Federálnemu zhromaždeniu zákonodarnú iniciatívu. Svoje stanovisko odôvodňovala tým, že v súčasnom ústavnom a právnom systéme niet možností prijať takýto dokument ako dokument právne záväzný. Zároveň poznamenala, že pokiaľ by táto zmluva mala mat trvalý charakter, vyplývajúc z toho by sme museli prijať, že sa vnáša do federácie resp. spoločného štátu trvalé nový prvok, ktorým je konfederácia, resp. čiastočné konfederatívne prvky. Česká strana súhlasila, že politicky zabezpečí, aby zmluva bola ani nie inkorporovaná, ale aby bola zohľadnená v ústave českej republiky. Nechcela prijať to, že by zmluva, ktorú prijme česká národná rada a Slovenská národná rada, bola záväzná, ale sľúbila, že politicky toto presadí.

Na otázku, ako zabezpečí súlad troch ústav, predstavitelia českej politickej scény odpovedali, že to bude procedurálnou formou. Teda, že v štruktúre Federálneho zhromaždenia to môže robiť buď federálna rada tvorená z poslancov národných rád s tým, že by mala jednorazové veto. Prišlo do úvahy, prezident hovoril aj o možnosti, že by táto federálna rada mohla mat z jednej strany, to znamená len zo strany jednej národnej rady, aj akési absolútne veto, ale s tým sa veľmi nepokročilo, pretože česká strana tu zostala rezervovaná. Česká národná rada pripúšťa jednorazovú ratifikáciu federálnej ústavy. Ďalšie prijatie ratifikácie v prípade nejakého rozšírenia alebo zúženia rámca, ktorý zmluva vymedzuje, už nechávajú len na pôsobnosť Federálneho zhromaždenia


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP