Neprošlo opravou po digitalizaci !

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1119/1991

132 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 2O. júna 1991

k Správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 24. mája do 19. júna 1991

Slovenská národná rada berie na vedomie

správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 24. mája do 19. júna 1991.

Predseda Slovenskej národnej rady:

František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján P a u č o, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1192/1991

133

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 21. júna 1991

k odpovediam členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie a otázky poslancov SNR, prednesené na 13. schôdzi Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada A. súhlasí

s odpoveďou

ministra poľnohospodárstva SR J. Kršeka, ministra vnútra SR L. Pittnera a ministra spravodlivosti SR M. Poslucha na Interpeláciu poslanca SNR P. Ďurišina vo veci užívania pozemkov v záhradkárskej osade Sady v okrese Trebišov

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

ministra Školstva, mládeže a Športu SR J. Pišúta na Interpeláciu poslanca SNR M. Budaya vo veci založenia cirkevnej Školy v Prešove

ministra financií SR M. Kováča na interpeláciu poslanca SNR D. Černáka vo veci presunu termínu zvýšenia cien palív a tepelnej energie

podpredsedov vlády SR G. Zászlósa a M. Porubjaka na interpeláciu poslanca SNR J. Brocku vo veci právnej ochrany verejnosti pred zneužívania masovokomunikačnými prostriedkami

predsedu vlády SR J. Čarnogurského a ministra predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie I. Tirpáka na interpeláciu poslankyne SNR G. Kaliskej vo veci Materiálu Ministerstva kontroly SR o problémoch Demänovskej doliny

Ministerstva pre hospodársku stratégiu SR na Interpeláciu poslanca SNR 3. Jakuša vo veci riešenia problematiky zamestnanosti

ministra financií SR na Interpeláciu poslanca SNR J. Zselenáka vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov v rámci schváleného Štátneho rozpočtu v podobe dotácií pre obce

ministra Školstva, mládeže a Športu SR 3. Pišúta na interpeláciu poslanca SNR P. Homolu vo veci katastrofálnej situácie na úseku Školstva na Kysuciach

ministra financií SR na interpeláciu poslanca SNR P. Homolu vo veci rozdelenia účelových dotácií zo Štátneho rozpočtu SR pre okres Čadca

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- ministra školstva, Mládeže a Športu SR J. Pišúta na interpeláciu poslanca SNR C. Ivana vo veci konštituovania rád škôl, listu Biskupského úradu v Nitre, športových plôch v súvislosti so zákonom o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a požiadavky učňov v Nitre

- ministra poľnohospodárstva SR J. Kršeka na interpeláciu poslanca C. Ivana vo veci využitia športovísk a letísk v súvislosti so zákonom o úprave vlastníckych vzťahov k pôde

- Ministra výstavby a stavebníctva SR J. Bútoru na interpeláciu poslanca SNR C. Ivana vo veci necitlivého prístupu štátneho podniku Pozemné stavby Nitra k požiadavkám učňov v SOU stavebnom

v Nitre

- ministerky práce a sociálnych vecí SR H. Wolekovej na interpeláciu poslankyne SNR A. Koptovej vo veci riešenia situácie rómskych občanov v dôsledku narastania nezamestnanosti a liberalizácie cien

- ministra vnútra SR L. Pittnera a ministra školstva, mládeže a športu SR J. Pišúta na interpeláciu poslankyne SNR A. Koptovej vo veci zriadenia rómskeho konzervatória v Košiciach

- ministra kultúry SR L. Snopku a ministra školstva, mládeže a športu SR J. Pišúta a ministra financií SR na interpeláciu poslanca SNR J. Findru vo veci kritickej situácie vedeckých odborných časopisov

- ministra financií SR na interpeláciu poslanca SNR A. Hajduka vo veci ukončovania stavieb v rámci KBV a účelových dotácií obciam

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- Ministra lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhausera na Interpeláciu poslanca SNR K. Dubjela vo veci zabezpečenia ochrany lesa pred krádežami

- Ministra pre správu a privatizáciu národného majetku SR I. Mikloša na interpeláciu poslanca K. Dubjela v niektorých otázkach privatizácie národného Majetku

Ministra zdravotníctva SR A. Rakúsa na interpeláciu poslanca SNR I. Laciaka vo veci nedostatku liekov

stanovisko Ministerstva obchodu a cestovného ruchu SR k interpelácii poslanca SNR K. Dubjela k problematike holandského spôsobu dražieb,

B. berie na vedomie

odpovede členov vlády SR na otázky poslancov Slovenskej národnej rady, prednesené na 13. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo. v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo 856/1991

134

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 21. júna 1991 k návrhu na zriadenie lustračnej komisie Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

na základe uznesenia Slovenskej národnej rady č. 131 z 20. júna 1991 k lustráciám v Slovenskej republike a na návrh poslaneckých klubov Slovenskej národnej rady

zriaďuje

komisiu Slovenskej národnej rady v tomto zložení

Vladimír Č e č e t k a VPN

Miroslav Pollák KDH

Ivan Brndiar DS

Peter Markotán MNI

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Marián J a n u š

SNS

Juraj Plesník

SDĽ

Anton Kerti

HZDS

Ladislav Á s v á n y i

M KDH

Erno Rózsa

Spolužitie.

Títo poslanci sa stávajú členmi lustračnej komisie, ktorá má odo dňa účinnosti zákona Slovenskej národnej rady, prijatého 18. júna 1991. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady 6. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 246/199O Zb., právomoci vyšetrovacej komisie.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

OBSAH

18. júna 1991

  

Otvorenie a procedurálne otázky

str.

1

Návrh programu schôdze

str.

2

Poslanec P. Boroň

str.

3

Poslanec P. Brňák

str.

4

Schválenie programu schôdze

str.

6

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

6

1. Vládny návrh zákona SNR o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky

str.

8

Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser

str.

8

Spoločný spravodajca výborov SNR

  

poslanec J. Varjú

str.

11

Rozprava

  

Poslanec B. Kačmár

str.

14

Poslanec P. Tatár

str.

16

Poslanec J. Varjú

str.

17

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu zákona

str.

20

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

22

2. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii str.

23

Minister lesného a vodného hospodárstva SR

V. Oberhauser

str.

23

Spoločný spravodajca výborov SNR

poslanec F. Kardoš str. 25

Rozprava

Poslankyňa B. Badálová

str.

27

Poslanec K. Dubovan

str.

28

Minister lesného a vodného hospodárstva SR

  

V. Oberhauser

str.

29

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu zákona

str.

29

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

31

3. Vládny návrh zákona SNR o obchodných a priemyselných komorách

str.

32

Podpredseda vlády SR A. Vavro

str.

32

Spoločný spravodajca výborov SNR

  

poslanec J. Prokeš

str.

38

Rozprava

  

Poslanec M. Pollák

str.

42

Poslanec L. Pirovits

str.

45

Poslanec P. H a £ a p k a

str.

47

Poslanec R. Szabó

str.

50

Poslanec R. Ž i n g o r

str.

51

Poslanec V. Horváth

str.

52

Poslanec L. Ásványi

str.

53

Podpredseda vlády SR A. Vavro

str.

54

Poslanec J. Prokeš

str.

55

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona str. 56

2

4. Návrh Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody na vydanie zákona SNR. ktorým sa mení zákon SNR č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991

str.

56

Poslanec M. Huba

str.

57

Rozprava

  

Poslanec F. Balún

str.

60

Poslanec J. H ú b e 1

str.

60

Poslanec M. Dziak-Košický

str.

61

Poslankyňa A. Vilčeková

str.

63

Poslanec F. Javorský

str.

64

Poslanec M. Strýko

str.

65

Poslankyňa Z. Mistríková

str.

66

Poslanec V. Blažko

str.

67

Poslanec M. Huba

str.

67

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu zákona

str.

69

Hlasovanie o návrhu novely zákona

str.

71

5. Návrh skupiny poslancov SNR na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

str.

73

Poslanec P. Tatár

str.

73

Spoločný spravodajca výborov SNR poslanec P. Haťapka

str.

75

Rozprava

  

Poslanec š. Nižňanský

str.

77

Poslanec P. Tatár

str.

78

3

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu zákona

str.

79

Hlasovanie o návrhu zákona

str.

82

19. júna 1991

  

6. Návrh na uznesenie SNR o postupe riešenia ústavnoprávneho postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky

str.

85

Predseda SNR F. Mikloško

str.

86

Rozprava

  

Poslanec J. Chmelo

str.

90

Poslanec J. Moravčík

str.

96

Poslankyňa Z. Mistríková

str.

99

Poslanec E. Bárány

str.

103

Poslanec M. Krajčovič

str.

106

Poslanec P. Haťapka

str.

108

Poslanec Ľ. Fogaš

str.

110

Poslanec C. Ivan

str.

115

Poslanec V. Sládek

str.

117

Poslankyňa G. Kaliská

str.

121

Poslanec P. Tatár

str.

122

Poslanec V. Miškovský

str.

125

Poslanec M. Strýko

str.

126

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský

str.

128

Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser

str.

132

Predseda Najvyššieho súdu SR K. Plank

str.

134

Podpredseda SNR J. Klepáč

str.

140

Poslankyňa B. Badálová

str.

143

Predseda SNR F. Mikloško

str.

146

Poslanec Ľ. Fogaš - text uznesenia

str.

151

4

Rozprava k textu uznesenia

  

Poslanec G. Agárdy

str.

159

Poslanec V. Miškovský

str.

159

Poslanec H. Miček

str.

161

Poslanec Š. Kvietik

str.

162

Poslanec R. Brestenský

str.

162

Poslankyňa Z. Tóthová

str.

163

Poslanec J. Prokeš

str.

163

Podpredseda vlády SR M. Porubjak

str.

164

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu uznesenia

str.

164

Hlasovanie o návrhu uznesenia

str.

170

20. júna 1991

  

7. Vystúpenie prezidenta ČSFR Václava Havla

str.

172

8. Odpovede prezidenta ČSFR Václava Havla na otázky poslancov Slovenskej národnej rady

str.

176

Poslanec Š. Kružliak

str.

176

Prezident ČSFR V. Havel

str.

176

Poslanec L. Porubec

str.

178

Prezident ČSFR V. Havel

str.

179

Poslanec A. A d a m i c a

str.

180

Prezident ČSFR V. Havel

str.

180

Poslanec V. Blažko

str.

181

Prezident ČSFR V. Havel

str.

182

Poslanec Jozef Ivan

str.

183

Prezident ČSFR V. Havel

str.

183

Poslanec J. Filipp

str.

184

Prezident ČSFR V. Havel

str.

185

Poslanec J. Majer

str.

188

Prezident ČSFR V. Havel

str.

189

Poslanec P. Brňák

str.

191

5

Prezident ČSFR V. Havel

str.

191

Poslanec E. Rózsa

str.

194

Prezident ČSFR V. Havel

str.

194

Poslanec I. Dianiška

str.

197

Prezident ČSFR V. Havel

str.

197

Poslanec J. Gašpar

str.

198

Prezident ČSFR V. Havel

str.

199

Poslanec A. Andráš

str.

200

Prezident ČSFR V. Havel

str.

200

Poslanec V. K m e ť

str.

201

Prezident ČSFR V. Havel

str.

202

Poslanec M. Ftáčnik

str.

204

Prezident ČSFR V. Havel

str.

204

Poslanec R. Ž i n g o r

str.

206

Prezident ČSFR V. Havel

str.

206

Poslankyňa H. Zelinová

str.

207

Prezident ČSFR V. Havel

str.

207

Poslanec Š. Bartakovics

str.

209

Prezident ČSFR V. Havel

str.

209

Poslanec M. B u d a y

str.

211

Prezident ČSFR V. Havel

str.

212

Predseda SNR F. Mikloško

str.

213

Prezident ČSFR V. Havel

str.

213

9. Návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike

str.

215

Poslanec L. Pirovits

str.

216

Rozprava

  

Predseda SNR F. Mikloško

str.

218

Poslanec E. Bárány

str.

222

Poslanec G. Agárdy

str.

223

Poslanec J. Chmelo

str.

224

Poslanec M. Dziak-Košický

225


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP