Neprošlo opravou po digitalizaci !

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím vás, koľko je prítomných? Poslanec J. Paučo;

Prítomných je 87. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Pán poslanec Strýko. Poslanec M. Strýko;

Začali sme hlasovať, tak hlasujme, ak sme uznášaniaschopní.

Poslanec J. Paučo;

Uznášaniaschopní sme. Teraz treba dať hlasovať, nech každý hlasuje rukou.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prezentácia prítomných bola vykonaná. V prvom kole budeme hlasovať o tom, kto je za to, aby sme o celej komisii hlasovali an blok.

Prosím, poslanec Andel. Poslanec M. Andel:

Chcem sa spýtať, na základe čoho sme uznášaniaschopní.

Poslanec J. Paučo;

Overovatelia zrátali všetkých poslancov, ktorí sa v tejto sále nachádzajú, a na základe zisteného počtu prítomných sme uznášaniaschopní.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Rokovací poriadok hovorí o prítomných poslancoch. Prítomní sú, čiže nie je dôvod, aby sme nehlasovali. Prosím kľud.

Kto je za to, aby sme o lustračnej komisii hlasovali an blok, nech zdvihne ruku.

Poslanec J. Paučo;

68 hlasov. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Kto je proti?

Jeden, dva.

Kto sa zdržal hlasovania?

Jeden, dva, tri, štyri, päť.

Zaznamenajte, že sa zdržalo 5 poslancov.

Ideme teraz hlasovať o návrhu na uznesenie Slovenskej národnej rady, ktorým zriaďujeme komisiu Slovenskej národnej rady v zložení, ako ho máte pred sebou.

Kto je za, nech zdvihne ruku. 59 hlasov. Kto je proti? 10 hlasov.

Kto sa zdržal hlasovania? 11 hlasov.

Podlá rokovacieho poriadku návrh je schválený, keď je zaň nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov. /Potlesk/.

Pán poslanec Ásványi. Poslanec L. Ásványi:

Mám návrh, aby overovatelia alebo jeden z nich prečítal nahlas do mikrofónu výsledok volieb.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec Paučo. Poslanec J. Paučo:

Prítomných poslancov je 87, alebo aspoň bolo od začiatku. 68 poslancov bolo za hlasovanie an blok, 2 proti a 5 sa zdržalo hlasovania. Druhé hlasovanie: 59 poslancov bolo za, 10 bolo proti a 11 sa zdržalo hlasovania.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

V zmysle rokovacieho poriadku za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov.

Prosím, pán overovateľ. Poslanec J. Pokorný:

Ako overovateľ by som bol rád, keby ste mi to vysvetlili. Z prítomných poslancov vtedy, ak sme uznášaniaschopní, ale nebolo nás viac, neboli sme uznášaniaschopní.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Bolo nás 87 a na uznášaniaschopnosť je potrebná nadpolovičná väčšina, teda 76. To znamená, že uznášaniaschopní sme boli.

Prosím, pán poslanec Košťál. Poslanec P. Košťál;

Prosím vás, prezentácia to je zisťovanie fyzickej prítomnosti osôb. Bolo tu fyzicky prítomných 87. Potom sme hlasovali. Určitý počet hlasoval za, určitý počet hlasoval proti, určitý počet sa zdržal, no a ten zvyšok tých fyzických osôb, ktoré nehlasovali, tí proste pokazili hlasovanie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Nepokazili sme nič. § 13 hovorí jasne: "Schôdzu Slovenskej národnej rady možno otvoriť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej poslancov. "

Prosím, ešte raz sa hlási pán poslanec Ásványi. Poslanec L. Ásványi;

Hovoríme, že poslanci pokazili hlasovanie, pretože sa nezúčastnili kolektívnej roboty. A keď nám počítač ukáže aj s menom, že siedmi, dvaja či štyria hlasovali chybne, uznávame hlasovanie. Teraz sme vynašli, že keď sa niekto neprejaví, pokazí sa hlasovanie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Nepokazil. Pán poslanec, je to právoplatné v zmysle ro-

kovacieho poriadku. Komisia v zložení, ako ju máme pred sebou, bola právoplatne odsúhlasená. /Potlesk/.

Navrhujem, aby sme pokračovali. Neviem, či má zmysel robiť prestávku pred posledným bodom - všeobecná rozprava. Do rozpravy je prihlásených 28 poslancov. Ak mienime ešte dnes skončiť a nemienime pokračovať zajtra a v nedeľu, odporúčam, aby rozprava pokračovala, pretože pravdepodobne jej priebeh bude obdobný ako u interpelácií, že vás tu bude málo. Ale to nevadí, rozprava pokračovat môže.

Prosím, hlási sa slečna poslankyňa Mistríková. Poslankyňa Z. Mistríková: Pán predsedajúci,

vzhľadom na to, že o 3 týždne máme ďalšiu schôdzu, navrhujem, aby sme tento bod presunuli na rokovanie ďalšej schôdze. Žiadam, aby sa o tom dalo hlasovať. /Potlesk/.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Áno. O návrhu poslanca sa hlasuje bez rozpravy. Ešte má faktickú poznámku poslanec Andel.

Poslanec M. Andel:

V podstate som chcel navrhnúť to isté. Výbory Slovenskej národnej rady zasadajú od utorka, preto navrhujem k tomuto bodu dvojhodinové zasadnutie, teda pokračovanie 15. plenárnej schôdze v utorok.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

V poriadku. Máme dva návrhy. Prvý je návrh poslankyne

Mistríkovej, ktorá odporúča neuskutočniť všeobecnú rozpravu a presunúť ju až na 16. zasadnutie. Potom je druhý návrh poslanca Andela, ktorý hovorí o termíne v utorok.

Hlási sa pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo;

Ak by prešiel návrh pani Mistríkovej, malo by byť zachované poradie prihlásených do rozpravy.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Áno. Nevidím dôvod, prečo by nemalo byt. Toto dáme do trezoru.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 84 poslancov. Smiech a potlesk/.

Prosím pánov poslancov zachovať kľud. V parlamente sa dejú veci, nad ktorými sa netreba ani čudovať, ani smiať.

Kto je za návrh poslankyne Mistríkovej, aby sme všeobecnú rozpravu preložili na 16. schôdzu?

/Za návrh hlasovalo 59 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov. /

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Páni poslanci, konštatujem, že aspoň manierami sa dostávame na úroveň európskych parlamentov.

Pán poslanec Ftáčnik ešte má pripomienku. Poslanec M. Ftáčnik;

Páni poslanci, nechcem komentovať naše hlasovanie, veľ-

mi si vážim váš čas. Chcem vás ako člen predsedníctva upozorniť na termín najbližšej schôdze Slovenskej národnej rady, pre ktorú si musíte urobiť - nechcem povedať - voľno, ale zariadiť si program. Pôvodný termín bol od 9. do 12. júla. To je predbežný termín schôdze, ale vzhľadom na to, že sme presunuli programové vyhlásenie vlády, teda jeho aktualizáciu a konkretizáciu, a je tam veľmi ťažký zákon o pozemkových úpravách, prosím, keby ste rátali s tým, že schôdza možno bude pokračovat aj týždeň po, to znamená v pondelok, utorok a možno aj v stredu ďalšieho týždňa. To nehovorím ako hrozbu, ale ako reálny fakt, že schôdza môže byť dlhšia, a prosím vás o to, aby ste si zariadili čas, aby ste potom nehovorili, že ste o tom nevedeli.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ešte sa hlási pán poslanec Balún. Poslanec F. Balún;

Chcel by som len vyviesť z omylu tých, ktorí tvrdili, že nemáme konštruktívnu opozíciu. Prejavili sa.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem pánovi poslancovi Balúnovi. Tým sme program rokovania vyčerpali a vyhlasujem 15. schôdzu Slovenskej národnej rady za skončenú.

Prosím členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, aby prišli do malej zasadačky.

Schôdza ukončená o 16. 45 hodine.

Uznesenia

prijaté na 15. schôdzi Slovenskej národnej rady 18., 19., 20. a 21. júna 1991

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 873/1991

125

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. júna 1991

k vládnemu návrhu zákona SIovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky /tlač SNR 119/

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov /tlač SNR 119a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy, prijatá znenie zákona je uvedená v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1063/1991

126

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. júna 1991

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii /tlač SNR 123/

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov /tlač SNR 123a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy, prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: l0l4/199l

127

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. júna 1991

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách /tlač SNR 121/

Slovenská národná rada

na základe návrhov poslancov SNR L. Asványiho, V. Horvátha, L. Pirovitsa a R. Szabóa, prednesených v rozprave

rozhodla v r á t i ť

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách /tlač SNR 121/ na dopracovanie vláde Slovenskej republiky.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján P a u č o, v. r.

Andre j H a j d u k, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo- 996/1991

128

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. júna 1991

k návrhu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 /tlač SNR 127/

Slovenská národná rada schvaľuje

návrh Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 /tlač SNR 127/, prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško. v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1264/1991

129

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. júna 1991

k návrhu skupiny poslancov SNR na vydania zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov /tlač SNR 128/

Slovenská národná rada schvaľuje

návrh skupiny poslancov SNR na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov, podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 128a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy, prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 856 /1991

130

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 19. júna 1991

o postupe a východiskách riešenia ústavnoprávneho postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky

Slovenská národná rada A. k o n š t a t u j e,

že v procese spracúvania návrhu Ústavy Slovenskej republiky bol vypracovaný návrh komisiou poslancov a expertov, menovanou Predsedníctvom Slovenskej národnej rady a vlády SR a ďalšie návrhy Ústavy Slovenskej republiky poslancov Slovenskej národnej rady. Komisia Predsedníctva SNR a vlády SR tým skončila svoju činnosť. Ďakuje všetkým poslancom i odborníkom, ktorí návrhy ústav spracovali a predložili.

Na návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady menovali poslanecké kluby svojich zástupcov do Komisie pre prípravu

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

spoločného návrhu Ústavy Slovenskej republiky. Komisia rokovala celkove 4 krát, zhodnotila predložené návrhy ako blízke a umožňujúce vypracovať s prípadnými alternatívami návrh jednotného znenia.

B. berie na v e d o l i e

1. návrh Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky, ktorú predložila skupina poslancov prostredníctvom Predsedníctva SNR na rokovanie poslaneckým klubom ako i závery z prerokúvania z poslaneckých klubov, ktoré boli písomne predložené na rokovanie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a poslancom Slovenskej národnej rady,

2. informáciu predsedu Slovenskej národnej rady F. Miklošku o rokovaniach politických predstaviteľov o štátoprávnom usporiadaní v Kroměříži a ich závery pokladá za východisko pre ďalší postup práce.

C. p r i j í m a

Za ústavnoprávne možný postup ďalšieho dotvorenia slovenskej štátnosti vypracovanie a prijatie Ústavy Slovenskej republiky. Za základ budúceho riešenia vzťahov Českej republiky a Slovenskej republiky považuje zmluvu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a spoločnú ústavu,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

D. ukladá

Predsedníctvu Slovenskej národnej rady

1. vymenovať komisiu pre prípravu spoločného návrhu Ústavy Slovenskej republiky, v ktorej budú mať zastúpenie poslanci všetkých poslaneckých klubov. Komisia pripraví návrh Ústavy Slovenskej republiky, pričom zohľadní už predložené návrhy ústav a spoločný návrh predloží prostredníctvom Predsedníctva SNR výborom SNR. Komisia tiež vypracuje návrh zmluvy o štátoprávnom usporiadaní spoločného štátneho zväzku Českej republiky a Slovenskej republiky. Rokovanie komisie povedie predseda Slovenskej národnej rady,

2. vymenovať komisiu expertov, ako poradný orgán Slovenskej národnej rady a komisie pre prípravu Ústavy SR,

3. predložiť na budúcej schôdzi Slovenskej národnej rady správu o súčasnom stave prípravy Ústavy Slovenskej republiky,

E. odporúča

l/ Predsedníctvu Slovenskej národnej rady nadväzujúc na stanoviská poslaneckých klubov postúpiť návrh Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky Komisii SNR pre prípravu spoločného návrhu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zapracuje myšlienky "Deklarácie... " do ústavných dokumentov.

2/ Návrh Ústavy Slovenskej republiky a návrh zmluvy o štátoprávnom usporiadaní Slovenskej republiky a Českej republiky predložiť na verejnú diskusiu.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

3/ Vypracované návrhy týchto ústavných dokumentov po prerokovaní v organoch Slovenskej národnej rady považovať za východisko pre politickú reprezentáciu Slovenskej republiky na rokovaniach o štátoprávnom usporiadaní s politickými reprezentáciami Českej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško. v. r.

Overovatelia:

Ján P a u č o, v. r.

Andrej H a j d u k, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 857/1991

131

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 20. júna 1991 k lustráciám v SIovenskej republike

Štátna bezpečnosť bola zložkou Zboru národnej bezpečnosti, ktorá v záujme uskutočňovania politiky bývalej KSČ, najmä od roku 1948, konala v prevažnej miere protiústavné. Pri budovaní agentúry spolupracovníkov sa riadila smernicami, ktorých charakter bol protizákonný. Mnohé osoby, zúčastňujúce sa na tejto spolupráci porušovali základné ľudské práva a slobody, zaručené Všeobecnou deklaráciou ľudských práv z 10. decembra 1948, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach z 10. decembra 1966, ako aj všetkými ústavami republiky /napríklad Ústava z roku 1960, čl. 19, 20. 28 - 317. Vychádzajúc z týchto faktov považujeme lustrácie z materiálov agentúr spolupracovníkov ŠtB, zložiek ochrany štátnych hraníc a vojenskej kontrarozviedky, spolupracujúcich s ŠtB za jednu z foriem očistý verejného a politického života z nasledujúcich dôvodov:

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- aby sa zamedzilo úniku informácií a najvyšších politických inštitúcií Slovenskej republiky nežiadúcim osobám v ČSFR aj v zahraničí,

aby sa zamedzilo prípadnému vydieraniu osôb v štátnych orgánoch Slovenskej republiky,

- aby sa eliminovali nedemokratické postupy a manipulácie v spoločenskom a politickom živote.

Slovenská národná rada pokladá za neprípustné, aby naďalej vo vrcholných orgánoch republiky zotrvávali bývalí príslušníci ŠtB a ľudia, ktorí spolupracovali s ŠtB.

Preto požadujeme urýchlené a dôkladné prešetrenie všetkých poslancov Slovenskej národnej rady, členov slovenskej vlády a ich námestníkov, prokurátorov Generálnej prokuratúry SR, sudcov Najvyššieho súdu SR, pracovníkov Kancelárie SNR, pracovníkov Úradu vlády SR, riaditeľa Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu, riaditeľa ČSTK v SR a prednostov a riaditeľov okresných úradov štátnej správy, taktiež každého, kto má na niektorú z uvedených funkcií nastúpiť.

Ďalej sa umožňuje na základe žiadosti štatutárnych orgánov vykonať lustrácie u činiteľov a aparátu politických strán a pracovníkov masmédií.

Z týchto dôvodov Slovenská národná rada vyzýva:

l/ všetkých, ktorí vedome spolupracovali na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi a bývalých príslušníkov ŠtB na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi, aby odstúpili z vyššie menovaných miest a funkcií.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

2/ aby odišli z politického života a vedúcich hospodárskych funkcii aj tí, ktorí Mali kedykoľvek v Minulosti pravo zadávať úlohy ŠtB a vedome využívať výsledky jej činnosti,

3/ všetkých, ktorí z dôvodu svojej funkcie, ako nomenklatúrne kádre povinne spolupracovali s ŠtB, aby odstúpili z vyššie Menovaných Miest a funkcií.

Slovenské národná rada zriaďuje

lustračnú komisiu Slovenskej národnej rady, do ktorej Môže každá politická strana, alebo hnutie, zastúpené v SNR navrhnúť svojho zástupcu, ktorého Slovenská národná rada hlasovaním potvrdí.

Slovenská národná rada ukladá

A/ Predsedníctvu Slovenskej národnej rady

a/ požiadať Federálne Ministerstvo vnútra o sprístupnenie registrov zväzkov a všetkých Materiálov, súvisiacich s kontrarozviedkovou činnosťou ŠtB a ochrany Štátnych hraníc pre členov lustračnej komisie,

b/ zabezpečiť pre členov lustračnej komisie odborné poučenie,

B/ lustračnej komisii

zistiť, kto z členov horeuvedených orgánov Slovenskej republiky bol príslušníkom ŠtB, alebo bol

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

a/ evidovaný v registri zväzkov v kategóriách rezident, agent a držiteľ konšpiračného bytu a zároveň

b/ vedomú spoluprácu potvrdzujú ním podpísané doklady vo zväzkoch.

Poverení zástupcovia lustračnej komisie Slovenskej národnej rady pri pozitívnom výsledku vyšetrovania oznámia túto skutočnosť dotyčným osobám. Súčasne im umožnia zoznámiť sa s výsledkami vyšetrovania a s originálmi ich dôkazných materiálov. Umožnia im dožadovať sa konfrontácie a uvádzať dôkazy na svoju obhajobu. Dotyčné osoby sa môžu pred zverejnením výsledkov vyšetrovania obrátiť v tejto veci, za účelom prípadného spochybnenia dôkazných materiálov na súd.

V záujme uplatnenia zákonnosti a ochrany práv občana v súlade s prijatou Listinou ľudských práv, ako aj ostatnými právnymi normami menovite s Občianskym zákonníkom a Trestným zákonníkom,

Slovenská národná rada sa u z n á š a

1. každý občan Slovenskej republiky má právo vyžiadať si cez Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky overené kópie záznamov a materiálov ŠtB, ktoré boli vedené o jeho osobe,

2. v prípade zistenia jednostranných a protizákonných postupov ŠtB voči jeho osobe, použiť tieto materiály na podanie žaloby súdu.

Slovenská národná rada

u k l a d á

Predsedníctvu Slovenskej národnej rady

po vykonaní lustrácií

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

a/ zverejniť mená pozitívne lustrovaných poslancov a členov vlády Slovenskej republiky, ktorí sa do 15-tich dní od oznámenia výsledku lustrácie nevzdajú svojich mandátov, alebo nepodajú demisiu, na neverejnej schôdzi Slovenskej národnej rady,

b/ oznámiť mená pozitívne lustrovaných iných funkcionárov a pracovníkov, ktorí do 15-tich dní od oznámenia výsledkov lustrácie neodstúpia z funkcie, alebo v prípade pracovníkov Kancelárie SNR a Úradu vlády SR nepožiadajú o rozviazanie pracovného pomeru orgánom, ktoré ich do funkcie volia, alebo menujú, alebo s nimi uzatvárajú pracovný pomer,

c/ zbaviť mlčanlivosti členov komisie vo vzťahu k ostatným poslancom, funkcionárom a pracovníkom horeuvedených orgánov.

Slovenská národná rada súhlasí,

aby boli na základe vlastnej žiadosti lustrovaní kandidáti IX. volebného obdobia Slovenskej národnej rady, u ktorých sa nepostupovalo v zmysle stanovených kritérií.

Lustrácie v Slovenskej republike začínajú dňom zriadenia lustračnej komisie Slovenskej národnej rady a končia 31. decembra 1992.

Lustračná komisia sa zriaďuje v priebehu 15. schôdze Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP