Neprošlo opravou po digitalizaci !

tovať, že aj spomenuté vydavateľstvo zápasí s mnohými problémami o vlastnú existenciu. V dôsledku toho ukrajinský spisovateľ v Česko-Slovensku píše, ale nepublikuje sa. Čitateľ nemá možnosť oboznámiť sa s hodnotami jeho literárnej tvorby. Dnes nevychádzajú časopisy, zajtra nevyjde čítanka pre prváčika.

Preto interpelujem a s naliehavou žiadosťou sa obraciam na prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky pána Martina Porubjaka, aby ste vážený pán podpredseda, podporili návrh, ktorý bol prerokovaný a pozitívne riešený vo federálnej vláde, aby nám v plnej výške boli poukázané dotácie, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu federálnej vlády na tlač v sume 3 300 tisíc Kčs. Želal by som si, aby skutočnosti, ktoré som uviedol, boli známe aj rodine slovenských spisovateľov, od ktorých naši spisovatelia taktiež očakávajú pomocnú ruku.

Ďakujem pekne. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. Faktickú poznámku má pán poslanec Hudec.

Poslanec I. Hudec:

Fakty, ktoré uviedol pán poslanec Hirjak, sú alarmujúce. Myslím si, že každý z nás si jasne uvedomuje, že literatúra a kultúru Ukrajincov, Rusínov je súčasťou slovenskej kultúry, takisto, ako je súčasťou slovenskej kultúry aj kultúra maďarskej národnosti, kultúru Slezanov a iné. Myslím si, že urobiť amputáciu niektorých týchto organických súčastí slovenskej kultúry by bolo neodpustiteľnou chybou. Preto podporujem interpeláciu pána poslanca Hirjaka, a pri tejto príležitosti si nemôžem dovoliť nepoložiť otázku: Koľko korún je asi v tom našom fonde kultúry?

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi. Hlási sa pán minister. Minister kultúry SR L. Snopko:

Len krátku odpoveď: tritisíc. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi ministrovi. Slovo má pani poslankyňa Urámová. Pripraví sa pani poslankyňa Tóthová.

Poslankyňa D. Urámová;

Interpeláciu odovzdám písomne. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Vystúpi pani poslankyňa Tóthová. Pripraví sa pán poslanec Hudec.

Poslankyňa Z. Tóthová;

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

vláda Slovenskej republiky rozhodla definitívne o modernizácii hlinikárne v Žiari nad Hronom. S touto skutočnosťou sa poslanecký klub Strany zelených obracia interpeláciou na premiéra vlády pána Jána Čarnogurského. Začnem otázkami: Na základe akých materiálov rozhodla slovenská vláda tak, ako rozhodla? Poslanecký klub Strany zelených si žiada tento materiál predložiť v celom rozsahu. Aká je náväznosť

na ekologické investície hlavného zdroja elektrickej energie, t. j. aký vplyv bude mat toto rozhodnutie na ekologické problémy v oblasti Hornej Nitry? Ako sú zabezpečené investície na 7 ekologických stavieb do roku 1995 a na 4 po roku 1995? Kedy a kým bude zrealizovaný bioprojekt pre Žiarsku kotlinu a koľko bude stáť? Ako je riešená likvidácia pevných odpadov, to znamená červené a hnedé kaly? Ich zásoba je tu 7, 5 mil. ton na 4O ha plochy. Prosíme konkrétne údaje. Ako je riešená revitalizácia Žiarskej kotliny a jej obyvateľstva? Bude mat modernizácia hlinikárne za následok to, že výroba bude v polohe finalizácie, alebo sa bude vyrábať len medziprodukt, ktorý bude na platenie dlhov? Ako dlho a koľkými percentami budeme platiť dlh? Vzala vláda do úvahy, že svetová cena hliníka je najnižšia za posledných 25 rokov, a od roku 1988 je jej trvalý pokles? Vzala do úvahy zvyšovanie cien vstupov? Ako je možné, že pri proklamovaní trhového hospodárstva sa slovenská vláda stáva garantom ceny elektrickej energie? Kde skončí tento vzniknutý precedens? Aké je záväzné stanovisko hygienika k výrobe v závode? Modernizáciou výroby hliníka sa nedoriešia vážne ekologické problémy, len sa výrazne obmedzí ďalší postup devastácie územia.

Dovolím si zhrnúť fakty, z ktorých vyplynie závažnosť predložených otázok. Zaťaženie ovzdušia emisiami Žiarskej kotliny z roku 1989 je 26 342 ton a okolie závodu a mesta 12 361 ton, z toho 12 158 ton je zo závodu. Priemerné ročné koncentrácie fluóru trvalo prekračovali odporúčané hygienicky prístupné koncentrácie o O, 5 až 2 mikrogramy na meter kubický. Na staniciach Zadomerská Vieska a Hliník nad Hronom koncentrácia bola prekročená 19 až 21-krát. Je síce pravdou, že modernizáciou sa zníži koncentrácia fluóru z dnešných 10 kg na tonu vyrobeného hliníka na O, 72 kg na tonu, ale zvýšia sa absolútne emisie oxydu síričitého do ovzdušia. Asi zo 7OO ton za rok sa to bude zvyšovať až na l 1OO ton za rok.

Poľnohospodárska pôda: jej výmera v okrese je 40 107 ha, z nej 82, 2 % má kyslú reakciu. V pôde okolo hlinikárne je naakumulovaný fluór až l00-násobne, síra a arzén až 10-násobne. Skrmujú sa tu závadné krmoviny, a to má vplyv na zdravotný stav hospodárskych zvierat.

Lesný a pôdny fond: jeho výmera v okrese je 72 941 ha. Za 23 rokov ubudlo 17 tisíc metrov kubických ihličnanov. Z asimilačných orgánov lesných drevín je zvýšený obsah fluóru, arzénu a tažkých kovov.

Zdravotný stav obyvateľstva: Pod zdrojom škodlivín je 30 tisíc obyvateľov, vrátane 10 tisíc pracujúcich v závode. Celková úmrtnosť obyvateľstva v okrese je vyššia ako celoslovenský priemer. Priemerný vek mužov je nižší ako celoslovenský a celoštátny o 10, 5 roka. Výskyt zhubných ochorení u hutníkov je o 20 až 55 % vyšší ako u ostatnej populácie. U 43 % brancov je zisťovaný základ chorobných zmien. U detí je tu asi o 9-krát vyšší výskyt alergických ochorení, preukázateľné poruchy imunitného systému, zvýšený výskyt zápalu priedušiek o 10 %, zápal pľúc o 18 %, zápal stredoušia o 25 %, dvakrát vyšší výskyt vrodených vývojových porúch, 40 až 45 % detí trpí málokrvnosťou. Úmrtnosť na zhubné novotvary v roku 1989 bola o 15 % vyššia ako celoslovenský priemer. Úmrtnosť na choroby obehového systému v roku 1989 bola vyššia o 35, 5 % ako celoslovenský priemer. V rokoch 1985 až 1989 sa narodilo priemerne 27, 32 detí z vrodenou chybou na 1000 živonarodených detí, čo predstavovalo o 23, 51 viac ako je celoslovenský priemer.

Modernizácia hliníka vyrieši problém nezamestnanosti na 10 rokov. A čo potom? Nemala vláda možnosť rozhodnúť o zmene výrobného programu, čo by bolo asi náročnejšie, spojené s rekvalifikáciou pracovníkov, ale z hľadiska dlhodobého vý-

voja našej republiky predsa len perspektívnejšie? Toľko k prvej problematike.

S touto problematikou jednej z najväčších znečistených oblastí Slovenska súvisí moja ďalšia otázka alebo viacero otázok, ktoré sa týkajú škôl v prírode.

Ministerstvo školstva od budúceho školského roku vypúšťa zo školských osnov školy v prírode. Dôvody sú také, že jednoducho nie sú na organizovanie škôl v prírode peniaze. Doteraz sa tieto peniaze vždy našli na okresných národných výboroch z pokút a poplatkov rôznych znečisťovateľov v jednotlivých okresoch. Teraz tieto pokuty a poplatky idú do fondu životného prostredia. Podlá slov pracovníkov ministerstva školstva z fondu životného prostredia nie je možné dať peniaze na školy v prírode. Takže rodičia z devastovaných a znečistených oblastí, ktorí budú chcieť, aby ich deti aspoň niekoľko týždňov boli v zdravom prostredí, budú si to musieť platiť sami, a neviem, ako k tomu prídu, pretože oni vlastne znečisťovanie týchto oblasti nezapríčinili. Preto sa pýtam pána ministra školstva, pána ministra Slovenskej komisie pre životné prostredie, prípadne pána ministra zdravotníctva i ministra financií, či by sa spojenými silami týchto rezortov nemohol riešiť problém škôl v prírode. Veď tu ide o zdravie našich detí.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pani poslankyni. Slovo má pán poslanec Hudec. Pripraví sa pán poslanec Sládek.

Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážená vláda,

oboznámil som sa s komuniké vlády Slovenskej republiky, v ktorom súhlasila so založením verejno-prospešného podniku na vydávanie periodickej tlače Slovakopres, i s konkrétnymi návrhmi na uskutočnenie projektu. Pýtam sa: Mala, a ak mala, vzala vláda do úvahy stanovisko Slovenského protimonopolného úradu? Poradný zbor Slovakopresu bude ustanovený ministrom kultúry do 1. augusta 1991, pravdepodobne 30 dní po založení podniku. Interpelujem v obave, aby nebolo údajné ďalšie zvýhodňovanie periodík, ktoré sú pluralitne. Ktoré sú to, ktoré to budú, vládne? Pluralitu totižto nemôže zabezpečovať nič iné, iba všetky periodiká resp. rovnaké podmienky pre všetky názory, preto nemôže byť časť periodík voči iným zvýhodňovaná. Sám čitateľ rozhoduje o preferencii politického názoru, to je demokratické, a všetko ostatné smeruje proti demokracii. Tu nejde o fenomén podobný nutnosti zvýhodňovať napríklad v edičnej činnosti estetické kritériá, aj keby sa mali uplatňovať napríklad vo vydávaní beletrie.

Žiadam o vyjadrenie prvého podpredsedu vlády. Druhú časť interpelácie som odovzdal písomne.

Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi. Slovo má pán poslanec Sládek. Pripraví sa pán poslanec Buday.

Poslanec V. Sládek:

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

mám otázku na pána ministra pre zahraničné vzťahy Slovenskej republiky.

Pán podpredseda Klepáč vo svojom príspevku, ktorý predniesol v pléne Slovenskej národnej rady pri prerokúvaní 6. bodu našej schôdze, spomenul, že Kroměříž je ďalším krokom k tomu, aby sa slovenský národ zaradil do rodiny európskych národov ako kultúrny, rovnocenný a suverénny subjekt. Plne s ním súhlasím, a práve preto sa musím dnes k tomuto vystúpeniu vrátiť aspoň otázkou.

Bolo povedané, že 35 z 37 zástupcov politických hnutí a strán sa vyjadrilo za spoločný štát. Rád by som to poopravil, tých 35 účastníkov sa vyjadrilo konkrétne za federáciu. Ťažko prijať argumentáciu, že každý z nich myslel pod federáciou niečo iné. Federácia má svoje presné atribúty a naši poprední politici, ktorí tam boli, určite ovládajú zásady teórie štátu, ak chodia rokovať o štátoprávnom usporiadaní.

Dozvedel som sa, že pre viacnárodný štát je optimálnym usporiadaním konfederácia. Ako model budúcej konfederácie nám bol ponúknutý príklad Juhoslávie. Ďakujem za takú perspektívu, tam okrem konfederácie začína totiž aj občianska vojna.

Na záver by som sa chcel vyjadriť k príkladom, ktoré hovorili o chudákoch Slovákoch, ktorých za národnosť vo Švajčiarsku zatýkajú a v Hongkongu musia platiť pokuty. Išlo zjavne o zámenu prekladu slova "nationality" ako národnosť, kde v anglických textoch, hlavne v dotazníkoch, je toto slovo chápané ako štátna príslušnosť, nie ako národnosť. Pre

utvrdenie sa v tejto interpretácii bola uvedená vec prekonzultovaná konkrétne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva Švajčiarska. Pán konzul Peter Oberhänzli túto interpretáciu potvrdil doslova. Je pravda, že švajčiarske úrady žiadosti s vyplnenou častou "nationality" ako "slowak" neakceptujú, podobne ako u Belgičanov neakceptujú "flamish" alebo "valonish nationality", ale "belgian nationality". Druhý prípad je zjavne identický. Krátke a vecné vysvetlenie tkvie v tom, že zahraničné orgány akceptujú len štáty s medzinárodnou subjektivitou. Súčasti federácie nie sú subjektami medzinárodného práva, preto ani nemôžu byť v zahraničí v tomto zmysle akceptované. Som presvedčený, že sme neboli týmito príkladmi zavádzaní. Predpokladám, že pán podpredseda dostal informáciu už v takej verzii, ako nám ju predložil.

Mám otázku na pána ministra zahraničných vzťahov, či je môj pohľad na tieto otázky blízky skutočnému stavu veci.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. Slovo má pán poslanec Buday. Pripraví sa pán poslanec Jaroš.

Poslanec M. Buday:

Ďakujem. Keďže tu nie je pán minister školstva, odovzdám svoje otázky písomne.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Slovo má pán poslanec Jaroš. Pripraví sa pán poslanec Strýko.

Poslanec I. Jaroš:

Vážené dámy, vážení páni,

niekoľko slov k spôsobu vyhodnocovania hlasovania pomocou technického zariadenia. Počítačový program, ktorý vyhodnocuje naše hlasovanie cez technické zariadenie, je postavený na nesprávnom algoritme. Aby som ozrejmil toto tvrdenie: Zhodneme sa, predpokladám, že tajné hlasovanie je jeho najdemokratickejšou formou. Pri akomkoľvek nesplnení formálnej podmienky takéhoto hlasovania je hlasovací lístok neplatný, a je obvyklé, že takýto hlas sa ani nezapočítava do celkového počtu zúčastnených sa hlasovania. Ale náš program nielenže započíta ako platné prvé stlačenie gombíka, ale aj prípadné, či už úmyselné alebo neúmyselné ďalšie stlačenie. I keď program správne vyhodnotí takéto zmätočné hlasovania, a vypíše ich v kolónke "nesprávne hlasovali", zostávajú tieto hlasy v platnosti prvého stlačenia, aj v celkovom počte zúčastnených sa hlasovania. Má aj iné neduhy, ako napríklad dvojnásobné započítanie toho istého hlasu, možno aj iné.

Nebudem a nechcem sa obšírne venovať konkrétnym hlasovaniam v minulosti, keď práve tieto nedostatky programu rozhodli ako rozhodli, ale pýtam sa pána predsedu Slovenskej národnej rady, či nebolo by vhodné, aby sa vypracovaniu algoritmu a programu venovala skupina legislatívnych pracovníkov Kancelárie Slovenskej národnej rady spolu s firmou poskytujúcou komplexné softwarové služby? Nepoznám oficiálny výklad zákona Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady, ktorý nie dostatočne presne stanovuje postup pri hlasovaní, ale domnievam sa, že je neprípustné, aby sme výklad zákona ponechali na nevhodne zostavený program.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. Pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško;

Mám odpovedať do 3O dní alebo môžem povedať teraz, že bolo by vhodné? Som za to.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi predsedovi. Slovo má pán poslanec Strýko. Pripraví sa pán poslanec Komár.

Poslanec M. Strýko;

Vážená Slovenská národná rada,

mám dve otázky, jednu na predsedu vlády a zároveň na predsedu Slovenskej národnej rady, a potom na ministra kultúry.

Situácia v Slovenskej národnej rade je dnes taká, že hoci prieskum verejnej mienky na Slovensku ukazuje, že väčšina obyvateľov Slovenskej republiky ja za zachovanie spoločného štátu s Českou republikou, a to prevažne na princípe spravodlivej federácie budovanej zdola, čo podporuje nielen Verejnosť proti násiliu, ale napríklad aj Demokratická strana, a vieme sa rozumne dohodnúť aj s Kresťansko-demokratickým hnutím. Ale veľká skupina poslancov sa prikláňa k slovenskému štátu, a napríklad poslanci Hnutia za demokratické Slovensko zvolení pôvodne za program federácie, dnes hovoria veľmi nejasne a neisto o konfederácii, alebo o takom volnom súštátí, ktoré možno česká strana už nebude môcť akceptovať, a to povedie priamo k rozpadu štátu. Keďže rozhod-

nutie v tejto veci môže mat nezvratné dôsledky, Verejnosť proti násiliu sa stále viac utvrdzuje v presvedčení, že dozrel čas na referendum. Občania Slovenskej republiky musia mať právo o tejto kardinálnej otázke rozhodnúť sami - nesprostredkovane.

Preto sa pýtam predsedu vlády a predsedu Slovenskej národnej rady na možnosť uplatnenia ich autority ohľadne prijatia zákona o referende a jeho vypísania. Zrejme by mohlo byt konkretizované viacerými otázkami, ako napríklad písomné vyjadrenie politikov v Kroměříži. Myslím, že referendum vo veci, ktorá sa dotkne každého občana Slovenskej republiky, a možno viacerých generácií, by dokázalo, že demokracia je pre nás posvätná a aby sa politika pri tomto procese štátoprávneho usporiadania zobrala z rúk niekedy možno málo zodpovedných politikov, a dostala do rúk občanov. To je jedna otázka.

Ďalej na pána ministra kultúry: Matica slovenská, ako je známe, by mala byt celonárodnou inštitúciou, avšak jej nové vedenie sa jasne postavilo za ideál zániku federácie a spochybňuje spoločný štát. Tým prestalo vnímať hlas väčšiny národa a realizovať jeho vôľu, ale naopak, vnucuje svoju vôľu národu. Tak vlastne Matica slovenská prestáva byt nadstraníckou a priamo pomáha propagovať program jedinej politickej parlamentnej strany. Keďže je financovaná aj touto republikou, pýtam sa ministra kultúry, či sa robí nejaká kontrola toho, aby milióny vynakladané na jej činnosť boli v prospech celého národa v širokom politickom spektre jeho štátoprávnych názorov. Či jej činnosť uspokojuje aj tých Slovákov, ktorí si neželajú zánik ČSFR, alebo či sa štátne prostriedky nemíňajú aj na predčasnú volebnú propagáciu iba istej skupiny ľudí, či strán. Tiež ma zaujíma, či Matica slovenská nejako odpovedala, alebo vyvrátila tvrdenie komisie Federálneho zhromaždenia vyšetrujúcej udalosti 17. novembra, že na špičkovom mieste v Matici slovenskej sedí

agent ŠtB pod krycím menom Ekonóm. Niečo v tomto smere naznačoval aj televízny dialóg a pánom Mečiarom. Myslím si, že v tejto veci by sa malo urobiť jasno, aby sa predišlo zlým chýrom, dúfajme, že neoprávneným. Myslím, že národ má na to právo.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. Slovo má pán poslanec Komár. Pripraví sa pán poslanec Hykisch. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Porubec, potom pán poslanec Markotán.

Poslanec L. Porubec:

Vyprosujem si takéto útoky na národnú ustanovizeň - Maticu slovenskú. Matica slovenská sa usiluje o zabezpečenie práv slovenského národa, a toto poslanie si plní.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Markotán. Poslanec P. Markotán:

Pán predsedajúci, dovoľujem si vás upozorniť, že podľa § 17 ods. l, ako nás už upozornil predtým pán poslanec Plesník, pri prednesení interpelácie nie sú faktické poznámky.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predsedajúci M. Zemko:

Vystúpi pán poslanec Komár.

Poslanec V. Komár:

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

pri prerokúvaní návrhu zákona o lekárskych komorách v Slovenskej národnej rade som vystúpil s tým, že som menoval členov čestnej rady lekárskej komory v Košiciach, ktorí patrili k nomenklatúre KSS a riadili zdravotníctvo v minulosti. Ako ho riadili, aj doriadili, vidíme a cítime všetci. Denník Práca to druhý deň komentoval asi tak, že moje vystúpenie vyvolalo v Slovenskej národnej rade smiech menovaním významných košických lekárov. Nenapísali už, že išlo o menovanie bývalých nomenklatúrnych kádrov v čestnej rade novej lekárskej komory. Teraz by som vás mohol rozosmiať tým, že by som prečítal celý list občana Košíc, ako MUDr. Kuchta, MUDr. Priateľ, MUDr. Kôstka a MUDr. Kačmár, posudkoví lekári sociálneho zabezpečenia v Košiciach, vymáhali za priznanie invalidného dôchodku od občana úplatky, dokonca aj v naturáliách, ako je napríklad 200 kilogramová sviňa. /Smiech v sále. / Títo lekári sú naďalej vo funkciách. Tento list odovzdám prokuratúre. Zároveň sa pýtam pani ministerky Wolekovej, či má zmapovaných posudkových lekárov podľa sťažností občanov a ich práce v minulosti, pretože korupcia mnohých týchto lekárov v regiónoch je všeobecne známa.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi. Slovo má pán poslanec Hykisch. Pripraví sa pán poslanec Prokeš.

Poslanec A. Hykisch;

Vážená vláda,

vážené predsedníctvo,

vážené poslankyne, poslanci,

práve uplynul rok od upozornenia nášho výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, že situácia v oblasti vydavateľskej činnosti ohrozuje normálny ekonomický, teda aj spoločenský kolobeh vydávania a predaja kníh na Slovensku. Vtedy, pred rokom, sme v spolupráci s ministerstvom kultúry žiadali ministerstvo financií o niekoľko opatrení, ktorými by sa tomu dalo zabrániť. Išlo o súhlas k odpisu spoločensky zastaralej a politicky nevhodnej literatúry, ktorá sa odvtedy už rok skladuje v drahých skladoch v pôvodnej hodnote 43 miliónov korún bilančnej ceny. Ďalej sme vtedy žiadali, aby boli nové štátne podniky, vydavateľské subjekty knižného obchodu a vydavateľstvá vybavené obratovými fondami, ďalej, aby sa vyriešilo úverovanie trvalo obrátkových zásob. Toto úverovanie podlá nového reštrikčného režimu sa totiž zarazilo, ale každému mysliacemu človeku musí byt jasné, že predávať knihy je predsa niečo celkom iné, ako predávať potraviny, pretože kniha nie je rýchloobrátkový tovar. Slovník, encyklopédie a podobne musíte mat na sklade po roku, aj po dvoch rokoch, a uplatňovať takéto úverové pravidlá na vydavateľské podniky a podniky knižného obchodu je jednoducho nezmyslom. No, ale stalo sa.

Upozorňovali sme, že ak sa tak stane, nová úverová politika ohrozí celú sféru a rentabilnosť, životaschopnosť podnikovej sféry knižnej kultúry. Ministerstvo financií vte-

dy odmietlo realizovať tieto opatrenia. Výsledok po roku je, žiaľ, taký, že tri podniky Slovenskej knihy, knižný veľkoobchod a väčšina slovenských vydavateľstiev sa dnes nachádza v hlbokej finančnej kríze. Zásoby politicky nevhodnej literatúry v pôvodnej výške 43, 2 mil. korún narástli do astronomických rozmerov tým, že sa na ne nabaľujú nové a nové úvery a nové úroky, ktoré treba splácať na tieto úvery. Je to priam kocúrkovská situácia. Nové úrokové sadzby sú veľmi vysoké - od 18 do 24 %. Každý mesiac, každý týždeň skladovania týchto nepredajných zásob politicky závadnej literatúry spôsobuje, že knižný obchod musí všetky svoje financie a príjmy vynakladať na splátky úverov. Roztáča sa tak smutný, smrteľný kolotoč.

Vydavateľstvá si objednávajú tlač nových kníh v tlačiarniach, tlačiarne knihy dodajú, knižný obchod ich preberie, ale nezaplatí, pretože nemá z čoho, pretože spláca len úvery na zásoby, a tak sa dostávajú do sekundárnej platobnej neschopnosti všetky vydavateľstvá. Netýka sa to len štátnych, ale takisto súkromných, všetkých nových, ten istý problém postihuje každého. Priemerne jednému vydavateľstvu je knižný obchod dlžný okolo 10 miliónov korún. Tým sa vydavateľstvá a tlačiarne dostávajú do sekundárnej platobnej neschopnosti. Tlačiarne odmietajú tlačiť ďalšie knihy na dlh, pretože sa stávajú platobne neschopnými. Vznikol bludný kruh, ktorý treba konečne rozťať, pretože ináč sa dostaneme do totálnej katastrofy.

Nové knihy veľkoobchod a stovky predajní na Slovensku asi štvrtý mesiac - od decembra vôbec neodoberajú, hromadia sa zásoby, vydavateľstvá a tlačiarne sú pred finančným krachom. To, čo vidíte na uliciach, čo sa predávajú knihy, to predávajú snaživí súkromníci. Zdanlivo je všetko v poriadku, ale, žiaľbohu, tento objem predstavuje len 10 až 20 % objemu celého obchodu s knihami na Slovensku. To nerieši podstatný objem, to je iba zlomok. Pár mesiacov pred veľ-

kou privatizáciou, ktorej prvá vlna sa začne teraz, v septembri a v októbri, vydavateľstvá a knižný obchod, i tlačiarne sú pred finančným kolapsom. Môže sa stať, že na jeseň už nebude vôbec čo privatizovať, ani koho, pretože sa to rozsype. Hrozí zánik detskej knihy, náučnej knihy, pôvodnej tvorby, vedeckej a technickej knihy, výnimkou nie sú ani učebnice.

Bol som na porade na ministerstve kultúry ohľadne privatizácie, kde boli riaditelia z celého Slovenska, zo všetkých vydavateľstiev a knižného obchodu. Riaditeľ Slovenského pedagogického nakladateľstva záväzne oznámil, že ak sa táto situácia nevyrieši, 1. septembra nebudú mat naše deti ani jednu novú učebnicu. Nové učebnice, po ktorých aj politicky voláme, jednoducho nebudú, pretože toto vydavateľstvo je tak zadĺžené kvôli tomuto kolapsu knižného obchodu, že nemôže platiť faktúry za tlač nových učebníc. Prosím, keby sme to zobrali na vedomie.

Moja interpelácia teda smeruje pánovi prvému podpredsedovi vlády Porubjakovi zodpovednému za oblasť kultúry, ďalej novému ministrovi financií, ministrovi privatizácie a správy národného majetku. Otázka znie: Ako hodlajú zabrániť kolapsu vydávania a predaja kníh na Slovensku, a čo hodlajú v tomto smere urobiť? Chceme pomôcť, ministerstvo kultúry chce tiež pomôcť. Ministerstvo kultúry v spolupráci s naším výborom - pred hodinou sme sa dohodli - vypracuje nový materiál, ktorý predložíme ministerstvu financií cez ministerstvo kultúry, kde bude súbor opatrení, ako uvoľniť tento zadrhnutý kolobeh kníh, a najmä odpis politicky nevhodnej literatúry na ťarchu privatizácie. Veď do fondu privatizácie budú plynúť milióny a miliardy, že by sa z nich - preboha - nenašlo tých mizerných 43 miliónov na ten odpis, ktorý tomu celému zabraňuje?

Obraciam sa teda aj na vládu, ako na poslednú záchrannú stanicu v tejto oblasti. Aj v oblasti malej privatizácie

- a to apelujem trocha aj na kolegov poslancov a poslankyne

- sa tento knižný obchod tiež zadrháva. Žiaľbohu, máme najnovšie údaje spred hodiny, že vlani bolo na Slovensku 273 kníhkupectiev, teraz je už len 155. To je pokles temer o polovicu a, žiaľ, v procese malej privatizácie väčšina ľudí si kníhkupectvá nekupuje kvôli zásobám, ktoré majú na krku, a keď sa nejaký "samovrah" vôbec odhodlá privatizovať kníhkupectvo, premení ho na nejakú hotdogáreň alebo bohvie čo, ale knihy tam predávať nebude. A jeden národ trvalé nemôže žiť v takom stave, že budeme len ako cigáni predávať knihy na uliciach. Iste, je to príjemné možno pre chodca, ale to nie je dôstojné Európe, teda dôstojný spôsob predaja kníh. Ak sa vláda Slovenskej republiky a jej ministri skutočne hlboko nezamyslia nad týmito problémami, bez akéhokoľvek strašenia sa môže štát, že tento národ, o identite ktorého toľko hovoríme, ostane na jeseň a v zime bez reálnych kníh, vydávateľstiev a kníhkupectiev.

Ďakujem vám za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Hykischovi. Slovo má pán poslanec Prokeš. Pripraví sa pán poslanec Petko.

Poslanec J. Prokeš:

Vážený pán predsedajúci, vážená slovenská vláda, vážené dámy, vážení páni,

dovoľte, aby som prvú interpeláciu nasmeroval do našich vlastných radov, ale týka sa aj vlády, a prednášam ju v mene


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP