Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec, návrh na zriadenie výboru musí podať predsedníctvo.

Poslanec J. Varjú:

Dávam návrh, aby plénum hlasovalo o tom, či podporí túto myšlienku - a potom to vrátiť predsedníctvu.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ešte sa hlási pán predseda.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, boli tu dané dva argumenty. Jeden, že skutočne nemáme dosť poslancov, druhý, že zriadiť takýto výbor v danej chvíli znamená reštrukturalizovať aj činnosť niektorých iných výborov. Čiže rozhodnúť o takejto veci bez trošku hlbšieho zamyslenia, podlá mojej mienky, nie je možné. O tom sa musíme nejako poradiť, pretože už rok tento parlament pracuje akýmsi systémom. Teraz narušiť tento systém a začať pracovať podlá nejakého iného, to nie je také jednoduché. Samozrejme, plénum môže odporučiť predsedníctvu, aby sa tým znovu zaoberalo, ale je to komplexnejší problém, tvorí to akýsi celkový systém práce parlamentu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlásia sa pán poslanec Ásványi a po ňom pán poslanec Zselenák.

Poslanec L. Ásványi:

Vážená Slovenská národná rada,

bol som jedným z iniciátorov výzvy na zriadenie výboru pre otázky poľnohospodárstva. Dovoľte mi, aby som sa znovu prihovoril za tento návrh. Neviem, či hovorím dobre, ale hádam 25 alebo 30 % nášho obyvateľstva je v tejto činnosti zainteresovaných. Nebudem opakovať to, že obživa národa je prvá vec. Robiť tanky, to je jedna vec, ale keď nebude chlieb, nemôžu byt ani tanky. Nemyslím si, že podlá počtu členov jednotlivých výborov sa meria kvalita činnosti výboru. Ak zo 16 chýbajú 6, je zle. Ale nie je horšie, ak z 9 budú chýbať trebárs dvaja. Výbor bude presne tak uznášaniaschopný. Znížme počet jednotlivých výborov a vytvorme výbor pre záležitosti poľnohospodárstva.

O chvíľu budeme mať dotvoriť zákon o pôde slovenským zákonom. Kto ho bude predovšetkým iniciovať, ak nie tento výbor? Tvoria sa ďalšie zákony na pretvorenie nášho družstevníctva a transformáciu poľnohospodárskej výroby. Zase ho budú robiť v Prahe tak, že tam nebude váha Slovenskej národnej rady? Znovu navrhujem a prosím predsedníctvo, aby túto vec prerokovalo a aby sa reštrukturalizáciou terajších výborov tento výbor zriadil.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

V zmysle § 19 udeľujem slovo pani podpredsedníčke Keltošovej. Potom s faktickými pripomienkami sa hlásia pán poslanec Zselenák a pán poslanec Bárány.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené kolegyne, kolegovia,

prosím vás, skráťme to. Zoberte si rokovací poriadok, v § 8 ods. 3 sa hovorí o ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady, ktorá zriaďuje výbory. Čiže na najbližšej ustavujúcej schôdzi môžete navrhnúť zriadenie poľnohospodárskeho výboru.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Zselenák. Poslanec J. Zselenák;

Veľmi sa ospravedlňujem, že vás takto zdržujem, ale chcel by som, aby ste si z toho urobili iba taký záver, že nám skutočne záleží na tom, aby takýto výbor bol. Tak, ako sme na začiatku nášho volebného obdobia cítili jeho potrebu, táto potreba a nevyhnutnosť jeho existencie počas volebného obdobia sa naďalej iba prehlbovala. Osobne ma veľmi mrzí stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady k tomuto problému. Súhlasím s pánom predsedom, že si to vyžaduje isté zmeny v organizácii činnosti aj Kancelárie Slovenskej národnej rady, aj celého pléna, ale práve preto s týmto návrhom vystupujeme, aby sa to urobilo, aby sa tieto otázky mohli posúdiť. Som hlboko presvedčený o tom, že práve otázky okolo pôdy a poľnohospodárstva budú tými, ktoré budú v zásadnej miere vplývať na výsledky ekonomickej reformy.

Odpovedajúc na výklad právnikov - i keď nie som právnik - chcel by som citovať § 38 rokovacieho poriadku, kde sa píše, že Slovenská národná rada si zo svojich poslancov zriaďuje mandátový a imunitný výbor a ďalšie výbory pre jednotlivé úseky štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky. Výbo-

ry za svoju činnosť zodpovedajú Slovenskej národnej rade. V zmysle tohto paragrafu teda nič nebráni tomu, aby takýto výbor vznikol. Predkladám návrh, aby o tom Slovenská národná rada rozhodla hlasovaním.

Podpredseda SNR M. Zemko;

V zmysle § 19 udeľujem slovo pánovi podpredsedovi Čarnogurskému.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vážení páni poslanci,

nechcem tu polemizovať o tom, či tento výbor je potrebný alebo nie, chcem len vysvetliť, ako prebiehala diskusia v predsedníctve v súvislosti s návrhom na zriadenie tohto výboru. Tu sa problém podáva v takej polohe, ako keby bez tohoto výboru bolo poľnohospodárstvo bezprizorné. Uvedomili sme si, že výbory sú skupiny poslancov, ktoré prerokúvajú príslušnú legislatívnu politiku bez ohľadu na to, či je to osobitný poľnohospodársky výbor alebo je to národohospodársky výbor. Nevideli sme žiadne zanedbanie tejto činnosti v doterajšej organizácii výborov. Naopak, obávali sme sa, že prílišným rozkúskovaním poslancov do tak špecializovaných výborov sa v zapätí vynorí problém ďalších úsekov národného hospodárstva, a tak či tak to nebudeme vedieť riešiť. Chcem len povedať, že bola maximálne dobrá vôľa a nechceli sme problém negovať. Stále si myslím, že iniciatívu majú poslanci, nie výbory, to znamená, že akýkoľvek zákon iniciujú poslanci a výbory ich prerokúvajú tak, ako vládne návrhy zákonov.

Podpredseda SNR M. Zemko; Pán poslanec Bárány.

Poslanec E. Bárány:

Vážené dámy, vážení páni,

nechcem sa vyjadrovať k meritu veci, či zriaďovať alebo nezriaďovať poľnohospodársky výbor, nie som poľnohospodár, nerozumiem tomu. Chcem však upozorniť, že kombinácia § 38 a § 8 nevylučuje, aby sa výbor zriadil aj na inej ako ustavujúcej schôdzi, ak bol takýto návrh podaný, a môže ho podať, takisto ako každý iný návrh, ktorýkoľvek poslanec Slovenskej národnej rady. Preto si myslím, že Slovenská národná rada by o tejto veci mala rozhodnúť hlasovaním.

Ďakujem vám za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko;

V zmysle § 19 udeľujem slovo pánovi predsedovi, potom pánovi poslancovi Tatárovi.

Predseda SNR F. Mikloško:

Navrhujem, aby po skončení tejto schôdze zasadli politické kluby a pripravili celý materiál do budúcej schôdze v júli, a tam sa to môže celé uzavrieť. Bez politického rokovania sa mi to zdá byť v tejto chvíli predčasné. Najbližšia schôdza bude o dva alebo tri týždne. Nech zasadnú politické kluby a nech o tom diskutujú.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Tatár, potom pán poslanec Masarik.

Poslanec P. Tatár:

Najprv podporím slová pána predsedu, ale poviem aj inú vec. Keď sa hovorí o percentách obyvateľov, ktorých sa poľnohospodárstvo týka, treba povedať, že všetky naše výbory sa týkajú všetkých obyvateľov a všetky naše výbory majú vo svojej náplni práce rôzne okruhy činností. To neznamená, že zrazu sa tu našla akási spoločenská oblasť, ktorá nemá u nás výbor. Skôr je to naopak. Z výboru, kde pracujem, by sme museli napríklad urobiť štyri, pretože sú najmenej štyri záujmové skupiny, ktorých sa práca nášho výboru týka. Takže takto sa na to treba pozerať. Ide nielen o to, aby každá oblasť mala osobitný výbor, hoci je to významná oblasť, ale o funkčnosť celého parlamentu.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Masarik, potom pán poslanec Plesník.

Poslanec J. Masarik:

Mám iba jednu poznámku. Záležitosti poľnohospodárstva rieši národohospodársky výbor, ktorý má zriadenú špeciálnu komisiu z odborníkov. Táto komisia, ktorá by sa mala špeciálne venovať otázkam poľnohospodárstva, myslím si, nepracuje tak, ako by sa žiadala. Riešenie vidím skôr v tom, aby sa táto komisia pravidelne stretávala. Keď som sa približne pred mesiacom rozprával s jedným z členov tejto komisie, konštatoval, že komisia prakticky nepracuje. Predsedom tejto komisia je pán poslanec Varjú. Mohol by nám povedať, koľkokrát sa táto komisia stretla kompletne napríklad od januára?

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Plesník. Poslanec J. Plesník;

Dámy a páni,

oceňujem konštruktívny návrh nášho pána predsedu Miklošku v tom, že o návrhu na predsedu i ďalšie zloženie celého výboru treba viest rokovanie politických reprezentácií, ale zároveň, tak ako už viackrát, sa na neho obraciam, aby to bol práve on, ktorý sa bude držať ústavnosti a zákona. V zmysle § 22 rokovacieho poriadku poslanec Varjú predložil návrh na hlasovanie. Nič nebráni tomu, aby sme sa dnes hlasovaním vyjadrili za ustanovenie výboru a potom klub SDĽ plne prijíma návrh, ktorý tu predložil predseda, aby sme v politických rokovaniach ustanovili predsedu i jeho zloženie. Prosím, aby sme sa držali rokovacieho poriadku. Bez rozpravy sa má hlasovať o návrhu, ktorý prednesie poslanec. Žiadal by som predsedajúceho, aby dal o návrhu hlasovať.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Hlási sa pán poslanec Varjú, ktorý bol návrhovateľom. Poslanec J. Varjú:

Prepáčte, ale bol som vyzvaný. Nedávno sme zasadali - pred dvoma týždňami. V dôvodovej správe boli uvedené problémy, za akých podmienok komisia pracuje. Odovzdali sme to predsedníctvu. Teraz prídu práve tieto zákony, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva. Budúci týždeň sme chceli mat zasadnutie komisie, lenže výbory Slovenskej národnej rady zasada-

jú v rôznych termínoch a je mimoriadne tažké zvolať poslancov. V poľnohospodárskej komisii pracuje 11 poslancov a väčšinou sa zúčastňujú len piati-šiesti preto, že prácu tejto komisie nevieme zosúladiť. Uviedli sme to v dôvodovej správe. Teraz by sme chceli prerokovat zákon o pozemkových úpravách, a už na to jednoducho niet času. Musíme ho prerokovat bez stanoviska poľnohospodárskej komisie, lebo to už nestihneme. Dnes sme návrh zákona dostali a napríklad náš výbor na budúci týždeň ho už bude prerokovávať. Ide nám tu o vec, nejde o to, že chceme vytvoriť nejaký výbor pre seba.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec, dali ste návrh, aby sa hlasovalo o tom, kto podporí myšlienku zriadenia tohto výboru. Hlási sa ešte niekto do diskusie, aby sme to mohli uzavrieť?

/Nikto. /

Budeme o tom hlasovať s tým, že do budúcej schôdze sa podlá výsledku hlasovania urobia opatrenia.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Varjú? Pán poslanec, môžete to ešte raz sformulovať?

Poslanec J. Varjú:

Slovenská národná rada zriaďuje Výbor Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V zmysle § 19 udeľujem slovo pánovi predsedovi.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ak dovolíte, budem teraz veľmi procedurálny a formálny. Teraz prerokovávame správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Myslím si, že nie je namieste o tomto hlasovať. Môžete vystúpiť v rozprave o aktuálnych otázkach, dovtedy sa môžu poradiť aj kluby, ale v tejto chvíli to je mimo programu. Teraz hlasujeme o správe predsedníctva. Myslím, že to tu teraz nepatrí. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlási sa pani poslankyňa Urámová. Poslankyňa D. Urámová;

Pán predseda, myslím si, že sa to týka práve tohoto bodu programu, pretože je to rozhodnutie predsedníctva, a o tomto rozhodnutí dáva správu v tejto správe o činnosti, takže sa to týka tohoto bodu programu.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Géci. Poslanec M. Géci:

Navrhujem, aby sa akceptoval návrh pána predsedu, aby to ešte raz predsedníctvo zvážilo a predložilo riadny návrh. Nenavrhujem, aby sa teraz o tom hlasovalo.

Predseda SNR F. Mikloško:

Prepáčte, ale naozaj si myslím, že v tejto chvíli musíme zobrať alebo nezobrať správu predsedníctva na vedomie. Ďalším bodom rokovania je rozprava k aktuálnym spoločenským

problémom, tam je namieste vystúpiť s návrhom na zriadenie polnohospodárskeho výboru, a bude sa o ňom hlasovať. Čiže uzavrime bod k správe o činnosti predsedníctva.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Gašpar. Poslanec J. Gašpar;

Vážené dámy a páni,

naozaj, táto problematika je závažná pre celé Slovensko, ale nie sme pripravení na to, aby plénum ako také, najmä tí ľudia, ktorí nepracujú s touto problematikou, mohli zodpovedne povedať áno alebo nie. Ako vidím teraz situáciu? Keď to dáme odhlasovať, jednoducho to neprejde. Žiadal by som navrhovateľov, aby stiahli návrh späť, lebo to neprejde a už sa k tomu nebudeme vracať. Toto je, podlá mňa, jediná cesta. Ak do ďalšej schôdze zvážime, že je to naozaj potrebné, potom to prejde, ale teraz to rozhodne neprejde. Preto ich žiadam, aby to stiahli späť.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Zselenák. Poslanec J. Zselenák;

Dámy a páni,

aj keď nerád, ale osobne sa už prikláňam na stranu pána poslanca Géciho, ktorý navrhol, aby sme túto vec predsa len riešili. Tiež sa obávam, že plénum ešte nie je pripravené na

to, aby takýto návrh akceptovalo. V tejto súvislosti však vrátiac sa k predmetu, o ktorom teraz rokujeme, chcel by som vzniesť vážnu výhradu voči Pedsedníctvu Slovenskej národnej rady, a chcel by som požiadať, aby v budúcnosti nepôsobilo ako filter, ale aby s predloženými návrhmi narábalo v súlade s rokovacím poriadkom. Postup, ktorý by ladil s rokovacím poriadkom, by bol taký, že tento predložený návrh by sa dal minimálne na posúdenie do výborov, a normálnou cestou by to bolo pridelené.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Navrhujem, by sme tento bod uzavreli, ako hovoril pán predseda, a vo všeobecnej rozprave sa môžeme k tomuto problému vrátiť. Sú ešte pripomienky k ďalším bodom správy o činnosti predsedníctva? Pán poslanec Kerti.

Poslanec A. Kerti:

Vážené dámy, vážení páni,

dovolil by som si požiadať o krátke vysvetlenie k bodu číslo 6 na strane 12, kde sa hovorí o umeleckej rade pre výstavbu novej budovy. Nie je mi jasná táto formulácia. Ide o novú budovu, ktorá sa buduje a dokončieva?

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán predseda Mikloško.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ide o interiér novej budovy Slovenskej národnej rady. Nakoľko celá výzdoba bola robená ešte za bývalého režimu, a teda aj v tomto duchu, rozhodli sme sa tieto návrhy stiahnuť, a požiadať erudovaných ľudí, ako je rektor Vysokej školy výtvarných umení, pán Bakoš z umenovedného ústavu, prodekan fakulty architektúry, aby znovu posúdili celú záležitosť výzdoby interiéru budúcej budovy Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán podpredseda Čarnogurský. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Včera ráno sme mali ďalší kontrolný deň na výstavbe tejto budovy. Výstavba pokračuje podlá detailného harmonogramu, takže do konca septembra tohto roku budova aj ubytovacia časť by mali byť v prevádzke. Táto umelecká výzdoba však v žiadnom prípade tam nebude, pretože aj podlá pôvodného návrhu ide o diela, ktorých len samotná výroba vyžaduje l až 2 alebo aj viac rokov. Konkrétne maliar profesor Brunovský - je tam sedem dosák - na každú z nich podlá jeho pôvodného návrhu potrebuje jeden rok. Čiže to je taká práca, ako keď Michelangelo maľoval Sixtínsku kaplnku. Myslím si, že to v žiadnom prípade nenaruší samotnú výstavbu, ani odovzdanie objektu, ale chceme to dokončiť na určitej umeleckej a estetickej úrovni.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďalšiu pripomienku má pán poslanec Pokorný.

Poslanec J. Pokorný:

Na strane 6 správy o činnosti predsedníctva by som prosil vysvetliť, nerozumiem tomu, že "požiadalo" - v poslednom odseku - "petíciu z celoslovenského zhromaždenia ochrancov prírody a milovníkov Tatier". V prílohe č. 3, v petícii na druhej strane je otázka účastníkov zhromaždenia, ktorí sa pýtajú nás a pána predsedu, kedy a ako bude parlament rokovať a rozhodovať o Tatranskom národnom parku. Nehovorili sme o tom. Bol by som rád, ak by mi mohol pán predseda na to odpovedať, a nerozumiem celkom formulácii "požiadalo petíciu celoslovenského zhromaždenia". Prosím o vysvetlenie.

Predseda SNR F. Mikloško;

tam je zrejme gramatická chyba, ale čo sa týka petície, tak ako ju predložil predseda výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, predsedníctvo ju zobralo len na vedomie, zatiaľ sa ňou nezaoberalo tak, že by sme priamo na túto otázku mali odpovedať, čiže tú petíciu sme zobrali len na vedomie, ale ďalší krok sme zatiaľ v tomto smere nerobili. Treba to nejako zladiť, uznávam, že je tam chyba.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlási sa pán poslanec Huba.

Poslanec M. Huba:

Pán poslanec, tuším, na čo ste mierili. Bolo by žiadúce, aby v rámci otázok a interpelácií si niektorý z poslancov osvojil požiadavky z tej petície a interpeloval príslušných ministrov. Takto sa to len vzalo na vedomie.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pokiaľ ide o text správy na strane 6, treba to opraviť vložením slov "berie na vedomie". Čiže predsedníctvo berie na vedomie petíciu... atď.

Sú ďalšie pripomienky? /Neboli. /

Ak nie sú, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré máte v predloženom materiáli.

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 107 poslancov. /

Kto je za predložený návrh?

/Za návrh hlasovalo 77 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Konštatujem, že sme vzali na vedomie správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Vážené kolegyne a kolegovia, faktickú poznámku má pán predseda Mikloško.

Predseda SNR F. Mikloško;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

jedenástym bodom by mali byť interpelácie a otázky poslancov, dvanástym bodom odpovede členov vlády a trinástym rozprava. Vzhľadom na to, že vláda Slovenskej republiky je tu v pomernom zastúpení, a čaká nás ešte dosť dlhý program,

odporúčam dnes schôdzu prerušiť s tým, že vyzveme vládu, aby zajtra bola prítomná na tomto zasadnutí.

/Potlesk. / Podpredseda SNR M. Zemko:

Kolegyne a kolegovia, zajtra ráno by sme zaradili do programu aj zriadenie tej komisie.

Predseda SNR F. Mikloško;

Vážené poslankyne, poslanci, odporúčam, aby jednotlivé kluby do zajtra rána navrhli svojich kandidátov, a prosil by som, keby ráno predložili svojho kandidáta.

Schôdza pokračuje o deviatej hodine ráno.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA.

18., 19., 20. a 21. júna 1991

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O 15. SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

II. časť

IX. volebné obdobie

Štvrtý deň rokovania 15. schôdze Slovenskej národnej rady

21. júna 1991

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážená vláda,

pokračujeme v rokovaní 15. schôdze Slovenskej národnej rady. Prosím, aby sme sa tlačidlom prezentovali.

Konštatujem, že na dnešnej schôdzi je prítomných 103 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná uznášať sa.

Jedenástym bodom programu sú

Interpelácie a otázky poslancov. Vážení páni poslanci,

doteraz sa s interpeláciami prihlásilo 35 poslancov a do všeobecnej rozpravy je prihlásených 28 poslancov, takže máme veľkú nádej tu zase víkendovať v sobotu aj v nedeľu. Predpokladám, že sa v tom nejako zorientujeme. Ešte pred interpeláciami pán poslanec Moravčík má faktickú poznámku.

Poslanec J. Moravčík:

Pán predsedajúci, včera sme sa dohodli na tom, že sa má vytvoriť lustračná komisia, takže sa chcem spýtať, kedy by to malo byt?

Predseda SNR F. Mikloško:

Jednotlivé politické strany mi mali odovzdať svojich kandidátov. Zatiaľ som nič nedostal. Keď ich dostanem, zvolám predsedníctvo, a potom vám to predložíme na hlasovanie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ako prví sa do rozpravy prihlásili minister Snopko a minister Holčík. Prosím pána ministra Snopku, keby sa ujal slova.

Minister kultúry SR L. Snopko:

Vážený pán predseda Slovenskej národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážený pán predsedajúci, vážená vláda, vážení poslanci,

súčasná doba sa javí ako spleť snaženia, hľadania a obáv z budúcnosti. Mnohé z neistôt, ktoré nás trápia, pochádzajú z traumy roztrhnutých dejín. Štyridsať uplynulých rokov bola dostatočne dlhá doba na to, aby sme stratili kontakt s vlastnou minulosťou. Dnes iba intuitívne hľadáme istoty bytia tak potrebné pre východiská do budúcnosti. Medzi naše úlohy patrí nájsť stratené väzby, prepojiť roztrhnuté dejiny a znovu získať vlastnú pamäť.

K historicky overeným javom európskej kultúry patrí neustále sa obnovujúca snaha, taká blízka fenoménu vzkriesenia, usilujúca o duchovnú obnovu daného, často zlého stavu spoločnosti. Katalóg výstavy Piety Slovenska je pre nás jednoznačným dokladom spolupatričnosti Slovenska k tomuto duchovnému princípu. Potvrdzuje naše európanstvo, a dáva mu vlastný rozmer svojbytnej národnej kultúry. Prijmite ho ako

dar a zároveň ako poďakovanie za to, že výstava Piety Slovenska mohla byt umiestnená v priestoroch Slovenskej národnej rady na Bratislavskom hrade.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem pánovi ministrovi. Ďalší je pán minister Holčík.

Minister priemyslu SR J. Holčík;

Vážený pán predseda Slovenskej národnej rady,

vážený pán predseda vlády,

vážená vláda,

vážení páni poslanci,

po dlhotrvajúcich, niekoľkomesačných, ale úspešných rokovaniach, som z poverenia vlády Slovenskej republiky dňa 14. júna podpísal delimitačný protokol, stanovy a zakladateľskú zmluvu štátnej akciovej spoločnosti Transpetrol so sídlom v Bratislave. /Potlesk. /

Dovoľte mi, aby som vás stručne informoval o tejto štátnej akciovej spoločnosti. Predmetom podnikania je preprava a skladovanie ropy, preberanie ropy od dodávateľov, odovzdanie ropy od odberateľov, rozvoj, prevádzkovanie, udržovanie ropovodných systémov, vrátane skladovacích kapacít a strategických zásob, zastupovanie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky voči zahraničným prevádzkovateľom nadväzujúcich ropovodov v rozsahu poverenia federálnymi orgánmi, obchodná činnosť a poskytovanie servisných služieb v rozsahu oprávnenia.

Predbežná výška zakladateľského kapitálu spoločnosti je 2 775 miliónov, z čoho základný kapitál delimitovaný na Slovenskú republiku je 2 020 miliónov a na štátny podnik Benzina Praha, čiže na Českú republiku 755 miliónov. Akcie zodpovedajúce majetkovému vkladu Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky do akciovej spoločnosti budú vystavené na meno Slovenská republika zastúpená Ministerstvom priemyslu Slovenskej republiky.

Zakladatelia splatia svoj podiel základného kapitálu v zmysle stanov novozaloženej akciovej spoločnosti ministerstvu priemyslu vložením 290 tisíc ton ropy v hodnote l 305 miliónov, vložením technických zariadení v predbežnej hodnote 700 miliónov, pozemkov a peňažných vkladov v predbežnej hodnote asi 150 tisíc. Štátny podnik Benzina vloží 94 tisíc ton ropy v celkovom ohodnotení 423 miliónov korún, vložením technických zariadení v predbežnej hodnote 329 miliónov korún a pozemky a peňažné vklady v hodnote 90 tisíc korún.

Bol by som veľmi rád, keby podobné akciové spoločnosti vznikali v hojnejšom počte spoločne na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, aby tak kompetencie z federálnej úrovne, ale aj z republikovej, boli stále presúvané viac a viac na podnikateľskú úroveň, ktorá bude motorom rozhýbania našej ekonomiky a reštrukturalizácie nášho priemyslu.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem ministrovi Holčíkovi. V rámci interpelácií ako prvý sa prihlásil poslanec Baláž. Pripraví sa poslanec Agárdy.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP