Neprošlo opravou po digitalizaci !

Poslanec L. Pirovits:

Áno, máte pravdu. Hlasujeme o prvej alternatíve podlá prijatého návrhu pána poslanca Pauču.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Bol by som rád, pán poslanec, aby sa na to pamätalo potom aj pri ďalších alternatívach.

Hlasujeme teraz o prvej alternatíve s prijatou zmenou na strane 2.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 125 poslancov. /

Kto je za prvú alternatívu na strane 2 v zmysle prijatej zmeny?

/Za návrh hlasovalo 100 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali prvú alternatívu na strane 2 návrhu.

Poslanec L. Pirovits;

Teraz sa hlasuje o prvej alternatíve na strane 3 "všetkých, ktorí vedome spolupracovali s ŠtB a bývalých príslušníkov ŠtB, aby odstúpili z vyššie menovaných miest a funkcií".

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 126 poslancov. /

Kto je za prvú alternatívu na strane 3?

/Za návrh hlasovalo 35 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že prvú alternatívu na strane 3 sme odmietli.

Hlasujeme o druhej alternatíve.

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 126 poslancov. /

Kto je za druhú alternatívu na strane 3?

/Za návrh hlasovalo 26 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. /

Konštatujem, že sme odmietli aj druhú alternatívu na strane 3.

Budeme hlasovať o tretej alternatíve. Hlási sa pán poslanec Brňák.

Poslanec P. Brňák:

Domnievam sa, pán predsedajúci, že o tretej alternatíve by sa už nemalo dať hlasovať, pretože automaticky vypadli

prvé dve a ak by nemala byt prijatá tá tretia, vznikla by vlastne patová situácia.

Podpredseda SNR M. Zemko;

V poriadku. O tretej alternatíve sa bude potom hlasovať v globále.

Poslanec L. Pirovits;

Ak sa to takto prijalo, bude sa hlasovať o bode 2. Pán poslanec Hudec tu mal pozmeňujúci návrh. Navrhuje zmeniť výzvu v nasledovnom zmysle a znení: "aby odišli z politického života a z vedúcich hospodárskych funkcií v Slovenskej republike aj tí, ktorí v minulosti riadili zložky Štátnej bezpečnosti a vedome zneužívali výsledky jej činnosti".

Podpredseda SNR M. Zemko;

Hlási sa pán poslanec Ásványi. Poslanec L. Ásványi:

Treba hlasovať aj o tretej alternatíve, pretože to potom by nebolo ani štylisticky správne.

Poslanec L. Pirovits:

Pán predsedajúci, navrhujem hlasovať aj o tretej alternatíve. Bude to čistejšie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Takže hlasujeme o tretej alternatíve. Prosím, aby sme sa prezentovali. /Prezentovalo sa 128 poslancov. /

Kto je za tretiu alternatívu na strane 3?

/Za návrh hlasovalo 87 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali tretiu alteranatívu na strane 3.

Poslanec L. Pirovits:

Vraciame sa k bodu 2 v tomto znení: "aby odišli z politického života a z vedúcich hospodárskych funkcií v Slovenskej republike tí, ktorí v minulosti riadili zložky Štb a vedome zneužívali výsledky jej činnosti".

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 126 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Hudeca? /Za návrh hlasovalo 47 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Hudeca nebol prijatý.

Poslanec L. Pirovits:

Tretí bod zostáva tak, ako som navrhol v úvode, že tam vypadla časť vety "aby odstúpili z vyššie menovaných miest

a funkcií", ale o tom zrejme netreba hlasovať, lebo inak bod 3 nemá zmysel. Bude sa hlasovať o prvej alternatíve.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 127 poslancov. /

Kto je za prvú alternatívu na tretej strane dolu?

/Za návrh hlasovalo 42 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. /

Konštatujem, že prvú alternatívu na tretej strane dolu sme odmietli.

Poslanec L. Pirovits:

Hlasuje sa o druhej alternatíve na strane 4 hore. Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 127 poslancov. /

Kto je za druhú alternatívu na štvrtej strane hore?

/Za návrh hlasovalo 87 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali druhú alternatívu na štvrtej strane hore.

Poslanec L. Pirovits;

Hlasuje sa o prvej alternatíve na strane 4 dole písmeno a/.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Je to písmeno B, prvá alternatíva.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 128 poslancov. /

Kto je za prvú alternatívu?

/Za návrh hlasovalo 60 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

v

Konštatujem, že sme odmietli prvú alternatívu na strane 4 dolu.

Poslanec L. Pirovits;

Hlasuje sa o druhej alternatíve, o písmene a/ na strane 4 a čiastočne na strane 5 hore.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 127 poslancov. /

Kto je za druhú alternatívu písmeno a/?

/Za návrh hlasovalo 103 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali druhú alternatívu písmena a/.

Poslanec L. Pirovits;

Pán poslanec Kerti navrhuje na strane 5 hore vynechať slová "a zároveň" a doplniť písmeno b/ nasledovne "a vedomú spoluprácu komisia potvrdí".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Budeme hlasovať o návrhu poslanca Kertiho.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 127 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Kertiho?

/Za návrh hlasovalo 24 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 82 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Kertiho nebol prijatý.

Poslanec L. Pirovits;

Teraz sa bude hlasovať o prvej alternatíve, ale chcel by som predtým poznamenať, že tu v každej alternatíve pán poslanec Chmelo navrhol pozmeniť slová "za účelom prípadnej obhajoby" nasledovne: "za účelom prípadného spochybnenia dôkazných materiálov na súde". Najprv budeme hlasovať o zmene časti prvej alternatívy.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlási sa pán poslanec Chmelo.

Poslanec J. Chmelo;

Domnievam sa, že môj návrh sa štylisticky upraví podlá toho, ktorú alternatívu prijmeme.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ak sa pri prvom hlasovaní akceptuje váš návrh, a ak sa táto alternatíva neprijme, tak to bude platiť v druhej alternatíve.

Poslanec L. Pirovits:

Tie isté slová sa zapracujú do tej alternatívy, ktorá sa prijme.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Hlási sa pán poslanec Majer. Poslanec J. Majer:

Nehnevajte sa, ale teraz sme hlasovali o protinávrhu za druhú alternatívu zo 4. strany pokračujúcu na strane 3, o bode b/ ale tento bod sme vlastne neprijali. Myslím si, že ak sme ho neprijali, musíme hlasovať o alternatíve zo štvrtej strany, o bode b/, a potom prejdeme na alternatívy.

Poslanec L. Pirovits:

Nie. O písmene b/, ktoré nie je vyznačené kurzívou, sa nehlasuje, jedine o alternatívach, alebo v prípade, kde pôvodný text bol dotknutý. Text v písmene b/ bol dotknutý, preto sme o ňom hlasovali.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Áno, bolo to tak. Budeme teraz hlasovať o návrhu pána poslanca Chmelu k prvej alternatíve.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 125 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Chmelu? /Za návrh hlasovalo 72 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Chmelu prijali.

Poslanec L. Pirovits:

Teraz sa hlasuje o prvej alternatíve. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 124 poslancov. /

Kto je za prvú alternatívu na strane 5?

/Za návrh hlasovalo 11 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 90 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Konštatujem, že sme odmietli prvú alternatívu na strane 5.

Poslanec L. Pirovits;

Teraz sa hlasuje o druhej alternatíve so zmenou, ktorú sme prijali, takže za slovami "v tejto veci" v poslednej vete sa pripájajú slová "za účelom prípadného spochybnenia dôkazných materiálov na súde". Chcel by som vás upozorniť, keďže sme prijali alternatívu, že sa zriaďuje lustračná komisia, aby ste prečiarkli slovo "vyšetrovacej". To je zmena technického charakteru, že to nebude vyšetrovacia, ale lustračná komisia. Obsah je potom daný.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Ftáčnik sa hlási s faktickou poznámkou. Poslanec M. Ftáčnik:

Mám faktickú poznámku, že pán Pirovits nedal dobrý výklad. Na návrh pána Chmelu sme slová "za účelom prípadnej obhajoby" nahradili iným textom. To prešlo. Tieto slová sa vyskytujú v prvej a tretej alternatíve. V druhej alternatíve sa nevyskytujú, tam sme nemali čo nahradiť. Čiže súd je zapracovaný osobitne a nemôže sa to nahradiť, lebo sme to neodhlasovali. V tom je výklad chybný.

Poslanec L. Pirovits;

Musíme sa opýtať pána Chmelu, ako to myslel. Nemôžem vykladať jeho návrh, jeho vôľu.

Poslanec J. Chmelo;

Navrhol som tie slová, ktoré tu boli povedané, už niekoľkokrát. Myslím si, že môžu byt aj v druhej alternatíve.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ale takto o tom nemôžeme hlasovať. Poslanec L. Pirovits:

Spracovali sme to tak, že v tejto veci za účelom prípadného spochybnenia dôkazných materiálov na súde.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Takto to nie je dobre. S faktickou poznámkou sa hlási pán predseda.

Predseda SNR F. Mikloško:

Logicky usudzujem tak, že sme najprv v prvej alternatíve prijali dodatok, ktorý navrhol poslanec Chmelo a potom sme prvú alternatívu odmietli, teda sme odmietli aj to, čo navrhol pán poslanec Chmelo.

Poslanec L. Pirovits:

Prijali sme zmenu všeobecne.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ale jeho návrh sa netýkal druhej alternatívy, čiže o tej musíme hlasovať osobitne.

Poslanec L. Pirovits:

Ja som to jasne vyjadril, vlastne som to aj sformuloval, a takto sme návrh aj prijali.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V poriadku, dávame hlasovať o druhej alternatíve. Poslanec L. Pirovits;

S tou zmenou, ak je to možné, že namiesto slova "vyšetrovacej" tam bude slovo "lustračnej".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Berie plénum na vedomie túto technickú opravu? /Prejav súhlasu v pléne. /

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 123 poslancov. /

Kto je za druhú alternatívu?

/Za návrh hlasovalo 76 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali druhú alternatívu na strane 5. Tým pádom vypadáva tretia a štvrtá alternatíva.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Andel. Poslanec M. Andel:

Chcem sa spýtať, čo sme prijali a ako to bude vlastne znieť.

Poslanec L. Pirovits;

"Dotyčné osoby sa môžu pred zverejnením výsledkov vyšetrovania obrátiť v tejto veci za účelom prípadného spochybnenia dôkazných materiálov na súd. "

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik;

Pán spravodajca, v druhej alternatíve je predchádzajúca veta "Umožnia im dožadovať sa konfrontácie a uvádzať dôkazy na svoju obhajobu. " Pán Chmelo k týmto slovám má nejakú alternatívu, ktorá do toho vnáša nezmysel. Preto sa pýtame, čo sme to vlastne schválili.

Poslanec L. Pirovits:

Myslíte na to, že predtým je veta "Umožní im dožadovať sa konfrontácie a uvádzať dôkazy na svoju obhajobu. " Konfrontácia a obhajoba sa tu netýka súdu, ale lustračnej komisie, tej komisie, ktorá bude konfrontovať materiály s dotyčnou osobou. Posledná veta rieši už prípady na súde.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik;

A v prvej alternatíve sa to týkalo čoho? Tam je napísané presne to isté.

Podpredseda SNR M. Zemko: Pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo:

o

Predposledná veta v druhej alternatíve hovorí: "Umožnia im dožadovať sa konfrontácie a uvádzať dôkazy na svoju obhajobu. " To je obhajoba v tej komisii. V prvej a tretej alternatíve som to spresnil slovami "na súde", že sa vyčiarkne "obhajoba". V tom zmysle posledná veta v druhej alternatíve znie: "Dotyčné osoby sa môžu pred zverejnením výsledkov vyšetrovania obrátiť vo veci prípadného spochybnenia dôkazných materiálov na súd. "

Poslanec L. Pirovits:

Áno. V prvej alternatíve nie je konfrontácia, možnosť konfrontácie týchto dôkazných materiálov.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Andel. Poslanec M. Andel:

Navrhujem vypracovať vysvetlenie k druhej alternatíve. Poslanec L. Pirovits:

Myslím si, že vysvetlenie nie je potrebné. Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Zselenák.

Poslanec J. Zselenák:

Dámy a páni, už priebeh schvaľovania tohto návrhu uznesenia do značnej miery predpovedá vlastný priebeh lustrácií. /Potlesk. / Aby sme sa vyhli možným sporom o tom, o čom sme vlastne hlasovali a prečo, pretože si myslím, že mnohí z nás sa tu dopúšťajú istého účelového výkladu, chcem veľmi konkrétne navrhnúť, aby sme si vypočuli magnetofónový záznam pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Chmelu, a podlá nich potom rozhodovali a hlasovali o tom, čo tam má, alebo nemá byť.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Myslím, že text bol teraz upresnený, po tom vysvetlení je zretelný a navyše, bol prijatý, takže môžeme pokračovať.

Poslanec L. Pirovits;

Pán poslanec Chmelo zopakoval svoj návrh ešte pred hlasovaním. Myslím si, že by sme mali pokračovat. Sme na strane 6. Tu by som chcel uviesť návrh prvého podpredsedu pána Čarnogurského. Tento návrh prečítam, lebo je dosť obšírny a zrejme sa vám nepodarilo skontrolovať, že tu nedošlo k žiadnym zmenám. Tento bod bude zaradený hore nad textom "Slovenská národná rada ukladá", to znamená pred ukladacou častou. "V záujme uplatnenia zákonnosti a ochrany práv občana v súlade s prijatou Listinou ľudských práv, ako aj s ostatnými právnymi normami, menovite s Občianskym zákonníkom a Trestným zákonníkom, Slovenská národná rada sa uznáša: 1. Každý občan Slovenskej republiky má právo vyžiadať si cez Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky overené kópie záznamov a materiálov ŠtB, ktoré boli vedené o jeho osobe.

2. V prípade zistenia jednostranných a protizákonných postupov ŠtB voči jeho osobe použiť tieto materiály na podanie žaloby pred súdom. "

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 119 poslancov. /

Kto je za návrh pána podpredsedu Čarnogurského?

/Za návrh hlasovalo 78 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali návrh podpredsedu Čarnogurského. Prosím, pokračujme.

Poslanec L. Pirovits:

Teraz sa hlasuje o prvej alternatíve, či na verejnej schôdzi Slovenskej národnej rady budú zverejnené mená, alebo nie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 121 poslancov. /

Kto je za prvú alternatívu na strane 6?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Konštatujem, že sme odmietli prvú alternatívu na strane 6.

Poslanec L. Pirovits:

Hlasuje sa o druhej alternatíve. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 121 poslancov. /

Kto je za druhú alternatívu?

/Za návrh hlasovalo 98 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali druhú alternatívu na strane 6.

Poslanec L. Pirovits:

Teraz sa hlasuje o prvej alternatíve na strane 7. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 122 poslancov. /

Kto je za prvú alternatívu na strane 7?

/Za návrh hlasovalo 63 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali prvú alternatívu na strane 7.

Poslanec L. Pirovits:

Pán poslanec Hamerlík mal návrh v tomto zmysle: "Lustračná komisia sa zriaďuje v priebehu 15. schôdze Slovenskej národnej rady. "

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 119 poslancov. /

Kto je za predložený návrh?

/Za návrh hlasovalo 71 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Konštatujem, že návrh sme prijali. Poslanec L. Pirovits;

Zostáva hlasovať o celkovom návrhu uznesenia. Podpredseda SNR M. Zemko:

V súlade s ustanovením § 26 ods. l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu na uznesenie ako celku.

Prosím, aby sme sa prezentovali. /Prezentovalo sa 123 poslancov. /

Kto je za návrh uznesenia v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 79 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili uznesenie Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike.

/Potlesk. /

Desiatym bodom programu je

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 24. má-ja do 18. júna 1991.

Správu ste dostali ako tlač 137 a k správe vám bol rozdaný aj doplnok.

Má niekto z vás otázky alebo pripomienky k predloženej správe? Pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujem si podotknúť, že práve sme si uznesením uložili, že treba dnes odhlasovať lustračnú komisiu. Čím treba doplniť program. Takže treba v tom pokračovat.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Máme to urobiť v priebehu 15. schôdze. Myslím si, že by sme sa mali o tom poradiť cez prestávku po prerokovaní tohto

bodu, o ktorom teraz rokujeme. Prosím vás, má niekto pripomienky k deviatemu bodu? Pán poslanec Varjú.

Poslanec J. Varjú:

Vážená Slovenská národná rada,

v správe predsedníctva som postrádal vysvetlenie, prečo nebol zriadený poľnohospodársky výbor. Neoficiálne viem, že návrh iniciatívnej skupiny poslancov bol odmietnutý. Prosím o vecné vysvetlenie tejto veci.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán predseda Mikloško. Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec, prvé vysvetlenie je to, že sme neprijali ako uznesenie, že ho zriaďujeme, a tým sme to, samozrejme, nedali do správy. Jeho neustanovenie bolo v predsedníctve odôvodnené tým, že v danej situácii nemáme dostatok poslancov na to, aby sme zriadili takýto výbor.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Sú ďalšie otázky, alebo ďalšie žiadosti o doplnenie? Opäť pán poslanec Varjú.

Poslanec J. Varjú:

Pán predseda, táto odpoveď ma neuspokojila, lebo to je výhovorka. Je dostatok poslancov. Podpísali sme to siedmi.

Podpredseda SNR M. Zemko; Pán poslanec Ľupták. Poslanec I. Ľupták;

Snáď by som ešte dodal, že keď sme diskutovali o otázke vytvorenia alebo nevytvorenia výboru, jeden z momentov bol naozaj ten, čo spomenul pán predseda. Sami viete, že niektoré výbory majú toľko členov, že keď neprídu dvaja, už nie sú uznášaniaschopné. Z hľadiska národohospodárskeho a rozpočtového výboru, hoci pán Varjú je členom tohto výboru, musím priznať, že aj ja som bol proti tomu. Ak tento výbor má posudzovať otázky národného hospodárstva, rozpočtu, ekonomiky, a vôbec celý komplex otázok z celkového pohľadu, bol by som strašne nerád, aby z tohto výboru odišli poľnohospodári, lebo v tom prípade by sa z tohto výboru prakticky vytratila jedna časť celkového pohľadu na problematiku našej ekonomiky. Toto bol jeden z dôvodov, prečo sa zamietlo vytvorenie tohto výboru. Hoci je pravdou, a teraz to využijem, že pri našom výbore je komisia pre poľnohospodárstvo, ktorá veľmi intenzívne a veľmi dobre pracuje, ale ťažkosti sú v tom, že administratívne ju nestačíme obhospodáriť jedným tajomníkom a jednou sekretárkou. Čiže zrejme sa bude treba zamyslieť, aby sme posilnili výbor administratívnou silou, aby tieto práce boli zabezpečené.

Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Géci

Poslanec M. Géci;

Vážený pán predseda, vážený predsedajúci, vážení páni kolegovia,

debatujeme tu o jednom výbore, ktorý neexistuje. Ale na druhej strane položme si otázku, o ktorý výbor ide. Poľnohospodárstvo a výživa, čiže najdôležitejší sektor, ktorý dnes u nás máme a o ktorý sa treba starať. /Potlesk. / Preto s plnou zodpovednosťou vám to dávam na rozhodnutie. Komisia je nulová. Tvrdím, že komisia nie je rozhodujúcim orgánom tak, ako výbor. To je len niekto. Preto znova aj ja navrhujem, aby predsedníctvo bezpodmienečne zvážilo, či tento výbor nie je potrebný, aby riešil poľnohospodárstvo a výživu na Slovensku.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Gécimu. Hlási sa pán poslanec Varjú.

Poslanec J. Varjú:

Ešte jednu poznámku: Na všelijaké komisie skutočne máme dostatok ľudí, aj na stále, napríklad lustračnú komisiu, tak si myslím, že sa tu pozbierajú poslanci aj na poľnohospodársky výbor. Navrhujem, aby sme tu v pléne hlasovali o tom, aby plénum navrhlo znovu nastoliť túto otázku, či podporí založenie výboru pre poľnohospodárstvo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP