Neprošlo opravou po digitalizaci !

pretože ak sa zákon prijme v tom rozsahu, ako nás informoval pán predseda Slovenskej národnej rady, to nebude na hrane Listiny základných práv a slobôd, ale bolo by to, zrejme, v rozpore s touto listinou. Myslím, že by to bolo veľmi zlou vizitkou pre našu rodiacu sa demokraciu, ak by sme mali v tomto duchu pokračovat.

Mňa vyprovokoval pán prvý podpredseda Slovenskej národnej rady svojím návrhom, ani nie čo do obsahu, ale mám pochybnosť o tom, či môžeme v uznesení Slovenskej národnej rady upraviť všeobecne záväzné pravidlo pre občana, ktoré by musel rešpektovať, povedzme, federálny orgán, v tomto prípade Federálne ministerstvo vnútra. Totiž, ak dáme občanovi právo žiadať overené kópie materiálov, to znamená, že Federálne ministerstvo vnútra ich musí vydať, a pochybujem, že je to možné len podľa uznesenia Slovenskej národnej rady, keďže ide o federálny orgán.

Pokiaľ ide o druhú časť návrhu, domnievam sa, že to by bolo v poriadku, pretože podlá Občianskeho súdneho poriadku - a zrejme pôjde o spory súvisiace s realizáciou Občianskeho súdneho poriadku - je možné, aby sa použili akékoľvek dôkazy, ktoré sú získané legálnou cestou. To je nepochybné. Takže, ak by také materiály ten človek mal, je isté, že ich môže použiť. Osobne sa domnievam, že v spore, ktorý by mohol vzniknúť na základe lustrácií, súd má právo vyžiadať si takéto doklady a preveriť ich, a podlá mojej mienky, je Federálne ministerstvo vnútra povinné takéto dôkazy poskytnúť.

V záujme ochrany štátneho tajomstva poznáme výnimku z prin-

cípu verejnosti v konaní pred súdom, ktorá by sa v takomto prípade mala a mohla uplatniť. Teda preto som protestoval proti ukončeniu diskusie, aby sme si túto otázku ujasnili pred hlasovaním, lebo sa nám môže stať, že v uznesení odhlasujeme to, čo tam nemôže byť. Všeobecne záväzné pravidlá pre neurčitý počet ľudí sú zákony a nie uznesenia národnej rady. Obsahovo by som s tým súhlasil, len mám pochybnosť o tom, či to môžeme takto vybaviť. Skôr si myslím, že nie.

Pokiaľ sa tu diskutovalo o týchto zákonoch a boli vtipné poznámky na to, kto je profederálny a protifederálny, domnievam sa, že tu odzneli návrhy už na minulom zasadnutí, aby sa pripravil zákon Slovenskej národnej rady. Medzitým sa začala traktovať otázka prípravy zákona Federálneho zhromaždenia, a nemôžem súhlasiť s pánom poslancom Čečetkom - som rád že prišiel -, keď má pochybnosti o tom, či podlá zákona Federálneho zhromaždenia by sme mohli lustrovať poslancov Slovenskej národnej rady a členov vlády Slovenskej republiky, pretože ak zatiaľ platí rozdelenie zákonodarnej kompetencie, ktoré existuje medzi Federálnym zhromaždením a Slovenskou národnou radou, je nepochybné, že zákonom Slovenskej národnej rady sú viazaní všetci, vrátane poslancov Slovenskej národnej rady, orgánov republík a nevidím dôvod, prečo by to nebolo možné. Ale nechcem polemizovať s tým, ako sa má lustrovať. Dvakrát sa v tejto Slovenskej národnej rade o tom hlasovalo. Minule som tiež vyhlásil, že sa uzneseniu, ktoré sa prijme, samozrejme, podriadím a beriem na vedomie názor väčšiny, ktorá sa tu prejavila.

Chcem upozorniť ešte na dve skutočnosti a prosím, aby sa vzali do úvahy. V návrhu uznesenia sa na strane 3 úplne dolu navrhuje, aby lustračná komisia bola chápaná ako vyšetrovacia komisia. Podlá novely zákona, ktorú sme prijali, podlá mojej mienky to nie je možné. Vyšetrovacia komisia nemôže vyšetrovať jednotlivcov, získavať o nich informácie. Vyšetrovacia komisia bola novelou zriadená v súvislosti s vyšetrovaním skutočností, udalostí, vecí verejného záujmu. Tak to bolo i pokiaľ ide o vyšetrovaciu komisiu, ktorej funkciou bolo vyšetriť udalosti 17. novembra 1989. Z nej sa vytvorila potom lustračná komisia - aby sme tieto dva pojmy nejako nezamiešali. Novela bola potrebná, o tom nepochybujem, ale nemôžeme teraz tejto vyšetrovacej komisii uložiť, aby vyšetrovala poslancov. Pozor, to by mohlo hraničiť

s imunitou poslancov a s ostatnými danosťami, ktoré právny poriadok ukladá.

A ďalej vás chcem poprosiť o jednu vec. Mal som možnosť oboznámiť sa s listom, či stanoviskom výkonného riaditeľa Helsinského výboru pána Garyho Leibla, z ktorého si dovolím upozorniť na štyri zásady, ktoré by sme mali aj pri čítaní uznesenia a hlasovaní o ňom rešpektovať práve preto, aby sme sa nedostali do určitých kolízií. Chcem povedať, že tie zásady vlastne v uznesení, v tých alternatívach, sú vyjadrené. Ale rád by som ich pripomenul, aby ste sa mohli eventuálne slobodne rozhodnúť, za čo budete hlasovať.

Po prvé si myslím, že nesmieme pripustiť, aby došlo k odmietnutiu možnosti obrátiť sa na nestranný súd. Teda aj lustračná komisia by mala byť kreovaná tak, aby nemohla vystupovať ako "žalobca" a súčasne "sudca", ale aby už v uznesení bolo umožnené postupovať tak, aby sa pred definitívnym rozhodnutím bolo možné obrátiť na súd, teda aj pred zverejnením, aby tu teda bol určitý nezávislý orgán, ktorý posúdi výsledky skúmania lustračnej komisie. Ďalej prosím, aby sme vzali do úvahy, že právomoci komisie treba formulovať tak, aby bolo umožnené oboznámiť sa s dôkazmi, ktoré o tej osobe sú uložené, pričom by táto osoba mala mat možnosť nahliadnuť do originálov vedených zväzkov. To má zmysel i z hľadiska - už minule tu spomínal pán minister - možnosti falšovaného podpisu a pododobných záležitostí.

Ďalej prosím, aby sme pri schvaľovaní jednotlivých alternatív mali na mysli, že osobe, ktorá je lustrovaná, treba umožniť dožadovať sa konfrontácie napríklad s osobou, ktorá ho zaviedla do určitého registra, prípadne umožniť neprávnikom právo na právneho zástupcu. To je v súlade s Listinou práv a slobôd a nemal by byt s tým nejaký problém. Ďalej by som prosil, aby sa pri hlasovaní vzalo do úvahy, že lustrovanej osobe treba umožniť uviesť dôkazy na svoju obhajobu,

tieto hodnotiť z hľadiska obsahu spolupráce označenej osoby, dať možnosť, aby pred komisiou mohli vystúpiť i nezávislí svedkovia a predložiť výpoveď na obhajobu osoby. A konečne umožniť lustrovanej osobe, aby v súvislosti s možnosťou obrátiť sa na súd mala možnosť riadnej obhajoby, a to ešte pred akýmkoľvek zverejnením informácie, teda medzi tým, čo sa osoba oboznámi s výsledkami a medzi tým, čo sa nájde istý spôsob na zverejnenie. To je všetko, čo som chcel povedať.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pán poslanec, sú to pozmeňujúce resp. doplňujúce návrhy?

Poslanec Ľ. Fogaš:

Nie, to nie sú doplňujúce návrhy. Chcel som len podčiarknuť tieto zásady, ktoré sú vyjadrené aj v liste výkonného riaditeľa Helsinského výboru - sú už v jednotlivých alternatívach, aby pri hlasovaní sme sa usilovali byt aspoň v súlade s nimi.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. S faktickými poznámkami sa prihlásili pani poslankyňa Mistríková a pán poslanec Čečetka. Prosím vás, v rámci možnosti nespúšťajme lavínu faktických poznámok.

Poslankyňa Z. Mistríková:

Chcem len pripomenúť poslancom, že tento parlament o tom, či budeme problém lustrácií riešiť zákonom alebo uznesením, už raz hlasoval. Parlament odhlasoval to, že ho

budeme riešiť uznesením. Takže by som prosila ďalších, aby sa nevracali k forme zákona na tejto pôde.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem aj ja. Pán poslanec Čečetka. Poslanec V. Čečetka;

Musím polemizovať s kolegom poslancom pánom Fogašom. Budem snáď aj trošku impertinentný. Skutočne si myslím, ak má toto plénum rozhodovať o odpadkoch, zrejme by malo rozhodnúť aj o lustrácii poslancov. To je vec názoru, čo sa týka kompetencií. To je prvý bod, ako ho vidím ja.

A potom druhá vecná poznámka: Pokiaľ hovoríme o tom, že tam má byt lustračná komisia so štatútom vyšetrovacej komisie, má to svoju logiku. V žiadnom prípade to ustanovenie nie je tam preto, aby ľudia v tejto komisii vyšetrovali poslancov. Takto je to stanovené preto, aby členovia tejto komisie mohli objasniť skutočnosti tak, ako je to v charaktere tejto komisie, týkajúce sa problémov napríklad zavedenia v tých zväzkoch, a takisto, ako pán Fogaš spomenul, prípadne osoby, ktorá tam zaviedla človeka, o ktorého by mohlo ísť v prípade lustrácií, aby jeho výpovede boli z titulu zákona hodnoverné, pretože v súvislosti so zriadením tejto vyšetrovacej komisie bola urobená aj novela Trestného poriadku, kde sa hovorí, že výpoveď pred takouto komisiou má charakter svedeckej výpovede. Čiže tam to má svoju logiku, a v žiadnom prípade to nie je chápané ako vyšetrovanie poslanca. Je to komisia pre objasnenie skutočností. Toľko z mojej strany.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Slovo má pán poslanec Dobrovodský. Pripraví sa

pán poslanec Krajčovič. Poslanec D. Dobrovodský:

Vážený pán predsedajúci, vážená vláda, vážení prítomní,

nedivím sa pánovi Bárányovi, ani členom Strany demokratickej lavice, že sú proti lustráciám. Na rozdiel od pána Hamerlíka viem prečo. Verte, na Slovensku sa s lustráciami už začalo. Nechápem preto, prečo sa Strana demokratickej lavice neohradila, keď pán Mečiar začal na Slovensku s lustráciami. /Potlesk. / Verte mi, nikdy som neobľuboval eštebákov, a veľmi zle sa mi sedí v tejto miestnosti, ak si myslím, že aj tu sedia medzi nami. Preto som za prijatie uznesenia a za to, aby tí príslušníci ŠtB, ktorí mali tú trúfalosť pri slobodných voľbách kandidovať do tohoto zastupiteľského zboru, odišli a nezavádzali slovenský národ.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. Faktickú poznámku má pán poslanec Hofbauer. Pripraví sa pán poslanec Krajčovič.

Poslanec R. Hofbauer;

Ak dovolíte, pán poslanec, lustrácie v Slovenskej republike nezaviedol pán Mečiar, ale oficiálne lustrovaní sme boli všetci kandidáti za Verejnosť: proti násiliu, čiže aj súčasné VPN aj ZDS.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. S faktickou poznámkou sa ešte hlási pán poslanec Fogaš.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Ospravedlňujem sa, že zdržujem, ale mne to vysvetlenie pána poslanca Čečetku nepostačilo. Citujem § 55a, ktorý hovorí: "Slovenská národná rada môže zriadiť na objasnenie závažných skutočností verejného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti Slovenskej národnej rady, a na zistenie okolnosti týchto skutočností, ktoré nastali, vyšetrovaciu komisiu. " Keď si položíme otázku, aké okolnosti chceme vyšetrovať alebo aké skutočnosti chceme vyšetrovať, nutne sa to nemôže týkať osoby. To vyplývalo jednoznačne zo stanoviska legislatívy pri prerokúvaní novely tohto zákona, a určite by to vyplývalo aj z dôvodovej správy, ktorá k nemu nie je predložená. Ale myslím, že to druhé riešenie by mohlo byť prijateľné, a mohli by sme tam odkázať na použitie nejakých ustanovení, ktoré by reagovali na dovetky pána Čečetku.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Fogašovi. Slovo má pán poslanec Krajčovič.

Poslanec M. Krajčovič:

Vážená Slovenská národná rada,

odporúčal by som, aby sme dobre pouvažovali nad návrhom, ktorý tu predniesol pán podpredseda Čarnogurský, a plne sa stotožňujem s tým návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Hamerlík.

Chcel by som túto príležitosť využiť aj k tomu, aby bolo jasné, že veľa občanov Slovenskej republiky chce, aby sme očistili spoločnosť týmto aktom lustrácií. Dovolím si odovzdat zoznam l 699 podpisov zamestnancov Slovenskej televízie, ktorí ma požiadali o to, aby som odovzdal tieto podpisové hárky predsedovi Slovenskej národnej rady, ktoré mu síce zaslali, ale majú obavy, že sa k nemu normálnou poštovou cestou nedostali. Takže toto činím.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Košťál.

Poslanec P. Košťál:

Predpokladám, že pán poslanec Krajčovič sa pomýlil, že zamestnancov televízie nebude 160 000 ale l 600.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Zselenák.

Poslanec J. Zselenák: Dámi a páni,

chcel by som prejaviť hlboký údiv nad slovami pána poslanca Dobrovodského, aj nad tým, že je tak dobre informovaný, keď si dovolí prehlásiť, že tu medzi nami sedia bývalí spolupracovníci Štátnej bezpečnosti. Neviem, na základe čoho, ale zrejme bude mat dobré informácie. /Potlesk. / A čo sa týka jeho názoru na Stranu demokratickej lavice, tiež by som mu odporúčal mnohé vystúpenia našich poslancov tu, priamo na

pôde parlamentu, ale aj mnohé články a stanoviská zverejnené v tlači.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec. Strýko, pán poslanec Hofbauer.

Poslanec M. Strýko:

Mám iba krátku technickú poznámku, ak dovolíte. Naozaj faktom je, že súkromné lustrácie na Slovensku prebiehali a prebiehajú, ako iste všetci dobre vieme, a sú úplne proti zákonu, bez veľkého záujmu prokurátorov. To znamená, že prijatím tohto uznesenia sa ukončí toto súkromné lustrovanie, a proste prebehne takouto formou. Avšak chcem reagovať tiež na dve poznámky, keď sa tu hovorilo o tom, či tá komisia je žalobcom alebo sudcom. Komisia nebude žalovať ani súdiť, iba zistí, že ten a ten človek je vedený v registri a na neho existuje taký a taký agentúrny zväzok a podobne. Ďalej - čo sa týka súdu, na ktorý by sme sa mohli obrátiť. Súd môže len potvrdiť alebo nepotvrdiť pravdivosť výroku komisie. Súd nemôže povedať, že vy ste boli alebo neboli agentom alebo eštebákom, súd to nevie. Súd vie posúdiť iba výrok komisie, či je pravdivý, že to, čo tvrdí, je teda pravda.

A potom ešte poslednú vec - s tými svedkami na obhajobu. Viete, to je veľmi pekné, ale ubezpečujem vás, že každý eštebák si nájde aspoň 500 svedkov, ktorí budú tvrdiť, že eštebákom nikdy nebol, a to budú všetci, samozrejme, tiež eštebáci. To znamená, že toto treba zvážiť.

Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pán poslanec Hofbauer. Poslanec R. Hofbauer:

Vážený pán predsedajúci, vážené predsedníctvo, Slovenská národná rada,

napriek veľkému množstvu pripomienok, ktoré sa zapracovali do tohoto materiálu, domnievam sa, že materiál, ktorý máme predložený, obsahuje aj rad doslova kontraverzných skutočností. Mrzí ma, že tu nie je pán minister Pittner, ktorý k tejto problematike podal veľmi kvalitný a vyčerpávajúci výklad. Niektoré veci som si dal od neho sám spresniť. S radom vecí som sa musel zo známi t, keď som bol vo funkcii primátora Bratislavy, lebo ma to nesmierne zaujímalo.

Napríklad na strane 4 v prvej alternatíve sú v bode a/ uvádzané kategórie rezident, agent, držiteľ konšpiračného bytu, kandidát tajného spolupracovníka, dôverník. V ďalšom sa odvoláva na ním podpísané doklady. Minister Pittner jednoznačne upozornil, že tieto dve posledné kategórie nikdy nič nepodpisovali. Tak teraz čo sa ide preukazovať?

Druhá záležitosť: Pán minister Pittner takisto jednoznačne upozornil, že kategória agent ani zďaleka nie je obsiahnutá v tom "ním podpísané doklady". Agent nemusel nič podpísať.

Tretia moja otázka: Pán Mikloško tu nie je, tak v podstate nemám sa čo pýtať, pretože mi nemá kto odpovedať. Jeho vystúpeniu som, úprimne povedané, nerozumel. V podstate len potvrdil to, že údaj, ktorý je vedený v kartotéke ŠtB, existuje, a dôkazové materiály sa stratili alebo neexistujú.

Udialo sa to za miništrovania štyroch ministrov: Lazára, Mečiara, Andráša a Pittnera - do 19. decembra to, tuším, bolo tak.

A k zákonu Federálneho zhromaždenia - plne súhlasím - môj názor na lustrácie verejných činiteľov som tu povedal dostatočne dávno, dostatočne jednoznačne, nemám dôvod ho nijakým spôsobom meniť. Len zákon Federálneho zhromaždenia začína obsahovať ďalšie a ďalšie kategórie, počnúc novinármi a ďalšími profesiami. Je istota, že sa do toho nedostanú aj pracovníci atómových elektrární alebo lokomotívnych dep?

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi. Slovo má pán poslanec Paučo. Poslanec J. Paučo;

Vážené poslankyne a poslanci,

verejnosť v Slovenskej republike právom očakáva rozhodnutie Slovenskej národnej rady ako sa politicky a právne vysporiada s otázkou čistoty verejného života. Občania, teda naši voliči, iste s úľavou prijmú záver, aby veci verejné spravovali ľudia nezaťažení bývalým režimom, najmä spoluprácou s protiústavnou, protidemokratickou zložkou Štátnej bezpečnosti. Popieranie základných ľudských práv a slobôd, likvidácia tzv. vnútorného nepriateľa, bolo hlavným cieľom ľudí tejto organizácie, i jej nepriamo i priamo riadiacej štruktúry - komunistickej strany. Vyjadrujem presvedčenie, a to nielen moje, že ľudia, ktorí sa v minulosti na takýchto neprávostiach aktívne podieľali, nemôžu byt schopní konať ani teraz inak. Preto rozhodne treba túto prebúdzajúcu sa krehkú demokraciu chrániť pred všetkým zlým, falošným, a očistiť ju od bahna neprávosti. Lustráciu ústavných činiteľov, exekutívy i ďalších zložiek štátneho mechanizmu považujem za pri-

rodzený proces vyplývajúci z chýb minulosti, no i z nádejnej perspektívy do budúcna.

Keďže politika a ekonomika sa nedeje len tu hore, ale sa koná a konkretizuje práve dole v regiónoch, je potrebné, aby aj táto regionálna reprezentácia bola od spolupracovníkov ŠtB očistená. Práve na týchto postoch sa denno-denne konfrontuje politika štátu so skutočnosťou. A to mám na mysli i vedenia štátnych hospodárskych organizácií. Mám za to, že ľudia zaťažení spoluprácou s ŠtB a výkonom tajomníčkych funkcií komunistickej strany nespĺňajú predpoklad bezúhonnosti pre výkon funkcie v orgánoch štátnej správy vo všetkých stupňoch, nevynímajúc ani vedenia štátnych hospodárskych organizácií. Veď ako inak chceme zabezpečiť plný rozvoj demokratického štátu a jeho ekonomiky, ak nie s ľuďmi čestnými, nezaťaženými a zapálenými za vec demokracie?

Preto navrhujem, aby uznesenie Slovenskej národnej rady bolo doplnené o možnosť lustrácie aj funkcionárov na regionálnej úrovni. Pokiaľ ide o prijatie federálneho zákona, nemyslím si, že by nejakým spôsobom mohol negatívne ovplyvniť aj toto uznesenie. Už vôbec nemyslím na protiprávnosť tohoto uznesenia s inými zákonmi. Naopak, oneskorené prijatie tohoto uznesenia len predĺži chaos v tejto spoločnosti.

/Potlesk. / Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Paučovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Hudec.

Poslanec I. Hudec:

Mám faktickú pripomienku. Ak dovolíte, máme v rukách návrh uznesenia Slovenskej národnej rady - tlač 130b. O tom-

to probléme už rokujeme dosť dlho, ale zdá sa mi, že aj tento návrh uznesenia sa nevyhol veľmi vážnym a závažným porušeniam rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady. Predsa sme k tejto problematike vystupovali už aj minule, dali sme ústne návrhy, potom sme ich dokonca museli podať písomne, a odrazu sa nám objaví materiál, ktorý tieto pripomienky neakceptuje. Neviem, či moje návrhy mám teraz znovu opakovať, alebo či sa budú akceptovať pri hlasovaní aj pôvodné návrhy, pretože to sú závažné veci.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Čečetka. Poslanec V. Čečetka;

Pán kolega Hudec, ak niektorá vaša pripomienka nebola zapracovaná, ospravedlňujem sa. Skutočnosť je však taká, že komisia sa zišla za účasti zástupcov všetkých politických strán, okrem tých, ktorí sa ospravedlnili. Mám takú vedomosť, že možno ak aj nie presné formulácie, ale zmyslovo všetko to, čo bolo povedané, resp. vami písomne odovzdané, bolo do návrhu tohto uznesenia zapracované.

Poslanec A. Kerti:

Vážené dámy, vážení páni,

dovolil by som si tiež požiadať, aby sa o bode 11 takisto hlasovalo - o mojej pripomienke.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Pirovits, máte túto pripomienku zaznamenanú?

Poslanec L. Pirovits:

Áno. Podpredseda SNR M. Zemko;

V poriadku. Pán poslanec Dobrovodský. Poslanec D. Dobrovodský;

Navrhujem rozšíriť okruh profesií, ktorých by sa lustrácie týkali, o pracovníkov vysokých škôl, prednášateľov na vysokých školách a o vedúcich pracovníkov na základných a stredných školách. Je to dôležité z hľadiska výchovy mládeže.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? /Nikto. /

Keďže sa nikto nehlási, vyhlasujem rozpravu o deviatom bode programe za skončenú.

Keďže budeme hlasovať, odporúčam, aby sa znovu o týchto veciach poradili kluby. Vyhlasujem prestávku do 15. 30 hodiny.

/Po prestávke. / Podpredseda SNR M. Zemko:

Vážené kolegyne a kolegovia, pokračujeme v rokovaní.

Pristúpime k hlasovaniu o deviatom bode programu. Prosím pána poslanca Pirovitsa, aby postupne uvádzal hlasovanie.

Poslanec L. Pirovits:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

všetky pripomienky, ktoré tu odzneli, sú spracované, a navrhujem o nich postupne hlasovať a potom budeme hlasovať o jednotlivých alternatívach. Prvá je pripomienka pána poslanca Hudeca. Na strane 2 vo vete za druhou odrazkou "Slovenská národná rada pokladá za neprípustné, aby naďalej vo vrcholných orgánoch republiky zotrvávali bývalí príslušníci ŠtB a ľudia, ktorí spolupracovali s ŠtB... " navrhuje doplniť slová "alebo inými podobnými organizáciami, či zahraničnými rozviedkami".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 114 poslancov. /

Kto je za prednesený návrh pána poslanca Hudeca?

/Za návrh hlasovalo 50 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Hudeca sme neprijali.

Poslanec L. Pirovits:

Navrhujem, aby sme pristúpili k prvej alternatíve. Tu odznela pripomienka zo strany pána poslanca Pauču vsunúť za

slová "riaditeľa ČSTK" slová "ako aj prednostov a riaditeľov okresných úradov štátnej správy". To znamená, že rozsah subjektov sa rozširuje o prednostov a riaditeľov okresných úradov štátnej správy.

Podpredseda M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 120 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Pauču? /Za návrh hlasovalo 89 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Pauču sme prijali. Poslanec L. Pirovits:

Keďže ide o alternatívne riešenia, o ďalšej alternatíve nie je potrebné hlasovať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

No zatiaľ sme hlasovali iba o tejto zmene. Poslanec L. Pirovits;

Áno, čo sa týka toho istého okruhu problémov. Ďalej budeme hlasovať o prvej alternatíve na strane 3.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Myslím, že najlepšie by bolo hlasovať hneď aj o samotnej alternatíve.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP