Neprošlo opravou po digitalizaci !

bude mu to oznámené. Ak sám uzná, že niečo podpísal alebo spolupracoval, mal by sám odísť. Ak to neprijme, má právo sa potom odvolať takým spôsobom, že bude môcť nahliadnuť do týchto materiálov, eventuálne tam už bude istý postup, že sa tieto veci budú overovať. Ako tretia a posledná fáza bude, že takýto občan sa bude môcť odvolať na súd. V konečnom dôsledku vlastne by to malo znamenať výmaz z tohto registra, ak by bola dokázaná jeho nevina a mal by záujem kandidovať na to-ktoré miesto, o ktorom som hovoril.

Takýmto smerom sa asi bude uberať federálny zákon, ktorý - ako všetci vidíte - bude veľmi zásadný, ktorý by mala federálna vláda prijať do konca tohto mesiaca, a ktorý veľmi skoro na jeseň by malo prijať Federálne zhromaždenie. Predpokladá sa, že celý priebeh by mal byť uskutočnený do konca tohto kalendárneho roku. To znamená, že všetky orgány, ktorých sa to týka, by mali byť takýmto spôsobom preverené.

Pokiaľ ide o naše uznesenie, nič nerieši, pretože Federálne zhromaždenie, aj Česká národná rada, a pred tým istým stojíme aj my, že pokiaľ ide o poslancov - už iné je to u vlády a v aparáte - nemáme nástroje na to, aby sme kohosi odvolali, pokiaľ sa sám nevzdá. Treba brať do úvahy, že takýto zákon pravdepodobne bude prijatý a v tom zmysle to, čo prijmeme, bude vec, ktorá sa týka momentálneho postoja k parlamentu, vláde a všetkým inštitúciám, ktoré sú tam vymenované.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi predsedovi. Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásil len pán poslanec Bárány, ktorému týmto udeľujem slovo.

Poslanec E. Bárány:

Vážené dámy, vážení páni,

myslím, že nemusím opakovať vám všetkým už dobre známu skutočnosť, že Strana demokratickej lavice bola a dodnes je proti lustráciám. Argumenty som už spoza tohto rečníckeho pultu uvádzal, preto ich nebudem opakovať. Chcel by som však pripomenúť v súvislosti s informáciou, ktorú nám pred chvíľou poskytol pán predseda Slovenskej národnej rady, že sa nám objavuje prinajmenšom jedna otázka: či má význam dnes tu rokovať, a napokon prijímať dajaké uznesenie k lustráciám, keď z môjho pohľadu žiaľ, Federálne zhromaždenie v priebehu niekoľkých týždňov, snáď alebo pravdepodobne, to už si netrúfam posudzovať, prijme zákon o lustráciách. Predstavme si situáciu, že podľa uznesenia Slovenskej národnej rady niekto bude pozitívne lustrovaný a podlá federálneho zákona nebude, alebo naopak. Preto navrhujem, aby Slovenská národná rada sa dnes lustráciami nezaoberala a vrátila sa k tomuto problému, ak potom to ešte vôbec bude problémom, na rokovaní Slovenskej národnej rady, až po prijatí zákona Federálneho zhromaždenia, ku ktorému si neodpustím jednu poznámku, pokiaľ som o ňom informovaný teraz z úst pána predsedu. V minulých desaťročiach bola v Československu porušovaná rovnosť občanov protizákonne. Keď budeme mať tento zákon, nastane závažný rozdiel. Rovnosť občanov bude porušená na základe zákona.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec, chápem vaše vystúpenie ako návrh na ukon-

čenie prerokúvania tohto bodu. O návrhu budeme hlasovať bez rozpravy.

Prosím, budeme sa prezentovať.

/Prezentovalo sa 120 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Báránya, aby sme nerokovali o tomto bode, aby sa pokračovalo po prijatí zákona Federálneho zhromaždenia?

/Za návrh hlasovalo 54 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Báránya bol odmietnutý. Pokračujeme v rozprave.

Ďalším prihláseným do diskusie je pán poslanec Agárdy. Poslanec G. Agárdy:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

pred chvíľou ste boli svedkami druhej historickej chvíle, keď klub maďarských kresťanských demokratov či chce alebo nechce, musí súhlasiť so Stranou demokratickej lavice. A poviem hneď aj dôvody. Hovorím v mene klubu.

Po prvé - lustrácie v danom politickom kontexte sa nedajú obísť, a nie je to už len otázkou morálky, teda lustrovať treba. Po druhé - lustrovať treba, ale na prísne zákonnom princípe s vymedzenými mantinelmi. Po tretie - treba počkať na zákon Federálneho zhromaždenia. Preto navrhujeme predložený návrh uznesenia pod číslom 130b neprerokovať na dnešnom zasadnutí, urýchlene pripraviť zákon o lustráciách

a podľa rokovacieho poriadku predložiť výborom a plénu. Upúšťam od hlasovania o tomto návrhu, nakoľko o tom sme pred chvíľou hlasovali, ale považoval som za dôležité, aby som vás s týmto uznesením klubu oboznámil. Som za to, že lustrovať treba, treba očistiť spoločnosť, ale nemôžeme padnúť do tej istej chyby, ktorú urobil minulý režim pred nami.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Agárdymu. Slovo má pán poslanec Chmelo.

Poslanec J. Chmelo;

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

na strane 3 v prvých troch alternatívach máme všade napísané, že ide o vedomú spoluprácu. V prípade, že by sme prijali uznesenie, alternatívu 2 zo strany 3, tam je napísané, že v bode b/ na strane 5 ide o vedomú spoluprácu, ktorá bola potvrdená podpísaním tejto spolupráce vo zväzkoch. V nasledujúcich štyroch alternatívach, ktoré sú predložené komisiou, je ustanovené alebo daná možnosť obhajoby človeku, ktorý spolupracoval. Domnievam sa, že tieto slová by sa mali vypustiť a ten, ktorému sa potvrdí vedomá a ním podpísaná spolupráca s ŠtB, má možnosť sa obrátiť na súd v zmysle spochybnenia dôkazných materiálov, čiže navrhujem - neviem ktorú alternatívu z týchto štyroch prijmeme, aby všade, kde je napísané "prípadnej obhajoby", boli tieto slová vynechané a nahradené slovami "prípadného spochybnenia dôkazných materiálov na súde".

Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Chmelovi. O slovo sa prihlásil pán poslanec Košický.

Poslanec M. Dziak-Košický:

Vážená Slovenská národná rada,

v podstate sa stotožňujem s tým, čo navrhol môj predrečník, pán poslanec Chmelo. Nedá mi, aby som sa nevyjadril k námietkam v súvislosti s tým, že otázku lustrácií má riešit zákon. Všetci veľmi dobre vieme, že v okamihu, keď bude ustanovený ústavný súd, tento súd musí zrušiť akýkoľvek zákon o lustráciách. Zákon o lustráciách jednoducho bude musiet byt v rozpore s istými dnes platnými ústavnými zákonmi, mimochodom aj s Listinou ľudských práv atď.

Znovu sa vrátim k jednej základnej myšlienke, ktorú som tu už kedysi dávno povedal, že zmysel lustrácií nie je v právnom postihovaní človeka. Zmysel lustrácií je v čomsi celkom inom. Ak Federálne zhromaždenie urobí tú fatálnu chybu, že prijme lustračný zákon, v ktorom na základe lustráciami zistených skutočností bude človeka diskvalifikovať z akejkoľvek sféry občianskeho života, ten zákon bude v rozpore so základnou Listinou ľudských práv a automaticky bude v rozpore s ústavou. Taký zákon nemôže jednoducho prejsť. Preto si myslím, že je veľmi správne, ak to bude uznesenie Slovenskej národnej rady, ak sa vlastne dohodneme na istých politických pravidlách.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi Košickému. Slovo udeľujem pá-

novi podpredsedovi Čarnogurskému.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

podobným spôsobom ako dvaja predrečníci, chcem reagovať na problém, ktorý nie je len náš, slovenský alebo česko-slovenský, ale ktorý sa obdobne prejavil aj v ostatných krajinách bývalého východného bloku. Nemienim reagovať na to, čo sa týka nás, poslancov, resp. celej nomenklatúry, ktorá je v tomto návrhu uznesenia zapracovaná. Myslím si, že to je viac-menej samozrejmá záležitosť, že je potrebné, aby táto nomenklatúra ľudí prešla takýmto šetrením, ale vo verejnosti sa stále stretávame s iným problémom. Stretávame sa s jednostrannosťou dokumentov, dokonca s ich falšovaním, alebo s takými prípadmi, kde vlastne vzniká protiprávne zasahovanie proti jednotlivcom. Preto navrhujem, a dávam to ako môj doplňovací návrh k tomuto uzneseniu, aby za alternatívami, ktoré sa týkajú vymenovaných osôb, sa objavil text takéhoto znenia: "V záujme uplatnenia zákonnosti a ochrany práv občana v súlade s prijatou Listinou ľudských práv, ako aj s ostatnými právnymi normami, menovite s Občianskym zákonníkom a Trestným zákonníkom:

1. Každý občan Slovenskej republiky má právo vyžiadať si cez Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky overené kópie záznamov a materiálov Štátnej bezpečnosti, ktoré boli vedené o jeho osobe.

2. V prípade zistenia jednostranných a protizákonných postupov Štátnej bezpečnosti voči jeho osobe použiť tieto materiály na podanie žaloby pred súdom. "

Podobný postup bol prijatý v Spolkovej republike Nemecko v súvislosti s činnosťou bývalej STASI a v určitej obdobé aj poslanec Federálneho zhromaždenia - jeho meno si nepamätám - navrhol takýto postup, ovšem nie v súvilosti s lustráciami, ale v súvislosti s pripravovaným zákonom o použití informácií ministerstva vnútra pre jednotlivé osoby. Domnievam sa, že takáto forma by umožnila všetky sporné prípady riešiť súdnou cestou, pritom veľmi jednoznačne, a týkala by sa naozaj iba vzájomného vzťahu jednotlivej konkrétnej osoby a archívu ministerstva vnútra.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pán podpredseda, prosím vás, odovzdajte text pánovi uvádzateľovi. O slovo sa prihlásil pán poslanec Szabó.

Poslanec R. Szabó:

Vážená Slovenská národná rada,

chcel by som reagovať na slová pána poslanca Košického. Túto aregumentáciu v žiadnom prípade nemôžem prijať. Keď som dobre pochopil, pán poslanec je za prijatie uznesenia a nie zákona preto, lebo zákon by bol v rozpore s ústavným zákonom o ľudských právach. Pýtam sa: preto, lebo tam bude napísané "zákon" a nie "uznesenie"? Myslím si, že nemáme právo prijať ani uznesenie, ktoré by bolo v rozpore s ústavným zákonom o ľudských právach. /Potlesk. / Nejde o to, či v nadpise je zákon alebo uznesenie, ale ide o obsah. Mne tiež ide o obsah. Nemôžem hlasovať ani za uznesenie, keď je to v rozpore s ľudskými právami. Takže nehrajme sa na slová, či uznesenie alebo zákon. Musíme tvoriť materiál, ktorý je v súlade s ústavnou Listinou o ľudských právach. To je môj návrh,

a nielen preto, lebo náš klub to navrhol. Chcel by som znovu zopakovať, že najlepšie by bolo vyčkať na zákon, nie preto, že by som sa chcel podriadiť zákonom Prahy, ale aby sme čerpali zo skúseností, ktoré tam budú spracované - veď už majú nejaké skúsenosti z trápnej situácie, ktorá nastala v parlamente v Prahe -a na základe toho vypracovali zákon. Za lustráciu som, ale v rámci ústavnej Listiny o ľudských právach.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi Szabóovi. Do rozpravy sa zatiaľ prihlásili pán poslanec Sládek, pán poslanec Poliak a pán poslanec Čečetka.

Poslanec V. Sládek;

Vážená Slovenská národná rada, dámy a páni,

chcem hovoriť k tlači 130b. Na strane 2 podporujem alternatívu I, na strane 3 tohto textu alternatívu III, na strane 4 sú dve alternatívy - alternatíva II, ktorá je hore, aj alternatíva II úplne na konci strany, na strane 5 alternatívu II. Prihováram sa za tieto, z tohto textu podporujem prijatie týchto alternatív. /Šum v sále. / Myslím si, že sa máme vyjadrovať k tomuto textu. Na strane 7 alternatíva II, a taktiež text, ktorý tu predniesol prvý podpredseda Slovenskej národnej rady pán Čarnogurský.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi Sládekovi. Slovo má pán poslanec Poliak. Pripraví sa pán poslanec Čečetka.

Poslanec M. Poliak;

Poviem iba tri krátke poznámky. Prvá k pánovi poslancovi Pirovitsovi: povedal, že poznámka opravy do odseku 3 na strane 3 sa týka alternatívy III. Myslím, že nie alternatívy III, ale sa to týka iba prvého odseku - to iba kvôli objasneniu.

Ďalej k tým, ktorí tak vehementne už rok bojujú s federálom o kompetencie - zrazu tá dojemná dôvera vo federál. /Potlesk. /

A ešte k pánovi podpredsedovi Čarnogurskému: To je síce dobrá myšlienka, ale bohužiaľ, dôsledky by boli asi také, že tie kópie s príslušnými menami a oznamami aj tých, ktorí to na nich donášali, prípadne so susedmi, atď. - mám obavy, že by to spustilo lavínu pomsty a neviem čoho. Takže to odporúčam premyslieť.

Úplne posledná poznámka: Navrhujem ukončiť rozpravu. Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlasujeme opäť bez rozpravy o návrhu pána poslanca. Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 109 poslancov. /

Kto je za ukončenie rozpravy, ako navrhol pán poslanec Poliak?

/Za návrh hlasovalo 39 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Poliaka bol odmietnutý. V zmysle § 19 rokovacieho poriadku udeľujem slovo pánovi predsedovi Mikloškovi.

Predseda SNR F. Mikloško;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

využívam túto pomlčku, ktorá v tejto chvíli nastala, aby som prečítal dva listy. O prvom som vás informoval, ale prečítam ho celý.

"Vážený pán minister /myslí sa pán Langoš, federálny minister vnútra/,

v súvislosti s niektorými poslednými politickými udalosťami na Slovensku vás prosím, aby som ako ústavný činiteľ mohol nazrieť do agentúrneho zväzku, ktorý je vedený na osobu pod číslom 20275. Za kladné a skoré vybavenie mojej žiadosti vám vopred ďakujem.

S pozdravom František Mikloško. "

Dostal som túto odpoveď z 10. júna 1991:

"Vážený pán predseda,

na základe pokynu ministra vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky si vás dovoľujeme informovať o záležitosti zväzku číslo 20275. Ako vyplýva zo záznamu v registri zväzkov správy ŠtB Bratislava, zväzok s registračným číslom 20275 bol založený dňa 13. 5. 1977 na osobu Ing. Iva-

na Čarnogurského, narodeného 27. 5. 1933 a uložený do archívu ŠtB Bratislava dňa 4. 8. 1982. Z archívu bol za doteraz neobjasnených okolností odstránený v období pred 19. 12. 1990.

S pozdravom Dr. Vladimír Palko, CSc. - námestník riaditeľa Federálnej informačnej služby. "

To znamená, že originál materiálov, ktoré boli na tlačovej konferencii predložené pánom Demikátom, v archívoch Federálnej informačnej služby neexistuje.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi predsedovi Mikloškovi. S faktickou poznámkou sa hlásil pán poslanec Brňák. Potom vystúpi pán poslanec Čečetka.

Poslanec P. Brňák:

Chcem len reagovať na vystúpenie pána poslanca Sládeka. V prípade, ak chcel naznačiť svojim kolegom, ako majú hlasovať, mohol tak urobiť v rámci poslaneckého klubu a nie v rámci svojho vystúpenia tu v parlamente.

/Potlesk. / Podpredseda SNR M. Zemko:

Slovo má pán poslanec Čečetka. Poslanec V. Čečetka:

Vážený pán predsedajúci,

vážený pán predseda Slovenskej národnej rady,

vážené kolegyne, kolegovia poslanci a poslankyne,

dovoľte, aby som na objasnenie niektorých skutočností doplnil ešte vstupnú správu kolegu z komisie pána poslanca Pirovitsa.

Myslím si, že problém lustrácií ako spoločenský aj politický problém sa objavil už dávnejšie, a na Slovensku bol pociťovaný snáď určitý posun v riešení tohoto problému, tak ako bol mnohokrát akcentovaný aj na pôde Slovenskej národnej rady. Dovoľte napriek tomu vysloviť tu svoj osobný názor, a myslím si aj názor prevažnej väčšiny poslancov, ktorí sa zúčastňovali v komisiách ustanovených týmto plénom pre prípravu, mám pocit, hádam už posledného uznesenia resp. materiálu k tejto problematike.

Chcel by som upozorniť na viaceré skutočnosti. Myslím si, že zákon, ktorý bude pripravovaný federálnou vládou, a bude predložený na rokovanie Federálneho zhromaždenia, nemôže postihnúť okruh osôb, ako sú poslanci Slovenskej národnej rady, ministri slovenskej vlády a ich námestníci. Myslím si, že tažko by sme tu mohli očakávať riešenie formou zákona Federálneho zhromaždenia. Tu sme zrejme všetci zajedno a z titulu našich funkcií, aj funkcií slovenskej vlády, myslím si, že toto rozhodnutie prináleží plénu Slovenskej národnej rady. Iná otázka je výkon funkcií v štátnej správe, kde by mohlo snáď dôjsť aj k nejakým kontradiktórnym výkladom resp. ustanoveniam nášho uznesenia a zákona, tak ako ich naznačil pán Bárány. Ale v každom prípade by som upriamil vašu pozornosť na toľkokrát spomínaný fakt nezlučiteľnosti takýchto krokov s právami zakotvenými v Listine ľudských práv a slobôd.

Osobne si myslím, že aj tu od úrovne verejného činiteľa, tak ako bolo predložené stanovisko expertov aj v našej komisii, takisto je aj v tejto Listine ľudských práv právo

na informáciu verejnosti, kde toto právo je uplatňované vo vyspelých demokraciách pri ústavných a verejných členoch, povedal by som ľudí pôsobiacich v politike.

A ešte chcem upozorniť aj na druhú skutočnosť. Myslím si, že mnohokrát sa tu zamieňa sloboda vykonávať zamestnanie s pojmom funkcie. Pokiaľ hovoríme v prevažnej miere o tom, a zrejme o to sa bude opierať aj zákon resp. návrh zákona, ktorý bude prerokovávaný vo Federálnom zhromaždení, nehovorí sa v tej podobe, že by sa obmedzovala sloboda byť zamestnaný resp. vykonávať svoje povolanie, hovorí sa o obmedzení výkonu funkcie. Myslím si, že takto ten rozdiel treba tiež chápať.

Dovoľte povedať tomuto plénu, a možno snáď aj pre verejnosť, že napriek tomu, že až dnes prikročíme, alebo predpokladám, že už dnes ukončíme tento problém, a hovoríme, že došlo k určitému posunu v riešení tejto otázky voči Federálnemu zhromaždeniu aj Českej národnej rade, v podstate už v tomto materiáli sú zohľadnené mnohé z chýb, ktorých sa dopustili tieto komisie či už vo Federálnom zhromaždení alebo v Českej národnej rade, a snažili sme sa ich vyvarovať.

A dovoľte povedať celkom nakoniec, že v podstate príprava zákona vo federálnej vláde, ktorý je pripravovaný na základe diskusie vo Federálnom zhromaždení, vychádza z predloženého návrhu koncipovania zákona tak, ako ho v podstate komisia Slovenskej národnej rady navrhla. Chcem tým povedať len toľko, že poslanci vo Federálnom zhromaždení si osvojili textáciu nášho uznesenia, v ktorom sa hovorilo, ako má byt pripravený proces lustrácií, predložili ho na pléne, a v zásade z týchto zásad bude zákon spracovávaný. Čiže tým vlastne chcem povedať, že v mnohom to, čo bude pripravené a očakávam, že vo Federálnom zhromaždení potom aj schválené, je

identické s určitými zásadami a postulátmi tak, ako sú navrhnuté v tomto uznesení.

Ďakujem vám.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Čečetkovi. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán podpredseda Čarnogurský.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Chcem reagovať na príspevok poslanca Poliaka k problému, aby sa nestalo, že v súvislosti s týmito materiálmi by sa spustila lavína týkajúca sa iných osôb. Toho sa to netýka. Konzultoval som to s obidvomi ministrami vnútra. Aj v návrhu, ktorý som predložil, sa jasne hovorí "v prípade zistenia jednostranných a protizákonných postupov ŠtB voči jeho osobe", nie iných osôb. Tento problém sa riešil aj v Nemecku, a je ho možné riešiť tak, že v materiáloch ŠtB, tak ako aj teraz pri lustráciách, sa prekryjú mená iných osôb okrem ŠtB. Týka sa to potom výlučne len priamo vzťahu ŠtB a toho človeka.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi podpredsedovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Hamerlík, pán poslanec Fogaš a pán poslanec Dobrovodský.

Poslanec R. Hamerlík:

Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

na minulej schôdzi som predniesol niekoľko pripomienok k uzneseniu. Dostali sme ich do výborov, mohli ste si ich prečítať. Navyše som pozorne prečítal aj pripomienky ostatných kolegov, a nemohol som sa zbaviť dojmu, že sú medzi nami akési skupiny, ktoré nechcú v žiadnom prípade lustrovať. Neviem prečo. Stále si kladiem otázku - prečo asi? Pripomienky som si preštudoval dosť pozorne a prichádzam k záveru, že aj keď sa navrhlo nejaké riešenie, toto riešenie vlastne nie je riešením lustrácií, ale je to vlastne oddialenie daného problému, zahrávanie do autu. Proste dostať sa na neistú, klzkú pôdu, z ktorej sa zošmykneme, a zvlášť, keď si uvedomíme, že to ešte chcú limitovať termínom 31. decembra 1991. Čiže oddialiť, stanoviť si posledný termín december 1991, a dostaneme sa do takého úzkeho intervalu, že je to neriešiteľné, čiže, lustrácie nebudú.

Ďalej: dnes sme tu počuli - počkajme na federálny zákon. A kde je záruka, že takýto zákon bude? Nikde. To znamená, že lustrovať zasa nebudeme, a vlastne sa stane to, čo mnohí chcú alebo niektorí chcú, neviem koľkí, uvidíme, prečo asi nechcú lustrovať? Preto navrhujem nečakať na žiadny zákon a prijať uznesenie. Dokonca chcem pridať, spresniť ho v takom zmysle, že keď prijmeme uznesenie, aby komisia začala činnosť ešte v priebehu tejto schôdze. /Oživenie v sále a potlesk. / Prosím to tam, pán spravodajca, zapracovať. A prosím vás, už nikto nehľadajte ďalšie dôvody, čím to oddialiť a zahrať do autu, lebo ich odhalíme. Pristúpme k hlasovaniu ku konkrétnemu materiálu.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko;

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Bárány. Pripraví sa pán poslanec Fogaš a potom pán Dobrovodský.

Poslanec E. Bárány:

Myslel som si, že všetkým kolegom poslancom je jasné, a nemajú len neurčitý dojem, že Strana demokratickej lavice bola a je proti lustráciám. Asi som bol nedostatočne jasný v tomto smere. Dúfam, že väčšine ostatných je táto vec vcelku jasná.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Fogaš. Pripraví sa pán poslanec Dobrovodský.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Vážený pán podpredseda, vážení členovia predsedníctva, vážení členovia vlády, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

priznám sa, že som pôvodne ani nepočítal s tým, že budem k veci diskutovať. Môj názor som vyslovil v ústavnoprávnom výbore. Isté pochybnosti o správnosti nášho postupu boli už na minulom zasadnutí Slovenskej národnej rady. Osobne by som sa klonil k tomu, aby sa celý proces uskutočnil presne stanovenou zákonnou procedúrou, i keď priznávam, že pán poslanec Dziak-Košický môže mat v istom slova zmysle pravdu,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP