Neprošlo opravou po digitalizaci !

cuje pri Federálnom zhromaždení, kde sú zastúpené vlastne všetky tieto tri zložky a tam treba mat tiež nejaký mandát od vás, o čom teda môžeme rokovať v prípade výstavby štátnych orgánov spoločného štátu.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Kto sa hlási do rozpravy? Pán poslanec Tatár, potom pán poslanec Brndiar, pán poslanec Brňák a pán poslanec Prokeš.

Poslanec P. Tatár;

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

myslím, že návrh uznesenia, ako sme ho počuli, je aj procedurálne dobre doformulovaný. Navrhujem však jeden pozmeňovací návrh v bode C - ide o spoločnú ústavu. Navrhujem, aby sme spoločnú ústavu pomenovali ako federálnu ústavu, keďže aj zo záverov z Kroměříža jasne vyplýva, tak ako je spomínané v bode B, že ide o spoločnú federálnu ústavu. Je to aj v zmysle diskusie, ktorú sme tu viedli dopoludnia.

Ďakujem pekne. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Tatárovi. Vystúpi pán poslanec Brňák. Pripraví sa pán poslanec Prokeš.

Poslanec P. Brňák:

Pán predsedajúci, pokiaľ sa nebudem môcť bližšie oboznámiť s týmto textom, nemôžem o ňom zodpovedne hlasovať. Z jedného prečítania to nestačí.

Podpredseda SNR M. Zemko; Pán poslanec Prokeš. Poslanec J. Prokeš:

Pripájam sa k pánovi Brňákovi. Žiadam, aby bol text rozmnožený, rozdaný poslancom, aby sa k nemu zišli kluby a až potom sa rokovalo ďalej. Je to príliš dôležitý materiál na to, aby sme ho mohli takto jednoducho zmiesť zo stola. Okrem toho by som rád vedel, čo znamená, že Slovenská národná rada berie deklaráciu na vedomie. To je asi tak, ako že berieme na vedomie, že na Filipínach vypukla sopka?

Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou sa hlási pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško;

Je to asi otázka pol hodiny, môžeme schôdzu prerušiť, rozmnožiť text a rozdať vám ho. V každom prípade si myslím, že dnes by sme mali dokončiť tento bod programu, pretože je neúnosné, aby sme ho preťahovali do zajtrajšieho dňa.

Čo sa týka poznámky pána poslanca Prokeša - pán poslanec, čítali ste len prvú vetu. Slovenská národná rada berie na vedomie, a potom bol ďalší text, že deklaráciu zaradila do komisie pre tvorbu ústavy.

Čiže musíme ešte vyhlásiť polhodinovú prestávku. Podpredseda SNR M. Zemko;

S faktickou poznámkou sa hlásil pán poslanec Majer, potom pán poslanec Agárdy.

Poslanec J. Majer;

Vážení priatelia,

už sme stratili päť hodín - možno, že nestratili. Navrhujem, aby pokiaľ sa to rozmnoží, sme pokračovali ďalším bodom, a keď bude návrh rozdaný, potom spraviť prestávku, precitať ho a potom pokračovat týmto bodom, pretože strácame zbytočne čas.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Je to návrh pána poslanca, budeme o ňom hlasovať bez rozpravy. Ešte faktickú poznámku má pán predseda.

Predseda SNR F. Mikloško;

Podlá mojej mienky je nemožné púšťať sa teraz do problému lustrácií. To je bod, ktorý bude trvať nie päť hodín, ale možno desať hodín. Som za to, aby sme pokračovali takým bodom, ktorý sa dá v podstate bez problému prerušiť. Ako najvhodnejšie sa mi zdajú byť interpelácie, aj keď vláda tu veľmi zastúpená nie je. Prosím pána predsedajúceho, keby našiel bod, ktorý sa dá v podstate bez problémov formálne prerušiť.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Je tu iba správa o činnosti predsedníctva, potom sú interpelácie a potom je rozprava k aktuálnym spoločenským otázkam. Ďalším bodom sú odpovede členov vlády.

Faktickú poznámku má pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer;

Domnievam sa, že to je tak závažná problematika, že teraz chvátať s tým, aby sme získali 20 minút pri preberaní čohosi iného, je doslova nenáležité.

/Potlesk/. Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Agárdy. Poslanec G. Agárdy:

Skúsim improvizovať, nakoľko nové znenie nemám v ruke. Na konci je tam bod, v ktorom sa hovorí, že deklarácia sa zapracuje do nových ústav - asi tak nejak to tam znie. Dávam pozmeňovací návrh slovo "zapracuje" zmeniť na slovo "zohľadní sa".

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi. Pripomienku má pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško;

Text, ktorý vám bol prečítaný, sme dali napísať, behom 30 minút ho máte na stole. Vyhlasujem 30-minútovú prestávku.

/Po prestávke. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, aby sme sa prezentovali.

Konštatujem, že v rokovacej sále je 105 poslancov, Slovenská národná rada je schopná sa uznášať. Pokračujeme v rokovaní.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

máme pred sebou nový návrh uznesenia Slovenskej národnej rady. Kto sa hlási do diskusie? Pán Agárdy.

Poslanec G. Agárdy;

Vážená Slovenská národná rada,

majúc v rukách už presné znenie textu spresňujem svoj pozmeňovací návrh. Na 3. strane pod bodom E posledná veta by znela: "Predsedníctvu Slovenskej národnej rady nadväzujúc na stanoviská poslaneckých klubov postúpiť návrh Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky Komisii Slovenskej národnej rady pre prípravu spoločného návrhu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zohľadní myšlienky deklarácie v ústavných dokumentoch.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Miškovský, potom pán poslanec Miček.

Poslanec V. Miškovský:

Vážená Slovenská národná rada,

ak dovolíte, predniesol by som pozmeňovacie návrhy za klub poslancov Slovenskej národnej strany. Prvý by sa týkal

samotného názvu uznesenia. Pokladáme za účelné, aby sa uznesenie nenazývalo takým dlhým názvom, ale len "uznesenie Slovenskej národnej rady o príprave Ústavy Slovenskej republiky". Dôvod: aby sme nemiešali hrušky s jablkami, nerozprávali o ústave a o zmluve. Čiže to by vymedzilo aj rámec celého uznesenia.

Druhý pozmeňujúci návrh sa týka bodu B/2. Sme za to, aby druhá veta, ktorú máte v uznesení, bola vyčiarknutá, pretože tam bola pripísaná dodatočne. Na rokovaniach politických zástupcov u pána predsedu sme sa dohodli len na prvej vete. Čiže znenie by bolo: "Berie na vedomie informáciu predsedu Slovenskej národnej rady Františka Mikloška o výsledkoch rokovania predstaviteľov politických strán a hnutí o štátoprávnom usporiadaní v Kroměříži.

Tretí pozmeňujúci návrh sa týka bodu C, kde ide o vyčiarknutie poslednej vety. Znelo by to: "Prijíma za ústavnoprávne možný postup ďalšieho dotvorenia slovenskej štátnosti vypracovanie a prijatie Ústavy Slovenskej republiky. " Súvisí to s tým, čo som povedal v úvode.

Štvrtý pozmeňujúci návrh sa týka bodu D, kde sa ukladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady vymenovať komisiu. Nazdávame sa, že posledné dve vety sú v bode 1. zbytočné. Navrhujem ich vyčiarknúť. Ďalej do bodu D, kde sa ukladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, navrhujem aj číslo 1. z bodu E, teda ukladá a nie odporúča, aby sa to teda presunulo. Potom by štvrtý bod znel: "Ukladá sa Predsedníctvu Slovenskej národnej rady nadväzujúc na stanoviská poslaneckých klubov postúpiť návrh Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky Komisii Slovenskej národnej rady pre prípravu spoločného návrhu Ústavy Slovenskej republiky.

Ďalšia pozmeňujúca časť sa týka strany 3, a to vypustiť v bode 3. spojenie "o štátoprávnom usporiadaní Slovenskej

republiky a Českej republiky". Potom by znel: "Návrh Ústavy Slovenskej republiky predložiť na verejnú diskusiu. "

Posledný pozmeňujúci návrh: vypustiť poslednú časť, že toto stanovisko bude záväzné pre ďalšie rokovania s reprezentáciami Českej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Nazdávam sa, že by to malo byt Záväzné pre rokovania so všetkými inými subjektami.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Slovo má pán poslanec Miček.

Poslanec M. Miček:

Pán predsedajúci, vážené predsedníctvo, vážení členovia vlády, poslanci, poslankyne,

dovoľte mi, aby som vystúpil za klub Hnutie za demokratické Slovensko. Vo svojom vystúpení alebo v našom vystúpení by som chcel podporiť pozmeňujúci návrh v bode B v druhom odseku "berie na vedomie informáciu predsedu Slovenskej národnej rady Františka Miklošku o rokovaniach o štátoprávnom usporiadaní v Kroměříži" tak, ako to predniesol pán poslanec Miškovský. S tým sa stotožňujeme. V bode D v odseku 1. v predposlednej vete navrhujeme: "Komisia tiež vypracuje návrh zmluvy o štátoprávnom usporiadaní" a namiesto "štátneho zväzku" navrhujeme "zväzku štátov českej republiky a Slovenskej republiky".

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi Mičekovi. Kto sa ďalej hlási do rozpravy? Pán poslanec Kvietik.

Poslanec Š. Kvietik:

Nebudem zdržiavať, chcel som predovšetkým poprosiť pána predsedu, aby ma ospravedlnil, lebo idem na dosky, ktoré znamenajú svet. Chcem povedať, že dve tretiny môjho pocitu alebo môjho názoru vyslovil kolega pán Miškovský.

Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec, držím vám palce, aby ste v prostriedku nezabudli text. /Smiech v sále. /

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi Kvietikovi. Hlási sa ešte

4

niekto do rozpravy? Pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský;

Ak dovolíte, chcel by som uspokojiť kolegov z Verejnosti proti násiliu. V písmene C v prvom odseku na terajšej strane 2. spoločná ústava je vlastne federálna ústava, pretože iné ako federálne súštátie alebo spoločný útvar ústavu nemáva. Na to si dovolím ostatných upozorniť. Preto navrhujem - ak tento text zostane - vypustiť "a spoločnú ústavu", pretože či bude alebo nebude spoločná ústava, závisí od toho, ako budú riešené vzťahy.

Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Brestenskému. Kto sa ešte hlási do rozpravy? Pani poslankyňa Tóthová.

Poslankyňa Z. Tóthová: Vážení prítomní,

chcela by som podporiť návrh, ktorý bol na vypustenie poslednej časti vety na strane 2 v bode B, teda "a ich závery pokladať za základ pre ďalší postup práce". Ak by tento pozmeňovací návrh neprešiel, navrhujem v tejto poslednej časti vety slová "za základ" zmeniť "za východisko".

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pani poslankyni Tóthovej. Do diskusie sa hlási pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš:

Navrhujem v odseku B bod 2. celkom vypustiť, pretože sa nestotožňujem s doplnkom, ktorý je tu predložený ako informácia predsedu.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi Prokešovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán podpredseda vlády.

Podpredseda vlády SR M. Porubjak:

Chcem veľmi stručne povedať jednu vetu. Žijeme v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a sporíme sa o slovíčka "spoločná", "federatívna", ako by sme sa za to slovíčko "federatívna" hanbili. Naozaj sa nazdávam, že spoločná ústava, o ktorú sa, dúfam, budeme usilovať, znamená ústavu federatívnu, pretože v konfederácii už vlastne nie je nijaká spoločná ústava, je to len nejaké súštátie. Myslím si, že prihlásiť sa k čomusi podobnému vonkoncom nie je hanbou, a či už to bude mat formuláciu "spoločná ústava" alebo "federálna ústava", je to, podlá môjho názoru, to isté.

/Potlesk. / Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Keďže sa už nikto nehlási, vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu znova za ukončenú. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu, a síce podlá návrhov na zmeny. Budeme hlasovať len o zmenách druhého variantu, lebo prvý sme vlastne odmietli.

Ako prvý bol návrh pána poslanca Tatára, ktorý na druhej strane v bode C navrhuje zameniť slová "a spoločnú ústavu" za slová "a federálnu ústavu".

Prosím, aby sme sa prezentovali. /Prezentovalo sa 132 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Tatára? /Za návrh hlasovalo 41 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa udržalo 24 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Tatára nebol prijatý.

Ako druhý bol návrh pána poslanca Agárdyho. Ide o návrh v bode E, kde v poslednom riadku prvého bodu sa nahrádza slovo "zapracuje" slovom "zohľadní". Čiže text by mal znieť: "ktorá zohľadní myšlienky deklarácie v ústavných dokumentoch".

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 137 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Agárdyho?

/Za návrh hlasovalo 59 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Agárdyho nebol prijatý.

•Ďalšie návrhy predniesol pán poslanec Miškovský. Prvý sa týka názvu, ktorý by mal znieť: "uznesenie Slovenskej národnej rady o príprave Ústavy Slovenskej republiky".

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 137 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Miškovského?

/Za návrh hlasovalo 35 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 76 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Konštatujem, že prvý návrh pána poslanca Miškovského nebol prijatý.

Hlasujeme o jeho druhom návrhu. V bode B odporúča ukončiť slovom "v Kroměříži" a vynechať "a ich závery pokladá za základ pre ďalší postup práce".

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 137 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Miškovského?

/Za návrh hlasovalo 53 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. /

Konštatujem, že ani druhý návrh pána poslanca Miškovského nebol prijatý.

Budeme hlasovať o jeho treťom návrhu. Týka sa bodu C, kde odporúča vylúčiť celú druhú vetu.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 136 poslancov. /

Kto je za tretí návrh pána poslanca Miškovského?

/Za návrh hlasovalo 26 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 83 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. /

Konštatujem, že aj tretí návrh pána poslanca Miškovského bol odmietnutý.

Hlasujeme o jeho štvrtom návrhu, ktorý sa týka bodu D. Pán poslanec navrhuje vypustiť posledné dve vety v bode 1. To znamená od slov "Komisia tiež vypracuje návrh zmluvy atď... "

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 136 poslancov. /

Kto je za štvrtý návrh pána poslanca Miškovského?

/Za návrh hlasovalo 27 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 89 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Konštatujem, že ani štvrtý návrh pána poslanca Miškovského nebol prijatý.

Pristúpime k hlasovaniu o jeho piatom návrhu. Týka sa bodu E/1. Navrhuje, aby sme tento bod sme presunuli do bodu D ako štvrtý, čiže pod ukladá.

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 136 poslancov. /

Kto je za piaty návrh pána poslanca Miškovského?

/Za návrh hlasovalo 59 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že ani piaty návrh pána poslanca Miškovského nebol prijatý.

Je tu ešte šiesty návrh, ktorý sa týka bodu E/3. Navrhuje vypustiť v predposlednom riadku "a Českej a Slovenskej

Federatívnej Republiky". Čiže za "Českej republiky" nasleduje bodka.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 137 poslancov. /

Kto je za posledný návrh pána poslanca Miškovského?

/Za návrh hlasovalo 37 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. /

Konštatujem, že ani šiesty návrh pána poslanca Miškovského nebol prijatý.

Pristúpime k návrhu pána poslanca Mičeka. Týka sa bodu D, ods. l, kde namiesto "štátneho zväzku" navrhuje uviesť "spoločný zväzok štátov".

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 135 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Mičeka? /Za návrh hlasovalo 43 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Mičeka nebol prijatý.

Nasleduje návrh pána poslanca Brestenského. Týka sa odseku C. Ide o vypustenie posledných troch slov "a spoločnú ústavu", čiže veta by sa končila slovami "a Slovenskou republikou".

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 136 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 45 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Brestenského nebol prijatý.

Pristúpime k návrhu pani poslankyne Tóthovej, ktorý sa týka bodu B. Navrhuje vymeniť slovo "základ" za slovo "východisko".

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 137 poslancov. /

Kto je za návrh pani poslankyne Tóthovej?

/Za návrh hlasovalo 79 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pani poslankyne Tóthovej bol prijatý.

Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Prokeša, ktorý navrhol v vypustiť celý bod B/2.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 133 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Prokeša? /Za návrh hlasovalo 37 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Prokeša bol zamietnutý.

Tým sme vyčerpali všetky návrhy na zmeny k návrhu na uznesenie Slovenskej národnej rady o postupe a východiskách riešenia ústavnoprávneho postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky.

Teraz budeme hlasovať o celom návrhu so zmenami, ako boli schválené.

Prosím, aby sme sa prezentovali. /Prezentovalo sa 135 poslancov. / Kto je za predložený návrh uznesenia? /Za návrh hlasovalo 87 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia Slovenskej národnej rady o postupe a východiskách riešenia ústavnoprávneho postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky.

/Potlesk. /

Vážené kolegyne, kolegovia,

dnešné zasadanie ukončíme. Zajtra o 10. 00 hodine vystúpi na našom zasadaní pán prezident. Prosím, aby všetci poslanci boli prítomní najneskôr o 9. 45 hodine.

Tretí deň rokovania 15. schôdze Slovenskej národnej rady

20. júna 1991

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia,

pokračujeme v rokovaní 15. schôdze Slovenskej národnej rady. Prosím, aby sme sa tlačidlom prezentovali.

Konštatujem, že na dnešnej schôdzi je prítomných 119 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Vážené kolegyne a kolegovia,

ako viete, ďalším bodom nášho rokovania bude prejav pána prezidenta pred plénom Slovenskej národnej rady a za tým budú nasledovať odpovede pána prezidenta na otázky poslancov Slovenskej národnej rady. Pán prezident je už v budove Slovenskej národnej rady. Prosím, aby sme zatiaľ vyčkali, aby ste sa nevzďaľovali zo svojich miest.

/Potlesk pri príchode prezidenta do sály. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda Slovenskej republiky,

vážený diplomatický zbor, vážení hostia,

vítam na pôde Slovenskej národnej rady prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Václava Havla. /Potlesk. /

Je pre nás všetkých veľkou cťou a zadosťučinením, že prezident Českej a Slovenskej republiky vystupuje v tomto parlamente prvýkrát po slobodných voľbách. /Potlesk. /

Ak som spomenul slobodné voľby a slobodu, v ktorej sa nachádzame, a o ktorú stále bojujeme, hovorím to aj preto, že v prezidentovi Havlovi vítam človeka, ktorý stál celých posledných 20 rokov v prvej línii zápasu o túto slobodu, že v prezidentovi Havlovi vítame človeka, za ktorým stojí celoživotná jasná línia, jeho nekompromisnosť vyslovovať svoje názory v každej situácii, jeho rozhodnosť ísť do každej politickej situácie, jeho osobná integrita, jeho charizma, ktorá je vždy pre nás zážitkom, keď sa s ním stretávame. V tomto duchu, pán prezident, buďte medzi nami vítaný, a prosím vás, keby ste sa ujali slova. /Potlesk. /

Prezident ČSFR V. Havel;

Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, páni ministri, vážení poslanci,

především mi dovolte, abych vás čo nejsrdečněji pozdravil jako první, vskutku svobodně zvolený slovenský parlament. Je pro mne velkou ctí, že mohu zde promluvit, že jsem sem byl pozván. Ja bych rád, kdyby jadro mého setkání s vami bylo v diskusi, totiž v tom, že bych se pokúsil odpovídat na vaše otázky. Jsem připraven odpovídat na jakékoliv otázky,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP