Neprošlo opravou po digitalizaci !

Pán poslanec Huba, máte ešte k tomu iné poznámky? Poslanec M. Huba;

Nemám. Všetky poznámky v diskusii odzneli k tomuto jednému bodu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Faktickú poznámku má pán poslanec Kerti. Poslanec A. Kerti:

Vážený pán predsedajúci, považujem za svoju povinnosť upozorniť, že pani Vilčeková tiež dala jeden pozmeňovací návrh.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pani poslankyňa Vilčeková dala návrh, aby ostalo pôvodné znenie, ale aby bolo pridané "národné kultúrne pamiatky a ostatné kultúrne pamiatky". Je to to isté, ale treba o tom hlasovať. Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Vilčekovej, ktorá namiesto stiahnutia slova "národné" chce pôvodné znenie ponechať, ale pridať k tomu ďalšie znenie "a ostatné kultúrne pamiatky".

Prosím, pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo;

Na minulom plenárnom zasadnutí sme prijali taký úzus, že keď návrh ide nad rámec novely, nebudeme o ňom hlasovať. Pán predseda Sečánský to zdôvodnil pred celým plénom.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Pán poslanec Sečánský, predseda ústavnoprávneho výboru, je návrh pani poslankyne Vilčekovej v rozpore?

Poslanec M. Sečánský;

S kolegom Chmelom v tomto prípade nemôžem súhlasiť, pretože pozmeňovací návrh sa týka prerokovávanej veci, nejde teda nad rámec veci.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Buďme disciplinovaní, budeme hlasovať o doplňovacom návrhu poslankyne Vilčekovej o rozšírení pôvodného znenia slovami "a ostatné kultúrne pamiatky".

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 106 poslancov. /

Kto je doplňovací návrh poslankyne Vilčekovej?

/Za návrh hlasovalo 17 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. /

Ani tento návrh pani poslankyne Vilčekovej neprešiel.

Keďže iné doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy neboli, budeme hlasovať o celkovom návrhu novely zákona tak, ako ho máme predložený v tlači 127.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 110 poslancov. / Kto je prijatie tohoto návrhu? /Za návrh hlasovalo 89 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili návrh zákona SIovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991.

/Potlesk. /

Teraz navrhujem polhodinovú prestávku. Páni poslanci, prerokovali sme prvé štyri body programu. Ďalším bodom je návrh skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Ide tiež o veľmi krátky návrh. Sú len dve možnosti - alebo urobíme prestávku alebo ukončime rokovanie. Dal som návrh na prestávku. Ak niekto dá návrh na prerušenie rokovania, budeme musieť o tom hlasovať.

Hlási sa pán poslanec Andel.

Poslanec M. Andel:

Navrhujem prerušiť rokovanie a pokračovat zajtra. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Andel navrhuje, aby sme dnes prerušili rokovanie a pokračovali zajtra.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 103 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Andela na prerušenie rokovania?

/Za návrh hlasovalo 47 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Pán poslanec Andel, ideme pracovať ďalej.

O mojom návrhu na prestávku nie je potrebné hlasovať. Z vášho nesúhlasu usudzujem, že návrh by neprešiel. Pokračujeme v rokovaní.

Piatym bodom programu je

Návrh skupiny poslancov Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

Návrh ste dostali ako tlač 128 a spoločnú správu výborov ako tlač 128a. Návrh zákona odôvodní poslanec Peter Tatár. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec P. Tatár;

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda, vážené dámy a páni,

predchádzajúci zákon bol zákon o jednom slove, ale vyžiadal si primerane dlhú diskusiu, nakoľko išlo o rozpočet. Tento zákon, naopak, má síce viac slov, ale sám osebe je krátky. Dovoľte mi teda predložiť návrh zákona, ktorý je uvedený v tlači č. 128.

Nakoľko súčasný rokovací poriadok Slovenskej národnej rady podlá zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. v znení neskorších predpisov neumožňuje vykonávať aj takú činnosť, ako je objasňovanie závažných skutočností verejného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti Slovenskej národnej rady, predkladám v mene iniciatívnej skupiny poslancov a v zmysle uznesenia 14. schôdze Slovenskej národnej rady návrh zákona Slovenskej národnej rady upravujúci vznik a funkciu vyšetrovacej komisie Slovenskej národnej rady. Vyšetrovacia komisia je inštitúcia zaužívaná v demokratických parlamentoch. Navrhovaná vyšetrovacia komisia pozostáva z poslancov Slovenskej národnej rady. Novela zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku upravuje tiež zásady práce takejto vyšetrovacej komisie.

Navrhovaná novela rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady vychádza z toho, že vyšetrovacej komisii ako orgánu Slovenskej národnej rady bude ukladať úlohy Slovenská národná rada, ktorej bude za svoju činnosť aj zodpovedať a predkladať výsledky svojho šetrenia. Predkladaný návrh rozširuje kontrolné funkcie Slovenskej národnej rady. Opakujem znova, že návrh je v súlade s podobnými parlamentnými orgánmi v zahraničí, a dovoľte mi ešte raz sa vrátiť k poznámke, že vznikol z podnetu uznesenia 14. schôdze Slovenskej národnej rady.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

návrh na doplnok zákona č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku odporúčam prijať.

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem pánovi poslancovi Tatárovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady poslanca Petra Haťapka, aby predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec P. Haťapka;

Vážený pán predsedajúci, vážení zástupcovia vlády, vážené poslankyne a poslanci,

predseda Slovenskej národnej rady rozhodnutím č. 90 z 3. júna t. r. pridelil uvedený návrh zákona Slovenskej národnej rady všetkým výborom Slovenskej národnej rady, okrem mandátového a imunitného výboru, na prerokovanie do 14. júna 1991. Výbory Slovenskej národnej rady návrh zákona Slovenskej národnej rady prerokovali na svojich schôdzach v termíne určenom v rozhodnutí predsedu Slovenskej národnej rady. V Ústavnoprávnom výbore Slovenskej národnej rady, vo Výbore Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, vo Výbore Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy nedošlo k prijatiu platného uznesenia o výsledku prerokovaného zákona Slovenskej národnej rady, lebo podľa § 48 ods. l zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Národohospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady s návrhom zákona nevyslovil súhlas. Ostatné výbory s návrhom zákona Slovenskej národnej rady súhlasili.

Výbory Slovenskej národnej rady, ktoré s návrhom zákona súhlasili, odporúčajú Slovenskej národnej rade vykonať v ňom zmeny "a doplnky, ako sú uvedené v tlači 128. Ako spoločný spravodajca odporúčam tieto pripomienky schváliť takto:

schváliť an blok body l, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15. An blok neschválit body 2, 7, 8, 10, 14. Body 12 a 13, prijatím bodu 11 vypadnú.

Dovoľte mi ešte oznámiť, že sme po rokovaní výborov Slovenskej národnej rady dostali stanovisko vlády Slovenskej republiky z 11. júna tohto roku, ktorá s návrhom uvedeného zákona vyslovila súhlas. Odporúčania vlády sú vyjadrené v 7 bodoch, a smerujú k jazykovej a legislatívno-technickej úprave. Nakoľko ste sa vo výboroch Slovenskej národnej rady nemohli k stanovisku vlády vyjadriť, dovoľte mi oznámiť, že si osvojujem jej 4 návrhy, ktoré odporúčam premietnuť do návrhu zákona. V článku l bod l sa v § 29 slovo "vkladá" nahrádza slovom "dopĺňa" - prvá pripomienka. Druhá pripomienka - v článku 1 bod 2 § 55a/ ods. l slová "na zistenie okolností týchto skutočností, ktoré nastali" sa nahradzujú slovami "na zistenie okolností, za ktorých tieto skutočnosti nastali". Pripomienka 3 - v ods. 2 a 10 slovo "šetrenia" sa nahrádza slovom "zisťovanie", resp. v ods. 10 slovom "zistenia". A po štvrté - v ods. 2 sa za slová "po predvolaní" vkladá slovo "predvedení". Zostávajúce tri odporúčania vlády Slovenskej republiky sú obsahovo zhodné s odporúčaním výborov Slovenskej národnej rady, takže nie je potrebné o nich osobitne hlasovať.

Záverom mi dovoľte ako spoločnému spravodajcovi vysloviť návrh, aby Slovenská národná rada po rozprave uvedený návrh zákona Slovenskej národnej rady schválila.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Haťapkovi za prednesenie spravodajskej správy. Prosím, aby zaujal miesto pre spravodajcu.

Otváram rozpravu o piatom bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásil pán poslanec Nižňanský.

Poslanec J. Nižňanský;

Vážená Slovenská národná rada, ctení zástupcovia vlády,

poslanecký klub Strany demokratickej lavice ma splnomocnil v súlade s doterajšími stanoviskami k predmetnej veci podporiť pri ustanovení vyšetrovacej komisie Slovenskej národnej rady možnosť dohľadu nad jej činnosťou, a rovnako možnosť čo najširšej účasti zástupcov jednotlivých politických strán a hnutí priamo v nej. Takto poňaté zriadenie parlamentného inštitútu vyšetrovacej komisie považujeme za prijaté iné. Odporúčame preto prijať body 8 a 12 spoločnej správy a v tejto súvislosti navrhujem vyňať bod 8 z hlasovania an blok.

Na rokovaní vyšetrovacej komisie by mali mať možnosť, podlá nášho názoru, byť prítomní, obdobne ako je tomu aj na rokovaní výborov, i poslanci, ktorí nie sú jej členmi. Preto mám pozmeňujúci návrh. Navrhujem do navrhovaného § 55a/ rokovacieho poriadku vložiť nový odsek 7, ktorý by znel: "Na schôdzi vyšetrovacej komisie alebo jej časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, môžu sa zúčastniť poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú jej členmi. Iné osoby môžu byť prítomné len so súhlasom vyšetrovacej komisie. " V prípade prijatia tohto návrhu je potrebné prečíslovať ďalšie odseky nového § 55a/, a upozorňujem, že tento návrh je v rozpore s bodom 11 spoločnej správy. Zmyslom nášho návrhu je, aby poslancom boli prístupné všetky informácie, s ktorými Slovenská národná rada disponuje, aby vyšetrovacia komisia podliehala poslaneckej kontrole, lebo inak kto by kontroloval kontrolórov? Ak by sa poslanci, nečlenovia vyšetrovacej komisie, ktorí boli prítomní na jej rokovaní, oboznámili so

skutočnosťami tvoriacimi predmet štátneho tajomstva, budú musieť podpísať záväzok mlčanlivosti, s čím veľmi správne ráta široko formulovaný odsek 8 § 55a/ predloženého návrhu.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? /Nikto. /

Nie. Vyhlasujem rozpravu za ukončenú. Dávam slovo pánovi poslancovi Tatárovi ako predkladateľovi.

Poslanec P. Tatár:

Vážené dámy a páni,

pozmeňovacími návrhmi boli vyňaté niektoré body na osobitné hlasovanie. Mám komentár k tej "kontrole kontrolórov". Zriadenie tejto vyšetrovacej komisie je myslené tak, že komisiu kontroluje celá Slovenská národná rada, čiže komisia zodpovedá celej Slovenskej národnej rade. Filozofia kontroly kontrolórov nie je potrebná, ale o pozmeňovacom návrhu budeme hlasovať.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem pánovi poslancovi Tatárovi. Chce sa vyjadriť spoločný spravodajca?

Poslanec P. Haťapka;

Ako spoločný spravodajca odporúčam teraz schváliť body 1, 3, 4, 5, 6, 9a 15 -v bode 11 dôjde zrejme k zmene - a vybrať bod 8, to znamená an blok neschváliť body 2, 7, 10 a 14. O bode 8 budeme hlasovať osobitne.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Teda jednotlivo budeme hlasovať o bode 8, o bode 11 a tým aj o bode 12.

Prikročíme k hlasovaniu. V prvom hlasovaní budeme hlasovať an blok o prijatí bodov l, 3, 4, 5, 6, 9 a 15.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 102 poslancov. /

Kto je za prijatie týchto bodov spoločne?

/Za návrh hlasovalo 84 poslancov. /

Kto je proti ich prijatiu?

/Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Zisťujem, že navrhované body sme schválili spoločne. Poslanec P. Haťapka;

Ďalej som navrhol neschváliť body 2, l, 10 a 14.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 105 poslancov. /

Kto je za schválenie týchto bodov spoločne?

/Za návrh hlasovalo 8 poslancov. / Kto je proti ich prijatiu? /Proti návrhu hlasovalo 76 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Konštatujem, že uvedené body neboli schválené. Poslanec P. Haťapka:

Osobitne budeme hlasovať o bode 8 spoločnej správy. Pán poslanec Nižňanský odporúčal tento bod schváliť. Odporúčanie spravodajcu bolo neschváliť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 109 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 8 podlá spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 41 poslancov. /

Kto je proti jeho prijatiu?

/Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Bod 8 spoločnej správy nebol prijatý. Pokračujeme. Poslanec P. Haťapka:

Budeme hlasovať osobitne o bode 11. Ako spoločný spravodajca odporúčam schváliť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 11?

/Za návrh hlasovalo 62 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Konštatujem, že bod 11 bol schválený. Poslanec P. Haťapka:

To znamená, že vypadávajú aj body 12, 13. Máme hlasovať ešte o návrhoch z rozpravy. Bolo odporúčané, aby za navrhovaný § 55a/ rokovacieho poriadku bol vložený nový odsek 7, ktorý by znel: "Na schôdzi vyšetrovacej komisie alebo jej časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, môžu sa zúčastniť poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú jej členmi. Iné osoby môžu byť prítomné len so súhlasom vyšetrovacej komisie. " Budeme hlasovať o tomto návrhu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Hlási sa pán poslanec Nižňanský.

Poslanec Š. Nižňanský:

Ak dovolíte, chcel by som upozorniť, že prijatím bodu 11 sa v podstate tento môj návrh vylučuje.

Poslanec P. Haťapka:

Vlastne áno. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ešte treba hlasovať o návrhu, ktorý si osvojil poslanec

Haťapka. Ide o štylistické a legislatívno-technické úpravy, ktoré navrhla vláda.

Poslanec P. Haťapka:

V článku l bod l sa v § 29 slovo "vkladá" nahrádza slovom "dopĺňa". V článku l bod 2 § 55 odsek l slová "na zistenie okolností týchto skutočností, ktoré nastali" sa nahradzujú slovami "na zistenie okolností, za ktorých tieto skutočnosti nastali". V ods. 2 a 10 slovo "šetrenia" sa nahrádza slovom "zisťovanie" v ods. 2, resp. v ods. 10 slovom "zistenia" a v odseku 2 sa za slová "o predvolaní" vkladá slovo "predvedení". Čiže len formálne štylistické úpravy, možno hlasovať spoločne o všetkých štyroch pripomienkach.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 113 poslancov. / Kto je za prijatie týchto úprav? /Za návrh hlasovalo 70 poslancov. / Kto je proti ich prijatiu? /Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov. /

Poslanec P. Haťapka:

Tým sme vyčerpali všetky pripomienky. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

V súlade s ustanovením § 26 odsek l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 118 poslancov. /

Kto je za prijatie tohoto návrhu zákona?

/Za návrh hlasovalo 67 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

/Potlesk/.

Navrhujem, aby sme dnešnú schôdzu prerušili a pokračovali zajtra o deviatej hodine. Faktickú poznámku má pán poslanec Čečetka.

Poslanec V. Čečetka;

Vážený pán predsedajúci,

mám len jednu prosbu. Pokiaľ plénum rozhodne o prerušení schôdze, čo sa dá predpokladať, prosil by som poslancov pána Báránya, Januša, Csákyho, Rózsu, Brndiara, Hubu, Pirovitsa, Poliaka a Ľuptáka, aby sme sa zišli v Modrom salóne, prerokovali by sme ešte návrh uznesenia k lustráciám v Slovenskej republike.

Ďakujem vám.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím, aby sme hlasovali o mojom návrhu.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Kto je za prerušenie dnešnej schôdze?

/Za návrh hlasovalo 88 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Ďakujem. Prerušujem rokovanie 15. schôdze Slovenskej národnej rady. Pokračujeme zajtra o 9. 00 hodine.

Druhý deň rokovania 15. schôdze Slovenskej národnej rady

19. júna 1991

Podpredseda SNR M. Zemko;

Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia,

pokračujeme v rokovaní 15. schôdze Slovenskej národnej rady. Prosím, aby sme sa prezentovali.

Konštatujem, že na dnešnej schôdzi je prítomných 99 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná uznášať sa.

Pokračujeme prerokovaním šiesteho bodu programu, ktorým je

Návrh na uznesenie Slovenskej národnej rady o postupe riešenia ústavnoprávneho postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh na uznesenie ste dostali ako tlač 142. Zároveň ste dostali stanoviská poslaneckých klubov k návrhu skupiny poslancov Slovenskej národnej rady na vyhlásenie Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky. Prosím vás, aby ste si opravili tlačovú chybu v uznesení na strane 2 v bode C, v prvej vete prvého odseku chýba slovo "ústavy". Veta má správne znieť: "Za ústavnoprávne možný postup ďalšieho dotvorenia slovenskej štátnosti považuje prijatie Ústavy Slovenskej republiky. "

Prosím predsedu Slovenskej národnej rady Františka Miklošku, aby uviedol predložený návrh.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážená slovenská vláda, vážená Slovenská národná rada,

dovoľte, aby som vás informoval o situácii, ktorá súčasne jestvuje, pokiaľ ide o tvorbu slovenskej ústavy a o všetkom, čo s tým súvisí. Do Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo predložených 6 návrhov slovenskej ústavy. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady po konzultácii s predstaviteľmi politických strán a hnutí zastúpených v parlamente rozhodlo, že vytvorí spoločnú komisiu zloženú z desiatich predstaviteľov politických strán a hnutí, ktorá sa pokúsi vytvoriť z týchto šiestich návrhov jeden taký spoločný návrh slovenskej ústavy, ktorý bude potom predložený do výborov. Predpokladá sa, samozrejme, že všetci títo predstavitelia hnutí sú v stálej konzultácii so svojimi politickými stranami, takže ak by sme sa na takomto návrhu zjednotili, nemali by tam byt nejaké politické alebo formálne problémy.

Uvedená komisia sa stretla už štyrikrát, budúci týždeň sa znovu stretne. V čom môže byt problém tejto komisie? Problém bude asi v tom, aby sa našla spoločná filozofia tvorby slovenskej ústavy. Jeden názor je taký, že Ustáva Slovenskej republiky by mala byt plnou ústavou, to znamená so všetkými kompetenciami jedného suverénneho štátu. Druhý názor je taký, aby Ústava Slovenskej republiky nezahrňovala kompetencie, ktoré vlastne nemá, pretože ich má vyšší celok alebo odvodený celok, aby som sa správne vyjadril, ktorým je federál. Na preklenutie tohto problému, ktorý je v súčasnosti ešte predmetom diskusie, sme sa rozhodli pre taký postup, že budeme pracovať od kapitoly ku kapitole, od preambuly až ku koncu tak, že budeme zároveň vytvárať dve verzie paralelne vedia seba, to znamená verziu plnej ústavy s al-

ternatívnou verziou tej formy, v ktorej by niektoré časti neboli, resp. by sa hľadala forma, akým spôsobom budú vyjadrené. Takto bude postupovať komisia, ktorá pracuje na tvorbe slovenskej ústavy.

Táto komisia bude teraz zároveň poverená, aby pripravila návrh zmluvy medzi českou národnou radou a Slovenskou národnou radou. Táto zmluva - to už asi všetci viete, by mala obsahovať jednak vôľu týchto dvoch republík žiť v spoločnom celku, v spoločnom štáte, a potom odkaz svojich kompetencií, ktorých sa dobrovoľne vzdáva a odovzdáva ich koordinujúcemu celku, ktorým je federatívna republika. Čiže komisia zložená zo zástupcov desiatich politických strán a hnutí by mala takisto pripraviť návrh tejto zmluvy.

Okrem toho sme vytvorili komisiu zloženú takisto z desiatich ekonomických expertov, ktorých nominovali politické strany a hnutia. Títo by mali pomáhať pri vytvorení pohľadu alebo vymedzení rozsahu kompetencií, ktoré sú ešte potrebné pre federál, resp. ktoré môžu mat republiky tak, aby bol celok funkčný.

Tieto dve komisie budú pracovať paralelne. Váha bude na ústavnej komisii, komisia expertov bude len poradnou komisiou. V tomto zmysle sme prijali uznesenie a v tomto zmysle Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zaujalo aj stanovisko k Deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Túto deklaráciu pôvodne predložili mne predstavitelia Matice slovenskej, čo som chápal ako isté prehlásenie. Neskôr som však oficiálne dostal deklaráciu podpísanú hlavnými signatármi. Vo chvíli, keď sa pod ňu podpísali poslanci, a predložili ju do predsedníctva, bolo sa ňou treba zaoberať. Túto deklaráciu, pretože ide o deklaráciu, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozhodlo odovzdať jednotlivým politickým klubom v parlamente, ktoré mali k nej zaujať stanovisko. Tieto stanoviská máte všetci v materiáloch.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozhodlo tak, ako je to napísané, že myšlienky deklarácie odporúča zapracovať do ústavných dokumentov. To znamená, že v tejto chvíli Predsedníctvo Slovenskej národnej rady neodporúča, ako je to aj v ďalšej vete, nepovažuje za účelné osobitne rokovať o prijatí deklarácie ako celku. Je to aj z toho dôvodu, že v bode 5 sa hovorí, že po spracovaní spoločného návrhu, ktorý bude odovzdaný do výborov, bude nasledovať verejná diskusia o Ústave Slovenskej republiky. Pred verejnou diskusiou prijímať akúsi deklaráciu, ktorá tvorí piliere, či základné línie Ústavy Slovenskej republiky a ktoré naznačuje už táto deklarácia, sa nám nezdá byt vhodné aj z formálne-procedurálneho hľadiska. Sme za to, aby táto deklarácia nebola prijímaná teraz, ale aby v završujúcom procese ústavy sa brala ako - nazval by som to - jeden z dokumentov, ktoré pre túto poslaneckú komisiu budú jedným z takmer rovnocenných dokumentov ústavy, o ktorom sa bude diskutovať, pretože tak, ako sa všetci zhodli, deklarácia z 90 % zahrňuje myšlienky, ktoré sú aj vo všetkých návrhoch ústav. V tomto zmysle sme predložili uznesenie, ktoré by Slovenská národná rada mala prijať.

Rád by som sa ešte raz dotkol, hoci o tom hovoril včera predseda vlády, kroměřížskych rokovaní. Hlavný výsledok je, že dve národné rady - Česká národná rada a Slovenská národná rada ako vrcholní predstavitelia českej republiky a Slovenskej republiky uzatvoria medzi sebou zmluvu ako zmluvu medzi dvomi republikami - medzi českou republikou a Slovenskou republikou. Pôvodná myšlienka bola, že sa priamo prijme novelizácia ústavného zákona, ktorý by umožňoval prijať takúto zmluvu. V tejto chvíli sa od toho upustilo, myslím si, že právne tým zmluva nestratila na váhe, pretože je to rozhodnutie dvoch vrcholných orgánov. A ak by sme už mali byt celkom otvorení, ak by túto zmluvu malo umožniť prijať národným radám Federálne zhromaždenie, potom by sa nejakým spôsobom

prijalo aj to, že Federálne zhromaždenie je nad národnými radami, čo by do určitej miery popieralo pôvodnosť republík, ktorú stále obhajujeme. Teda dve národné rady uzatvoria medzi sebou zmluvu, ktorá by nemala byť veľká, ale zásadné myšlienky tejto zmluvy by mali byt priamo súčasťou federálnej ústavy, čiže základné ustanovenia by mali byt priamo zakotvené a citované vo federálnej ústave s tým, že federálna ústava bude potom ratifikovaná národnými radami.

V prestávke vyvstala otázka, kto umožní národným radám, aby túto ústavu ratifikovali. Toto bude musieť prijať Federálne zhromaždenie, samo prijať na seba záväznosť, že národné rady ju budú ratifikovať. Urobilo by sa to buď novelou zákona, ale zdá sa, že oveľa jednoduchšie a vhodnejšie bude, ak to bude zakotvené priamo vo federálnej ústave, ktorú prijme Federálne zhromaždenie. To znamená, že tam bude zakotvené, že federálna ústava nadobúda platnosť až po ratifikovaní národnými radami, čiže to bude ten nový ústavný zákon a zároveň aj novela ústavného zákona, ktorá umožni a urobí ratifikáciu právoplatnou. Od tohto treba pozerať na ďalší krok, pretože celé len ako celok, keď sledujeme to, čo sa dohodlo v Kroměříži, vytvára akúsi jednotu.

Federálne zhromaždenie by malo zmeniť svoju podobu. Názory sú také, že by malo byt jednokomorové bez možnosti majorizácie, a ako druhá komora by mala byt vytvorená tzv. federálna rada, na čele ktorej by stál prezident. Jej členmi by boli 15 poslanci Českej národnej rady a 15 poslanci Slovenskej národnej rady. Federálna rada by mala právo vracať zákony späť Federálnemu zhromaždeniu. Takýmto spôsobom by bola zabezpečená priama účasť národných rád pri tvorbe federálnych orgánov, a ak by som to mal minimálne pomenovať, národné rady by sa ocitli takmer na tej istej úrovni, ak nie na vyššej. To už nech každý posúdi právne, čo znamená postavenie tejto federálnej rady, ktorú budú tvoriť poslanci.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP