Neprošlo opravou po digitalizaci !

niť tým, že mesto Martin zrušením bývalého generálneho riaditeľstva má dostatočné priestory, a myslím si, že má aj dostatok kvalifikovaných pracovníkov pre túto činnosť. Naviac, pracuje tu účastinná spoločnosť Martimex, ktorá má styky so zahraničím a ktorá by bola nápomocná, myslím si, pri začiatku tejto činnosti. Takisto dopravné spojenie do Martina je dobré. Z tohoto dôvodu odporúčam, aby sídlo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory bolo v Martine.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Horváth. Poslanec V. Horváth;

Vážená Slovenská národná rada,

mal by som dve malé pripomienky. V § 8 sa definujú orgány priemyselnej a obchodnej komory. Ods. l § 8 hovorí, že zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom komory. Tvoria ho zástupcovia členov volení podlá volebného poriadku. Vzhľadom na to, že tento volebný poriadok nepoznáme, a pravdepodobne si ho bude vytvárať komora, napadá ma, či to už nie je dopredu dohodnuté, čo sa týka jednotlivých orgánov a najmä konkrétnych ľudí. To znamená, že v podstate ja ako podnikateľ sa jednoducho môžem alebo nemôžem zúčastniť. Keď príde skupina ľudí a prehlási sa za predstaviteľov komory, pravdepodobne ich budeme alebo nebudeme akceptovať. To znamená, že k úplnosti tohto zákona mi tu chýba volebný poriadok, na základe ktorého sa budú vytvárať jednotlivé orgány komory.

Druhá poznámka je k povinnosti resp. nepovinnosti členstva v priemyselnej a obchodnej komore. V prípade, že niekto

je podnikateľ podľa zákona, pokiaľ založí povedzme spoločnosť s ručením obmedzeným, musí byť zapísaný do podnikového registra, nemusí však vykazovať žiaden zisk. Napriek tomu bude musieť byt členom, a napriek tomu bude musieť komore platiť. Opäť to nie je vyčlenené zákonom, to je na diskusiu, či by to malo byt alebo nemalo byt v zákone, ale opäť bude musieť platiť nejaký príspevok napriek tomu, že povedzme nebude ziskový. Opäť nechávame na dobrú vôľu komory, aký vysoký bude tento príspevok. Na základe tohto sa by som sa pripájal už k dvom predrečníkom, ktorí navrhujú vrátiť tento zákon na prepracovanie a doplnenie. Čiže môj návrh je zákon tak, ako je predložený, neprijať.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto? Pán poslanec Ásványi.

Poslanec L. Asványi:

Vážená Slovenská národná rada, dámy a páni,

chcem sa pripojiť k myšlienke a slovám poslanca pána Szabóa a odporučiť tento návrh zákona na vrátenie a prepracovanie. O tom pravdepodobne budeme hlasovať. Ak by sa predsa pristúpilo k prerokovávaniu návrhu zákona, potom odporúčam oproti spoločnému spravodajcovi bod 1O a 12 vyňať z hlasovania an blok, resp. bod 1O vyňať z hlasovania an blok a nadväzne na to osobitne hlasovať aj o bode 12 spoločnej správy. Prečo? Tieto dva body prakticky rozlišujú, dávajú možnosť v otázke najviac diskutovaného problému povinného alebo dobrovoľného členstva. Nie je možné na základe návrhu spoločného spravodajcu odbiť túto vec tým, že medzi 27 alebo

koľkými bodmi an blok odhlasujeme tak závažnú otázku, kde sa 10 výborov nevedelo dohodnúť, a kde už tretí alebo štvrtý diskutér hovorí o tom s rozdielnym obsahom. Potom však bude potrebné nadväzne na tieto zmeny, na bod 10 a 12 spoločnej správy, osobitne hlasovať aj o bode 18 a 53 spoločnej správy, pretože obsah týchto bodov má vzťah k bodu 10 alebo 12 resp. k povinnému alebo dobrovoľnému členstvu.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Ásványimu. Pán poslanec Ásványi je v rozprave štvrtý, ktorý navrhol celý zákon zamietnuť. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu o treťom bode programu za skončenú. Chce sa vyjadriť k rozprave podpredseda vlády pán Vavro?

Podpredseda vlády SR A. Vavro:

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

vyjadril by som sa veľmi krátko. Ak uznáte za vhodné, k námietkam, ktoré tu odzneli, môžem sa vyjadriť po tom, čo by som si sústredil argumenty. Vo všeobecnosti sa domnievam, že spoločná správa výborov Slovenskej národnej rady k návrhu zákona preklenula rad problémov, ktoré v návrhu zákona boli, niektoré legislatívne skratky, a podlá môjho názoru rieši aj problémy, o ktorých tu hovorili niektorí páni poslanci. Takže, prosím o vaše rozhodnutie, akým spôsobom sa vyjadriť

a či sa po prestávke vyjadriť k námietkam, ktoré tu odzneli.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Dovolím si faktickú poznámku. V § 26 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorý sa týka rôznych pozmeňovacích návrhov a pripomienok, sa hovorí: "Ak prijatý pozmeňovací návrh vylučuje ďalšie pozmeňovacie návrhy, o týchto ďalších návrhoch sa už nehlasuje. Čiže to znamená, že by sme najprv mali hlasovať o týchto štyroch spoločných rozvnakých návrhoch na vrátenie zákona. V prípade, ak tento návrh neprejde, normálne pokračujeme v rokovaní. Prosím spoločného spravodajcu, keby sa ujal slova.

Poslanec J. Prokeš:

Vážené dámy, vážení páni,

bol tu návrh na neschválenie tohto zákona. Napriek tomu odporúčam, aby sme ho prijali s úpravami, ako som navrhoval a chcel by som upozorniť na jednu vec. Ak bude prijaté povinné členstvo, komora bude fungovať v značnej miere ako protimonopolný úrad. Ak bude prijaté dobrovoľné členstvo, stane sa, že sa možno vytvoria giganty, a potom úplne drobní podnikatelia, ale stred bude úplne prázdny, pretože tie drobné a stredné firmy jednoducho nebudú mat na to, aby si potrebné informácie a kontakty so zahraničím zabezpečili. Čiže jediná šanca, ak tento zákon má mat zmysluplnosť, je cez povinné členstvo. To je celá moja poznámka. Prosil by som pána predsedajúceho, tiež sa prikláňam k tomu, aby sme najprv hlasovali o tom, či zákon bude vrátený alebo nie, lebo nemá zmysel urobiť celú tortúru, ak nakoniec to prijaté nebude.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem pánovi spravodajcovi. Pán poslanec Tatár má návrh, aby sa poradili kluby. Domnievam sa, že rokovací poriadok je dosť jednoznačný. Návrh bol podaný štyrikrát, treba o ňom hlasovať. Prejdú - neprejdú, potom pokračujeme ďalej podlá rokovacieho poriadku. Domnievam sa tiež, že v zmysle rokovacieho poriadku by sme mali hlasovať najprv o návrhoch pánov poslancov Ásványiho, Horvátha, Pirovitsa a Szabóa.

Prikročíme k hlasovaniu o prvom pozmeňovacom návrhu. Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Kto je za návrh, ktorý navrhli štyria poslanci, zákon stiahnuť z rokovania a vrátiť na prepracovanie? /Za návrh hlasovalo 65 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Konštatujem, že návrh poslancov bol schválený. Čiže zákon sa sťahuje z rokovania v pléne Slovenskej národnej rady a vracia sa na prepracovanie a opätovné prerokovanie vo výboroch.

Štvrtým bodom programu je

Návrh Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody na vydanie zákona Slovenskej národnej rady. ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991.

Návrh ste dostali ako tlač 127 a spoločnú správu výborov ako tlač 127a. Návrh zákona zdôvodní predseda Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody Mikuláš Huba, ktorý nás zároveň bude informovať o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady. Prosím pána poslanca Hubu, aby sa ujal slova.

Poslanec M. Huba;

Vážený pán predsedajúci,

vážená vláda,

dámy a páni poslanci,

tento návrh zákona sme tu už vlastne raz mali a raz sme ho aj schválili, ale potom z formálno-legislatívnych dôvodov sme ho stiahli a navrhli sme, aby sa k nemu vyjadrila aj vláda Slovenskej republiky. To sa stalo, a stanovisko vlády Slovenskej republiky bolo jednoznačne pozitívne, bez pripomienok. Takisto tento návrh prešiel celým procesom cez výbory Slovenskej národnej rady, pričom všetky výbory, s výnimkou Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby, kde návrh nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov výboru, návrh zákona schválili s minimálnymi pripomienkami, ktoré máte obsiahnuté v spoločnej správe. Neviem, nakoľko je nevyhnutné tieto pripomienky rekapitulovať. Vrátil by som sa pár slovami k zdôvodneniu tohto návrhu.

Ako si iste pamätáte, Slovenská národná rada na svojej 9. schôdzi dňa 20. decembra 1990 schválila zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991. V prílohe č. 3 tohto zákona suma v prvej položke účelových prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je určená výlučne len na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Takýmto spôsobom všetky prostriedky na kultúrne pamiatky sa vyčlenili len pre túto kategóriu

kultúrnych pamiatok, ktorá však predstavuje len nepatrný zlomok z kultúrnych pamiatok Slovenska. Touto novelizáciou zákona, ktorú máte pred sebou, sa nespochybňuje priorita financovania národných kultúrnych pamiatok, ktorá ostáva v rukách ministerstva kultúry. Jej účelom je vyhnúť sa anomálii viazania prostriedkov výlučne len pre túto kategóriu pamiatok, hoci v niektorých prípadoch je jej obnova projektovo alebo dodavateľsky nezabezpečená resp. nie je akútna natoľko, ako u iných kultúrnych pamiatok resp. celých pamiatkových komplexov, napríklad mestských pamiatkových rezervácií.

Novelizácia zákona nevyžaduje žiadne nároky na štátny rozpočet, ani presuny medzi kapitolami. Predstavuje po tejto stránke nepodstatnú zmenu, ktorá je však veľmi dôležitá z hľadiska záchrany nášho kultúrneho dedičstva. Odporúčam teda, aby sme návrh tejto novely po zvážení prípadných ďalších pripomienok schválili.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem predsedovi výboru pánovi Hubovi. Otváram rozpravu o štvrtom bode programu.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Hudec. Poslanec I. Hudec:

Faktickou pripomienkou chcem uviesť na pravú mieru to, čo povedal spoločný spravodajca. Náš výbor pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva podmienil svoj súhlas s takto predloženým zákonom presným určením, kam boli doteraz dané financie z tejto kapitoly a kam by mali ísť, keď sa tento zákon schváli.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Strýko. Poslanec M. Strýko;

Mám krátku technickú poznámku. Ak sa pamätáme, v pôvodnom návrhu štátneho rozpočtu tých 300 miliónov korún bolo formulovaných asi tak, že ide o prostriedky určené pre národné kultúrne pamiatky a Mestskú pamiatkovú rezerváciu v Bratislave. Ak sa dobre pamätáte, práve na základe toho, aby sme ani Bratislavu, ani iné mesto nepovýšili nad tieto národné kultúrne pamiatky, škrtli sme práve túto bratislavskú mestskú pamiatkovú rezerváciu. Škrtnutím tohoto národného celkom kľudne obíďme vlastne to, čo sme predtým zamietli. Preto náš výbor, ako pán Hudec povedal, podmieňuje prijatie tohoto návrhu tým, že bude presne uvedené, aby sme vedeli, kde tie peniaze šli a kam majú ísť, aby sa nestalo to, že prijmeme vlastne to, čo sme pred časom zamietli.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Na pripomienku oboch pánov poslancov mám komentár. Keďže hlasovať musíme o konkrétnej formulácii, obaja by ste mali nadiktovať konkrétnu formuláciu, aby bola pojatá do zmeny, ktorú ideme prijať.

Poslanec M. Strýko;

Náš výbor podmieňuje súhlas s týmto návrhom tak, že vláda Slovenskej republiky do prerokovania uvedeného návrhu, t. j. do tejto doby, na schôdzi Slovenskej národnej rady predloží prehľad doterajšieho čerpania finančných prostriedkov na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok, a takisto povie, ako budú využité finančné prostriedky, ktoré sa uvolnia

v súvislosti s prijatím tohoto zákona Slovenskej národnej rady, že škrtneme slovo "národné". To znamená, že náš výbor odporúča neprijať tento návrh do tej doby, pokiaľ nebudeme konkrétne vedieť, kam by tie peniaze mali ísť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Balún. Poslanec F. Balún:

Vážení, dostávame sa trošku do takej dilemy. Na jednej strane chceme škrtnúť slovo "národné", na druhej strane som dostal informáciu, konkrétne z Košíc, kde do určitej miery stagnujú práce na rekonštrukcii Dómu z nedostatku financií. Tak na jednej strane nie sú financie na rekonštrukciu, na druhej strane ich chceme presúvať niekam inam. Takže podporujem návrh, aby sa vyčíslilo, kam tie peniaze pôjdu, ak sa tento balík uvolní.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec Hübel. Poslanec J. Hübel:

Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

myslím si, že prijatím tohto zákona vôbec nie sú vylúčené priority. My predsa môžeme, aj z úrovne ministerstva kultúry, určiť prostriedky prioritne na národné kultúrne pamiatky tak, ako uznáme za vhodné, resp. v akom stave sa tie-ktoré pamiatky nachádzajú. Chcel som pripomenúť jednu

vec. Vykonali sme poslanecký prieskum v niektorých mestách na Slovensku a chcem veľmi dôrazne pripomenúť, že nielen národné kultúrne pamiatky, aj ostatné kultúrne pamiatky v mestských pamiatkových rezerváciách sú v takom stave, že sa nám doslova rozpadávajú pred očami. A aby sme tento stav nejako eliminovali alebo ho zlepšili, prišli sme s týmto návrhom. Samozrejme, to nevylučuje, aby sme zhodnotili, ktoré pamiatky čo potrebujú. Prijatím tohoto zákona skutočne neobmedzíme dotácie na národné kultúrne pamiatky. Zvážte celý tento prípad z tohoto aspektu a podlá toho sa aj zachovajme.

Chcel by som ešte pripomenúť, že k tomu bola v Levoči jedna konferencia alebo schôdza všetkých starostov z miest s mestskými pamiatkovými rezerváciami na Slovensku, a prijali jednoznačné stanovisko alebo požiadavku, aby sme tento zákon v tomto zmysle upravili. Veľmi sa prihováram za to, aby sme tento zákon takto prijali. Ešte raz opakujem - to nevylučuje, aby sme prioritne dotovali prostriedky na národné kultúrne pamiatky.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Pán poslanec Dziak-Košický. Poslanec M. Dziak-Košický:

Rád by som upresnil dvoch predrečníkov, členov výboru pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva, ktorí spomínali, v akom zmysle a duchu sme o predmetnom návrhu zákona rokovali. Celá logika nášho návrhu vychádzala z mimoriadne prostej úvahy: 300 miliónov korún na záchranu národných kultúrnych pamiatok alebo akýchkoľvek kultúrnych pamiatok nie je suma, ktorou by sme mohli sanovať všetko. Preto sme chceli vedieť, v akom stave je čerpanie z tohoto fondu, pretože tam už nemôže byť táto suma. Vieme, pamätáme sa i zo schvaľovania zákona o štátnom rozpočte, že na tento účel bo-

10 vyčlenených 300 miliónov korún. Chceli sme vedieť, aká suma je vyčerpaná, a čo konkrétne chceme z toho tým presunom riešiť. Podobne ako hovoril pán poslanec Hübel, sme sa zúčastnili niekoľkých poslaneckých prieskumov, a tiež sme zistili, že "x" vecí nám padá na hlavu. Chceli sme len vedieť, akým spôsobom budú určované oné priority. Pokiaľ nevieme, akým spôsobom to bude určené, je úplne jasné, že je nám veľmi tažko sa k tomu vyjadrovať. To je všetko.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa pani poslankyňa Vilčeková.

Ak dovolíte páni poslanci, všetci hovoríte, že kým nebudeme vedieť čerpanie alebo použitie prostriedkov, dovtedy vlastne sme alebo nie sme za vypustenie tohoto jedného slova. Z hľadiska rokovacieho poriadku vašim pripomienkam rozumiem tak, že pripomienky by mali byt formulované do jedného pozmeňovacieho návrhu, že toho času Slovenská národná rada sťahuje návrh zákona z prerokúvania až do - tak ako ste navrhli. Niekto z vás by takýto návrh musel dať, o ňom by sme hlasovali. V opačnom prípade, ak budeme hlasovať o samotnej predloženej novele zákona, hlasujeme stále len za jej prijatie alebo zamietnutie, nie za nejaký variant.

Poslanec M. Dziak-Košický;

Ak dovolíte, nás prekvapuje, že v spoločnej správe niet zmienky o uznesení nášho výboru, ktoré bolo prijaté v tomto zmysle.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

No je to jednoznačné, niekto to musí navrhnúť, dohodnite sa. Najskôr vystúpi pani poslankyňa Vilčeková.

Poslankyňa A. Vilčeková;

Ak dovolíte, mám tiež taký názor, že dôvodová správa k tomuto návrhu je nedostačujúca. A potom ma prekvapuje úmysel vypustiť slovo "národný" - či by sme nemali zvážiť, či je možné dovoliť si vypustiť slovo "národný", ako to navrhuje spomínaný výbor. Myslím si, že by bolo rozumnejšie ponechať tam slovo "národný" a rozšíriť to aj o ostatné kultúrne pamiatky, čiže "národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok". Pokiaľ vieme, na tieto kultúrne pamiatky ministerstvo financií poskytuje 300 miliónov korún a z toho len na kultúrne pamiatky je určených 43 miliónov korún. Ale nemáme zaručené, že bude taktiež postarané aj o národné kultúrne pamiatky. Pokiaľ to dávame do jednej roviny, kultúrne národné pamiatky aj ostatné kultúrne pamiatky, že to je jedno, a môžeme slovo "národný" dať preč, vypustiť, mne sa to zdá neporovnateľné, absurdné.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem pani poslankyni Vilčekovej. Vystúpi pán poslanec Brndiar.

Poslanec I. Brndiar:

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni poslanci,

znova zopakujem, čo tu už kolegovia z výboru pre národnosti povedali. Je to konštatované dolu na strane 2 spoločnej správy. Povedal by som to úplne polopate: v tejto chvíli by niekto z vlády mal prísť pred mikrofón a povedať, akým spôsobom boli čerpané prostriedky na obnovu národných pamiatok, koľko ešte zostáva a čo sa s nimi urobí. Takto sme to formulovali v uznesení z výboru. Ak vláda v tejto chvíli na

to nie je pripravená, že to nevie zodpovedať, dávame návrh stiahnuť tento návrh zákona z programu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Prosím, pán poslanec Javorský.

Poslanec F. Javorský:

Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

v prvom rade by som chcel naznačiť, že prijatím tohoto zákona sa nijak neruší alebo nemení zákon o pamiatkach. Bolo by načase, aby tí, ktorí majú obavy, že niečo také ideme týmto aktom urobiť, si uvedomili, že tu ide len o zákon o rozpočte. Dôvod alebo podnet k tomu, prečo sa tento návrh zákona vypracoval, bol čisté praktický. Kto sa okolo pamiatok motal, kto v tom robil, kto vie, aká je situácia v teréne, prijme ho. O čo ide? Konkrétne vám poviem takýto prípad: V Levoči je národná kultúrna pamiatka kostol sv. Jakuba. Osem rokov sa robí príprava na jeho rekonštrukciu, na jeho záchranu. Robili sme archeologické, hydrogeologické, architektonické a iné výskumy. Dodnes nie je pripravená projekcia, ale na túto stavbu je vyčlenených na tento rok niekoľko desiatok miliónov korún. Čiže tieto peniaze sa nevyčerpajú z dôvodu, že nie je ukončená projektová príprava. Pritom 20 rozostavaných objektov na námestí je zakonzervovaných - alebo sa mali zakonzervovať - ani na to neboli peniaze - na to nemáme ani korunu. Čiže tento návrh zákona má zabezpečiť možnosť tieto peniaze využiť na ostatné pamiatky - nie v kategórii národné kultúrne pamiatky. O nič iné tu nejde.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím, pán poslanec Strýko.

Dovoľujem si však znovu upozorniť, že podlá rokovacieho poriadku je to jednoznačné. Bol tu návrh pána poslanca Brndiara, o tom budeme musieť hlasovať. Ak to neprejde, potom hlasujeme o samotnom zákone.

Poslanec M. Strýko:

Ak dovolíte, už len jednu vetu. Samozrejme, s pánom Javorským vrelé súhlasím, že tu o nič iné nejde, iba o to, aby z kategórie národných kultúrnych pamiatok sa to previedlo inam, ale znovu opakujem, že sme vyčiarkli slová "bratislavská mestská pamiatková rezervácia" práve kvôli tomu, že sme mali podozrenie alebo dôvodné obavy, že tam sa to má smerovať. Budem citovať z odpovede ministra kultúry na interpeláciu pánovi poslancovi - bohužiaľ už tu nemám meno, kde sa napríklad hovorí, že tých 300 miliónov korún bolo určených pre národné kultúrne pamiatky, zostala nedoriešená požiadavka na príspevky určené na obnovu rozostavaných kultúrnych pamiatok v mestských pamiatkových rezerváciách - nevyhnutné pokračovanie - na celom Slovensku 83 miliónov korún a ďalších minimálne 100 miliónov korún na mestské pamiatkové rezervácie v Bratislave.

Vážení priatelia, to je práve to, čoho sme sa obávali, keď sme vyčiarkli mestské pamiatkové rezervácie v Bratislave. Pán Javorský síce správne usudzuje, že vyčiarknutím "národného" sa tie prostriedky presunú na všeobecné kultúrne pamiatky, ale máme obavu, že sa presunú sem. A vôbec si nemyslím, že pomer celého Slovenska a Bratislavy je taký, že Bratislava potrebuje 100 miliónov a celý zbytok 83 miliónov korún. Upozorňujem na maličkosť, že špeciálne v Košiciach je

400 kultúrnych pamiatok, minimálne dvojnásobný počet ako je v Bratislave. Nebudem hovoriť o celom Spiši, o východnom Slovensku a podobne. Preto navrhujem, aby sme neprijali tento návrh to tej doby, kým nám nebude úplne jasné, kam tie peniaze môžu ísť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, poslankyňa Mistríková. Poslankyňa Z. Mistríková:

Chcela by som pripomenúť, že keď sme v našom výbore prerokovávali tento návrh zákona, samozrejme, sedelo tam mnoho odborníkov z ministerstva kultúry a predložili nám konkrétny rozpočet, na čo tieto peniaze budú použité. Ospravedlňujem sa, že si to presne nepamätám, škoda, že tu nie je pán minister kultúry, ale pokiaľ si pamätám, veľká časť toho bola na dokončenie martinského divadla, myslím, že sa tam hovorilo o košickom divadle, myslím, že tú čiastku určili na dokončenie divadelných budov. A čo sa týka vypustenia slova "národný", bolo nám to zdôvodnené aj tým, že v minulosti sa niektorým pamiatkam pripisoval titul národný tak trochu po protekcii, a že množstvo vecí, ktoré v zozname sú, tam vlastne nepatrí. Takže vlastne ide o zrovnoprávnenie a o to, aby prostriedky mohli byť operatívne použité na pamiatky, ktoré to potrebujú najviac, a na tie, ktoré akútne potrebujú dotácie.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Blažko.

Poslanec V. Blažko:

Vážení páni, vážené dámy,

keď sa tu uvažuje o tom, že tento návrh zákona by sa mal vrátiť na prepracovanie, navrhujem, ak by sa prepracoval, aby sa tam dal ešte ďalší bod, nielen vypustiť slovo "národný", ale aby sa tam dala ešte jedna klauzula v tom zmysle, aby sa prieskumom zistilo, ktoré opravy kultúrnych pamiatok sú prioritné z hľadiska nevyhnutnosti. V tom zmysle mám na mysli konkrétnu skutočnosť, že napríklad na opravu strechy kežmarského evanjelického kostola, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, boli dané prostriedky v sume 500 tisíc korún a potrebujú 1, 5 milióna, pretože strecha je deravá, zateká, a keďže je to drevený kostol, všetky drevené veci hnijú a kostol sa dehonestuje. Bolo mi signalizované, aby som to predniesol pánovi ministrovi Snopkovi. Žiaľ, pán minister Snopko nie je prítomný, a tak, keď táto otázka je tu prednesená, dovoľujem si to poznamenať z toho titulu, aby bol urobený prieskum, ktoré kultúrne pamiatky si vyžadujú prioritné opravy, aby sa také klasické pamiatky, ako je aj tento evanjelický kostol v Kežmarku, celkom nezrútili.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem pánovi poslancovi Blažkovi. Hlási sa ešte pán poslanec Huba.

Poslanec M. Huba;

Nie som si istý, aj keď plne súhlasím s týmto posledným návrhom, či je možné do prílohy štátneho rozpočtu, kde sú

tie formulácie veľmi lakonické, dávať takúto klauzulu. V skutočnosti existuje, pokiaľ vieme, už vládou schválená koncepcia pamiatkovej strarostlivosti, kde sa veľmi precízne vyšpecifikovali práve tieto priority. Kultúrna obec, ktorá sa mala možnosť oboznámiť s touto koncepciou, sa s ňou vcelku stotožnila s tým, že prostriedky idú skutočne na najakútnejšie veci, na statické zabezpečenie padajúcich objektov, na dokončenie niektorých striech, ktoré pod sebou skrývajú už povedzme milióny alebo desiatky miliónov preinvestovaných prác a kde prší cez strechu, kde chýba rádové možno státisíce korún na dokončenie. Viete, že takýchto anomálii je pomerne veľa, keď sme dali úplnú nulu na ostatné kultúrne pamiatky, čo je gro mestkých pamiatkových rezervácií. Tu nejde o nejaké sólo, len možno nejaké božie muky, alebo neviem čo. Ak by ste si predstavovali, že je riziko určitého úniku do druhoradých pamiatok, to je kontroľovateľné tak, ako kontrolujeme vládu aj v iných veciach. Je trošku zaujímavé a paradoxné, že sa nepozastavujeme niekedy na miliardových položkách, či idú adekvátnym smerom, a tu sa pozastavujeme nad tým, aby z toho maličkého mešca peňazí na pamiatky náhodou nejaká koruna nešla zlým smerom. Mne sa to veľmi páči, že sa takto starostíme o tie priority, to sa starostíme všetci, ale myslím si, že by sme to mali uhrať v dialógu s ministerstvom kultúry, aby tie priority boli naozaj dodržiavané a prísne ich v tomto smere kontrolovať. Takže ja by som sa toho až tak nebál.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? /Nikto. /

Vyhlasujem rozpravu o štvrtom bode programu za skončenú. Pýtam sa pána poslanca Hubu, či sa chce ešte vyjadriť.

Poslanec M. Huba;

Plním tu takú dvojjedinú funkciu, som navrhovateľom aj spravodajcom. Neviem, či to zase nebude niekým spochybnené, dúfam, že nie. Myslím si, že tá koncepcia skutočne existuje. Škoda, že tu nie je pán minister Snopko, on to celé veľmi podporuje. Myslím, že s tou koncepciou sa dá oboznámiť aj ex post, a dajme mu snáď v tomto dôveru. Samozrejme, keď sa trvá na návrhu hlasovať o nejakej podmienke a o prípadnom odročení, proti tomu nemôžem vzniesť žiadnu námietku, ale apeloval by som na vás aj vzhľadom na to, že ide leto, je to sezóna - povedal by som - obnovy pamiatok, aby sme to podlá možnosti príliš nezdržovali.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. V rozprave odzneli návrhy pána poslanca Brndiara a pána poslanca Strýka stiahnuť návrh, kým sa nevyjasní použitie prostriedkov rozpočtu. Dám hlasovať o týchto dvoch pozmeňujúcich návrhoch.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 104 poslancov. /

Kto je za návrh poslancov Brndiara a Strýka?

/Za návrh hlasovalo 31 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Konštatujem, že tento spoločný pozmeňovací návrh neprešiel.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP