Neprošlo opravou po digitalizaci !

Poslanec J. Varjú;

Mam len faktickú pripomienku k pánovi Tatárovi. Ešte som nenavrhol nič, nezaujal som stanovisko k žiadnemu bodu. Navrhol som len osobitne hlasovať o tomto bode, a vyjadrím sa až po rozprave. Vyjadrím sa ku každému bodu. Toľko na upresnenie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? /Nikto. /

Konštatujem, že po veľmi krátkej rozprave môžeme prikročiť k hlasovaniu. Vyhlasujem teda rozpravu za ukončenú.

Chce sa teraz k nej vyjadriť pán minister Oberhauser? Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser;

Nie. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím teda spoločného spravodajcu pána poslanca Varjúa o záverečné slovo.

Poslanec J. Varjú;

Vidím, že výbory začínajú dokonale pracovať, že na pléne sa už nejaké veľké problémy nevyskytujú, alebo neviem aká je príčina, že rozprava bola taká stručná. Čo sa týka spoločnej správy, bod 9 som považoval za kľúčový. Odporúčam, aby sme o tomto bode hlasovali osobitne. Ak ho neprijmeme,

potom nebudeme musieť hlasovať o bodoch l, 5 a 22. Čo sa týka ďalších bodov, uviedol som dvojice, ale vyjadrím sa osobitne ku každému bodu. Bod 9 odporúčam neprijať, stotožňujem sa s vysvetlením pána Tatára. Skutočne som zvažoval a dlho som sa o tejto veci radil. Dospel som k záveru, že je potrebné, aby to zostalo tak, ako to bolo pôvodne v návrhu zákona. Z ďalších bodov odporúčam prijať an blok body 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 20 a 21.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Upozorňujem vás, že ste predtým povedali, že body 20 a 21 sa vzájomne vylučujú.

Poslanec J. Varjú;

Možno som sa pomýlil, prepáčte. Áno, musím sa ospravedlniť, ide o body 19 a 20, tie sa navzájom vylučujú. Odporúčam body 20 a 21. Toľko, čo sa týka prijatia an blok, ktoré odporúčam prijať.

Teraz ďalšie body, o ktorých môžeme hlasovať an blok, ktoré odporúčam neprijať, sú body 8, 11, 14 a 17. Bod 2 sa vylúči prijatím bodu 3. Bod 13 sa vylučuje prijatím bodu 12. Bod 19 sa vylučuje prijatím bodu 20. Body l, 5 a 22 sa vylučujú prijatím bodu 9.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Varjúovi. Môžeme prikročiť k hlasovaniu. S faktickou poznámkou sa hlási Pán poslanec Miček.

Poslanec M. Miček;

Pán predsedajúci, prosil by som, aby sa v budúcnosti takýto model prerokovávania neprijímal z toho dôvodu, že pán

spravodajca teraz povedal body, o ktorých ideme priamo hlasovať, a rozprava je už ukončená. Čiže ideme hlasovať o tom, čo povedal, a už nie je možné vynímať alebo zaujať stanovisko k bodom spoločnej správy. Bolo by potrebné, aby sme najskôr prerokovali spoločnú správu tak, ako sme to robili doteraz, a až potom sa otvorí rozprava k jednotlivým bodom. Nevedeli sme totiž, čo navrhne. Takže navrhoval by som, aby sme postupovali tak, ako sme to mali doteraz zaužívané.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím spravodajcov k ďalším zákonom, aby takto postupovali. Pán poslanec, z hľadiska formálneho som povinný upozorni t, že správu máme pred sebou, a mali by sme hlasoVat každý podía vlastného stanoviska, bez ohľadu na to, čo nám spravodajca odporučí alebo neodporučí. Takže formálne z hľadiska hlasovania nejaký precedens nevznikol, ale akceptujem váš návrh, požiadam spravodajcu pri ďalšom zákone, aby povedal svoj návrh v úvodnom slove, ešte pred ukončením rozpravy. Prosím, pán poslanec Varjú.

Poslanec J. Varjú:

Môžem dať podrobnejšie vysvetlenie k jednotlivým bodom. To som hovoril, že ak budú nejaké dotazy, nejasnosti, podám vysvetlenie. Správu máte pred sebou, a nechcel som to nejak širšie rozvádzať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím pána spravodajcu, aby sme prikročili k hlasovaniu. Prosím, aby postupne uvádzal jednotlivé body tak, ako ich navrhol na hlasovanie.

Poslanec J. Varjú:

Najprv bod 9. Myslím, že k tomu bolo dané vysvetlenie. Opakovať to nie potrebné. Odporúčam tento bod neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 110 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 9?

/Za návrh hlasovalo 12 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 91 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že bod 9 spoločnej správy nebol prijatý.

Myslím, že by sme si hneď mali opraviť body l, 5 a 22, ktoré sa týmto vylúčili. Môžeme pokračovať.

Poslanec J. Varjú:

Ďalej odporúčam hlasovaním an blok prijať nasledovné body: 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 20 a 21.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 110 poslancov. /

Kto je za spoločné prijatie bodov podlá spravodajcu?

/Za návrh hlasovalo 105 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Konštatujem, že body, ako ich uviedol spoločný spravodajca pre spoločné hlasovanie, boli prijaté.

Poslanec J. Varjú:

Týmto môžeme vyznačiť body 2, 13 a 19 za vylúčené. Ďalej odporúčam neprijať nasledovné body hlasovaním an blok: 8, 11, 14 a 17.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 112 poslancov. /

Kto je za prijatie týchto bodov, ako ich uviedol spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 10 poslancov. / Kto je proti prijatiu týchto bodov? /Proti návrhu hlasovalo 89 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Konštatujem, že body, ktoré uviedol spravodajca, neboli prijaté.

Poslanec J. Varjú:

Týmto sme hlasovanie o jednotlivých bodoch ukončili. Odporúčam tento návrh zákona schváliť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

V súlade s ustanovením § 26 ods. l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 114 poslancov. /

Kto je za prijatie tohto návrhu zákona ako celku?

/Za návrh hlasovalo 110 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie v Slovenskej republike.

/Potlesk. /

Páni poslanci, musím konštatovať, že sme značne predbehli alebo vyviedli vládu z miery, pretože podlá schváleného programu druhým bodom je vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách, ktorý mal uvádzať podpredseda vlády pán Vavro. Pán podpredseda je ešte stále na tlačovej besede, a žiada nás, ak je to možné, ak s tým budeme súhlasiť, aby sme zmenili poradie a ako druhý bod prerokovali bod 3 - vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70 o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii, ktorý uvedie poslanec Oberhauser. Keďže to je zmena programu, aj keď to pán podpredseda vlády navrhuje, musím dať o tom hlasovať. Prosím, aby ste sa najprv vyjadrili k tejto zmene programu. V prípade, že to neschválime, vyhlásime prestávku a zavoláme pána podpredsedu vlády, aby urýchlene prišiel.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Kto je za zmenu nášho programu, aby sa prerokovával najprv bod 3, potom bod 2?

/Za návrh hlasovalo 102 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Ďakujem. Pokračujeme teda podlá zmeneného programu.

Druhým bodom programu teda je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii.

Prosím pána ministra Oberhausera, aby návrh zákona uviedol.

Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser:

Vážená Slovenská národná rada, vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

druhým návrhom v oblasti trhu potravín, ktorý vám predkladá vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní, je návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii. Dovoľte, aby som ho z poverenia vlády uviedol a odôvodnil.

Predkladaná novela obsahuje 23 položiek vecných zmien, ktoré sa tým v zákone vykonajú. Pritom oblasť kvality potravín je jednou z tých, kde nás čaká zásadná rekonštrukcia. Je tu potrebné zjednotenie kvalitatívnych ukazovateľov s európskym štandardom, ochrana potravinového reťazca pred prienikom cudzorodých látok, garancie pred falšovaním, napodobňo-

vaním a iným zneužívaním potravín, predovšetkým v záujme ochrany zdravia a iných záujmov spotrebiteľskej verejnosti.

V pláne práce vlády i zákonodarných zborov je zahrnutý návrh zákona o potravinách, ktorý by sa mal s týmito otázkami na medzinárodne uznávanej úrovni vyrovnať. Pôjde - podlá všetkého - o federálny zákon a o zákony národných rád. Predmetom ich úpravy budú hmotno-právne podmienky pre výrobu a obeh potravín, a podlá doterajších úvah i konštituovanie osobitného kontrolného mechanizmu - potravinového dozoru. V priebehu mája prebehli konzultácie s expertmi FAO a očakávame v najbližšej dobe predloženie zásad tohto zákona do vlády. Po prerokovaní zásad v orgánoch zákonodarných zborov bude možno pristúpiť k spracovaniu paragrafovaného znenia. Zákon o potravinách nemá v našom právnom poriadku tradíciu a dotýka sa preto veľkého počtu právnych predpisov, v ktorých je obsiahnuté naše platné potravinové právo od rastlinno-lekárskych predpisov počnúc cez zdravotnícke predpisy až po trestný zákon. Okrem toho musí systémovo nadväzovať na pripravované živnostenské a obchodné právo.

Naznačená vecná a legislatívna zložitosť - vnútroštátna i medzinárodná - odôvodňuje dvojfázový legislatívny proces, ktorý sa pre tento zákon prijal. Za tejto situácie nezostalo vláde iné východisko, než na prechodné obdobie pomerne jednoduchou novelou prispôsobiť platnú právnu úpravu postavenia a kompetencii Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie základným zmenám, ktoré sa vo výrobe a na trhu potravín dejú, a zabezpečiť tak jej akcieschopnosť v záujme ochrany spotrebiteľa. Ukazuje sa totiž, že vplyvom rôznych okolnosti situácia na trhu nenúti výrobcov potravín, a to ani začínajúcich súkromníkov, usilovať sa o priazeň spotrebiteľov zvyšovaním kvality svojich výrobkov. Ak teda horizontálne mechanizmy kontroly nefungujú vôbec, alebo v očakávanej miere, je nutná účinná kontrola štátu.

Predkladaný návrh rozširuje pôsobnosť inšpekcie na súkromných podnikateľov v oblasti výroby a obehu potravín, upresňuje a diferencuje jej sankčnú pôsobnosť, zvyšuje jej objektivitu, keď bude v zásade viazaná v odborných otázkach len všeobecne záväznými právnymi predpismi, umožňuje účelne organizovať jej vnútornú štruktúru, a napokon sa v novele premietajú niektoré zmeny v právnom poriadku a usporiadaní potravinárskeho priemyslu. Návrh je v súlade s rámcovými zámermi koncepcie štátnej kontroly prerokovanej vládou Slovenskej republiky v decembri minulého roku.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

odporúčam, aby ste predložený návrh zákona Slovenskej národnej rady po rozprave schválili.

Ďakujem vám za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem ministrovi Oberhauserovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady poslanca Františka Kardoša, aby predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.

Poslanec F. Kardoš;

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

kontrola akosti potravín a ich zdravotnej bezchybnosti patrí vo všetkých vyspelých štátoch vzhľadom na závažný význam potravín pre obyvateľstvo k tým oblastiam, ktoré sú dozorované štátom. Vo vyspelých krajinách je táto problematika komplexne riešená zákonom o potravinách. Podobne aj u nás, v

Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, sa v súčasnosti pripravuje návrh zákona o potravinách, ktorý bude upravovať celú oblasť kontroly potravín komplexne. Naďalej sa ráta, že kontrolu akosti potravín bude zabezpečovať špecializovaný štátny orgán. Takýmto štátnym špecializovaným orgánom pre kontrolu potravín je v súčasnosti Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia. Hlboké zmeny v hospodárskej oblasti, najmä zrovnoprávnenie štátneho a súkromného vlastníctva, zmeny v štruktúre riadenia štátu, nové územné usporiadanie Slovenska si vyžadujú, aby do doby schválenia zákona o potravinách boli vykonané nevyhnutné úpravy zákona č. 70 z roku 1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii tak, aby mohla byt zabezpečená kontrolná funkcia štátu v tejto oblasti, v tejto prechodnej dobe.

Výbory Slovenskej národnej rady okrem mandátového a imunitného výboru v dňoch od 30. mája do 5. júna prerokovali predložený vládny návrh zákona a odporučili ho Slovenskej národnej rade schváliť. Pri prerokovávaní boli vznesené pripravené úpravy, ktoré sú zakotvené v spoločnej správe v bodoch l až 5. Odporúčam tieto body odsúhlasiť an blok. Ďalej odporúčam vládny návrh zákona prijať.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem spoločnému spravodajcovi. Pán spravodajca, v predchádzajúcej rozprave odznela požiadavka dopredu sa vyjadriť k jednotlivým bodom. Je to už všetko jasné?

Poslanec F. Kardoš; Áno.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Dobre. Ako jediná sa do rozpravy zatiaľ prihlásila poslankyňa Badálová. Prosím, aby sa ujala slova.

Poslankyňa B. Badálová:

Vážená Slovenská národná rada,

vážená vláda,

vážené predsedníctvo,

navrhujem zmeniť celú filozofiu a organizačné členenie inšpekcie. Týka sa to § l, a to nasledovne: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia je súčasťou - nie orgánom - Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky a člení sa na oddelenie ministerstva poľnohospodárstva a výživy a regionálne útvary. Oddelenia by boli súčasťou útvaru riadiaceho biologické služby, a regionálne útvary by boli včlenené do súčasti terajšej regionálnej poľnohospodárskej informačnej služby. Zdôvodňujem to takto: Navrhovaná inšpekcia je rozpočtovou organizáciou. Pri včlenení do terajších už vybudovaných útvarov je potrebné vytvoriť funkčné miesta na ministerstve poľnohospodárstva a výživy v počte 3 až 5 ľudí a všetkých výkonných pracovníkov presunúť na regionálne poľnohospodárske informačné služby. Zanikne potreba riadiacich a administratívnych pracovníkov. Na úrovni regionálnych poľnohospodárskych informačných služieb by tak vzniklo oddelenie riadené vedúcim oddelenia, ktorý priamo podlieha riaditeľovi tejto regionálnej služby. Výrazne poklesne požiadavka na štátny rozpočet a súčasne bude sústredená ochranná funkcia štátu spolu s veterinárskou, plemenárskou a rastlinno-lekárskou inšpekciou. V prípade akceptovania tejto pripomienky by zanikla možnosť objavenia sa nevyjasnenej kompetencie sporných prípadov, a bolo by potom možné vypustiť celý § 15. Za predpokladu, že Slovenská ná-

rodná rada by akceptovala tento môj návrh, potom aj navrhujem vypustiť celý § 15 Zákona.

Ďakujem pekne. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa ďalej niekto do rozpravy? Pán poslanec Dubovan.

Poslanec K. Dubovan:

Vážený pán predsedajúci,

vážená vláda,

pani poslankyne, páni poslanci,

zvýšenie pokuty podľa § 9 ods. 2 zo sumy 200 Kčs na 500 Kčs je veľmi prísne, pretože ide vo väčšine prípadov o pracovníčky laboratórií, kde odmeny za vykonanú prácu sú podstatne nižšie ako u ostatných výrobných pracovníkov. Preto navrhujem, aby bod 3 zo spoločnej správy bol vyňatý, aby sme ho neodsúhlasili.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Sú ešte ďalšie pripomienky? /Neboli. /

Vyhlasujem týmto rozpravu o tretom bode nášho programu za skončenú.

Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave?

Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser; Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

zaujmem stanovisko iba k jednému návrhu, aby inšpekcia bola súčasťou ministerstva. V celom systéme, ktorý v súčasnej dobe uplatňujeme, chceme zachovať určitú nezávislosť tak, ako to bolo v predošlom prípade fondu, ktorý tým, že bude pracovať ako samostatný právny subjekt, bude mať určitú samostatnosť a tým aj nestrannosť. Aj u inšpekcie chceme, aby vznikla ako samostatný orgán, ktorý bude nezávislý určitým spôsobom aj od ministerstva. Odporúčam, aby ste tento návrh neprijali.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem pánovi ministrovi. Chce sa vyjadriť spoločný spravodajca?

Poslanec F. Kardoš:

K rozprave nemám čo dodať. Odporúčam hlasovať o pripomienkach tak, ako bolo navrhnuté, teda bod 3 vyňať zo spoločného hlasovania an blok. Teda o bodoch l, 2, 4 a 5 odporúčam hlasovať an blok a som za to, aby boli prijaté.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme spoločne hlasovať o bodoch l, 2, 4 a 5 spoločnej správy.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 101 poslancov. /

Kto je za prijatie týchto bodov podlá spravodajcu?

/Za návrh hlasovalo 96 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Konštatujem, že uvedené body boli schválené. Poslanec F. Kardoš:

Ďalej máme hlasovať o bode 3 samostatne. Odporúčam, aby to bolo prijaté tak, ako je uvedené v spoločnej správe.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 105 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 3 podlá spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 65 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Konštatujem, že aj bod 3 bol prijatý. Poslanec F. Kardoš:

Ďalej v rozprave predniesla pripomienku pani poslankyňa Badálová. Odporúčam neschváliť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 106 poslancov. /

Kto je za pripomienku poslankyne Badálovej?

/Za návrh hlasovalo 21 poslancov. /

Kto je proti tejto pripomienke? /Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. /

Konštatujem, že pripomienka poslankyne Badálovej nebola akceptovaná.

Poslanec F. Kardoš;

Ďalšie pripomienky neboli. Odporúčam hlasovať za prijatie celého návrhu zákona.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Bola ešte pripomienka poslanca Dubovana, ale tá bola vyriešená hlasovaním o bode 3.

V súlade s ustanovením § 26 odseku l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 108 poslancov. /

Kto je za prijatie návrhu zákona?

/Za návrh hlasovalo 106 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona SIovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii. /Potlesk. /

Pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som navrhol polhodinovú prestávku do 16. 15 hodiny. Zároveň prosím členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, aby sa zišli v Hnedom salóne.

/Po prestávke. / Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Vážené poslankyne, Vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní 15. schôdze Slovenskej národnej rady.

Tretím bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách.

Návrh ste dostali ako tlač 121 a spoločnú správu výborov ako tlač 121a. Návrh zákona za vládu odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky Anton Vavro. Prosím, aby sa ujal slova.

Podpredseda vlády SR A. Vavro:

Vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážené poslankyne, vážení poslanci,

vláda Slovenskej republiky predkladá Slovenskej národnej rade návrh zákona o obchodných a priemyselných komorách. Uskutočňuje tým svoj program odštátnenia podnikateľskej sféry a znižovania rozsahu štátneho intervenovania do hospodárstva. Vychádza pritom z poznatkov vyspelých ekonomík, kde

rozvoj podnikania sa opiera o prácu radu zastupiteľských a podporných inštitúcií. Na čelnom mieste sú to obchodné a priemyselné komory existujúce vo všetkých európskych štátoch s trhovou ekonomikou, ktoré účinne podporujú podnikanie a súčasne preberajú niektoré činnosti štátu a zverujú ich samosprávnym podnikateľským organizáciám. Majú dlhoročnú tradíciu a v plnej miere sa osvedčili. Existovali aj u nás, no s prechodom na direktívne plánovité riadenie sa stali nefunkčnými, a v mnohom sa zmenili na doplnkové inštitúcie štátnych orgánov.

V čom očakávame prínos týchto komôr pre našu ekonomiku? Predovšetkým v ich prospešnosti pre podnikateľskú sféru a tým aj pre celú ekonomiku. Ich činnosť sa bude orientovať v zásade v troch smeroch. Na prvom mieste to bude odborná a poradenská pomoc členom, najmä novým podnikom, informovanosť o situácii na trhu, o nových technológiách, krokoch potrebných na prosperitu v príslušnom odvetví a odbore činnosti. Po druhé pôjde o ochranu spoločných záujmov podnikáte lov voči štátnej správe najmä pri tvorbe legislatívy, formovanie hospodárskej politiky a podobne. A napokon po tretie - o podporu zahraničného obchodu, o informácie o podmienkach na zahraničných trhoch, o propagáciu, vrátane veľtrhov, nadväzovanie stykov, vydávanie osvedčení zaručujúcich kvalitu, profesnú úroveň, rozhodovanie sporov a podobne. Ide teda o činnosti vysoko potrebné pre podnikateľskú sféru, ktoré je racionálne zabezpečovať na vysokej profesionálnej úrovni odbornými agentúrami, komorami, pri plnom uplatnení demokratických prvkov a účinných foriem financovania ich činnosti.

Ak teda hodnotíme tieto činnosti z hľadiska problémov slovenskej ekonomiky, najmä pokiaľ ide o nutnosť rozvinúť malú a strednú podnikateľskú vrstvu, napomáhať odbyt našich výrobkov a súčasne vytvárať podmienky pre príchod zahraničného kapitálu, existencia komôr v Slovenskej republike je veľmi potrebná. Pritom pôjde kvalitatívne a obsahovo o úplne

iné činnosti, ako doteraz vykonávalo Oblastné riaditeľstvo Československej obchodnej a priemyselnej komory zriadené podlá zákona č. 42 z roku 1980 ako pobočka ústredia bez originálnych právomoci.

Pri rozhodovaní o spôsobe budovania komôr a ich profilovaní sa zvažovali dve možnosti. Možnosť prvá zhora, premenou a rozšírením doterajšej obchodnej a priemyselnej komory, a možnosť druhá zdola, t. j. na podklade iniciatívy samotných podnikov. Napokon sa zvolila cesta spojenia predností oboch možnosti, to znamená vytváranie komôr zdola a využiť skúsenosti existujúcej organizácie, t. j. Oblastného riaditeľstva Československej obchodnej a priemyselnej komory, a súčasne využiť záujem zdola vytváraním regionálnych komôr, odvetvových sekcii a podobne. Pritom ťažisko činnosti sa bude systematicky prenášať a budovať dole na regionálnych komorách, a vlastné ústredie sa postupne obmedzí na tie činnosti, ktoré je racionálne robiť z jedného miesta, ako je napríklad zastupovanie voči štátnym orgánom a medzinárodným organizáciám.

V tomto smere je koncipovaný návrh zákona a urobili sa už prvé praktické kroky v marci tohto roku otvorením regionálnej pobočky komory v Banskej Bystrici a v Košiciach, a toho času sa pripravuje zriadenie ďalších v Žiline, Trenčíne a v Lučenci. Návrh zákona predpokladá združovať v komorách všetky stredné a veľké priemyselné a obchodné organizácie zapísané v podnikovom registri, t. j. organizácie s počtom pracovníkov nad 25 a so ziskom vo výške pol milióna korún. Výnimku tvoria len podniky v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle, kde sa počíta s vytvorením samostatných komôr a ďalej malé živnosti registrované na živnostenských úradoch. Okrem toho budú existovať ešte profesné komory resp. obdobné organizácie pre lekárov, architektov, stavebných inžinierov a podobne.

Umožňuje sa, aby všetky tieto špecilizované organizácie resp. ich členovia vstúpili dobrovoľne do obchodných komôr, ak to uznajú za vhodné. Otázka povinného alebo dobrovoľného členstva je najdiskutovanejším problémom návrhu. V príprave zákona sa brali do úvahy klady i zápory jednotlivých riešení. Keďže aj vo výboroch Slovenskej národnej rady sa názory rozchádzali, uvediem stručne hlavné argumenty, ktoré sa pri posudzovaní návrhu vo výboroch uvádzali.

Mnohoročné skúsenosti z trhových ekonomík sa prikláňajú v prospech povinného členstva. Tak je tomu napríklad v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku, Holandsku, Grécku, teda vo väčšine krajín európskych spoločenstiev. Výnimku tvoria len Veľká Británia a severské krajiny, kde sa však v ostatnom čase tiež ráta s povinným členstvom. Ďalej dobrovoľné členstvo nezabezpečuje v počiatočnom období dostatočné prostriedky pre rýchly rozvoj činnosti komôr vo vzťahu najmä k malým a stredným podnikateľom a vo vzťahu k zahraničiu - teda oblasti, kde najviac zaostávame.

Reálne treba vidieť, že bude trvať určitý čas, kým sa ekonomické subjekty presvedčia o prospešnosti práce komôr. V tejto súvislosti problematickým sa ukazuje najmä vybudovanie regionálnych komôr, kde by malo byt ťažisko činnosti. V Českej republike sa pripravuje vybudovanie komôr s členstvom povinným, pričom sa odhaduje, že členská základňa dosahuje 8 až 10 tisíc členov a adekvátne k tomu sa vybuduje sieť komôr poskytujúcich všestranné služby podnikateľom. V Slovenskej republike je v súčasnosti asi 5OO členov. Prijatím dobrovoľného členstva v Slovenskej republike by došlo k nerovnocenného postaveniu komôr. Takýmto postupom by sa súčasné zaostávanie Slovenska iba prehĺbilo, a to najmä vo vzťahu k zahraničiu. V prípade povinného členstva sa komory stanú reprezentantom prevažnej časti podnikateľskej sféry a môžu dôslednejšie obhajovať záujmy podnikateľov voči štátnym orgánom a byt ich partnerom.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP