Neprošlo opravou po digitalizaci !

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA.

18., 19., 20. a 21. júna 1991

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O 15. SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

I. časť

IX. volebné obdobie

Stenografická správa o 15. schôdzi Slovenskej národnej rady konanej 18., 19., 20. a 21. júna 1991

Program schôdze:

1. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky

2. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii

3. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách

4. Návrh Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR číslo 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991

5. Návrh skupiny poslancov SNR na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

6. Návrh na uznesenie Slovenskej národnej rady o postupe riešenia ústavnoprávneho postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky

7. Vystúpenie prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Václava Havla

8. Odpovede prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Václava Havla na otázky poslancov Slovenskej národnej rady

9. Návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike

10. Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 24. mája do 18. júna 1991

11. Interpelácie a otázky poslancov

12. Odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie a otázky poslancov z predchádzajúcich schôdzí Slovenskej národnej rady a z 15. schôdze Slovenskej národnej rady

Stenografická správa o 15. schôdzi Slovenskej národnej rady konanej 18., 19., 20. a 21. júna 1991

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia,

otváram rokovanie 15. schôdze Slovenskej národnej rady, na ktorej vás všetkých srdečne vítam. Osobitne vítam predsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského a ostatných členov vlády Slovenskej republiky. /Potlesk. /

Prosím vás, aby ste sa tlačidlom prezentovali.

Zisťujem, že na dnešnej schôdzi je prítomných 121 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná uznášať sa. Dovoľte mi, aby som vás začiatkom nášho rokovania informoval, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzi 14. júna 1991 podlá článku 122 odsek l písm. a/ ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii vymenovalo Doc. Ing. Jozefa Danču za ministra financií Slovenskej republiky.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

chcem informovať, že neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili poslanci Ivan Ľupták, Štefan Harna, Ján Varjú, Rastislav Diovčoš a Ján Majer, ktorí sú na spoločnom rokovaní zástupcov národohospodárskych výborov Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady s fede-

rálným ministrom financií Václavom Klausom v Harachove. Ďalej sa ospravedlnili poslanci Karol Dubjel, Ján Findra a Peter Markotán. Z členov vlády Slovenskej republiky sa ospravedlnili minister hospodárstva Jozef Belcák, minister predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie Ivan Tirpák, minister spravodlivosti Marián Posluch a minister poľnohospodárstva a výživy Jozef Kršek. Všetci z dôvodu zahraničných služobných ciest.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča návrh programu ako ho máte rozdaný. V návrhu programu nie je uvedený bod číslo 7 Správa o aktualizácii a konkretizácii Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z júla 1990. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na základe výsledkov rokovania výborov Slovenskej národnej rady a stanoviska poslaneckých klubov Slovenskej národnej rady požiadalo vládu Slovenskej republiky prepracovať Správu o aktualizácii a konkretizácii programového vyhlásenia s tým, že bude obsahovať:

1. Odpočet plnenia resp. neplnenia jednotlivých časti Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, vrátane pripomienok, ktoré boli vláde uložené pri prerokúvaní na 2. schôdzi Slovenskej národnej rady.

2. Aktualizáciu a konkretizáciu zostatku Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorá je aktuálna pre prácu v druhej polovici jej volebného obdobia, pre splnenie celkového zámeru jej programového vyhlásenia.

Prepracovanú správu predložiť na prerokovanie júlovej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Z toho dôvodu predsedníctvo správu vypustilo z pôvodného programu dnešnej schôdze.

Ďalej na dnešnej schôdzi Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zaradilo ako bod 6 Návrh na uznesenie Slovenskej národnej rady o postupe riešenia ústavnoprávneho postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky.

Pýtam sa, či má niekto z vás návrh na zmenu alebo ďalšie doplnenie programu ? Pán poslanec Varjú.

Poslanec J. Varjú:

I keď to nie je mojou vinou, ospravedlňujem sa, že omylom som bol ospravedlnený z neúčasti na tejto schôdzi. Som tu, a budem podlá predpokladu spoločným spravodajcom. Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím, sú ďalšie pripomienky? Pán poslanec Boroň.

Poslanec P. Boroň;

Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážená vláda, dámy a páni,

v súlade s ustanovením § 13 odsek 3 rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady si dovolím doplniť návrh programu 15. schôdze Slovenskej národnej rady. Doplňujúci návrh sa dotýka prerokovania návrhu deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky, ktorej návrh predložila skupina 13 poslancov Slovenskej národnej rady. Tento bod navrhujem zaradit ako posledný bod 15. schôdze Slovenskej národnej rady. V súlade s citovaným ustanovením § 13 odsek 3 rokovacieho

poriadku Slovenskej národnej rady žiadam, aby sa o tomto návrhu hlasovalo bez rozpravy.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, som povinný upozorniť na skutočnosť, že v normálnom návrhu programu je bod 6, ktorý som práve spomínal, t. j. Návrh na uznesenie Slovenskej národnej rady o postupe riešenia ústavnoprávneho postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky. Materiál, ktorý ste dostali, ak ste si ho pozreli, obsahuje aj stanovisko práve vami navrhovanej deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. V prípade, že bod 6 bude prerokovaný, a teda s nejakým záverom schválený, bude sa týkať aj tejto záležitosti. Iba v prípade, že by bod 6 bol v rámci hlasovania pléna Slovenskej národnej rady ako celok zamietnutý, bola by aktuálna aj táto záležitosť. Takže toľko na vysvetlenie. Pýtam sa vás preto, či trváte na návrhu.

Poslanec P. Boroň:

Prosím, aby sa o ňom hlasovalo. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Dobre. Hlási sa pán poslanec Brňák. Poslanec P. Brňák:

Myslím si, pán predsedajúci, že obidva návrhy vôbec nie sú v rozpore, pretože pokiaľ by bol schválený návrh poslanca Boroňa, myslím si, že je logickejšie, ak vypadne bod o tomto uznesení.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ľutujem, to je váš názor, ale musíme o tom hlasovať. Poslanec P. Brňák;

A mám ešte jednu otázku na vás v súvislosti s vystúpenia prezidenta Václava Havla: či bude pripustená zo strany poslancov aj istá komunikácia s nim na pôde parlamentu?

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Áno, pán poslanec, máte to napísané v pozvánke. Poslanec P. Brňák:

Je tam len napísané, že vystúpi. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Bol tu návrh poslanca Boroňa, aby ako posledný bod rokovania 15. schôdze bol zaradený návrh deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky. Budeme o tom hlasovať.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 125 poslancov. /

Kto je za doplňovací návrh pána poslanca Boroňa?

/Za návrh hlasovalo 52 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania:

/Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov. /

Konštatujem, že doplňovací návrh pána poslanca Boroňa nebol prijatý.

Dovoľte, aby sme prikročili k hlasovaniu o návrhu programu 15. schôdze Slovenskej národnej rady.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 126 poslancov. /

Kto je za návrh?

/Za návrh hlasovalo 91 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Zisťujem, že sme program 15. schôdze Slovenskej národnej rady schválili.

Prvým bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky.

Ešte pred prerokovávaním návrhu zákona sa o slovo prihlásil predseda vlády Ján Čarnogurský. Prosím, aby sa ujal slova.

Predseda vlády SR J. Čarnogurský;

Vážená Slovenská národná rada,

chcel by som vás informovať o včerajšom rokovaní ústavných činiteľov a predstaviteľov politických strán a hnutí zastúpených v národných radách a vo Federálnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v Kroměříži na pozvanie prezidenta republiky Václava Havla.

Včerajšie rokovanie bolo ďalším v rade rokovaní, ktoré sa týkali prípravy budúcej ústavy a zásad štátoprávneho

usporiadania v našej republike. Po viachodinovom rokovaní sme včera v Kroměříži dosiahli dohodu o tom, že postup pri tvorbe novej federálnej ústavy a pri určovaní zásad štátoprávneho usporiadania oboch republík, aj spoločného štátu by mal byt nasledovný. Obe národné rady vytvoria pracovné skupiny, ktoré spolu dohodnú zmluvu uzavretú medzi Slovenskou národnou radou reprezentujúcou Slovenskú republiku a Českou národnou radou reprezentujúcou českú republiku o zásadách štátoprávneho usporiadania. Zmluva bude dvojstrannou zmluvou uzavretou medzi národnými radami. Táto zmluva bude postúpená Federálnemu zhromaždeniu buď národnými radami alebo predsedami národných rád, prípadne poslancami Federálneho zhromaždenia, ktoré vypracuje federálnu ústavu, ústavu spoločného štátu. Ústava spoločného štátu bude podliehať ratifikácii v národných radách.

O samotnom obsahu tejto zmluvy sme nerokovali, ani nebolo nič dohodnuté, proste obsah tejto zmluvy bude výlučne vecou dohody národných rád. Na základe toho národné rady, to znamená na slovenskej strane vy, budete mať plnú slobodu, plné právo a plnú zodpovednosť dohodnúť takú zmluvu, ktorá by zodpovedala záujmom a želaniam obyvateľov Slovenskej republiky. Nazdávam sa, že touto zmluvou možno opäť stanoviť zásady spolužitia slovenského a českého národa v jednom štáte tak, ako to pred siedmimi desiatkami rokov urobili naši predkovia v Pittsburgu. Táto zmluva uzavretá medzi národnými radami bude výlučným a záväzným základom obsahu ústavy spoločného štátu.

Chcel som vás o tom informovať, pretože sa nazdávam, že je to významný krok na ceste tvorby nového štátoprávneho usporiadania. O ústavách republík sa na včerajšom rokovaní v Kroměříži nič nehovorilo. Ústavy republík nemajú žiadnu formálnu väzbu na túto zmluvu, eventuálne na ústavu. Samozrejme, na ústavu spoločného štátu budú mať v zmysle toho, že budú musieť byť v zhode s touto ústavou. Žiadne iné zá-

väzky včera neboli prijaté. Toľko som vás chcel informovať a prosím, aby ste túto informáciu zobrali na vedomie.

Ďakujem vám. /Potlesk/.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem predsedovi vlády za informáciu. Pokračujeme podlá programu, ktorý sme schválili. Prvým bodom je vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky. Návrh zákona ste dostali ako tlač 119 a spoločnú správu výborov ako tlač 119a.

Návrh zákona za vládu odôvodni minister vodného a lesného hospodárstva Viliam Oberhauser.

Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser;

Vážená Slovenská národná rada, vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

vláda Slovenskej republiky vám predkladá na prerokovanie návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky. Dovoľte, aby som z poverenia vlády tento návrh uviedol a odôvodnil.

Predkladaný návrh je súčasťou legislatívnej realizácie reformy agrokomplexu, je vlastne vyjadrením uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 446 z 2. 10. 1990 a uznesenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky číslo 689/1990. Účelom fondu je vytvoriť finančné zdroje na štátne intervenčné nákupy vybraných poľnohospodárskych výrobkov za garantované ceny. V zákone sa navrhujú tiež zásady pre jeho použitie v záujme žiadúcej rovnováhy trhu potravín.

Zameranie fondu vychádza z potreby stabilizovať trh potravín spotrebiteľa, sortiment, objem, ceny, čomu musí predchádzať aj stabilita výroby poľnohospodárskych produktov. Donedávna uplatňovaný systém nevytváral uspokojivý regulačný rámec a podmienky stability trhu, pretože štátne dotačné prostriedky mali doplnkový cenový charakter, kompenzovali časť nákladov neuhradených nákupnými cenami. Navrhnuté použitie prostriedkov fondu by umožnilo pružne reagovať na situáciu vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Pri prebytku ponuky nad dopytom sa intervenčnými nákupmi časť produkcie odčerpá, a po zmene situácie na trhu, po zvýšenom dopyte, sa táto produkcia spätne uvolní do trhových fondov, alebo sa realizuje na zahraničných trhoch. Čiže nejde o reprodukciu súčasného stavu, teda súčasnej štruktúry objemu produkcie, ale o vytvorenie podmienok na prispôsobenie a transformáciu výroby zodpovedajúcej reálnej situácii na trhu. Fond umožní zmierniť dôsledky výkyvov na trhu, umožní na strane výrobcu eliminovať možné nepriaznivé dôsledky pomalšej prispôsobivosti na zmeny dopytu vyplývajúce z dlhšieho výrobného cyklu a biologického charakteru poľnohospodárstva, a je aj určitou ochranou spotrebiteľa. Tomu zodpovedá aj výber rastlinných a živočíšnych výrobkov - nateraz pšenica potravinárska, raž, zemiaky konzumné neskoré, mlieko, jatočné býky a jalovice kategórie A.

V rámci štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 schváleného Slovenskou národnou radou bolo na tento účel vyčlenených 2, 3 mld korún. Ide zhruba o 5 % celkového ročného objemu nákupu poľnohospodárskych produktov. To znamená, že účinnosť fondu je v období prudkého prechodu na liberalizované ceny a odbúranie dotácií značne obmedzená, a riešenie problémov spätých s týmto prechodným obdobím je vecou opatrení štátu iného druhu. Niektoré už boli prijaté, a časť sa musí utlmiť v podnikoch.

Na základe splnomocnenia vlády boli v súčinnosti ministerstva poľnohospodárstva a výživy a ministerstva financií v rámci tejto čiastky urobené určité opatrenia na zmiernenie vysokých prebytkov mlieka a jatočných zvierat, ktoré však mali viac povahu cenových intervencii ako intervenčných nákupov. Uplatnenie systému štátnych intervenčných nákupov a zriadenie osobitnej inštitúcie na jeho zabezpečenie súvisí s vývojom názorov na výšku a mechanizmus uplatnenia štátnych dotácií do poľnohospodárstva. Treba povedať, že podobné mechanizmy sa uplatňujú vo viacerých európskych štátoch, ktoré chránia svoju domácu poľnohospodársku produkciu, a niet dôvodu, prečo by sme k týmto európskym krajinám nemali patriť aj my. Skôr naopak, hoci východiskové podmienky máme, samozrejme, iné.

Predstavy inštitucionálneho vyjadrenia štátnych intervenčných nákupov sa formulovali postupne. V súvislosti s upresňovaním kompetencií medzi federáciou a republikami, dopracovaním zákonnej úpravy rozpočtových pravidiel, i s vývojom predstáv o organizačných formách funkcii štátu v hospodárstve. Nadväzne na to za situácie, keď fond začína a všetky zdroje prechádzajú zo štátneho rozpočtu, zvolil sa model štátneho fondu. Po pozitívnej zmene hospodárskej situácie je predpoklad, že na tvorbe fondu sa zúčastní aj podniková sféra, na čo osnova pamätá v § 3 ods. l písm. d/, a organizačná forma fondu bude skôr spieť k podobe akciovej spoločnosti. V každom prípade je žiadúce, aby šlo o samostatnú právnu osobu. V tom je základný rozdiel oproti doterajšiemu spôsobu. Kým vo vzťahu štátny rozpočet - fond ide o finančný vzťah, súhrnnú dotáciu medzi fondom a nákupcami i výrobcami poľnohospodárskej produkcie, pôjde už o vzťah zmluvný, obchodný. Tento mechanizmus okrem finančného zabezpečenia štátnych intervenčných nákupov a správy prostriedkov na ne určených umožni hlavne plniť obchodné funkcie a podporiť podnikateľské aktivity subjektu trhu, či už ide o správu trhu alebo o jednotlivých výrobcov, spracovateľov resp. ob-

chod. Uvedeným základným východiskám zodpovedá riešenie ďalších nadväzujúcich ustanovení návrhu, ktoré budú podrobnejšie rozpracované v štatúte, ktorý schváli vláda, v ktorom bude aj zloženie rady fondu, ktoré zaručí ako účasť dotknutých štátnych orgánov, tak i podnikateľských zväzov.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

odporúčam, aby ste predložený návrh zákona Slovenskej národnej rady po rozprave schválili.

Ďakujem vám za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem ministrovi Oberhauserovi za uvedenie návrhu zákona. Prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady poslanca Jána Varjúa, aby predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Varjú:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada, dámy a páni, vážená vláda,

návrh zákona o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve vychádza z potreby zaviesť v Slovenskej republike mechanizmus regulácie trhu poľnohospodárskych výrobkov, pre ktoré sú, aj v budúcnosti budú stanovené garantované nákupné ceny. Je snaha aj týmto spôsobom aspoň čiastočne eliminovať negatívnu nižšiu prispôsobivosť tohto trhu zmenám

dopytu, vyplývajúcim aj z biologického charakteru reprodukcie poľnohospodárskej výroby. Podrobnejšie odôvodnenie tu uviedol pán minister Oberhauser. Súhlasím s nim, preto dôvody nebudem až tak podrobne rozvádzať. Nakoniec ste mali možnosť vidieť ich v dôvodovej správe, aj v správe legislatívneho odboru Kancelárie Slovenskej národnej rady.

Podobne ako pri ostatných právnych úpravách, aj pri tomto návrhu sme mali k dispozícii iba krátku dobu na pripomienkové konanie. Predsa sa nám podarilo získať názory aj z poľnohospodárskej verejnosti. Väčšina pripomienok vychádza z doterajších skúseností s narábaním s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 na fond trhovej regulácie. Okrem názoru, že vyčlenená čiastka fondu je veľmi nízka, nepostačuje na rozsah a množstvo poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku, sa uvádzajú ďalšie odporúčania a názory, ako napríklad aby prostriedky z fondu trhovej regulácie boli poskytnuté priamo prvovýrobcom a nie spracovateľom potravinárskeho priemyslu ako doteraz. V rade fondu by mal byť aj zástupca prvovýrobcov. Ďalej - návrh zákona sa nezaoberá problémami, ako sa má postupovať pri uzatváraní zmluvy o intervenčnom nákupe a kto bude finančné prostriedky z fondu prideľovať, či pridelené finančné prostriedky sa budú používať výhradne na potraviny, poľnohospodárske suroviny alebo aj na ostatné hmotné a nehmotné vstupy do poľnohospodárskej výroby, eventuálne žiadateľom z návrhu nie je jasné, kto bude o ich žiadostiach rozhodovať, kde je možné sa odvolať, a predovšetkým, či bude zabezpečené objektívne posúdenie ich žiadostí a odstránenie subjektívneho nakladania s prostriedkami fondu atď.

Rozhodujúcu časť z uvedených pripomienok má riešiť štatút fondu, ktorý poslanci momentálne nemajú k dispozícii, a bude spracovaný na základe tohoto zákona.

Výbory Slovenskej národnej rady prerokovali predložený vládny návrh zákona v dňoch 30. mája až 7. júna 1991. Súhlasia s nim s pripomienkami uvedenými v spoločnej správe. Kľúčovou otázkou sa stáva, či je potrebné zriadiť fond ako novú právnickú osobu v zmysle § 62 písm. b/ Hospodárskeho zákonníka, alebo zriadiť účelový štátny fond v rámci Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky. Preto považujem za potrebné vyzdvihnúť bod číslo 9 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Na tento bod nadväzujú body číslo l, 5 a 22. Teda osobitne odporúčam bod 9. Ak neprijmeme tento bod, potom sa vylučujú body l, 5 a 22. Ďalej navzájom na seba nadväzuje dvojica bodov 2 a 3, ďalšie dvojice 12 a 13 a 20 a 21, ktoré sa navzájom vylučujú. Prosím, aby ste zvážili, ako o nich budete hlasovať. Myslím si, že ostatné pozmeňujúce návrhy sú jasné, možno o nich hlasovať an blok. Ináč svoje stanovisko k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom prednesiem až po rozprave.

V závere by som chcel uviesť, že prijatie tohoto zákona je veľmi potrebné. Osobne odporúčam, aby sme ho schválili. Toľko z mojej strany. Keď budú otázky, odpoviem, keď budú nejaké nejasnosti, veľmi rád ich vysvetlím.

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem poslancovi Varjúovi za prednesenie spravodajskej správy. Prosím, aby zaujal miesto pre spravodajcu.

Otváram rozpravu o prvom bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásil iba jeden poslanec, pán poslanec Kačmár. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec B. Kačmár:

Vážené predsedníctvo, vážení páni, vážené dámy,

predkladaný návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky vytvára priestor pre vznik a existenciu určitého stabilizujúceho faktora, ktorý je nanajvýš aktuálny v súčasnosti pri ešte sa len rodiacom trhovom prostredí, a jeho význam sa nezmenši ani pri fungujúcej trhovej ekonomike. Konštituovanie takéhoto faktora v poľnohospodárstve je o to dôležitejšie, že výroba v tomto rezorte podlieha určitej cykličnosti a možnosť adaptality výrobcu je limitovaná týmito časovými intervalmi. Avšak práve táto časová cykličnosť, ako aj fakt, že akákoľvek poľnohospodárska činnosť predpokladá ďalšie vysoké vstupy do výrobného cyklu, či už vo forme technologických celkov alebo základných výrobných komponentov, fond sám osebe nemôže splniť úlohu v dlhodobom a perspektívnom rozvoji poľnohospodárskej výroby, ani neukáže jej ďalšie smery. Jeho úloha bude viac-menej v operatívnom reagovaní na aktuálne podmienky vznikajúce na trhu ponuky. Z toho dôvodu je veľmi dôležité a akútne spracovanie koncepcie rozvoja i smerovania poľnohospodárskej výroby na Slovensku, ktorá by dlhodobejšie riešila, či udávala tón, kam by sa mal tento rezort v budúcnosti uberať.

Nemožno predsa od poľnohospodára žiadať, aby jeho jediným orientačným zdrojom bol aktuálny stav na trhu. Pri serióznej poľnohospodárskej výrobe sa nedá napríklad v jednom roku zamerať prevažne na produkciu cukrovej repy, investovať do technológie, ktorá s takouto výrobou súvisí, a o rok pri zmenených ekonomických podmienkach, čiže v iných pomeroch na trhu ponuky, svoju výrobu preorientovať trebárs na trhovú produkciu pšenice s ďalšími technologickými vstupmi, a ďalší

rok znovu niekde inde. Takéto tzv. trhové podmienky môžu výrobcu najskôr zruinovať a nie viest k prosperujúcej a dlhodobo koncipovanej poľnohospodárskej výrobe.

Producent nemôže zo svojho lokálneho pohľadu objektívne posúdiť ani ponuku ani dopyt, aký je potrebné predpokladať v nasledujúcom období. Vláda a ministerstvo sú povinné určiť nosné komodity poľnohospodárskej výroby, kvantifikovať potreby tejto republiky, ako i rozsah, ako by sa mali napĺňať z vlastných zdrojov, a samozrejme, aj zodpovedajúce ekonomické páky na ich dosiahnutie. Uvedomujem si, že je veľmi ťažké v období formujúceho sa trhu dostatočne presne a dlhodobo koncipovať orientáciu poľnohospodárstva. Práve z tohto dôvodu však nemôžeme pripustiť, aby prípadnú zmenu akcentácie poľnohospodárstva v budúcnosti musel znášať predovšetkým výrobca, ale aby mu v tejto transformácii bola nápomocná ingerencia štátu, a to tak ekonomickými stimulmi, ako aj určitým časovým intervalom, ktorý je potrebný pri zmenách orientácie výroby, bez výrazného zásahu do ekonomiky výrobcu, ktorý by mohol zasiahnuť samotnú jeho podstatu. Vláda musí vytvoriť podmienky, aby sa výrobca mohol hlavným podmienkam prispôsobiť, a nie skúšať ho, aká je jeho životaschopnosť, či adaptalita na nové podmienky. Mohlo by sa totiž stať, že tento test by sme mohli pretitrovať a proces by sa mohol stať nezvratný pre samotného výrobcu.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Kačmárovi. Konštatujem, že do rozpravy nie sú prihlásení žiadni ďalší poslanci. Hlási sa pán poslanec Tatár.

Poslanec P. Tatár:

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda, dámy a páni,

vari na úvod len toľko, že v slovách môjho predrečníka predsa len pojem trhu zostáva ďaleko za hranicami nasej krajiny. Takže by som sa oveľa viac otvoril trhu ako takému. Nebudem to ďalej komentovať, každý, kto rozumie, vie o čo ide. Budeme musieť tieto základné veci opakovane a veľakrát vysvetľovať.

Ale hlavné, čo chcem povedať, je iná vec. Ide o návrh spoločného spravodajcu, aby sme prijali bod 9 spoločnej správy. Tu by som veľmi dôrazne chcel upozorniť všetkých poslancov, slovenský parlament, že ak sa vypustí bod 9, teda ustanovenie odseku 2, ako je to v bode 9 k § 2 uvedené, vlastne zbavíme zákon jeho podstaty, jeho poézie, prevažnej časti jeho zmyslu. Prečo je tomu tak? Tým, že vzniká fond, že môže mat zdroje z rozpočtu, môže mat zdroje z ďalších položiek tak, ako je to uvedené, začína plniť účel fondu trhovej regulácie. Pokiaľ je možné podlá zákona o rozpočtových pravidlách tento fond použiť na podnikanie, čiže oživiť tieto peniaze, nadobúda zmysel prijímať tento zákon. V opačnom prípade prichádzame o takúto funkciu fondu trhovej regulácie, peniaze, ktoré sú vo fonde, sú mŕtvymi peniazmi a tým prichádzame o veľmi veľa. Odporúčam preto neprijať bod 9, naopak, správať sa pri hlasovaní tak, aby sme zachovali filozofiu, poéziu, jadro tohoto zákona.

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Tatárovi. Hlási sa pán spravodajca.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP