Neprošlo opravou po digitalizaci !

Konštatujem, že sme návrh schválili. Žiadam zároveň všetkých poslancov, ktorí vystúpili v rozprave - páni Hamerlík, Fogaš, Kerti, Szabó, Pirovits, Hudec, Javorský, Ondruš, Čečetka, Andráš, Bárány, Fogaš, Balún, aby odovzdali pripomienky písomne.

Hlási sa pán poslanec Fogaš. Poslanec Ľ. Fogaš;

Aby sme sa nezdržiavali a bolo nám to jasné. Máme to teraz hneď napísať alebo najneskoršie v pondelok odovzdať napísané, a kam, komu? Nech sa to povie, aby sa to seriózne spracovalo?

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Treba to odovzdať predsedníctvu, teda na sekretariát predsedu, čím skôr, myslím si, do utorka. Ste schopní to urobiť?

Poslanec Ľ. Fogaš;

Som ochotný urobiť to aj zajtra, to nie je problém. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Takže dohodneme sa v pondelok alebo v utorok. Ešte sa hlási pán poslanec Balún, ale prosím, naozaj stručne.

Poslanec F. Balún;

Vážení, prosím vás pekne, mám len dve poznámky. V čase, ktorý sme tu strávili pripomienkami, sme mohli dávno odhlasovať pripomienky, ktoré odzneli. A druhá vec: keď sa deje to, čo sa deje v novinách, dávam ešte návrh, aby sme odhla-

sovali, že zakazujeme masmédiám pranierovať všetkých ostatných. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Pán poslanec, rozprava k tomuto problému bola ukončená, je mi ľúto. Navrhujem, aby komisia, ktorá je v zložení páni Čečetka, Pirovits, Poliak, Brndiar, Ľupták, Januš, Bárány, Rózsa, Csáky a Huba, tu ešte chvíľu po skončení ostala. Poradíme sa s nimi, dohodneme termín. To je po prvé.

Po druhé - chcem vás upozorniť, že po skončení schôdze bude pripravený autobus pre poslancov na letisko. Je pristavený pred budovou, pôjde cez ubytovne, aby ste si mohli zobrať svoje veci. Podotýkam, že tento autobus počká aj na členov predsedníctva, ktorých teraz zvolávam do malej zasadačky na vyhlásenie zákonov.

Ešte chce niečo povedať pán predseda Mikloško.

Predseda SNR F. Mikloško;

Dovoľte, aby som vám oznámil, že list, o ktorom tu bola reč, posielam ako osobný list predsedovi Federálneho zhromaždenia. Beriem zaň zodpovednosť. Ak chcete, dajte návrh, predsedníctvo môže prijať iné, ale zdá sa mi, že v tejto chvíli treba hľadať nejaké riešenie.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Ešte sa hlási pán poslanec Andráš,

Poslanec A. Andráš:

Chcem poprosiť kluby Verejnosti proti násiliu a Kresťansko-demokratického hnutia, aby sme sa na päť minút po ukončení spoločne stretli.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

tým sme program 14. schôdze Slovenskej národnej rady ukončili. Ďakujem vám za účasť.

Schôdza ukončená o 21. 00 hodine.

Uznesenia

prijaté na 14. schôdzi Slovenskej národnej rady 21., 22., 23. a 24. mája 1991

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 987/1991

115

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 22. mája 1991

k odpovediam členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie

poslancov SNR, prednesené, resp. písomne podané na 10., 11.

a 12. schôdzi SNR a k opätovným odpovediam na interpelácie z predchádzajúcich schôdzí.

Slovenská národná rada

A. s ú h l a s í

s odpoveďami

- ministra financií SR M. Kováča na interpeláciu poslanca SNR J. Zselenáka z 12. schôdze SNR,

- ministra lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhausera na interpeláciu poslanca SNR L. Ľuptáka z 12. schôdze SNR,

- ministra kultúry SR L. Snopku na interpeláciu poslanca J. Berényiho z 12. schôdze SNR

- ministra výstavby a stavebníctva SR J. Dubníčka, ministra poľnohospodárstva a výživy SR M. Džatku, ministra hospodárstva SR J. Belcáka na interpeláciu poslanca SNR I. Ľuptáka z 12. schôdze SNR,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA - 2 -

prvého podpredsedu vlády SR J. Čarnogurského na interpeláciu poslanca SNR J. Zselenáka z 12. schôdze SNR,

prvého podpredsedu vlády SR J. Čarnogurského na interpeláciu poslanca SNR M. Budaya z 12. schôdze SNR,

ministra spravodlivosti SR L. Košťu na interpeláciu poslankyne SNR Š. Homolovej z 12. schôdze SNR,

ministra financií SR M. Kováča na interpeláciu poslanca SNR J. Jakuša z 11. schôdze SNR,

ministra financií SR M. Kováča na interpeláciu poslanca SNR 3. Varjú z 11. schôdze SNR,

ministra financií SR H. Kováča na interpeláciu poslanca SNR L. Ásványiho z 11. schôdze SNR,

ministra financií SR n. Kováča na interpeláciu poslanca SNR P. Homolu z 11. schôdze SNR,

ministra lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhausera na Interpeláciu poslankyne SNR A. Vilčekovej z 11. schôdze SNR,

predsedu vlády SR V. Mečiara na interpeláciu poslankyne SNR V. Noskovej 2 11. schôdze SNR,

ministra kultúry SR L. Snopku na interpeláciu poslankyne SNR D. Kmeťovej z 11. schôdze SNR,

ministra hospodárstva SR J. Belcáka na interpeláciu poslankyne SNR A. Vilčekovej z 11. schôdze SNR,

ministra školstva, mládeže a športu SR J. Pišúta na interpeláciu poslanca SNR C. Ivana zlí. schôdze SNR,

ministra poľnohospodárstva a výživy SR M. Džatku na interpeláciu poslankyne SNR Z. Tóthovej z 11. schôdze SNR.

podpredsedu vlády SR J. Kučeráka na interpeláciu poslanca SNR J. Ivana z 11. schôdze SNR,

prvého podpredsedu vlády SR J. Čarnogurského na interpeláciu poslanca SNR Š. Nižňanského z 11. schôdze SNR,

predsedu vlády SR V. Mečiara na interpeláciu poslanca SNR D. Dobrovodského z 11. schôdze SNR,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA - 3 -

predsedu vlády SR V. Mečiara na interpeláciu poslanca SNR F. Javorského z 1O. schôdze SNR,

ministra financií SR M. Kováča na interpeláciu poslanca SNR Š. Nizňanského z 10. schôdze SNR,

ministra predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie I. Tirpáka na interpeláciu poslanca SNR R. Szabóa z 1O. schôdze SNR

ministra lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhausera na interpeláciu poslanca SNR J. Berényiho z 1O. schôdze SNR,

prvého podpredsedu vlády SR J. Čarnogurského na interpeláciu poslanca SNR M. Januša z 1O. schôdze SNR,

ministra lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhausera na interpeláciu poslanca SNR R. Hofbauera z 10. schôdze SNR,

predsedu vlády SR V. Mečiara a ministra pre hospodársku stratégiu SR R. Filkusa na interpeláciu poslanca SNR A. Hajduka z 1O. schôdze SNR,

ministra školstva mládeže a športu SR J. Pišúta na interpeláciu poslanca SNR Š. Nizňanského z 1O. schôdze SNR,

ministra lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhausera na interpeláciu poslanca SNR A. Hajduka z 1O. schôdze SNR,

ministra kultúry SR L. Snopku na interpeláciu poslanca SNR J. Pokorného z 10. schôdze SNR,

ministra vnútra SR L. Pittnera na interpeláciu poslanca SNR Š. Nizňanského z 10. schôdze SNR,

ministra školstva, mládeže a športu SR J. Pišúta na interpeláciu poslanca SNR C. Ivana z 1O. schôdze SNR

generálneho prokurátora SR V. Bachu na interpeláciu poslankyne SNR Z. Mistríkovej z 10. schôdze SNR,

ministra spravodlivosti SR L. Košťu na interpeláciu poslanca SNR F. Javorského z 1O. schôdze SNR,

ministra školstva, mládeže a športu SR J. Pišúta a prvého podpredsedu vlády SR J. Čarnogurského na interpeláciu poslankyne SNR E. Bauerovej z 1O. schôdze SNR,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- 4 -

predsedu vlády SR V. Mečiara na interpeláciu poslanca SNR J. Prokeša z 10. schôdze SNR,

ministra práce a sociálnych vecí SR S. Nováka na interpeláciu poslankyne SNR E. Bauerovej z l0. schôdze SNR,

ministra predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie I. Tirpáka na interpeláciu poslanca SNR M. Andela z 10. schôdze SNR,

prvého podpredsedu vlády SR J. Čarnogurského na interpeláciu poslankyne SNR B. Badálovej z 10. schôdze SNR,

s opätovnými odpoveďami

predsedu vlády SR V. Mečiara na interpeláciu poslankyne SNR G. Kaliskej,

ministra vnútra SR L. Pittnera na interpeláciu poslanca SNR A. Zoričáka,

ministra vnútra SR L. Pittnera na interpeláciu poslanca SNR C. Ivana,

B. b e r i e n a v e d o m i e

odpovede členov vlády SR na otázky poslancov SNR z 10., 11. a 12. schôdze Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r. Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1022/1991

l16

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

2 22. mája 1991

k návrhu poslancov SNR na zaujatie stanoviska k premaľovaniu pamätníka Sovietskej armády v Prahe

Slovenská národná rada

a stotožňuje sa s vyhlásením predsedu Slovenskej národnej rady a predsedu vlády Slovenskej republiky k premaľovaniu pamätníka Sovietskej armády na Smíchove v Prahe niektorými poslancami Federálneho zhromaždenia ČSFR.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško. v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 879/1991

117

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. mája 1991

k vládnemu návrhu zákona SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky /tlač SNR 113/

s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov /tlač SNR 113a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy, prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško. v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 828/1991

X l 8

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. mája 1991

k vládnemu návrhu zákona SNR o Slovenskej televízii /tlač SNR 117/

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii, podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 117a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy, prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 829/1991

119

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. mája 1991

k vládnemu návrhu zákona SNR o Slovenskom rozhlase /tlač SNR 118/

Slovenská národná rada

s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase, podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 118a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy, prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej H a j d u k, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 898/1991

l 20

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. mája 1991

k vládnemu návrhu zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR ó. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat /tlač SNR 115/

Slovenská národná rada s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat, podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe /tlač SNR 115a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy, prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1024/1991

121

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. mája 1991

k návrhu na uvoľnenie sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky /tlač SNR 122/

Slovenská národná rada

u v o ľ ň u j e

z funkcie sudcov z povolania:

JUDr. Milana K n o p a

z Okresného súdu Bratislava - vidiek

JUDr. Juraja Bizoňa z Okresného súdu v Nitre

JUDr. Vladimíra L e g é ň a z Okresného súdu v Čadci

p. Janu Ftorkovú z Okresného súdu v Žiline

JUDr. Martu W e r t l e n o v ú z Okresného súdu v Žiline

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA - 2 -

JUDr. Jaroslava Kohúta 2 Krajského súdu v Košiciach

JUDr. Janu Pelegrinovú 2 Mestského súdu v Košiciach

JUDr. Petra B a r ň á k a 2 Okresného súdu v Humennom

JUDr. Dušana Macku 2 Okresného súdu v Poprade

JUDr. Mariána G e l e n e k y h o 2 Okresného súdu v Starej Ľubovni.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1024/1991

322

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. mája 1991

k návrhu na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky /tlač SNR 122/

podľa čl. 101 ods. l Ústavy, v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa S 43 ods. l zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších predpisov

zvolila

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky týchto kandidátov:

pre Najvyšší súd Slovenskej republiky: JUDr. Emila B ž d o c h a

pre Okresný súd Bratislava 5: JUDr. Reného Š t e p á n i k a

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- 2 -

pre Krajský súd v Bratislave:

JUDr. Vladimíra Pribulu

JUDr. Alžbetu Černičkovú

JUDr. Eduarda Jurovatého

JUDr. Jána Vanku

pre Okresný súd Bratislava - vidiek JUDr. Martina Piovartsyho

pre Okresný súd v Trenčíne

JUDr. Magdalénu Lukov i 6 o v ú

pre Krajský súd v Banskej Bystrici:

p. Zdenu Cabanovú p. Alojza Pa l a ja JUDr. Jozefa R y a n t a

pre Okresný súd v Banskej Bystrici: p. Soňu Kováčovu

pre Okresný súd v Lučenci:

JUDr. Magdalénu Bal á ž o v ú

pre Okresný súd v Rimavskej Sobote: JUDr. Alenu Ondrejovú p. Zoltána D u s z a

pre Okresný súd vo Veľkom Krtíši: JUDr. Mariána V l a d o v i č a

pre Okresný súd vo Zvolene: p. Vieru Kat i novú

pre Krajský súd v Košiciach: JUDr. Jána Popoveca

pre Mestský súd v Košiciach:

p. Mariannu Hraboveckú

pre Okresný súd v M i ch a l o v c i a ch: JUDr. Andreja Chudu

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA - 3 -

pre Okresný súd v Poprade:

JUDr. Miroslava Radačovského

pre Okresný súd v Prešove: JUDr. Evu P i rkovskú

pre Okresný súd v Spišskej Novej Vsi:

JUDr. Evu Herichovú.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján P a u č o, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 986/1991

323

UZNESENIE

SIOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. mája 1991

o voľbe poslancov do výborov Slovenskej národnej rady

zvolia

August í na Mar i ána Húsku a Vladimíra Ondruša

za členov Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady a Petra Marku

za člena Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 898/1991

124

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. mája 1991

k správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. apríla do 21. mája 1991

Slovenská národná berie na vedomie

správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. apríla do 21. mája 1991.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Paučo, v. r.

Andrej Hajduk, v. r.

OBSAH

21. mája 1991

  

Otvorenie a procedurálne otázky

str.

1

Návrh programu schôdze

str.

2

Poslanec R. Hamerlík

str.

3

Poslanec P. Brňák

str.

5

Schválenie programu schôdze

str.

8

1. Sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady

str.

8

Poslankyňa K. Kondášová

str.

9

Sľub poslanca P. Marku

str.

10

2. Interpelácie a otázky poslancov

str.

10

Poslanec Š. Nižňanský

str.

13

Poslanec R. Hofbauer

str.

16

Poslanec Jaroslav Ivan

str.

18

Poslanec I. Hudec

str.

21

Poslanec J. J a k u š

str.

23

Poslanec J. Trepáč

str.

31

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová

str.

39

Poslanec P. W e i s s

str.

42

Poslanec J. Prokeš

str.

44

Poslankyňa B. Badálová

str.

45

Poslanec M. Ondruš

str.

50

Poslanec V. Sládek

str.

51

Poslanec R. Szabó

str.

54

Poslanec M. Andel

str.

55

Poslanec J. Varjú

str.

56

Poslanec M. Krajčovič

str.

59

Poslanec F. Baláž

str.

63

l

Poslanec Cyril Ivan

str.

70

Poslanec M. Kusý

str.

76

Poslanec Š. Kružliak

str.

77

Poslanec P. Csáky

str.

80

Poslankyňa O. Marhulíková

str.

82

Poslankyňa V. Nosková

str.

84

Poslanec Jozef Ivan

str.

86

Poslanec D. Černák

str.

87

Poslanec M. J a n u š

str.

88

Poslankyňa K. Kondášová

str.

90

Poslanec R. B e 1 a n

str.

93

Poslanec K. Dubovan

str.

96

Poslanec J. Német

str.

97

Poslanec V. Horváth

str.

99

Poslanec P. Homola

str.

103

Poslanec Š. Bartakovics

str.

104

Poslanec M. Ftáčnik

str.

106

Poslanec L. Porubec

str.

108

Poslanec A. Hrnko

str.

110

Poslanec Cyril Ivan

str.

110

22. mája 1991

  

3. Odpovede členov vlády SR na interpelácie a

  

otázky poslancov SNR zo 14. a predchádzajú-

  

cich schôdzi Slovenskej národnej rady

str.

112

Odpovede na interpelácie poslancov z pred-

  

chádzajúcich schôdzi Slovenskej národnej rady

str.

112

Odpovede na interpelácie poslancov zo

  

14. schôdze Slovenskej národnej rady

str.

145

Ministerka práce a sociálnych vecí SR

  

H. Woleková

str.

145

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

160

2

Minister kontroly SR M. Hvozdík

str.

171

Odpovede na otázky poslancov z predchádzajú-

  

cich schôdzí Slovenskej národnej rady

str.

173

Hlasovanie o uznesení k odpovediam na inter-

  

pelácie a otázky poslancov

str.

196

4. Rozprava k aktuálnym spoločenským otázkam

str.

197

Poslankyňa Š. Homolová

str.

197

Poslanec L. Kliman

str.

200

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

210

Predseda SNR F. Mikloško

str.

211

Hlasovanie o stanovisku k premaľovaniu soviet-

  

skeho tanku v Prahe na Smíchove

str.

226

Poslanec V. Miškovský

str.

227

Minister poľnohospodárstva a výživy SR

  

J. K r š e k

str.

232

Poslanec P. Csáky

str.

243

Poslanec P. W e i s s

str.

247

Minister hospodárstva SR J. Belcák

str.

253

Poslanec V. Sládek

str.

256

Poslanec V. Čečetka

str.

257

Poslanec M. Ftáčnik

str.

258

Poslanec B. Kačmár

str.

260

Poslankyňa A. Vilčeková

str.

263

Poslanec R. Hofbauer

str.

266

Poslanec M. Géci

str.

270

Poslanec A. Hrnko

str.

274

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

278

Podpredseda SNR J. Klepáč

str.

280

Poslanec M. Huba

str.

287

Poslanec A. Andráš

str.

290

Minister hospodárstva SR J. Belcák

str.

296

Poslanec J. Ľupták

str.

298


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP