Neprošlo opravou po digitalizaci !

oboznámi komisiu so svojou činnosťou, komisia si to overí v dokladoch, vlastne je vylúčená budúca vydierateľnosť. Kto už ho môže vydierať? Takto sme postupovali, keď som minulý rok robil v spravodajskej službe.

Potom, pokiaľ ide o odsek 2, kde sa hovorí, aby odišli z politického života a vedúcich hospodárskych funkcií aj tí, ktorí mali kedykoľvek v minulosti - či už pôvodný text alebo text, ktorý navrhol pán poslanec Hudec, navrhujem ešte rozšíriť o tých - a tých je práve veľká väčšina, a budú nám tu ešte dlho mútiť vodu, ktorí z dôvodu svojej funkcie ako nomenklatúrne kádre povinne spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou /potlesk/, pretože tu nám ide o vylúčenie agentov, spolupracovníkov a tých, ktorí proti demokratickým právam občanov postupovali takým spôsobom ako postupovali.

A teraz, prosím vás, poslednú veľmi vážnu poznámku. Prepáčte, ešte jednu poznámku predtým. Neviem, prečo z toho vypadla vojenská kontrarozviedka. Ako viete, vojenská kontrarozviedka nepôsobila len proti cudzím vojenským spravodajským službám alebo cudzím spravodajským službám, ale mala tiež útvar, odbor, ktorý sa zaoberal skúmaním a bojom proti vnútornému nepriateľovi v armáde. A práve vojenská kontrarozviedka doteraz neprešla cez žiadne lustrácie. Bola pozastavená jej činnosť, ale viem o tom svoje. Čiže z tohoto hľadiska, ak sa tu narazí na niečo také, tak to je obdobné ako u Štátnej bezpečnosti.

Teraz pokiaľ ide o veľmi vážnu záležitosť. Tu, prosím vás, pán predseda Slovenskej národnej rady veľmi frapantne poukázal na možnosť diskreditácie človeka, ktorého Štátna bezpečnosť viedla ako dôverníka bez toho, že by to on vedel, že je dôverníkom, a pritom v jeho spise nájdete výpovede, ktoré jednoducho on podpísal a ktoré sú o iných osobách. Vieme, ako boli tie výpovede vynucované najmä v pätdesiatych rokoch, a získavané inými rafinovanými metódami aj v neskorších rokoch, ešte aj v rokoch osemdesiatych. Chcem teda po-

vedať, že už z tohoto hľadiska by sme mali rozlišovať medzi tým, ktorý je vedomý spolupracovník - to sú tí agenti, rezidenti a držitelia konšpiratívnych bytov, ktorí prešli verbovkou a tam vedome túto spoluprácu podpísali a tými, ktorí to mohli a nemuseli vedieť, že ide o Štátnu bezpečnosť. V registri nájdete, že je tečko, v spisoch mu nájdete podpísané výpovede o niekom, a pritom vôbec vo svojom vedomí nebol spolupracovníkom.

A navyše, ešte jednu informáciu v tejto súvislosti. Štátna bezpečnosť pracovala s krycími dokladmi. Prišiel za vami, predstavil sa ako revízor alebo ako z kontrolného orgánu alebo z nadriadeného ministerstva a žiadal od vás vysvetlenie. Vy ste to vysvetlenie mohli dať v dobrej viere, že ho nedávate Štátnej bezpečnosti. Takže by som navrhoval, aby kandidát tajného spolupracovníka a dôverník nebol zahrnutý do tohoto, pretože i keď sa môže stať, že niekto z týchto typov ľudí to zneužil, vždy urobíme menšiu chybu, ako keby sme tam automaticky zahrnuli aj toho, kto bol Štátnou bezpečnosťou podvedený.

/Potlesk/.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi ministrovi. Myslím, že by sme mohli ukončiť a začať formulovať svoje pozmeňovacie resp. doplňovacie návrhy. Technickú poznámku má pán poslanec Hamerlík.

Poslanec R. Hamerlík:

Svoje vystúpenie pred chvíľou som začal tým, že som kládol niekoľko otázok v tom zmysle, že niekoľko vecí je tu nejasných. Aby som mohol sformulovať návrh, ako som bol vyzvaný, potrebujem vstupné informácie. Položil som otázku, koľkočlenná má byť táto komisia. Tam sa totiž píše "svojich zástupcov". Keď tam dáme "svojho zástupcu", ak každá poli-

tická strana navrhne jedného svojho zástupcu, ešte stále to bude desaťčlenná komisia. Keď necháme "svojich zástupcov", neviem koľko členov bude mat. Preto potrebujem tento vstupný údaj. Z poslancov sa to vyjasnilo, to je v poriadku. Keď je rozumnejšie dať do komisie menší počet, potom treba nejakým spôsobom definovať spôsob výberu z toho veľkého počtu navrhnutých, aby komisia bola počtom obmedzená. Preto sa pýtam pána ministra vnútra, a prosím ho, aby mi pomohol, aby dal také rozumné číslo - trojčlenná, päťčlenná, šesťčlenná komisia, aby som mohol naformulovať svoj návrh. Povedzte číslo. /Smiech v sále/.

Minister vnútra SR L. Pittner;

Päťčlenná. Poslanec R. Hamerlík:

Ďakujem pekne. Takže budem navrhovať päťčlennú komisiu.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Takže váš návrh, pán poslanec, je na päťčlennú komisiu. Hlási sa pán poslanec Žingor.

Poslanec R. Žingor:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

vzhľadom na to, že je dosť pripomienok k tomuto uzneseniu, navrhujem, aby sme ukončili rozpravu. /Potlesk/.

Podpredsedníčka SNR p. Keltošová:

Ďakujem. Je potrebné dať o tomto návrhu hlasovať. Predtým sa ešte hlásil pán poslanec Fogaš s technickou pripomienkou.

Poslanec Ľ. Fogaš;

Myslím si, že keď sa máme dopracovať už dnes siloumocou k nejakému záveru, navrhoval by som vzhľadom na pripomienky, ktoré boli vznesené, aby sa táto komisia zišla, doformulovala to v zmysle pripomienok, prípadne im to ešte povedzme, a potom nech sa hlasuje, lebo takto tu budeme hlasovať, a môže to trvať dlho. Toto vidím ako rozumnejšiu cestu - urobiť pauzu a doformulovať to.

Podpredsedníčka SNR p. Keltošová;

Ako prvý návrh bol návrh na ukončenie rozpravy. Ešte v zmysle § 19 vystúpi pán predseda Mikloško.

Predseda SNR F. Mikloško:

Chápem, že sme všetci unavení, chápem návrh pána poslanca Žingora, ale myslím si, že to je veľmi vážna vec, a pokiaľ sa nám neukáže nejaké riešenie, nemôžeme si dovoliť prijať nejaké uznesenie, u ktorého o týždeň zistíme, že je zlé. Považujem to za jednu z najvážnejších vecí, aké sme tu vôbec kedy prerokovávali.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Budeme hlasovať o prvom návrhu na ukončenie rozpravy.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za ukončenie rozpravy?

/Za návrh hlasovalo 56 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Konštatujem, že sme rozpravu k tomuto bodu ukončili.

V zmysle rokovacieho poriadku teraz budem vyzývať jednotlivých diskutérov, aby formulovali svoje návrhy tak, ako boli podávané. Je tu ešte jeden návrh na prestávku. Dávam o ňom hlasovať. Hlási sa ešte pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský;

Navrhujem, aby každý odovzdal svoj návrh písomne komisii. Tá nech sa zíde na dvadsaťpäť minút, to sa dá za ten čas spraviť, a nech to zapracuje do uznesenia, pretože niektoré návrhy sú protichodné a budeme tu hlasovať do rána. To nemá zmysel. To je, podlá mňa, podstatne rýchlejšie.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Pán predseda Mikloško. Predseda SNR F. Mikloško;

Chcem len upozorniť, že sme odhlasovali, že kým nebude schôdza skončená, budeme tu. To znamená, že ak dnes to neskončíme, musíme tu byt zajtra. Podlá mojej mienky tento problém už neznesie odklad. Musíme prijať nejaké rozhodnutie. Preto ak nechceme zajtra rokovať, navrhujem prestávku, aby komisia skúsila navrhnúť spoločné riešenie, a potom sa stretneme. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pán poslanec Chmelo má technickú poznámku. Poslanec J. Chmelo:

Súhlasím, ale podporujem návrh pána poslanca Brestenského. Komisia musí dostať tie písomné návrhy.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pán poslanec Čečetka. Poslanec V. Čečetka;

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

bol som členom pomaly všetkých týchto komisií v tomto nešťastnom probléme. Hoci sme nemali vo všetkom spoločné stanoviská s predsedom Slovenskej národnej rady pánom Mikloškom, celkom s ním súhlasím, že problém, ktorý tu riešime, skutočne považujeme za jeden z najzávažnejších, o ktorých sme rozhodovali na pôde tohoto parlamentu. Súhlasím s tým, aby tie návrhy boli podané. Myslím si, že komisia bude dostatočne početná, zásadne, ale nemyslím si, že 25 minút je na to dosť. Verte mi, že kým sme sa vôbec dopracovali pri dobrom vedomí a svedomí k takémuto stanovisku, trvalo to prakticky týždne - aspoň pre mňa naozaj týždne.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pán poslanec, koľko navrhujete? Tridsať minút? Poslanec V. Čečetka;

Ak by som mal nadviazať na vaše predchádzajúce vystúpenie, ak to bude tridsať, tak po hodine sa zídeme. Správne tomu rozumiem?

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Pán poslanec Kerti, pán poslanec Bárány.

Poslanec A. Kerti:

Vážené dámy, vážení páni, s dovolením pána ministra vnútra by som si osvojil jeho návrh na strane 2...

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Pán poslanec, rozpravu sme uzavreli. Môžete to podať písomne komisii. Ďalší sa s technickou poznámkou hlásil pán poslanec Bárány.

Poslanec E. Bárány:

Vážené dámy, vážení páni,

nadviazal by som na technickú poznámku pána poslanca Čečetku. Zapracovanie týchto pripomienok, ktoré odzneli, aj keby v tejto chvíli už boli všetky krásne naklepané na stroji, každá na osobitnom liste, je prácou nie na pol hodiny, nie na hodinu, ale ak sa zvládne za jeden pracovný deň, znamená to, že sa na nich bude tvrdo pracovať. To nie je vec, ktorá sa dá vybaviť tu i tam, dopísaním troch slov, tu ide skutočne o nesmierne podstatné otázky. Tu neexistuje ľahké, rýchle riešenie. Čiže to nie je možné pripraviť ani do zajtra rána.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Technické poznámky majú v poradí pán poslanec Žingor, pán poslanec Sládek, pán poslanec Ondruš.

Poslanec R. Žingor:

Prosím vás, dávam na zváženie takýto návrh: rokovanie

dnes ukončme, sľúbili sme, že zajtra pokračujeme o 9. 00 hodine. Trvám na tom, aby sa hlasovalo.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová; Prosím, pán poslanec Sládek. Poslanec V. Sládek;

Ak sa niečo nechce urobiť, dajú sa nájsť veľmi jednoduché dôvody. Ešte stále sa nehlasovalo o návrhu pána poslanca Fogaša.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová; Pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik;

Chcel by som sa opýtať pána predsedu, ale nakoniec aj pléna, prečo je také nevyhnutné dnes prijať uznesenie. Spomeňte si, že včera sme rozhodli, že lustrovať sa bude. To znamená - tí, ktorí na to čakali - toto závažné rozhodnutie sme prijali včera. To, ako sa bude lustrovať, zdá sa, nie je taký jednoduchý problém. Má to riešiť toto uznesenie. Je v ňom jeden háčik, ktorý aj tak dnes nevyriešime. To znamená, že ani zajtra, keby sme dnes rozhodli, sa lustrovať nezačne. To je štatút vyšetrovacej komisie, ktorý potrebuje mať formu zákona. Teda niet zákonného opatrenia, ako tu majú niektorí predstavu, pretože to odporuje rokovaciemu poriadku. To znamená, že najskôr na najbližšej schôdzi sme schopní - tento parlament - prijať zákon o vyšetrovacej komisii, teda novelu rokovacieho poriadku. Dovtedy je, podľa môjho skromného názoru, dosť času na to, aby sa doriešili problémy, o ktorých sa tu hovorilo tridsať minút, jeden deň, atď.

Vysvetlite mi niekto, prosím o to pána predsedu, ktorý povedal "podlá môjho názoru neznesie odklad", prečo dnes musíme rozhodnúť o tom, ako. Teda závažné dôvody - a potom skutočne zvážme, či unavení po tomto dni musíme ešte dnes skončiť, a toto rozhodnutie urobiť.

t

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Pán predseda Mikloško. Predseda SNR F. Mikloško:

Pozrite sa, môj názor na lustrácie tu prezentujem beznádejne pol roka. Vidím neúnosnú politickú situáciu v tom, že zakiaľ my nehľadáme riešenie a neukazujeme ho, za nás lustrujú noviny s najväčšou lacnosťou /potlesk/. Na druhej strane uznávam argument pána poslanca Ftáčnika, že musíme prijať novelu zákona o rokovacom poriadku. To znamená, že najbližšie zasadanie bude až niekedy 18. alebo 20. júna. Tým vlastne si tak trošku protirečím, to priznávam, to som si neuvedomil. Ale to, že každý deň sa objavuje v novinách - i v dnešnej Pravde -, že premiér Čalfa, atď., sa mi zdá byť už nedôstojné celej tejto politickej scény, ktorá tu vznikla.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím pokoj. Technickú pripomienku má pán poslanec Krajčovič.

Poslanec M. Krajčovič:

Kladám kolegov, teda hľadám takých kolegov, ktorí sa podpíšu pod to, aby sme na budúci týždeň zvolali mimoriadne plénum kvôli tomuto bodu. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Pán poslanec Ondruš. Poslanec M. Ondruš:

Chcem povedať, že zapracovanie týchto pripomienok do materiálu je nemožné nie z hľadiska časového, ale z hľadiska faktického. Napríklad pán poslanec Kerti navrhol pripomienku a ja som vzápätí povedal, že s ňou nesúhlasím. Čo teraz? Zapracovať ju, nezapracovať? Musíme hlasovať, oni ich nemajú čo zapracovávať, najprv musia vedieť čo majú zapracovávať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

To je to, čo som navrhovala. Pán poslanec Weiss. Poslanec P. Weiss:

Myslím, že všetci sme sa vzácne jednotne zhodli na jednej veci. Ide o tak mimoriadne dôležitý problém, ktorý treba vyriešiť s politickou aj právnickou delikátnosťou, že by nebolo účelné, aby teraz, unavení, a po tom všetkom, čo máme za sebou, sme sa znásilňovali a snažili sa do zajtra rána urobiť nejaké riešenie. Nemali by sme urobiť žiadny právnický lapsus. Navyše, dávam na zváženie, že či by komisia, ktorú sme si vytvorili, nemala zvážiť nielen pripomienky, ktoré odzneli v našej diskusii, ale aj veľmi seriózne analyzovať to, čo vyplynulo z dnešnej debaty vo Federálnom zhromaždení, analyzovať konkrétnu skúsenosť s lustráciami, ktorou prešlo Federálne zhromaždenie. A na tomto základe podporujem pána Krajčoviča, aby sa v nejakom všeobecne prijateľnom termíne, čo najskôr, zvolala mimoriadna schôdza Slovenskej národnej rady, kde by sa táto vec definitívne mohla doriešiť.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pán poslanec Hübel, pán poslanec Brestenský, pán poslanec Markotán.

Poslanec J. Hübel;

Vážené kolegyne, kolegovia,

je mi ľúto, že som sa prihlásil a pani podpredsedníčka ma akosi opomenula. Nestalo sa to prvýkrát.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ospravedlňujem sa. Poslanec J. Hübel;

Chcel som si skutočne osvojiť vážne pripomienky pána ministra, ktoré považujem za veľmi dôležité, aby boli zapracované do textu tohto uznesenia. Myslím si, že k rozprave, ktorá bola, podlá mňa, predčasne ukončená, už nemám čo hovoriť. To znamená, že pripomienky tu boli, treba ich právnicky dopracovať a zakotviť do tohto uznesenia. Takže myslím si, že teraz je už namieste vyčistiť si ešte eventuálne kontraverzné pripomienky a zbytok naformulovať a zakotviť do uznesenia. Myslím si, že keď rozprava bola ukončená, nemáme tu už o čom rozprávať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský;

Len na pripomienku pána poslanca Ondruša: Domnievam sa,

práve preto, že niektoré pripomienky sú protichodné, že komisia musí zvážiť, ktorú navrhne dopracovať do materiálu a ktorú nie. Samozrejme, tam sa hlasovaním rozhodne, ale tam, kde nie sú problémy, sa len doplnia náležitosti uznesenia, a môžeme o tom hlasovať an blok. Ak sa to nepripraví na úrovni spravodajskej správy, nakoľko ich bolo hrozne veľa, budeme o tejto veci hlasovať do rána.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Pán poslanec Markotán. Poslanec P. Markotán;

Vážení kolegovia, už sme tu mali dva materiály, z toho vznikol tretí materiál. Stále sú pripomienky, vždy chceme od komisie, aby niečo spravila. Bez toho, aby plénum rozhodlo, ktorým smerom sa to vlastne bude uberať, je to zbytočné. Preto navrhujem, aby pripomienky, ktoré tu odzneli, boli jedna za druhou hlasovaním vylúčené, a potom, prípadne ak budú pripomienky, ktoré sa schvália, sa zapracujú do návrhu. Ale bez toho je úplne zbytočné, aby komisia znovu zasadla, keď fakticky nevie, čo tam má zapracovať.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi. Bol to aj môj návrh. Hlási sa pán poslanec Zselenák.

Poslanec J. Zselenák;

Dámy a páni, som veľmi rád, že pán poslanec Hübel má rovnaký názor ako ja, že rozprava k tomuto problému bola

predčasne ukončená, lebo keby som to prehlásil ja, znova by to pre mnohých neznelo vieruhodne. Skutočne si myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, koľkokrát konáme takýmto spôsobom. Mal som napríklad pripravený ďalší pozmeňujúci návrh, ale vďaka ukončeniu rozpravy som už nemal možnosť ho predniesť. Preto by som prosil, nech sa rozhodne akokoľvek, aby sa do toho balíka pripomienok prijali aj pripomienky, ktoré doteraz neboli odovzdané, lebo objektívne som nemal možnosť, keďže som sa k nim prepracoval v priebehu rozpravy.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Technickú pripomienku má pán poslanec Prokeš. Poslanec J. Prokeš:

Vážená pani podpredsedníčka,

vzhľadom na to, že viacerí poslanci sa sťažujú, že bola predčasne ukončená rozprava, navrhujem, aby pán minister vnútra prišiel k mikrofónu, povedal dobrý večer, čím sa rozprava znova otvorí a môžeme pokračovať. /Smiech v sále. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. V zmysle § 19 sa hlási prvý podpredseda pán Čarnogurský.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prepáčte, ale predtým ma pán poslanec označil za odborníka na túto problematiku, tak si dovolím tiež niečo k tomu poznamenať.

Pán predseda hovoril, že to neznesie odklad, pretože noviny veselo lustrujú ďalej. Faktom je, že mňa nejako prali, ale mne to až tak nevadí, takže ak si ešte chcú privyrobit, môžu pokračovat. Len kvôli tomuto novinovému prístupu by snáď nebolo potrebné, aby sme to teraz naozaj ukončili. Dúfam, že nemajú zase ďalších adeptov v rezerve. Navrhujem preto tento problém ukončiť, pretože aj tak, kým neurobíme doplnok zákona o rokovacom poriadku a nemenujeme komisiu, vlastne ani nemáme ako urobiť návrh zákona, ani komisia nemôže pripraviť podklady. Odporúčam, aby sa do budúceho zasadania Slovenskej národnej rady všetko seriózne spracovalo, pripravilo, eventuálne aj prerokovalo vo výboroch, a potom prijmeme ako prvé novelu zákona a ako druhé toto uznesenie. To je môj návrh. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Podlá § 19 udeľujem slovo pánovi poslancovi Tatárovi. Potom sa hlási pán poslanec Mikó, pán poslanec Filipp a pán poslanec Krajčovič.

Poslanec P. Tatár;

Akási improvizovaná rozprava predsa len pokračuje. Chcel som len pripomenúť, že novela na zriadenie štatútu vyšetrovania nie je ani neznáma, ani nie je komplikovaná. Tam naozaj nie sú žiadne rozpory tak, ako okolo tohto uznesenia, takže sa dá urobiť skoro okamžite, pretože je úplné jasné, ako má vyzerať, je v rokovacích poriadkoch Federálneho zhromaždenia, aj Českej národnej rady. Nakoniec, istý návrh existuje aj v tejto budove. Je to pol strany textu, je to jednoduché.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi. Vystúpi pán poslanec Ľupták v zmysle toho istého paragrafu.

Poslanec I. Ľupták;

Ak dovolíte, môj názor je takýto: Viete veľmi dobre, že pripomienky, ktoré tu dnes boli k tomuto návrhu, samotní navrhovatelia nemajú na papieri. Nemajú ich sformulované, nemajú ich ešte premyslené, lebo poniektorí - netvrdím, že všetci - ich dávali akosi - ako sa to moderne hovorí - ad hoc. Jednoznačne si myslím, že by to malo prejsť výbormi, tam by si každý návrh dopracoval a do budúcej schôdze by to bolo formou spravodajskej správy odhlasované a zabudované to, čo by tam malo byt. Aj tak sa nemôžeme pohnúť, nakoľko musíme robiť novelu.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Faktickú poznámku má pán poslanec Mikó. Poslanec E. Mikó:

Vážení poslanci a poslankyne,

chcem sa pripojiť k poznámke poslanca pána Ľuptáka. Federálne zhromaždenia si na to dalo čas. Dôsledne to pripravilo a dalo to i našim výborom. Dlho sme o tom rokovali. Neviem, či je správne, aby sme teraz pripravili promtný návrh na uznesenie k lustráciám. Dávam návrh, aby sme to pripravili a prešlo to pripomienkovým procesom výborov Slovenskej národnej rady, a ako zákon by sme to potom použili.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Slovo má pán poslanec Sládek.

Poslanec V. Sládek; Dámy a páni,

mám taký dojem, že sa vysmievame sami sebe. Včera sme prijali a odhlasovali, ako asi bude vyzerať táto schôdza, že bude pokračovat aj v sobotu, pripadne aj v nedeľu, ak neskončíme, s tým, že posledným bodom bude prijatie tohoto uznesenia, o ktorom hovoríme. Mám taký dojem, že ak sú problémy s utvorením komisie, novelu nášho rokovacieho poriadku - to je jedna-dve vety - môžeme hneď, aj v tento večer odhlasovať, a doplniť náš vnútorný poriadok, podlá ktorého sa riadime.

Dámy a pány, nemusíme to urobiť, kľudne to môžeme odložiť o mesiac, o dva, o tri, - čo už aj robíme - pán predseda už spomenul, že túto tému prakticky preberáme 6 mesiacov. Ale zatiaľ, kým my máme ohľady, aby sme niekomu náhodou neublížili, že povieme o človeku, ktorý má chuť byť poslancom, a zároveň v minulých rokoch mal chuť pomáhať Štátnej bezpečnosti, že nezverejníme jeho meno, v novinách môžeme čítať takéto veci o predsedovi federálnej vlády. Ešte pred voľbou predsedu federálnej vlády sa našiel register spisov Mariána Čalfu, pošuškávalo sa, že terajší premiér údajne spolupracoval s ŠtB. Prepáčte, kto a ako má chrániť jeho občianske a ľudské práva, ktoré tu stále v týchto veciach pri týchto otázkach skloňujeme? Federál, nefederál, neviem, ale mám taký dojem, že na Slovensku sa dejú veci, že ľudia sú takým spôsobom očierňovaní, že ak nezaujmeme nejaký postoj, za mesiac už budú tisícky mien a nikto nebude môcť povedať, či

oprávnene alebo neoprávnene. Ak chceme konať, konajme, ak nechceme konať, povedzme, že nie, aby slovenský národ vedel, za čím si vlastne stojíme.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Ak dovolíte, v zmysle § 19 rokovacieho poriadku si udeľujem slovo ja. Boli tu štyri návrhy z rôznych strán a hnutí, ktoré v podstate vyznievali za to, aby sme všetky pripomienky, ktoré tu odzneli, písomnou formou odovzdali komisii, ktorá sa podieľala na príprave návrhu uznesenia. Zároveň, aby bola pripravená novela zákona o rokovacom poriadku a zákona o poslancoch Slovenskej národnej rady. Tieto štyri návrhy tu ozneli s tým, že všetky pripomienky pôjdu do výborov, ktoré sa k tomu vyjadria, a na najbližšom pléne prerokujeme tento návrh uznesenia už so zapracovanými pripomienkami a s novelizáciou rokovacieho poriadku. Nemôžem si pomôcť, bola som už upozornená, že tieto štyri návrhy tu boli. Dám o tom hlasovať, plénum sa môže vyjadriť.

Hlási sa pán poslanec Krajčovič. Poslanec M. Krajčovič:

Mám taký pocit, že plénum nepochopilo môj návrh. Nebol som proti tomu, aby sme dnes uznesenie neuzavreli. Bol som za to, aby sme toto uznesenie uzavreli tak, ako sa tu navrhovalo, alebo - môžem povedať za seba - nech sa pripomienky odovzdajú komisii, ktorá sa ráno o ôsmej stretne, a o desiatej prídeme sem alebo sa nejakým spôsobom dohodneme. Mimoriadne plénum som navrhoval práve k tomuto spornému bodu, ktorý je predmetom tohto zákona, zákonnej normy, ktorú musíme prijať. Navrhujem to takto. Bol som zle pochopený.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Dala som návrh, ktorým som tlmočila, zhrnula som názory štyroch poslancov. Plénum sa môže k tomu vyjadriť. Prepáčte, pán poslanec Brestenský, ukončíme najprv jeden bod. Plénum sa môže vyjadriť hlasovaním, či sa dajú písomné pripomienky tejto komisii, či sa urobí novelizácia, predloží sa výborom a najbližšiemu plénu - áno alebo nie.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Zopakujem návrh. Bol návrh od štyroch poslancov, aby písomné pripomienky poslancov, ktorí vystúpili v rozprave, boli odovzdané komisii, ktorá sa podieľala na príprave tohto návrhu uznesenia s tým, že komisia ich do tohto uznesenia zapracuje, pôjde to do výborov a na najbližšom pléne zároveň treba urobiť návrh novely rokovacieho poriadku a zákona o poslancoch, lebo inak tú komisiu nemôžeme zriadiť, páni poslanci, bez tej novely to zriadiť nemožno, to vám pán poslanec Ftáčnik tiež vysvetlil. Takže kým sa vo výboroch bude rokovať o týchto nových návrhoch, zatiaľ bude treba novelizovať zákon o rokovacom poriadku a o poslancoch Slovenskej národnej rady, a potom to môžeme predložiť na najbližšie plénum, ktoré bude 18. až 20. júna 1991 - predpokladám.

Kto je za návrh tak, ako som ho tlmočila v zmysle vystúpenia štyroch poslancov?

/Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Potlesk. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP