Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Technickú pripomienku pán poslanec Prokeš, potom pán poslanec Brestenský.

Poslanec J. Prokeš:

Domnievam sa, že je to jasná ignorácia kompetencii a myslím si, že by sme mali vyhlásiť zvrchovanosť /potlesk/.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský:

Mal by som len jednu otázku na pána predsedu: Ten dopis považujete za pokus o zmier?

Predseda SNR F. Mikloško:

Poviem to veľmi otvorene a veľmi pokojne. Jasne tu došlo k narušeniu kompetencií Federálneho zhromaždenia. Môžeme teraz urobiť to, že vyhrotíme problém, ovšem ten problém sa stane neriešiteľným. Ak totiž už Federálnemu zhromaždeniu nedáme možnosť nejakého riešenia, nejakého - povedal by som - vycúvania, tak sme v konfrontácií, ktorá, podlá mňa, politicky nie je príliš žiadúca. Týmto listom môžeme dať Federálnemu zhromaždeniu ešte istú možnosť. Ten zákon nie je ešte prijatý, môžu nastať ešte nejaké poslanecké dohovory, atď, atď. V tejto chvíli si zatarasiť všetky cesty k dorozumeniu osobne nepovažujem za politicky najprezrieravejšie. Nič nám nebráni v tom, aby sme toto urobili o tri týždne, ale takéto radikálne stanovisko znamená už úplné zatarasenie si cesty na akési riešenie. Čiže pre mňa tri týždne nie je čas, ktorý by ma dehonestoval. Tento list nie je zase nija-

kým spôsobom ponižujúci. List žiada vysvetlenie, a potom môžeme na základe vysvetlenia zaujať veľmi radikálne stanovisko. Som za to.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Prosím, pán poslanec Kliman. Poslanec L. Kliman;

Pán predseda, obávam sa, že vašu solídnosť si vysvetlia znova ako našu slabosť, a pôjde o precedens.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Prosím, pán poslanec Húska. Poslanec A. M. Húska;

Navrhol by som také kompromisné riešenie, aby tam bolo: "Prosím vás, aby ste urobili patričné opatarenia a o týchto opatreniach nás informovali". A to je, myslím si, pre nás obidvoch nie konfrontácia, ale zároveň jasný signál toho, že treba spraviť opatrenia.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Cyril Ivan. Poslanec Cyril Ivan;

Pripájam sa aj k tým ostatným názorom, ale nebolo to už prvýkrát, čo takto Federálne zhromaždenie skúša našu trpezlivosť. Vieme od federálnych poslancov, že nerešpektovali

pripomienky, ktoré vzišli zo Slovenskej národnej rady. Tak im treba dať na vedomie, že tu je nejaký orgán republiky.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Ondruš. Poslanec M. Ondruš:

Prepáčte, ale ja vidím, že to je list, ktorý píše František Mikloško Alexandrovi Dubčekovi. Neviem, či máme vôbec právo v tomto liste škrtať. Pokiaľ chceme, tak zaujmime nejaké iné stanovisko, ale snáď pán Mikloško sa nepodpíše svojím menom ako predseda Slovenskej národnej rady pod niečo, čo mu nanútime.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ešte raz sa hlási pán predseda. Prosím o pokoj v sále. Predseda SNR F. Mikloško:

Samozrejme, že chcem vo svojom liste Federálnemu zhromaždeniu tlmočiť názor pléna v tomto smere. Isteže, zároveň chcem, aby tam bolo nejakým spôsobom aj to, čo ja vidím ako riešenie. Chcem vám prečítať predsa ten posledný úsek: "Vážený pán predseda, pretože Federálne zhromaždenie ČSFR prekročilo kompetencie vymedzené... " atď. Jasne konštatujeme, že Federálne zhromaždenie prekročilo kompetencie. "Žiadame vás o vysvetlenie" - nevidel som v tom nič, čo by nás nejakým spôsobom stavalo do role nejakej slúžky. Proste, podajte nám vysvetlenie, na základe čoho ste porušili kompetencie. Mat toto stanovisko na papieri, ktoré nám budú musieť dať, nám oveľa jasnejším, razantnejším a dôslednejším spôsobom dáva možnosť, aby sme potom zaujali stanovisko už - povedal by som - takmer hraničné. Ale vyzvime Federálne zhromažde-

nie, aby sa vyjadrilo k tomu na papieri menom pána Dubčeka, prečo porušilo kompetencie. Zdá sa mi to byt predsa istý organickejší postup, ako hneď to zaraziť. To je môj názor.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Po všetkých vysvetleniach, ktoré ste tu počuli, vrátane toho, že je to súkromný list pána predsedu Mikloška pánovi predsedovi Dubčekovi, považujte ho, prosím, za súčasť materiálu správy o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško:

Kľudne môžeme s týmto listom nesúhlasiť, Slovenská národná rada môže samotná prijať nejaký list, poverí ma, a ja ho podpíšem. Čiže to nie je konečné riešenie. Tento list som formuloval osobne pánovi Dubčekovi. Ale tu sa môže prijať niečo iné, môžete ma poveriť, a ja to na základe poverenia podpíšem. V tomto nevidím problém. Môj názor je, že som tento list podpísal, a muselo by sa potom diskutovať o tom, musela by tam byť pasáž, kde mu oznamujem, že som poverený plénom Slovenskej národnej rady tlmočiť toto stanovisko. Čiže tieto dve možnosti tu sú. Pre mňa politicky je toto predsa prijateľnejšia cesta, ale keď sa plénum rozhodne ináč. Z poverenia pléna takýto list podpíšem. To je v poriadku.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Technickú pripomienku má pán Dziak-Košický, potom pán Hofbauer.

Poslanec M. Dziak-Košický:

Chcem sa spýtať, či by sa nemala urobiť 20-minútová prestávka na stretnutie klubov.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Návrh je urobiť 20-minútovú prestávku na stretnutie klubov. /Prejav nesúhlasu v sále. / Nie. Pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer;

Domnievam sa, že problematika listu je samostatná vec, ktorú chce s nami pán predseda prekonzultovať, a správa o činnosti predsedníctva je tiež samostatná vec. Uzavrime jednu i druhú vec separátne.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Dobre, uzavrime najprv správu o činnosti.

Ešte sa hlási pán poslanec Miškovský. Poslanec V. Miškovský;

Mám ešte jeden pozmeňovací návrh k dodatku správy, je to bod 8. Veľmi ma prekvapilo, keď tu všetci hovoríme o trhovom správaní sa v trhovej ekonomike. To platí aj pre vedu a vedecký výskum, že predsedníctvo zadalo objednávku Ústavu pre sociálnu analýzu UK zameranú na aktuálne otázky slovenskej spoločnosti? Okrem toho, že v tejto spoločnosti existujú aj iné spoločensko-vedné ústavy a teamy, je to firma, ktorá existuje pri univerzite len veľmi krátko. Dovtedy to bola, pokiaľ sa nemýlim, súkromne zaregistrovaná firma pána Gála, a nedávno prebehla tlačou aj určitá aféra okolo majetkového postavenia alebo prevodu počítačov tejto firmy. Osobne sa nazdávam, že predsedníctvo by malo vypísať grant, ak teda chce aj podporiť slovenskú vedu, aby sa o túto štúdiu pre Slovenskú národnú radu mohlo uchádzať niekoľko výskum-

ných teamov a vybrať team najlepší. Osobne sa nazdávam, že tento bod 8 treba vyňať a chcem, aby sa o tom hlasovalo.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pán poslanec Tatár. Poslanec P. Tatár:

Vážená Slovenská národná rada,

bol tu návrh, bude sa o ňom hlasovať, ale musím jednoznačne povedať, že pán poslanec Miškovský sa skutočne mýli. Rád by som ho uviedol na pravú mieru. Súkromná firma, o ktorej hovoril, nie je stotožniteľná s ústavom, ktorý dostal objednávku od Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Takže takto posudzujte celú poznámku, o ktorej budeme hlasovať.

Ďakujem pekne. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Technickú pripomienku má pán poslanec Weiss.

Poslanec P. Weiss;

Chcel by som sa pána Tatára opýtať, na základe čoho bol uprednostnený práve tento ústav pri objednávke od Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová; Prosím, pán predseda.

Predseda SNR F. Mikloško:

Priznám sa, že som pravdepodobne nebol na predsedníctve, keď sa o tom rozhodovalo, lebo som trošku v rozpakoch. Ale napriek tomu si myslím, že keby sme to dali ktorejkoľvek inej firme, môžete postaviť otázku, na základe čoho bola tá firma uprednostnená. Proste predsedníctvo sa rozhodlo dať. to tejto firme. Ak máte voči tejto firme výhrady, a predložíte ich, prosím, môžeme o tom diskutovať. Ale táto firma nie je firma Fedora Gála. Prosím vás, aby to bolo jasné.

Pán profesor Kusý, vy sa v tom vyznáte, môžete k tomu niečo povedať? /Smiech v sále. / Pokiaľ sa pamätám, pán Kusý bol rektorom univerzity.

Poslanec M. Kusý:

Ide o ústav pre sociálnu analýzu, ktorý zakladal svojho času Fedor Gál. Fedor Gál dávno v tomto ústave nepracuje. Je to ústav, ktorý priniesol určité výsledky. Keď sa rozhodovalo o jeho umiestnení, Univerzita Komenského na základe rozhodnutia akademického senátu a vedenia univerzity rozhodla o prijatí tohto ústavu na univerzitu. Je to ústav, ktorý vykázal svoje objektívne výsledky, pracuje podľa Galupových metód, a jeho výsledky sú preukázateľné. Ak máte dnes, v dnešnej situácii, na Slovensku možnosť navrhnúť lepšiu firmu, ktorá má lepšie preukázateľné výsledky, veľmi rád podporím tento návrh. Nepoznám takú firmu. To je všetko.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Pán poslanec Miškovský.

Poslanec V. Miškovský:

Veľmi sa ospravedlňujem, že ctené plénum asi nerozumelo. Hovoril som o tej firme v minulom čase, že bola pána Gála a použil som slovo grant, čiže vypísať určitú sumu peňazí, teda koľko by tá úloha stála, o ktorú by sa mohli usilovať niektoré iné inštitúcie. Bolo mi trápne použiť v tomto prípade slovo konkurz, pretože to sa vedy netýka, tam sa používa slovo grant.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Pán predseda Mikloško, potom pán poslanec Balún.

Predseda SNR F. Mikloško;

Prepáčte, ale zdá sa mi, že tu je nejaký úplne zbytočný problém. Po prvé - chcel by som protestovať, aby firma, ktorá sa spája s Fedorom Galom, bola a priori označovaná za firmu neserióznu a neviem akú. To je prvá vec, ktorú nemôžem prijať. Fedora Gála poznám od novembra až dodnes, čiže v tomto smere niet čo diskutovať. Druhá vec je, že môžete naozaj toto neprijať. Prosím, ale prečo by sa predsedníctvo nemohlo rozhodnúť pre akúsi firmu? Tak to už zase prepáčte, to sú naše právomoci. V poriadku, navrhnite, že to neprijmeme, vyvolájte nejaký konkurz, a je to vybavená vec. Ubezpečujem vás, že nikto z nás nemá nejaký záujem podporovať tú alebo inú firmu. Ale bol by som rád, pán Miškovský, keby ste menovali nejakú druhú firmu, ktorá na Slovensku existuje.

Poslanec V. Miškovský:

Sociologický ústav SAV.

Predsedseda F. Mikloško;

Zaoberá sa výskumom verejnej mienky? Poslanec V. Miškovský:

Aktuálne otázky slovenskej spoločnosti, to prosím, podlá mňa, nie je iba verejná mienka, je to aj bývanie, stravovanie, doprava a kadečo iné.

Predseda SNR F. Mikloško:

Tento ústav, o ktorom bola reč, sa zaoberá len výskumom verejnej mienky.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

V zmysle § 19 udeľujem slovo pánovi poslancovi Tatárovi. Potom nasleduje pán poslanec Balún a po ňom sa hlásil pán poslanec Prokeš.

Poslanec P. Tatár;

Ide o jeden z našich štandardných konfliktov na tejto pôde, so štandardnými pôvodcami. Treba to jasne pomenovať. Prvá moja poznámka je, že ústav, ktorý dostal túto úlohu, je vysoko kompetentný na túto prácu. Tá práca, to, čo by nám odovzdal, je vec, ktorú Slovenská národná rada a slovenská spoločnosť potrebuje. Takže o tomto po odbornej stránke z mojej strany niet žiadnych pochýb. A ešte by som sa vrátil k tomu istému, že používať meno Fedora Gála ako niečo, o čom treba polemizovať, čo by malo byť negatívne, a čo by malo byť zárodkom aj tohto konfliktu, ktorý tu je, považujem za nesmierny omyl a za istú možno až nízkosť uvažovania. Veľmi rád by som zdôraznil túto vec.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško;

Prosím vás, toto je zbytočný spor, navrhujem, aby táto záležitosť bola vyňatá z tejto správy, a aby sa riešila osobitným spôsobom. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pán predseda, dám o tom hlasovať. Boli tu dva zhodné návrhy, nevidím iné riešenie, len dať o tom hlasovať. Pán poslanec Miškovský zhodne s pánom predsedom navrhol vyňať bod 8 z dodatku spoločnej správy.

Prosím, prezentujte sa. /Prezentovalo sa 112 poslancov.

Kto je za návrh pána poslanca Miškovského na vyňatie bodu 8?

/Za návrh hlasovalo 53 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Konštatujem pán poslanec Miškovský, že váš návrh neprešiel.

V zmysle § 19 ešte vystúpi pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško:

Chcel by. som povedať, že na najbližšie predsedníctvo si necháme predložiť podrobnejšie, o čo má ísť, a celú záleži-

tosť znovu zvážime, pretože to považujem za naprosto zbytočný konflikt, ktorý je umelý, a ktorý vôbec nesúvisí s nejakou straníckosťou predsedníctva. Proste je to zbytočný konflikt. Podáme vám o tom najbližšie správu.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Pán poslanec Balún, potom pán poslanec Prokeš. Poslanec F. Balún:

Vážení, myslím si, že mne je ten konflikt úplne jasný, a je jasný mnohým ďalším, aj jeho cieľ. Dávam návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu. Každý mal možnosť preštudovať si správu predsedníctva, môže sa k tomu vyjadriť hlasovaním, ale nepreťahovať čas. Donedávna sme sa ponáhľali, nechceli sme pauzu, a teraz odrazu, namiesto nejakých plodných diskusií sa tu vybíjame v nejakých tých veciach. Prosím hlasovať o ukončení rozpravy. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Podľa rokovacieho poriadku o návrhu na ukončenie rozpravy sa bude hlasovať bez rozpravy.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 111 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Balúna na ukončenie rozpravy?

/Za návrh hlasovalo 77 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Konštatujem, že rozpravu k 12. bodu programu sme ukončili.

Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré máte v predloženom materiáli.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 107 poslancov. / Kto je za návrh?

"/Za návrh hlasovalo 63 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Konštatujem, že sme vzali na vedomie správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Vážené poslankyne, poslanci, v zmysle nášho rokovania z 23. mája posledným bodom 14. schôdze Slovenskej národnej rady je

Návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike.

Prosím povereného člena komisie pána poslanca Pirovitsa, aby predniesol návrh uznesenia.

Poslanec L. Pirovits:

Vážená predsedajúca, vážení členovia vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci,

z poverenia komisie zástupcov politických strán a hnutí v Slovenskej národnej rade v zložení Vladimír Čečetka za

VPN, Miroslav Poliak za KDH, Ivan Brndiar za DS, Ivan Ľupták za HZDS, Ladislav Pirovits za MNI, Eduard Bárány za SDĽ, Pavol Csáky za MKDH, Ernö Rózsa za Együttélés, Marián Januš za Slovenskú národnú stranu a Mikuláš Huba za Stranu zelených, ktorá bola zriadená z dôvodu vypracovania návrhu uznesenia Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike, predkladám návrh uznesenia tejto komisie. Predovšetkým by som chcel vychádzať z toho, že komisia brala za podklad stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike, ktoré bolo predložené včera poslancom Slovenskej národnej rady. Ďalej vychádzala z jednotlivých odznelých diskuzných príspevkov zo včerajšej schôdze, a do určitej miery brala do úvahy aj uznesenia Federálneho zhromaždenia v tej istej veci, ako aj Českej národnej rady.

Keďže návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike je poslancom predložený, nebudem ho čítať. Ak ste za to, aby som to predniesol, môžem to prečítať. /Hlasy z pléna: netreba to čítať. /

Chcel by som poukázať na niektoré pozoruhodné, prípadne problematické body tohoto návrhu.

Čo sa týka prvej strany, táto časť vychádza z vyhlásenia. Ide o všeobecnú časť. Túto časť by som nekomentoval.

Čo sa týka druhej strany, je to dosť podstatná časť, keďže v prvom odseku je vymedzený okruh subjektov, ktoré by mali podliehať lustráciám. Okruh subjektov je totožný s okruhom subjektov, ktoré boli stanovené v stanovisku. Chýba tu okruh subjektov, ktorý by bolo potrebné podlá vašich predstáv pripadne lustrovať v druhom kole. Ale mysleli sme si, že toto uznesenie musí byt praktické, to znamená, že musí byt určitým návodom. Je to uznesenie bez alternatív. Samozrejme, nevylučuje prijať niektoré vaše prijateľné návrhy.

V prvej časti je predovšetkým možnosť a výzva na dobrovoľné odstúpenie bývalých členov Štátnej bezpečnosti, ako aj na odstúpenie bývalých spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti. Ďalej je tu výzva, aby odišli z politického života a z vedúcich hospodárskych funkcií aj tí, ktorí mali kedykoľvek v minulosti právo zadávať úlohy Štátnej bezpečnosti a vedome využívať výsledky jej činnosti.

V ďalšej časti toto uznesenie ukladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady niektoré úlohy, ktoré treba nevyhnutne uskutočniť v záujme zabezpečenia vykonania lustrácie. Samozrejme, ide predovšetkým o zriadenie lustračnej komisie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z toho titulu, že rokovací poriadok Slovenskej národnej rady nepozná štatút vyšetrovacej komisie, to znamená ide o lustračnú komisiu Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Ďalej v nadväznosti na tento bod sa ukladá Slovenskej národnej rade prijať zákonné opatrenie na zmenu rokovacieho poriadku, na doplnenie rokovacieho poriadku o nové ustanovenie o vyšetrovacej komisii Slovenskej národnej rady. Myslím si, že vzhľadom na predložený spôsob vykonania lustrácie by to vyšetrovacia komisia mohla vykonať. Preto je tu navrhnuté, že by táto komisia mala postupovať v spolupráci s vyšetrovacou komisiou Federálneho zhromaždenia pre objasnenie udalostí 17. novembra 1989, a celý spôsob je stanovený tak, že aj komisia Predsedníctva Slovenskej národnej rady by mohla tieto veci vykonať, lebo zistí veci jedine podľa listinných dôkazov. Ako vidíte na strane 3, ide o spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti, ktorí sú evidovaní v registri zväzkov, v kategóriách, sú tu vymenované kategórie, a na druhej strane súčasne je tu aj ďalšia podmienka, ktorá musí byť splnená. Ide o podmienku, že ide o spoluprácu a táto spolupráca zo strany spolupracovníka má byť podpísaná. Ak nebude podpísaná, tieto skutočnosti sa nepovažujú za pozitívne.

V ďalšej časti je tu ustanovenie, čo má uskutočniť poverený zástupca lustračnej komisie Predsedníctva Slovenskej národnej rady pri pozitívnom výsledku šetrenia. Túto skutočnosť má oznámiť dotyčným osobám, a súčasne im umožniť oboznámiť sa s výsledkami šetrenia a ich dôkazným materiálom za účelom prípadnej obhajoby.

Ďalej je tu: Slovenská národná rada ukladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady po vykonaní lustrácií zverejniť mená pozitívne lustrovaných poslancov a členov vlády - to je ten okruh, až do určenej lehoty od oznámenia výsledku lustrácie. Ale čo sa týka ďalšieho okruhu ľudí, tam nedôjde k zverejneniu, tam dôjde jedine k oznámeniu orgánu, buď štatutárnemu orgánu alebo orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil, menoval alebo kde vznikol pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy. A čo vykoná štatutárny orgán tejto organizácie, je vecou tohoto subjektu.

Ďalej je v závere ustanovenie o zbavení mlčanlivosti členov komisie vo vzťahu k ostatným poslancom. To sa týka záverečnej časti celého procesu.

Na druhej strane určitou satisfakciou pre kandidátov, ktorí kandidovali v IX. volebnom období do Slovenskej národnej rady, a lustrácie boli vykonané podlá iných kritérií, je možnosť, že na základe ich žiadostí táto komisia môže tieto skutočnosti preveriť a výsledok oznámiť týmto osobám.

Toľko, čo sa týka návrhu. Ide o kolektívny návrh uznesenia, ako som už spomenul, na základe stanoviska Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Pritom sme rešpektovali postoj jednotlivých politických strán a hnutí na pôde parlamentu, ktoré sa k lustráciám vyjadrili kladne. Očakávame va-

še príspevky do diskusie a hlasovanie o návrhu uznesenia.

Ďakujem vám za pozornosť. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi poslancovi Pirovitsovi. Ako prvý sa prihlásil do rozpravy pán poslanec Hamerlík, potom pán poslanec Fogaš a pán poslanec Kerti.

Poslanec R. Hamerlík:

Prepáčte mi, prosím vás, viem, že každý z nás sa ponáhla, aj ja, preto budem veľmi stručný. Prosím vás, otvorte daný materiál na druhej strane. Postrádam tam presný údaj, ako početná má byt táto komisia. Na konci odseku je tam povedané, že každá politická strana alebo hnutie môže navrhnúť svojich zástupcov. Koľkých? Po jednom, po dvoch, po troch? Teda aká je početnosť tejto komisie? To po prvé. Po druhé - budú to iba poslanci? Tu je povedané - svojich zástupcov. Treba to upresniť, čiže treba povedať, že sú to poslanci. Ďalej v hornom odseku je povedané, že budú lustrovaní poslanci, členovia vlády atď. Keď nastúpi nový poslanec, bude lustrovaný až potom, keď už nastúpil? Aj to by sa malo upresniť, alebo dať to do súladu s tým, že lustrácie sa končia 31. 12. 1992. Čiže po nastúpení do funkcie poslanca sa bude lustrovať. Tieto detaily by sa mali upresniť.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Podlá § 19 vystúpi pán poslanec Szabó. Poslanec R. Szabó;

Tiež mám pripomienku k druhej strane, posledný odsek. Slovenská národná rada ukladá - bod 2 - Predsedníctvu Slo-

venskej národnej rady vydať urýchlene zákonné opatrenie, ktorým sa doplní, atď. V zmysle § 31 rokovacieho poriadku v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá, podlá bodu 3 predsedníctvo môže vydať zákonné opatrenie. Momentálne ešte Slovenská národná rada zasadá, máme plánované zasadanie na jún aj na júl, tak neviem, prečo by sme museli tak urýchlene prijať opatrenie, ktoré potom aj tak musí byť schválené Slovenskou národnou radou. Takže môžeme to kľudne nechať na Slovenskú národnú radu, tak ako ostatné zákony.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Technickú pripomienku má pán poslanec Pirovits. Poslanec: L. Pirovits;

Čo sa týka prijatia zákonného opatrenia, nie som toho istého názoru. Mali sme prípad v súvislosti so zákonom o policajnom zbore. To znamená, že keď nebolo vyhlásené zasadnutie, medzičasom Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v záujme naliehavosti schválilo zákonné opatrenie ohľadom zriadenia Policajného zboru Slovenskej republiky. Ďalej z uznesenia jednoznačne vyplýva, že ide o komisiu poslancov. Tu by som odpovedal na otázku pána poslanca Hamerlíka, čo sa týka počtu, tu zrejme nejde o pomerné zastúpenie, ale o určitú dôveru. Možno, že budú strany, ktoré buď s principiálnych dôvodov alebo z iných dôvodov nebudú navrhovať svojich poslancov do tejto komisie. Myslím si, že táto komisia ako taká sama pracovať nebude, ale ani počet nie je určený. Je vecou orgánu, ktorý to zriadi a vecou týchto strán, koľko svojich poslancov budú delegovať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

O slovo sa hlási pán predseda.

Predseda SNR F. Mikloško;

Myslím si, že strany môžu navrhnúť, ale o komisii by malo rozhodnúť plénum. Neviem si dobre predstaviť, že politické hnutie alebo strany navrhnú a už tam ten človek automaticky musí byť. Tu by som to nechal na výber pléna alebo predsedníctva - nechcel som preferovať predsedníctvo. Istý výber by však mal byť. Poviem vám úprimne, videl som zloženie komisie Federálneho zhromaždenia, vadilo mi, že tam boli mladí chlapci, ktorí nevedia nič, ktorí nemajú skúsenosť. Myslím si, že v tak vážnej situácii treba už predsa človeka, ktorý má istú životnú skúsenosť. To je môj názor, môžete ho prijať alebo nie. A potom - v súčasnosti je v parlamente zastúpených desať strán. Ubezpečujem vás, že komisia zložená z desiatich strán nebude žiadnou diskrétnou komisiou, za chvíľu to bude vedieť celé Slovensko. O to ide. Čiže desaťčlennú komisiu dávam na zváženie. Myslím si, že to je naprosto priechodné.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Fogaš. Poslanec: Ľ. Fogaš:

Vážená pani podpredsedníčka, vážení členovia vlády, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

myslím si, že po diskusiách, ktoré sme medzi sebou viedli aj na chodbách, bude to, čo tu poviem, brané ako vecná pripomienka a nie ako hľadanie nejakých únikových ciest. Uznesenie Slovenskej národnej rady o tom, že sa má uskutočniť celý tento akt, je prijaté, a tiež som ochotný podriadiť

sa mu. Ale súčasne si uvedomujem, a najmä dnes, keď som mal aspoň chvíľu možnosť počúvať, čo sa deje v Prahe, aký je to nesmierne zložitý proces a ako veľmi silne to môže zasiahnuť do života ľudí, ktorí možno nemuseli vždy mat preukázanú tú ich spoluprácu. Preto si myslím, že treba naozaj zvážiť text toho, čo je teraz predložené. Teraz už budem vecný.

Myslím si, že bola správna otázka pána poslanca Hamerlíka o tom, ako to bude s lustrovaním nového poslanca. Navrhoval by som, aby ten, kto má nastúpiť, bol lustrovaný ešte predtým, než sa stane poslancom. To, myslím si, má aj svoju inú dimenziu. Môže, pán poslanec Pirovits, pretože môže to požiadať podlá textu, ktorý ste navrhli, predstaviteľ strany, za ktorú bude nastupovať ako náhradník. Dajme to tam, a myslím, že to bude jasné. Rovnako si myslím, že je pre mňa neprijateľné, a je správne, ak aj predseda Slovenskej národnej rady si myslí, že by nemalo ísť o lustračnú komisiu Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Vzhľadom na závažnosť tohto úkonu, ktorý je naozaj aj na hrane Listiny práv a slobôd, myslím si, že by to mala byť komisia pléna Slovenskej národnej rady tak, ako je aj vyšetrovacia komisia Federálneho zhromaždenia.

Myslím si, že pán poslanec Szabó celkom presne povedal, ako je to s prijímaním zákonných opatrení. Návrh zákonného opatrenia o zriadení policajného zboru sme prijali v čase, keď ešte nebolo zvolané zasadnutie Slovenskej národnej rady. V tom nebol problém. Ani ja, keď som kritizoval vydanie tohto zákonného opatrenia, som to nevyčítal. Konštatoval som iba fakt, že vtedy ešte nebol účinný kompetenčný zákon. Ale to zákonné opatrenie vtedy mohlo byt vydané. Tiež sa domnievam, že treba pripraviť riadny návrh novely rokovacieho poriadku, ktorý môžeme bez problémov prerokovať v čase nášho zasadnutia. Myslím, že to nie je veľký návrh, ten sa môže prerokovať i na budúcom zasadnutí Slovenskej národnej rady, ale je to - povedal by som - čistá robota, a nie zriaďovať


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP