Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca? Poslanec J. Varjú:

Tak, ako to hovoril pán poslanec Pokorný, formulácia, ktorú uviedol, je trochu všeobecnejšia, ale nemusí dať odkaz na všeobecný právny predpis a vykonávací predpis, lebo v § 30 pôvodného zákona sú tieto veci presnejšie vymedzené. Preto súhlasím, aby sme to upravili tak, ako to navrhuje pán poslanec Pokorný - bod 6 vypustiť a § 9 v odseku 3 bude riešený týmto spôsobom. Tým automaticky vypadnú body 6 a 7.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi. Mali by sme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby zabezpečili účasť svojich členov v rokovacej sále. Prosím poslancov, ktorí sa zdržujú mimo rokovacej sály, aby prišli na svoje miesta. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona. Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uvádzali hlasovanie.

Poslanec J. Varjú;

Odporúčam hlasovať an blok o bodoch l, 2, 3, 4, 9, 10 a 12.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto je za návrh spoločného spravodajcu tak, ako bol prednesený?

/Za návrh hlasovalo 88 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Konštatujem, že sme blok bodov l, 2, 3, 4, 9, 10, 12 schválili.

Poslanec J. Varjú:

Keďže sme schválili bod 12, vypadne bod 11. Navrhujem hlasovať zase spoločne o bodoch 5, 6, 7 a 8. Odporúčam ich neprijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za návrh v znení ako ho predniesol pán spoločný spravodajca? /Šum v sále. /

Pán spravodajca, prosím, zopakujte to ešte raz. Poslanec J. Varjú:

Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Ja som proti týmto návrhom. Kto je za, musí hlasovať za a kto je proti, musí hlasovať proti. Ja hlasujem proti.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Takže, kto je za prijatie bodov, ktoré vymenoval pán spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 17 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme tento blok bodov neprijali. Pán poslanec Pokorný sa hlási. Poslanec J. Pokorný;

Veľmi sa ospravedlňujem. Rozprával som sa s pánom ministrom, aby otvoril rozpravu. V mojom pozmeňovacom návrhu mi totiž uniklo jedno slovo, ktoré by bolo potrebné doplniť. Ak pán minister otvorí rozpravu, prečítal by som navrhovaný text doplnený o slová "alebo veterinárny lekár". Veľmi sa ospravedlňujem, ale aby sme dodržali rokovací poriadok.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Aby sme dodržali rokovací poriadok, o slovo sa musí prihlásiť minister. Tým je rozprava otvorená a potom môže pán poslanec Pokorný doplniť návrh, alebo si to musí osvojiť pán spoločný spravodajca. Hlási sa pán minister Kršek.

Minister poľnohospodárstva a výživy SR J. Kršek:

Odporúčam, aby návrh bol doplnený výrazom "alebo veterinárny lekár". Patrí to do jeho právomoci. Je to aj v návrhu zákona.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Rozprava je otvorená, slovo má pán poslanec Pokorný.

Poslanec J. Pokorný;

Ďakujem. Navrhovaný text by som rozšíril o slová "alebo veterinárny lekár" za slová "o odbornej spôsobilosti". Osvedčenie o spôsobilosti na insemovanie a prenos embryí vydá organizácia poverená ministerstvom. Čiže "insemináciu a prenos embryí môžu vykonávať iba osoby, ktoré majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo veterinárny lekár. Osvedčenie o spôsobilosti na insemovanie a prenos embryí vydáva organizácia poverená ministerstvom. "

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Keďže rozprava bola otvorená, hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Vyhlasujem rozpravu o deviatom bode programu za skončenú.

Poslanec J. Varjú;

Okolo tohoto problému sme diskutovali. Podľa mňa je to nadbytočné, lebo veterinárny lekár, samozrejme, má toto oprávnenie, tak na čo to tam zdôrazňovať? Veterinárny lekár má odbornú spôsobilosť, je nadbytočné ešte raz to zdôrazňovať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ak dovolíte, dáme hlasovať o návrhu pána poslanca Pokorného a potom o návrhu pána spoločného spravodajcu. Pán poslanec, prosím vás, prečítajte to ešte raz.

Poslanec J. Pokorný:

Myslím si, že čítať to už netreba. Hovorili sme o tom aj so zástupcom Štátnej veterinárnej správy. Veterinárny lekár má odbornú spôsobilosť, ale vysokoškolský diplom túto odbornú spôsobilosť automaticky nezaručuje, nie je tam odvolávka na zákon číslo 87 z roku 1987, tú sme vypustili. Takže nič sa nestane, ak tam bude naviac spomenuté "alebo veterinárny lekár". Bude to k dobru veterinárnych lekárov, uisťujem vás.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Pán spoločný spravodajca. Poslanec J. Varjú:

Môžeme hlasovať, zdržím sa hlasovania. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Pokorného tak, ako ho predniesol?

/Za návrh hlasovalo 61 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Pokorného schválili.

Poslanec J. Varjú:

Neviem, či mi niečo neuniklo, ale neviem, že by niekto niečo iné navrhol.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pýtam sa pánov poslancov, či mal niekto v rozprave iné návrhy?

/Neboli. /

Ak nie, ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi za spoluprácu. V súlade s ustanovením § 26 odsek l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Prosím, najprv sa prezentujme.

/Prezentovalo sa 103 poslancov. /

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 99 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SIovenskej národnej rady číslo 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.

/Potlesk. /

Vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať ďalej? Faktickú pripomienku má pán poslanec Andel.

Poslanec M. Andel;

Dámy a páni, navrhujem prerušiť dnešné 14. zasadnutie Slovenskej národnej rady a pokračovat zajtra.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Dáme o návrhu hlasovať. Pán poslanec Andel dal návrh na prerušenie rokovania.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 101 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Andela? /Za návrh hlasovalo 23 poslancov. /

Ďakujem, takže pokračujeme v rokovaní. /Hlasy z pléna, aby bola prestávka. /

Dávam návrh na 15-minútovú prestávku. Dám o tom hlasovať.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 104 poslancov. / Kto je za návrh? /Za návrh hlasovalo 55 poslancov. /

Ďakujem. Takže stretneme sa o 15 minút. /Po prestávke. / Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, aby ste zaujali svoje miesta.

Desiatym bodom programu je

Návrh na uvoľnenie a voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky.

Návrh ste dostali ako tlač číslo 122. Prosím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pána Mariána Poslúcha, aby predložený návrh uviedol.

Minister spravodlivosti SR M. Posluch:

Vážená pani predsedajúca,

vážené pani poslankyne, páni poslanci,

v tlači 122 je návrh na uvolnenie a súčasne voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o návrh na uvolnenie, je to uvedené v časti A, a podlá § 52 odsek l zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov predkladám návrh na uvolnenie 10 sudcov z povolania, ktorí zo zdravotných, osobných, prípadne iných vážnych dôvodov už ukončili, prípadne požiadali o ukončenie pracovnoprávneho vzťahu k rezortu justície. Tak návrh na uvolnenie, ako aj na voľbu sudcov z povolania bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore, a neboli k nemu žiadne vážnejšie výhrady. Prosím pani predsedajúcu, aby zvážila, či mám prečítať navrhované mená a potom by som poprosil o hlasovanie.

Ďakujem pekne. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Vážené kolegyne, kolegovia, bol tu návrh, či treba prečítať mená všetkých sudcov. Máte to všetko v predloženom materiáli, máte to naštudované. /Hlasy z pléna: netreba. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová

Pán minister, netreba čítať mená, ďakujem. Minister spravodlivosti SR M. Posluch:

Pani predsedajúca, musíme to rozdeliť na dve časti. Najprv by bolo potrebné hlasovať o uvoľnení, to je ten návrh obsiahnutý v tlači pod písmenom A, a potom o voľbe.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Návrh - tak ako povedal pán minister - bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore, ktorý k nemu nemal pripomienky. Pýtam sa, či má niekto z poslancov otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu?

/Nikto. /

Ak nie, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o uvolnení navrhnutých 10 sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za uvolnenie navrhnutých sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky?

/Za návrh hlasovalo 66 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. /

Zisťujem, že Slovenská národná rada uvolnila navrhnutých sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky zo sudcovskej funkcie.

Teraz pristúpime k hlasovaniu o voľbe navrhovaných sudcov z povolania pre jednotlivé súdy Slovenskej republiky.

Keďže neboli žiadne pozmeňovacie návrhy, prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto súhlasí, aby Slovenská národná rada zvolila do funkcie sudcov z povolania navrhovaných kandidátov?

/Za návrh hlasovalo 64 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Konštatujem, že Slovenská národná rada zvolila navrhovaných sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky.

/Potlesk. /

Jedenástym bodom programu je

Návrh na zaradenie niektorých poslancov do výborov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač číslo 126. Má niekto z vás k návrhu pripomienky? Pán poslanec Ivan.

Poslanec Jaroslav Ivan;

Mal by som len jeden pozmeňujúci návrh. Vzhľadom na to, že náš výbor pre obchod a služby nie je tak početný, a radi by sme medzi sebou uvítali takého odborníka, ako je pán Húska, pozývam ho do nášho výboru. Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Vážené kolegyne, kolegovia, počuli ste pozmeňovací návrh. Podlá rokovacieho poriadku budeme o tomto návrhu hlasovať. Hlási sa pán poslanec Húska.

Poslanec A. M. Húska:

Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia,

myslím si, že som bol určený do zahraničného výboru a s tým som súhlasil. Je problém súhlasiť, naraz v dvoch smeroch. Ďakujem.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Pán poslanec trváte na svojom návrhu? Poslanec Jaroslav Ivan;

Áno. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Technickú pripomienku má pán poslanec Hofbauer. Poslanec R. Hofbauer:

Vážené predsedníctvo, vážené poslankyne, poslanci,

nechcem ovplyvňovať vaše hlasovanie, ale ako ste si mohli viac razy všimnúť, na to sme svorne s predsedom zahraničného výboru pánom Kmeťom upozorňovali - prakticky všetci členovia zahraničného výboru. Náš výbor trpí na nízky počet

členov. Nám stačí, aby chýbali dvaja členovia zahraničného výboru, a prakticky sme na hranici neschopnosti sa uzniesť. Preto personálne posilnenie nevyhnutne potrebujeme.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Žingor. Poslanec R. Žinaor;

Mám len takúto pripomienku k pánovi poslancovi Húskovi. Preberali sme to v Predsedníctve Slovenskej národnej rady, a bola taká dohoda medzi našim výborom a zahraničným výborom, aby pán Húska bol zadelený do zahraničného výboru. Preto by som bol rád, pán poslanec, keby si svoj návrh stiahol.

Poslanec Jaroslav Ivan:

Hlasujme o tom. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Ivana, aby pán poslanec Húska bol zaradený do výboru pre obchod a služby.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Ivana?

/Za návrh hlasovalo 48 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Pán poslanec Ivan, váš návrh neprešiel.

Má ešte niekto iné návrhy alebo pripomienky? /Nikto. /

Ak nie, dávam hlasovať o celkovom návrhu tak, ako je uvedený v tlači číslo 126.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 101 poslancov. /

Kto je za navrhnutú voľbu poslancov do výborov Slovenskej národnej rady tak, ako je uvedené v tlači 126? /Za návrh hlasovalo 67 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Zisťujem, že sme zvolili poslancov pána Ondruša a pána Húsku do Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady a pána poslanca Marku do Výboru Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy.

Dvanástym bodom programu je

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. apríla do 21. mala 1991.

Správu ste dostali ako tlač číslo 125. Ako prvý sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer:

Vážená pani predsedajúca, vážené predsedníctvo, vážení páni ministri,

poslankyne, poslanci,

správa Predsedníctva Slovenskej národnej rady o svojej činnosti obsahuje rad skutočnosti, ktorými sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady od 29. apríla 1991 do 21. mája tohto roku zaoberalo. Mňa však zaráža rad skutočností, ktoré nám Predsedníctvo Slovenskej národnej rady dosial nepredložilo. Pritom sa domnievam, že ide o skutočnosti prvoradého významu ako pre predsedníctvo, pre celú Slovenskú národnú radu, aj pre Slovenskú republiku.

Pán podpredseda Klepáč nás predvčerom podrobne informoval o ceste delegácie vedenia Slovenskej národnej rady do Spolkovej republiky Nemecko. Domnievam sa, že túto správu bolo možné dať ako súčasť správy Predsedníctva Slovenskej národnej rady, čo sa však nestalo. Navyše, správa o ceste delegácie Slovenskej národnej rady do Spolkovej republiky Nemecko nebola predložená ani zahraničnému výboru, a teda tento postup je dosť nezvyklý. Ako ďalšie - Predsedníctvo Slovenskej národnej rady nepodalo ani zahraničnému výboru, ani plénu poslancov Slovenskej národnej rady správu o ceste vedenia Slovenskej národnej rady do Rakúska - účel, ciel a výsledky tejto cesty, ktorej finále bolo stretnutie s prezidentom Rakúskej spolkovej republiky Kurtom Waldheimom. Obecne je pritom známe, že je rad krajín, v ktorých návšteva Kurta Waldheima je nežiadúca. Preto ma zaujíma zodpovedanie toho, čo som sa v úvode spýtal. Nie je možné túto záležitosť odložiť s tým, že vedenie Slovenskej národnej rady bolo na súkromnej návšteve u Kurta Waldheima a v Rakúskej spolkovej republike. Teda domnievam sa, že o ceste predsedu nášho parlamentu a nášho vedenia parlamentu by poslanci vedieť mali.

Ďalej na 13. schôdzi Slovenskej národnej rady nebola podaná písomná správa Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zmenách vo vláde Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili v predvečer 13. schôdze Slovenskej národnej rady, ani pí-

somná správa o menovaní nových predstaviteľov našej vlády. Rovnako na 14. schôdzi Slovenskej národnej rady, teda terajšej, v správe Predsedníctva Slovenskej národnej rady nie je ani zmienka o ďalších vykonaných zmenách vo vláde Slovenskej republiky. Uskutočnené zmeny pritom sú tak zásadné, že je vylúčené ich deklarovať za čiastočné, bežné či obvyklé v rámci rekonštrukcie vlády. Vecí prišlo k odvolaniu predsedu vlády, troch podpredsedov vlády, šiestich ministrov a demisie dvoch ministrov. Prišlo k vymenovaniu nového predsedu vlády, dvoch podpredsedov a viacerých ministrov. Uskutočnili sa teda zmeny nadpolovičnej časti vlády Slovenskej republiky. O týchto skutočnostiach my, poslanci, sme sa dozvedeli z tlače, rozhlasu, televízie a z ústnej informácie pána predsedu Slovenskej národnej rady Františka Miklošku. Zo správy Predsedníctva Slovenskej národnej rady ako na 13. schôdzi, tak na 14. schôdzi nie.

Je známe, že Písmo sväté sa šíri písomne, aj ústnym podaním. No my sme zbor poslancov, ktorí máme mandát od svojich voličov, a teda ústne podanie o takýchto závažných faktoch jednoznačne nemôžem akceptovať. Na základe uvedených skutočností správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady považujem za vecne neúplnú, a preto nebudem o nej kladne hlasovať.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

O slovo sa prihlásil pán podpredseda Klepáč. Podpredseda SNR J. Klepáč;

Chcem zareagovať na prvú časť poznámky pána poslanca Hofbauera. Delegácia Slovenskej národnej rady bola v Spolkovej republike Nemecko od 13. do 16. mája. Správa sa písomne

podáva spravidla do jedného mesiaca, ale keďže sme výsledky považovali za veľmi závažné, vystúpil som v rozprave, a myslím, že som vás o nej informoval veľmi podrobne s tým, že je možné si prevziať stenografický záznam môjho príhovoru z predvčerajška. Nemohol som to spraviť skôr, pretože hneď po návrate z Nemecka som na druhý deň išiel na zasadnutie Pentagonály do Talianska, vrátil som sa až v pondelok, a v utorok bolo plénum. Takže nebol to žiaden úmysel, v podstate o ceste som hovoril, bolo možné k tomu diskutovať, samozrejme, je možné aj teraz. Toľko na vysvetlenie.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. O slovo sa prihlásil pán predseda Mikloško, potom predseda ústavnoprávneho výboru pán Sečánský.

Predseda SNR F. Mikloško;

To, že sme nedali správu o odvolaní a o menovaní ministrov do správy o činnosti, vyplýva z toho, že je to ústavné právo predsedníctva, a tým nepodlieha plénu. Informoval som o tom vždy na začiatku pléna - minulého aj dnešného. Správa z Rakúska - bol som tam na súkromnej návšteve. Neviem o tom, že by som súkromnú návštevu musel predkladať plénu.

/Potlesk. / Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Pán poslanec Sečánský.

Poslanec M. Sečánsky:

Pani poslankyne, páni poslanci,

v piatom bode rokovania Slovenskej národnej rady som mal námietky proti postupu Federálneho zhromaždenia pri prijímaní zákona o odpadoch. Na základe prerokovania tohoto môjho vystúpenia v predsedníctve bolo dohodnuté, že pán predseda Slovenskej národnej rady posiela pánovi predsedovi Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tento list. /Prejav nespokojnosti v sále. / Majte trpezlivosť, prečítam ho. Viem, že ste ho dostali. Pán predseda, treba čítať tento list?

Predseda SNR F. Mikloško;

Priznám sa, navrhol som pánovi predsedovi ústavnoprávneho výboru, vzhľadom na to, že ide aj o istý formálny akt nášho postoja voči predsedajúcemu Federálneho zhromaždenia, aby to nebolo len listom, ale aby to odznelo aj na pôde Slovenskej národnej rady. Na to, čo urobilo Federálne zhromaždenie, sa pozeráme s istou vážnosťou a obavami, preto som chcel, aby to aj odznelo - okrem toho, že to máte dané písomne. Vidím v tom isté posunutie polohy a posunutie akcentu.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová; Hlási sa pán poslanec Hudec. Poslanec I. Hudec;

Ak dovolíte, mám jednu veľmi vážnu poznámku. Tu došlo k takému porušeniu kompetenčného zákona, ktorý nemožno odbaviť takýmto veľmi jemným upozornením Federálneho zhromažde-

nia, a žiadať nejaké vysvetlenie. Tu treba dôrazne žiadať nápravu ústavnosti a zákona, ktorý bol porušený. A preto navrhujem zmenu textu, ak dovolíte, a to posledné dva odseky nahradiť týmto: "Poslanci Slovenskej národnej rady protestujú voči tomuto protiústavnému kroku, a vzhľadom na to, že nejestvuje ústavný súd, žiadam, aby bol prijatý zákon okamžite novelizovaný v zmysle platnej právnej kompetenčnej normy. "

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Technickú pripomienku má pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo:

Myslím si, že k tomuto výklad môže dať len ústavný súd. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Pán predseda Mikloško. Predseda SNR F. Mikloško:

Naprosto súhlasím s pánom poslancom Hudecom, nielen preto, že je Nitrančan, ale preto, že má pravdu. Ale ide o to, že takýmto záverom listu, ako navrhol, nastáva politicky veľmi vyhranená situácia. Mne sa zdalo, že istý medzistupeň pri riešení tohto problému nemusí byt zbytočný. To isté môžeme požadovať po liste, ktorý prakticky nemá nám čo vysvetliť. Môžeme to veľmi rezolútne požadovať na júnovom pléne. To je môj politický názor na riešenie tejto situácie. Hlasovaním môžeme rozhodnúť inak.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP