Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 102 poslancov. /

Kto je za tento návrh pána poslanca Brndiara?

/Za návrh hlasovalo 40 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov. /

Konštatujem, že sme tento návrh pána poslanca Brndiara neschválili.

Poslanec M. Ftáčnik:

Tretí návrh pána poslanca Brndiara sa týka § 7 odseku 1. Druhú vetu tohto paragrafu sme podlá pripomienky zo spoločnej správy číslo 41 preformulovali v jej závere, teda inak sme usporiadali slová v závere tejto vety. Zmyslom pripomienky pána poslanca Brndiara bolo preformulovať začiatok tejto vety, ktorý pôvodne v texte návrhu zákona znie takto: "Rada určuje základnú líniu rozhlasového vysielania, ďalej schvaľuje dlhodobé... " atď. Pán poslanec navrhuje vypustiť slová "určuje základnú líniu rozhlasového vysielania", aby prvá časť vety znela takto: "Rada sa vyjadruje k dlhodobým programovým plánom, schvaľuje programovú štruktúru a určuje koncepciu... " atď.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 104 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Brndiara tak, ako ho predniesol spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 27 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Brndiara neschválili.

Poslanec M. Ftáčnik;

Štvrtý návrh pána poslanca sa týka § 3 odseku 2. V treťom riadku za slová "verejnosti" navrhuje miesto bodkočiarky dať čiarku a pokračovať"vytvárajú priestor pre dialóg" - až tam dať bodkočiarku. Teda doplniť slová "vytvárajú priestor pre dialóg" - myslí sa spravodajské a publicistické programy.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 106 poslancov. /

Kto je za prednesený návrh?

/Za návrh hlasovalo 54 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. /

Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Brndiara prešiel.

Poslanec M. Ftáčnik;

Ďalší návrh v rozprave predniesol pán poslanec Seják. Týka sa rovnakého paragrafu, dokonca aj rovnakého odseku a mení jeho znenie, teda začiatok tohto odseku takto: "Spra-

vodajské programy Slovenského rozhlasu slúžia na včasné a objektívne informovanie verejnosti; publicistické programy slúžia na vysvetľovanie, objasňovanie, komentovanie a interpretáciu spravodajstva; - a ďalej pokračujú slová "umelecké, vzdelávacie" a text odseku ostáva v pôvodnom znení.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 106 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Sejáka tak, ako ho predniesol spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 48 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána Sejáka neschválili. Poslanec M. Ftáčnik;

Posledný návrh, ktorý odznel v rozprave, predniesol pán poslanec Kusý a týkal sa bodu 27 spoločnej správy, ktorý bol prijatý a kde navrhol, aby sa slová "orgánom štátnej správy", ktorým sa má umožniť prístup do vysielania, nahradili slovami "štátnym orgánom".

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 106 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Kusého? /Za návrh hlasovalo 64 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Kusého schválili.

Poslanec M. Ftáčnik;

Pani predsedajúca, ak dovolíte, chcel by som teraz poprosiť pána ministra - už sa aj prihlásil - je tu jeden problém, že sme v bodoch, ktoré sme navrhli an blok neprijať, vlastne nevyriešili problém nezlučiteľnosti resp. toho, že člen rady nesmie byť v pracovnom pomere s inou organizáciou, a teda nemáme toto znenie podobné ako v televízii. Malo by to byt analogické. Na ten problém som upozornil, ale v rozprave neodznel. Preto som poprosil pána ministra, keby ho predniesol, aby sme ho mohli formálne schváliť.

Minister kultúry SR L. Snopko:

Vážená Slovenská národná rada,

ide o § 7 bod číslo 5, ktorý navrhujem zmeniť v tomto znení: "Členom rady nemôže byt ten, kto je v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere k inej rozhlasovej organizácii alebo spoločnosti, alebo podniká v tejto oblasti. Rovnako nemôže byt členom rady ten, kto pracuje v oblasti reklamy. "

Ďakujem. To je všetko. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi ministrovi.

Poslanec M. Ftáčnik:

Odporúčam tento návrh prijať, lebo presne rovnaké znenie sme schválili v zákone o Slovenskej televízii.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem za vysvetlenie. Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 104 poslancov. /

Kto je za návrh tak, ako bol prednesený pánom ministrom Snopkom?

/Za návrh hlasovalo 97 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme návrh prednesený ministrom a poslancom Snopkom schválili.

Pýtam sa pána spravodajcu, či sme nezabudli ešte na nejaké iné doplňovacie a pozmeňovacie návrhy.

Poslanec M. Ftáčnik;

Prerokovali sme všetky návrhy zo spoločnej správy aj z rozpravy. Ďakujem pekne.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Prosím, najskôr sa prezentujme.

/Prezentovalo sa 105 poslancov. /

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 101 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržal l poslanec. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase.

/Potlesk/.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v zmysle § 19 udeľujem slovo podpredsedovi vlády pánovi Porubjakovi.

Podpredseda vlády SR M. Porubjak:

Vážený pán predseda Slovenskej národnej rady,

vážená pani podpredsedníčka,

vážené predsedníctvo,

vážené poslankyne a poslanci,

milí kolegovia ministri,

ďakujem vám, že ste schválili zákon o Slovenskom rozhlase a zákon o Slovenskej televízii. Verím, že vďaka tomuto zákonu sa obidve inštitúcie stanú nielen verejno-právnymi, ale aj svojprávnymi, lebo hoci sa už pred poldruha rokom zbavili tesného zošnurovania do plienok komunistickej totality, nevyrástli ešte do veku dospelosti a zrelosti. Zmietajú nimi vlny kampaní, nálad, vášní a pudov. Chvíľu sa ponášajú na dieťa, ktoré sa učí chodiť, a zákonite preto padá na

nos, chvíľu na pubertálneho výrastka, ktorý si potrebuje zadubasiť a zahulákať. Tým nechcem automaticky povedať, že by im v prvom prípade bolo treba pomáhať na nohy a v druhom by si zaslúžili prefackať. Musia si zrejme na vlastnom nose i na vlastných hlasivkách vyskúšať tvrdosť pádu, i útrapy zachrípnutia. Ide teraz už len o to, aby si načisto neprebili mozog a nezachrípli naveky.

V tých extrémne rozvlnených akciách i reakciách sa rozhlas i televízia v mnohom ponášajú na náš spoločenský a politický život. Mali by stáť nad ním ako múdry, objektívny a nadstranícky pozorovateľ a komentátor. Zatiaľ sa však zmietajú spolu s ním, a neraz aj vo väčších a hektickejších kŕčoch. Ich nervozitu ešte zväčšuje zložitá ekonomická situácia, v akej sa ocitli a na akú neboli zvyknuté. Štátostranícke komunistické masmédiá boli hydry, ktoré je len veľmi tažko zdolať. Vyformovali sa do verného obrazu mafiánskych a eštebáckych praktík svojich ideových zakladateľov, a o tom, aké je tažké rozbiť ich mocenské štruktúry, by mohol svedčiť i prvý ponovembrový televízny riaditeľ Kaliský, i dnešný riaditeľ Zeman. Recidívy totalitných mafií prežívajú, mnohí redaktori sú azda aj obetami vydierania súkromných majiteľov tajných archívov. Aj na to by ste mali myslieť pri konštituovaní uznesenia Slovenskej národnej rady k lustráciám.

Schválené zákony hádam pomôžu dozrieť Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii k múdrosti, triezvosti, tolerantnosti, vecnosti a objektívnosti. A aby som toto prevolanie zakončil v duchu nášho koaličného partnera, k tomu nech nám Pán Boh pomáha.

/Potlesk/.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem podpredsedovi vlády pánovi Porubjakovi. Teraz by som navrhovala 15-minútovú prestávku.

/Prejavy nesúhlasu v sále. /

Páni poslanci, pani poslankyne, dala som návrh, budeme o ňom hlasovať.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 91 poslancov. / Kto je za prestávku? /Za návrh hlasovalo 28 poslancov. / Myslím, že hlasovať ďalej nemusíme.

Deviatym bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.

Návrh ste dostali ako tlač 115 a spoločnú správu výborov ako tlač 115a. Návrh zákona za vládu odôvodní minister

poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky pán Jozef Kršek. Prosím, aby sa ujal slova.

Minister poľnohospodárstva a výživy SR J. Kršek;

Vážená Slovenská národná rada, vážená pani predsedajúca, dámy a páni,

vláda Slovenskej republiky predkladá na prerokovanie návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a do-

pĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat. Dovoľte, aby som z poverenia vlády tento návrh uviedol a odôvodnil.

I keď predkladaný návrh na prvý pohľad pôsobí ako úzko špecializovaná norma, očakávame, že jeho prijatie významne prispeje k ďalšiemu rozvinutiu ekonomickej reformy v celom poľnohospodárstve. Prechod k trhovému hospodárstvu sa zásadným spôsobom dotýka aj pravidiel, i organizačného usporiadania takej významnej zložky poľnohospodárskej výroby, ako je plemenárstvo. Súčasný stav vyplýva zo zákona Slovenskej národnej rady z roku 1972. Bol založený na štátnom monopole a je charakteristický zlúčením výroby, pestovania, kontroly, určovania cien a predaja genetického materiálu do jedného organizačného celku a rozsiahlym zasahovaním štátu do záujmov chovateľov.

Zmyslom predkladaného návrhu je vytvoriť právne podmienky pre samostatné uplatnenie záujmov chovateľov a pre oddelenie správnych a iných funkcií štátu v tejto oblasti od bežných, komerčných resp. podnikateľských činností, čím sa umožní na jednej strane privatizácia značnej časti doterajšej štátnej plemenárskej služby a na druhej strane účinné uplatnenie štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva. Tak konkrétne podlá doterajších úvah z jedného celoslovenského štátneho plemenárskeho podniku s 12 odštepnými závodmi zamestnávajúcimi 5 440 pracovníkov vzniknú podnikateľské subjekty, ktoré vstúpia do súťaže o priazeň chovateľov, a štátne funkcie bude zabezpečovať zhruba 500 ľudí v plemenárskom ústave a v plemenárskej inšpekcii. Obrodu plemenárska očakávame aj od chovateľských zväzov, ktoré sa už konštituujú podlá jednotlivých druhov alebo plemien hospodárskych zvierat.

V oblasti reprodukcie hospodárskych zvierat sa navrhuje značne liberálny model. Štát si ponecháva ako svoju úlohu prakticky len ochranu chovateľov pred možnými škodlivými praktikami, a to cestou overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov a vydávaním osvedčení o prípustnosti použitia genetického materiálu v plemenitbe. Rozsiahlejšie budú úlohy štátu na úseku vlastného šľachtenia. Aj tu sa však ráta s významnou účasťou chovateľov alebo neštátnych osôb pri jednotlivých chovateľských opatreniach. Na druhej strane v zmenených podmienkach je nutné rozšíriť výslovne štátnu starostlivosť o ochranu genofondu hospodárskych zvierat, ktorý ako zhmotnenie umu a práce generácií chovateľov, výskumníkov a šľachtiteľov predstavuje hodnotu národnej kultúry.

V návrhu sa prihliada na princípy právnej úpravy plementárstva vo vyspelých európskych krajinách. Nateraz sa predkladá len čiastková novela. Komplexnejšia úprava, na príprave ktorej sa začína pracovať, si vyžiada určitý čas.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, odporúčam, aby ste predložený návrh zákona Slovenskej národnej rady schválili.

Ďakujem. /Potlesk/.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová

Ďakujem ministrovi poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky pánovi Kršekovi za uvedenie návrhu zákona. Prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady pána poslanca Varjú, aby predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Varjú:

Vážená pani predsedajúca,

dámy a páni,

vážený pán predkladateľ,

predkladaný návrh novely zákona č. 110 z roku 1972 Zb.

O plemenitbe hospodárskych zvierat bol prerokovaný vo výboroch Slovenskej národnej rady, môžem povedať, takmer bez problémov. Boli nanesené iba minimálne úpravy, viac-menej legislatívno-technického charakteru, alebo boli upresnené odborné výrazy, až na bod 12, ktorý je hlbším zásahom do zákona. To však neznamená, že zainteresovaní poslanci problematike plemernárstva nevenovali náležitú pozornosť. Expertná skupina členov Poľnohospodárskej komisie Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady úzko spolupracovala pri tvorbe tohto zákona s predkladateľom, ako

i zástupcami plemenárskej, veterinárnej a chovateľskej praxe zainteresovanej jej vedeckými inštitúciami, ako i Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre.

Väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli počas prípravného procesu, boli rešpektované, a návrh novely bol upravený ešte pred posúdením vo vláde. Pritom sa riešili aj rozsiahlejšie a zásadnejšie otázky, ako napríklad vypustenie §§ 10, 11 a 15 pôvodného zákona a zásadné úpravy ďalších častí s cieľom odbúravania monopolného postavenia centrálne riadenej štátnej organizácie pre výkon plemenárskych služieb a biotechnických prác v prospech väčšej právomoci, ale i zodpovednosti širšej odbornej a vedeckej základne založenej na horizontálnych princípoch spolupráce.

Počas prípravy boli návrhy aj na vypracovanie úplne nového zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat. Nakoniec však väčšina odborníkov sa priklonila k názoru, že zákon v novelizovanej forme po dopracovaní môže splniť svoju práv-

nu úlohu v prechodnom období a nový zákon sa predloží až po schválení základných zákonných koncepčných riešení.

Podlá môjho posúdenia dôvodová správa, ako aj správa predkladateľa, vystihujú poslanie plemenárskeho zákona v tejto upravenej forme v nových podmienkach trhového mechanizmu. Dovoľujem si však upozorniť pána ministra poľnohospodárstva a výživy, že rozšírenie právomoci pre výkon plemenárskej kontroly úžitkovosti - a sám to tak konštatoval - a inseminácie, tvorby a prenosu embryí a iných plemenárskych prác nemôže znamenať benevolentnosť v dodržiavaní právnych a odborových noriem, nesmie zapríčiniť rozpad špičkových šľachtiteľských chovov, zánik génových rezerv, zanedbanie kontroly dedičnosti, skrátka zníženie chovateľskej úrovne. Ide tu aj o našu budúcu šľachtiteľskú a chovateľskú česť aj v medzinárodnom kontexte.

Považujem preto za nevyhnutné, aby Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky venovalo mimoriadnu pozornosť príprave vykonávacieho predpisu, a tento vykonávací predpis bude potrebné v zásadách prepracovať. Ďalej aj zriadeniu štátneho plemenárskeho ústavu v zmysle § 4 tohoto zákona. Pevne verím, že pri výbere odborníkov pre výkon štátnej starostlivosti v oblasti plemenárstva prvoradým kritériom bude odborná zdatnosť a morálne hodnoty človeka.

K pozmeňujúcim návrhom uvedeným v spoločnej správe výborov má veľmi jednoduchú úlohu. Odporúčam chváliť pozmeňujúce návrhy uvedené v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1O a 12. Odporúčam neprijať body 8 a 11.

Na vysvetlenie: v bodoch l, 9 až 1O ide o úpravy legislatívno-technického charakteru. V bode 2 ide o rozšírenie pôsobnosti spolupráce, aby spolupráca plemenárskej organizácie nebola vymedzená len na tieto organizácie. Tu môžu

vznikať nové organizácie, nielen tie, ktoré sú tam uvedené. Bod 3 - tam je odkaz na § 28 prebytočný. S legislatívcami sme sa dohodli, že je to zbytočné, možno to vypustiť. V bodoch 4, 5 až 7 ide o upresnenie odborných výrazov. O bode 6 bola diskusia. Odporúčam, aby sme prijali aj tento bod, i keď bol diskutabilný. Pojem "veterinárni lekári" sa považovalo za zbytočné uvádzať, lebo o tom pojednáva veterinárny zákon. Nakoniec sme to riešili odkazom na veterinárny zákon. Bod 8 odporúčam neprijať. Štátna veterinárna správa zatiaľ existuje. Zákon o veterinárnej starostlivosti zatiaľ nebol prerokovávaný a schválený, preto odporúčam tento bod neprijať. Bod 11 sa fakticky vylúči schválením bodu 12. Toľko k spoločnej správe. Osobne odporúčam zákon schváliť.

Ďakujem za pozornosť. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi za prednesenie spravodajskej správy. Prosím, aby zaujal miesto pre spravodajcu.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci, otváram rozpravu o deviatom bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásili 2 poslanci. Ako prvý vystúpi pán poslanec Pokorný. Pripraví sa pán poslanec Kačmár.

Poslanec J. Pokorný;

Vážená pani predsedajúca, vážená Slovenská národná rada, vážení páni ministri,

pre krátkosť času začnem in medias res. Odporúčam neprijať bod číslo 5 spoločnej správy, ktorý sa týka § 9 ods. 3 novely zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat. Navrhu-

jem nové znenie: "Insemináciu a prenos embryí môžu vykonávať iba osoby, ktoré majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o spôsobilosti na inseminovanie a prenos embryí vydáva organizácia poverená ministerstvom. " Koniec textu. Pretože ide o sporný bod novely, dovolím si krátke vysvetlenie. Samozrejme, podrobnosti určí novela vyhlášky 1O8 z roku 1974 Zb. k plemenitbe hospodárskych zvierat. Pre informáciu zacitujem: "Inseminovať plemenice hospodárskych zvierat a vykonávať prenos embryí, nemyslí sa získavanie, posudzovanie, konzervácia, čiže zmrazovanie, môžu len osoby, ktoré sú odborne spôsobilé a úspešne absolvujú skúšku z reprodukcie hospodárskych zvierat, ktorej rozsah a spôsob určí Ministerstvo poľnohospodárska a výživy Slovenskej republiky, ak obdržia oprávnenie, čiže licenciu - ďalej len "technik pre reprodukciu". V tomto prípade navrhujem zmenu preto, lebo ide o nezhodu termínov, raz sa používa inseminačný technik i v prípade, keď ide o to, že by tento mal vykonávať prenos embryí.

Pre ďalšie vysvetlenie, aby som sa zastal ako veterinár svojich kolegov, hormonálne ošetrenie darkýň a príjemkýň, čiže donorov a recipientov, vyplavovanie embryí a ich posúdenie môže vykonať a o ich ďalšom využití rozhodnúť len veterinárny lekár. Mnou navrhovaná zmena plne zodpovedá cieľu a účelom tohto odseku príslušného paragrafu. Ak toto prijmeme, logicky ďalej vyplýva vypustenie bodov 6 a 7 spoločnej správy. Čiže opakujem pre spoločného spravodajcu - neprijať bod 6 a 7.

Záverom by som chcel podporiť zvyšné body spoločnej správy, o ktorých som nehovoril, a navrhoval ich prijať an blok spoločný spravodajca. Najmä by som chcel zvýrazniť, aby sme prijali bod 12, ktorý umožňuje vznik chovateľských zväzov. Ako člen výboru pre sociálnu politiku a zdravotníctvo - tento výbor mal väčšinu pripomienok k novele, ktoré sú zakotvené v spoločnej správe, odporúčam plénu Slovenskej ná-

rodnej rady, aby predkladanú novelu zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat prijal.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi Pokornému. V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Kačmár.

Poslanec B. Kačmár;

Vážené predsedníctvo, vážení páni, vážené dámy,

novela zákona číslo 110 z roku 1972 o plemenitbe hospodárskych zvierat je jednou z prvých lastovičiek, ktorá zákonnou normou, ak už nie nariaďuje, tak výrazne iniciuje nabúranie monopolu štátu v tejto sfére služieb, a vytvára priestor pre vznik konkurenčného prostredia v tejto poľnohospodársky veľmi dôležitej oblasti. Za pozitívny považujem výraznejší podiel chovateľov pri určovaní smerov ďalšieho rozvoja i samotnej realizácie šľachtiteľských smerov prostredníctvom svojich záujmových združení. V minulosti bolo proti logike veci, že chovateľ ako vlastník hospodárskych zvierat pri určovaní smeru šľachtenia i jeho realizácie bol vo funkcii štatistu.

Významná je dikcia § 4 odseku 5, podlá ktorého ministerstvo zriaďuje plemenársku inšpekciu za účelom kontroly dodržiavania zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat a opatrení vydaných na jeho základe, ktorá bude nezávislá na subjektoch vstupujúcich do samotného procesu šľachtenia i plemenitby. Význam tohto ustanovenia si uvedomíme, keď na

ilustráciu uvediem, podlá mňa, paradoxnú doterajšiu prax plemenárskej organizácie. Tá sa však v širokej miere uplatňovala aj v iných oblastiach nášho hospodárstva. Plemenárska organizácia ako monopolná služba si sama určovala a odsúhlasovala šľachtiteľské zámery, či - všeobecne povedané - určovala výskumné úlohy, sama tieto zámery realizovala, uskutočňovala ich vyhodnotenie, a nakoniec si stanovila ceny, čiže ohodnotila výsledok produktu šľachtiteľskej činnosti. Sám ako pracovník tejto organizácie som mnohokrát na túto nelogičnosť upozorňoval, avšak táto prax bola príliš pohodlná na to, aby ju bolo nutné meniť.

Za pozitívne považujem ustanovenie § 25a o pokutách uložených organizáciám za porušenie tohto zákona. Za nemenej dôležité považujem však vyhlášku, či vykonávacie smernice, ktoré prakticky umožnia realizáciu tohto paragrafu, pretože obdobné sankcie existovali aj v doterajšej dikcii zákona, avšak praktická možnosť ich realizácie bola tak komplikovaná, že k ich skutočnému uplatneniu dochádzalo iba vo výnimočných prípadoch.

Podporujem dikciu § 28a zo spoločnej spravodajskej správy, ktorá umožňuje záujmovým združeniam chovateľov podielať sa na formovaní a rozvoji plemenárstva, ako som už spomínal v úvode. Riešenie a formovanie týchto združení podlá pôvodnej dikcie predpokladanej novely, myslím, nepatrí do oblasti tohoto zákona. Taktiež považujem za správne, aby štát v prechodnom období zabezpečil kontinuitu dosiahnutej plemenárskej a chovateľskej úrovne prostredníctvom štátneho plemenárskeho ústavu do času, až túto zodpovednosť preberú na seba záujmové chovateľské združenia, ktoré však v súčasnej dobe iba vznikajú, a nie sú v tejto forme zatiaľ schopné túto úlohu plniť. Podporujem prijatie aj ostatných bodov spravodajskej správy a prikláňam sa k pánovi predrečníkovi,

aby body 6 a 7 boli vypustené a prijatá dikcia, ktorú navrhoval.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi Kačmárovi. Hlási sa ešte niekto z poslancov do rozpravy? Pán poslanec Bartakovics.

Poslanec Š. Bartakovics: Vážení parlament,

ako sme tu počuli od predkladateľa, predmetný zákon bol zodpovedne pripravený. Podlá môjho posúdenia zákon vytvára vhodné právne podmienky na rozvoj tohoto odboru. Odporúčam ho prijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Sečánský. Poslanec M. Sečánský;

Pani poslankyne, páni poslanci,

pri tvorbe zákona je nám tažko argumentovať citáciou z vyhlášky. Zákon je právna norma vyššej právnej sily a nemusí brat vyhlášku, najmä ktorá vznikla v sedemdesiatom niekoľkom roku do úvahy. Tie vecné argumenty prijímam, hádam tam v tých pojmoch čosi treba robiť, ale pri tvorbe zákona naozaj nemôžeme sa oháňať vyhláškou. Hovorím to tu naozaj v dobrej viere a v dobrom duchu.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Faktickú poznámku má pán poslanec Pokorný. Poslanec J. Pokorný:

Pán poslanec, pripomienku beriem. Túto vyhlášku som ilustroval viac-menej z dôvodov vysvetlenia, prečo som pristúpil k zmene tohto textu. Novela totiž hovorí raz o inseminácii a dodatok bol o prenose embryí. Potom už sa len hovorí, že vykonávať to budú inseminační technici. Vznikol by problém, či inseminačný technik môže robiť prenos embryí hospodárskych zvierat. Samozrejme, pokiaľ ide o nechirurgický spôsob prenosu, je to možné. Chirurgický spôsob prenosu by neprichádzal do úvahy, takisto aplikácia hormonálnych prípravkov, antibiotík a chirurgické zákroky, atď. čiže bolo to viac-menej na objasnenie pre plénum a nie je správne sa na to odvolávať. Myslím si, že navrhovaný, mnou zmenený text, lepšie vystihuje danú situáciu.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

o

Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, hlási sa ešte niekto do rozpravy k tomuto bodu programu?

/Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu o deviatom bode programu za skončenú.

Chce sa k rozprave vyjadriť pán minister Kršek? Minister poľnohospodárstva a výživy SR J. Kršek: Nie.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP