Neprošlo opravou po digitalizaci !

niesť dva návrhy, ktoré sme schválili v zákone o Slovenskej televízii. Bol to návrh pána poslanca Košického a môj návrh, ktoré sa mi zdá celkom logické zahrnúť do tejto spoločnej správy, keďže sme ho akceptovali v zákone o Slovenskej televízii.

Prosím teda, keby ste si otvorili spoločnú správu na strane 2 a zaregistrovali, že navrhujem na prijatie body číslo 4, 5 a 6 spoločnej správy s tým, že bod číslo 6 vylučuje prijatie bodu č. 3. Súčasne upozorňujem, že takéto znenie bodov sme akceptovali v zákone o Slovenskej televízii. Na strane 3 navrhujem prijať bod číslo 7, potom bod číslo 9, ktorý vylučuje bod číslo 8. Na strane 3 ešte bod číslo 10 a bod číslo 11. Body 7, 9, a 10 sme akceptovali v zákone o Slovenskej televízii.

Bod číslo 12 navrhujem rozdeliť na dva návrhy - bod 12a, kde sa v § 3 ods. 2 riadku 4 slovo "rozvoj" nahrádza slovom "pozdvihnutie", pretože rovnaký návrh sme akceptovali v zákone o Slovenskej televízii, a druhý návrh 12b, kde za slovo "kultúry" sa vkladajú slová "a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike". Návrh spoločného spravodajcu je schváliť bod 12a. Bod 12b nechávam do jednotlivého posúdenia. K tomu sa ešte vyjadrím.

Na strane 4 spoločnej správy odporúčam prijať bod číslo 13, ktorého znenie sme schválili takisto v zákone o Slovenskej televízii.

Ďalšie body sú špecifické pre rozhlasový zákon. Navrhujem prijať bod číslo 16 a bod číslo 17. Prijatie bodu 16 vylučuje bod 14 a 15. Prijatie bodu 17 vylučuje prijatie bodov 18 a 19. Na strane 5 spoločnej správy navrhujem prijať bod 20, bod 22, ktorý vylučuje prijatie bodov 21 a 23. Na tejto strane ešte odporúčam prijať bod 25. Na strane 6 spoločnej správy odporúčam prijať bod 26, ktorý sme schválili aj v zá-

kone o Slovenskej televízii, a dovolím si spresniť znenie Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby s tým, že by sa vložilo na miesto, ktoré sme akceptovali v zákone o Slovenskej televízii. Teda slová "v materinskej reči" by sa vložili za slová "rozhlasového vysielania". Na tejto strane navrhujem akceptovať ešte bod 28, ktorý vylučuje bod 29 a prijať bod 31, ktorý vylučuje prijatie bodu 30. Na strane 7 spoločnej správy odporúčam prijať bod 32, bod 34, body 35 a 36. Na strane 8 spoločnej správy odporúčam prijať bod 37, bod 39, ktorý vylučuje bod 40 a z bodu 42 vylučujem prvú vetu. Ďalej odporúčam prijať bod 41 spoločnej správy, ktorý vylučuje druhú vetu bodu 42. Na strane 10 odporúčam prijať bod 54, ktorý je analógiou bodu 42 v zákone o Slovenskej televízii. Prosím vás, rovnako ako v zákone o Slovenskej televízii, o spresnenie chyby, ku ktorej došlo pri prepise. Nie poslanecké kluby, ale opäť bude v bode a/ po jednom členovi za každú politickú stranu a politické hnutie zastúpené v Slovenskej národnej rade Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. To je analogická chyba, aká sa stala v zákone o Slovenskej televízii. Takže je to bod 54, ktorého prijatie vylučuje prijatie bodov 44, 45, 46, dovolím si povedať, že aj bodov 47 a 48, lebo nebol schválený v zákone o Slovenskej televízii, bodu 49, bodov 50 a 51 s tým vedomím, že rovnakú zmenu sme neschválili v Slovenskej televízii, a bodu 52. Toľko k navrhovaniu prijatia bodu 54. Na strane 10 ešte odporúčam prijať bod 55, ktorý vylúči bod 61 spoločnej správy. Na strane 12 odporúčam prijať bod 66, na strane 13 odporúčam prijať bod 70, bod 71, ktorý vylúči znenie bodu 69. Na strane 14 odporúčam prijať bod 73, ktorý vylúči prijatie bodov 74 a 72. Na strane 14 ešte odporúčam prijať bod 75. Na strane 15 odporúčam prijať bod 78, ktorý vylúči znenie bodu 77 a znenie bodu 80 na strane 15. Na strane 16 odporúčam prijať bod 82, a prosím vás, keby sme si odsek 2 § 13 opravili rovnako, ako v zákone o Slovenskej televízii. Tento bod bude znieť: "Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vláda Slovenskej republiky a ústredný riaditeľ

vymenujú členov rady do jedného mesiaca odo dňa účinnosti zákona. Je to rovnaká oprava, akú sme uskutočnili v predošlom zákone. Takže odporúčam prijať bod 82 s upresnením chyby, ku ktorej došlo pri prepise materiálu. Prijatie bodu 82 vylučuje prijatie bodov 79 a 81. Na strane 17 spoločnej správy odporúčam prijať body 83 a 84. To boli všetky pripomienky, ktoré navrhujem prijať an blok s tým, že som upozornil na tie, ktoré sme už schválili v zákone o Slovenskej televízii.

Teraz bude skupina pripomienok, ktoré navrhujem an blok - teda spoločne neprijať. Ak dovolíte, nebudem ich podrobne zdôvodňovať, ako v zákone o Slovenskej televízii, pretože ide vlastne o rovnaké alebo veľmi podobné dôvody. Odporúčam teda neprijať bod číslo l spoločnej správy, bod číslo 2 na strane 2. Na strane 3 neodporúčam prijať znenie bodu 12b vzhľadom na to, že vecne rovnaká problematika sa rieši v osobitnom ustanovení. Potom až na strane 7 spoločnej správy je bod 33, ktorý navrhujem neprijať, na strane 8 spoločnej správy neprijať bod 38, na strane 9 spoločnej správy neprijať bod 43, na strane 10 spoločnej správy neprijať bod 53, na strane 11 spoločnej správy bod 57. Ďalej navrhujem neprijať body 58, 59 a 60. Tu by som uviedol dôvod, že v zákone o Slovenskej televízii sme prijali iné ustanovenie. Tam sme nebránili, aby členom rady za Slovenskú televíziu sa mohol stať aj pracovník. Tu taký pozmeňovací návrh nemáme, takže si ho dovolím predniesť potom v rozprave, aby sme umožnili zhodu oboch zákonov. Keď môže byť pracovník televízie členom rady vymenovaným riaditeľom, myslím si, že rovnako by mal mať pracovník rozhlasu možnosť byť vymenovaný riaditeľom rozhlasu za člena rady. Takúto pripomienku v spoločnej správe nemáme, preto navrhujem neprijať body 58, 59 a 60. Na strane 12 odporúčam neprijať v spoločnej správe bod 64. Na strane 13 body 67 a 68 a na strane 14 bod 76.

Odporúčam, aby do osobitného hlasovania bol zaradený bod 24 na strane 5. Je to návrh Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a ľudské práva na vypustenie zabezpečovania záujmov federácie v rozhlasovom vysielaní na celoštátnej úrovni. Odporúčam tento bod neprijať, ale v osobitnom hlasovaní. Myslím si, že takéto vysielanie je potrebné, a malo byt spomenuté aj v zákone. Navrhujem preto bod 24 neprijať, ale budeme o ňom hlasovať osobitne. Na strane 6 je bod číslo 27, ktorý odporúčam prijať, ale aby sme v osobitnom hlasovaní zvážili, či je potrebné, aby bol tento bod zaradený. Potom až body 62 a 63 spoločnej správy, ktoré máte uvedené na strane 12, ktoré sa navzájom vylučujú. Z týchto dvoch vylučujúcich sa bodov odporúčam prijať bod 63 a neprijať bod 62. Je to zase analógia televízie, kde sme prijali znenie podobné bodu 63. Posledným bodom, ktorý nám zostal do osobitného hlasovania, je bod 65 spoločnej správy, ktorý odporúčam neprijať, pretože sa vylučuje s bodom 63. Čiže prijatím bodu 63 by sa vylúčili body 62 a 65. To sú teda všetky návrhy obsiahnuté v spoločnej správe.

Hlas z pléna: ešte bod 56. Poslanec M. Ftáčnik;

Bod 56 spoločnej správy som navrhoval neprijať. V bode 50 bol úmysel ústavnoprávneho výboru, ktorý uplatnil len pri tomto zákone, nestretli sme sa s ním pri zákone o Slovenskej televízii. Bod 56 teda zaradíme do osobitného hlasovania.

Myslím, že to boli všetky body. Dovolím si predniesť pozmeňujúce návrhy, ktoré zazneli v zákone o Slovenskej televízii, a je analogické a logické, aby boli prijaté aj v tomto zákone.

Pán poslanec Košický predniesol návrh, ktorý bol schválený a ktorý hovorí o tom, že rada je povinná do 30 dní od

svojho prvého zasadnutia predložiť na schválenie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrh štatútu rady. Takéto ustanovenie sme akceptovali v zákone o televízii, prednášam teda návrh, ktorý by sme posúdili v individuálnom hlasovaní, aby sa § 11 označil ako odsek l a pripojil sa nový odsek 2, ktorý by znel tak ako som prečítal: "Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého zasadnutia /§ 7 odsek 4/ predložiť na schválenie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrh štatútu".

Druhý návrh, ktorý ešte zaradím do jednotlivého hlasovania a ktorý sme opäť akceptovali v televízii, je do § 7 odseku 4 v znení bodu 54 spoločnej správy pripojiť druhú vetu: "Prvé riadne zasadnutie rady zvolá riaditeľ Slovenského rozhlasu. Na tomto zasadnutí si rada zvoli svojho predsedu. " To je obsah spoločnej správy.

Ďakujem vám za pozornosť. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem spoločnému spravodajcovi poslancovi Ftáčnikovi za prednesenie spravodajskej správy. Prosím, aby zaujal miesto pre spravodajcu.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, otváram rozpravu o ôsmom bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásili dvaja poslanci. Ako prvý vystúpi pán Ivan Brndiar. Pripraví sa pán poslanec Seják.

Poslanec I. Brndiar:

Vážená pani predsedajúca, dámy a páni poslanci, vážená vláda,

v pondelok som sa zúčastnil na besede, okrem iného aj o tomto zákone, s pracovníkmi rozhlasového štúdia v Banskej Bystrici. Predpokladám, že podobne to bolo aj v Košiciach, tam som nebol. Je určitá obava, aby autonómia rozhlasového štúdia, ktorá dnes už platí, sa niekedy v budúcnosti nepokazila. Z tohto dôvodu majú určité pripomienky, ktoré mi v priebehu našej schôdze z Banskej Bystrice oznámili. Počas prestávky som s pánom poslancom Balúnom zladil text obdobne, ako bol prijatý u Slovenskej televízie. Ide o tieto pripomienky:

§ l - nové znenie by malo byt takéto: "1. Zriaďuje sa Slovenský rozhlas so sídlom v Bratislave. 2. V rámci Slovenského rozhlasu pôsobia rozhlasové štúdiá v Košiciach a v Banskej Bystrici. "

Druhá pripomienka je k § 6 písm. j, kde je len strohé konštatovanie, že Slovenský rozhlas zriaďuje a riadi činnosť regionálnych štúdií. Nový text by znel takto: "Koordinuje činnosť existujúcich rozhlasových štúdií, ktoré v zmysle platného štatútu o Slovenskom rozhlase majú delegovanú programovú a hospodársku autonómiu. "

Tieto dve pripomienky dám písomne pánovi spravodajcovi a odporúčam ich schváliť. Okrem toho s pracovníkmi banskobystrického i s niektorými pracovníkmi bratislavského rozhlasu si osvojujem ďalšie dve pripomienky, a to k § 3 odsek 2 v tretom riadku za slovom "verejnosti" doplniť čiarku a text "vytvárajú priestor pre dialóg; " - a ďalej pokračovať v texte. Druhá pripomienka: v § 7 odsek l druhú vetu nahradiť novou vetou. Druhá veta totiž začína tvrdením alebo ustanovením, ktoré vzbudzuje značnú obavu medzi rozhlasovými pracovníkmi, že rada určuje základnú líniu programového vysielania. Túto vetu upraviť takto: "Rada sa vyjadruje k dlhodobým programovým plánom, schvaľuje programovú štruktúru

a určuje koncepciu činnosti rozhlasu v oblasti programovej, hospodárskej a technickej". Podotýkam, že aj v spoločnej spravodajskej správe sú nejaké úpravy. Odporúčam pánovi spravodajcovi, aby tieto úpravy zladil s týmto návrhom, ak to bude možné.

Ďakujem za pozornosť. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem poslancovi Brndiarovi. Slovo má pán poslanec Seják.

Poslanec L. Seják:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte, aby som predstúpil s návrhom na zmenu týkajúcu sa § 3 ods. 2 uvedeného návrhu. V pôvodnom návrhu sa hovorí, že spravodajské a publicistické programy Slovenského rozhlasu slúžia na včasné a objektívne informovanie verejnosti. Vzniká tu tzv. elipsa, ktorá spočíva v spojení spravodajských a publicistických programov. Túto elipsu by som chcel roztrhnúť a urobiť z nej dva samostatné okruhy, ktoré by nahrádzali túto jednu vetu. Môj pozmeňujúci návrh znie: "Spravodajské programy Slovenského rozhlasu slúžia na včasné a objektívne informovanie verejnosti; v ďalšom publicistické programy slúžia na vysvetľovanie, objasňovanie, komentovanie, interpretáciu spravodajstva; - odsek 2 by pokračoval v pôvodnom znení, čiže "umelecké, vzdelávacie a zábavné programy slúžia na rozvoj a šírenie národnej kultúry... " atď.

Stručne chcem odôvodniť, prečo prichádzam s týmto návrhom. Spravodajské programy majú slúžiť na objektívne podáva-

nie správ bez ďalších komentárov. V súčasnosti v Slovenskom rozhlase existuje program, ktorý v sebe zahŕňa aj spravodajstvo, aj publicistiku, a tým sa nepriamo podieľa na nie práve najdemokratickejšom podávaní informácií, čo nie je v súlade so zámermi nášho vývoja. Mám na mysli konkrétne obedňajší Rádiožurnál, v ktorom sa spravodajstvo mieša s publicistikou, a tým sa priamo komentuje správa, ktorá mohla odznieť pár sekúnd pred publicistickým príspevkom. Tento môj protinávrh určite nebude zárukou, aby sa niečo podobné nestávalo, ale do určitej miery môže slúžiť ako určité vodítko pri vypracovaní štatútu Slovenského rozhlasu, ktorý by sa už touto problematikou mohol zaoberať podrobnejšie. Čiže, zdôrazňujem, ako určité vodítko, pretože vysvetľovanie, objasňovanie nemusí byt vždy spojené - a obyčajne nebýva spojené - s nejakou vynikajúcou mierou objektivity a nestrannosti, a najmä v dnešnej dobe v našej spoločnosti, keď ešte k demokracii, ktorú budujeme, máme trošku ďalej. Ide mi o to, aby sa demokracia skutočne prejavila aj v rozhlase. Prejavenie názoru, okomentovanie nejakého javu, nejakej správy by tvorilo samostatný celok, ktorý by bol v časovej rovine vzdialený od spravodajskej relácie. Malo by to slúžiť na udržanie objektívnosti a politickej nezávislosti. V podstate toto má v náplni rada rozhlasu.

Myslím si, že uvedené spracovanie tohto návrhu by mohlo rade v tejto veci do určitej miery pomôcť. Nechcem, aby táto myšlienka bola chápaná ako snaha o cenzúru alebo odstránenie protivníkov alebo nepohodlných názorov. To božechráň, to nie je mojím cieľom, ale ide mi skutočne o prehĺbenie rodiacich sa demokratických princípov, aby sa dosiahlo čo najobjektívnejšie a najrovnoprávnejšie rozdelenie relácií, podania názorov a komentovania.

Ďakujem.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi Sejákovi. Ďalej sa do rozpravy prihlásil pán profesor Kusý.

Poslanec M. Kusý:

Mám jednu upresňujúcu poznámku. V bode 27 spoločnej správy, o ktorom sa bude hlasovať osobitne, sa navrhuje, aby sa v § 5 pripojil nový odsek 4 v znení: "Slovenský rozhlas je povinný dať k dispozícii potrebný vysielací čas orgánom štátnej správy pre výzvy v krízových situáciách a pre iné dôležité oznámenia určené verejnosti. " Domnievam sa, že je to priúzke, pretože nejde len o orgány štátnej správy, ale ide aj o iné štátne orgány. V takomto znení by sa napríklad nemohol dostať do rozhlasu predseda Slovenskej národnej rady, alebo predseda Najvyššieho súdu, ale predseda miestneho výboru alebo podobnej inštitúcie by sa tam dostať mohol. Čiže navrhujem, aby to nebolo "orgánom štátnej správy", ale "štátnym orgánom". Žiaľ, podobnú chybu sme už urobili v zákone o televízii, kde sme prijali znenie "orgánom štátnej správy", to znamená, že do televízie na vlastnú žiadosť bude mat prístup povedzme predseda vlády, ale predseda Slovenskej národnej rady by v pri prísnom dodržaní toho paragrafu nemusel byt vpustený.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Kmeťo. Poslanec J. Kmeťo:

Dovoľte mi, aby som diskusiu na tému Slovenský rozhlas využil na to, aby som predniesol všeobecnú pripomienku ku tejto téme.

Vážení poslanci,

vážení členovia vlády,

vážení páni publicisti, ale aj niektorí

vážení dezinformátori, ktorí sú medzi vami,

hovoríme, že náš rozhlas má byt inštitúciou informačnou a kultúrnou. Chceme, aby či písané, či objektívne slovo včas a objektívne informovalo, aby sa podieľalo na rozvoji duchovnej úrovne spoločnosti. Prosím vás, včera som tu, na tomto mieste vystúpil. To, čo som povedal, dnes som si mohol preveriť, ako bolo na mnohých miestach poprekrúcané, pozamlčované, podsúvajú sa mi slová a myšlienky, ktoré som nepovedal. Zmenené slovko alebo vynechaná čiarka môže z vety alebo z myšlienky urobiť niečo celkom iné. Adresujem to rozhlasu aj tlači, aby sa prestalo dezinformovať. Prosím vás, niektorí beriete peniaze za to, že klamete. Ak neviete interpretovať myšlienku alebo slovo, alebo vetu, odíďte, prosím vás, kým je čas.

Je pod ľudskú dôstojnosť polemizovať s niektorými novinami, - vy viete, na ktoré myslím, ale Národná obroda, pokiaľ má pečať vládnych novín, myslím si, že sa ako člen strany, ktorá sa podieľa na vláde, musím vyjadrovať, a musí ma zaujímať, ako sa na tomto mieste informuje. Viete, na dvoch miestach v dnešnej Národnej obrode mi bolo podsunuté niečo, čo som nepovedal. Na predposlednom liste sa objavilo tvrdenie Národnej obrody, za ktoré sa mám údajne ospravedlniť, ktoré nechápem, čo má znamenať. Bol som za zástupcom Národnej obrody tu na balkóne, ktorý sa mi vyhováral, krčil plecami. Tak neviem, prosím vás pekne, dokedy to takto môže ísť.

Jeden denník - tiež ho nebudem menovať - nie je ten váš, nebojte sa /smiech v sále/ - mi dnes pripísal myšlienku, že som údajne na adresu našich denníkov všeobecne pove-

dal nejaké to heslo. Myslím si, že tak to povedané nebolo. Tu sa len potvrdila - aj u tohoto denníka - štátnická múdrosť slovenského ľudu, ktorý kedysi dávno už prišiel na to, že trafená hus zagága.

Ďakujem vám pekne. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Hudec. Poslanec I. Hudec;

Mám krátku faktickú poznámku, ak dovolíte. Prosím vás, nemýľme si bod prerokovania zákona s politickou rozpravou a venujme sa faktickým, technickým veciam.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási do rozpravy. /Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu o ôsmom bode programu za skončenú.

Chce sa k rozprave vyjadriť pán minister Snopko?

Minister kultúry SR L. Snopko;

Vážené predsedníctvo, vážené poslankyne,

vážení poslanci,

chcem poďakovať rovnako ako v prípade schvaľovania návrhu zákona o Slovenskej televízii, v tomto prípade zástupcom rozhlasu za spoluprácu pri príprave zákona a vám za vecné a triezve riešenie pripomienok.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi ministrovi Snopkovi. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov?

Poslanec M. Ftáčnik:

Nie. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Páni kolegovia, predsedovia klubov, poprosila by som, aby ste pozvali svojich kolegov, ktorí sa zdržujú mimo rokovacej sály, aby prišli do rokovacej sály, pretože budeme hlasovať.

Prosím pána poslanca Ftáčnika, aby postupne uvádzal hlasovania o jednotlivých bodoch v zmysle spoločnej správy a v zmysle výsledkov rozpravy.

Poslanec M. Ftáčnik:

Dovoľte, aby som sa na úvod poďakoval poslancom, ktorí prednesené návrhy odovzdali písomne, takže o to ľahšiu úlohu mám ako spoločný spravodajca. Navrhujem, aby sme v prvom hlasovaní hlasovali o skupine pripomienok, ktorú som navrhoval na prijatie an blok. Táto skupina pripomienok, tak ako

som ju predniesol, nebola spochybnená, s výnimkou bodu 27 spoločnej správy, ku ktorému diskutoval pán poslanec Kusý. Tento bude zaradený na samostatné hlasovanie, takže všetko je v poriadku. Môžeme hlasovať o bodoch navrhnutých na hlasovanie an blok. Prosím, keby ste dali o nich hlasovať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 96 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov tak, ako ich uviedol pán spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 95 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto. /

Ďakujem, konštatujem, že sme túto skupinu bodov prijali an blok.

Poslanec M. Ftáčnik:

Teraz nasleduje skupina pripomienok, ktoré navrhujem spoločne neprijať. Vzhľadom na to, že niektorí poslanci vyslovili pochybnosti o formulácii, pani podpredsedníčka, nechávam na vás, ako sa opýtate - prijatie alebo neprijatie skupiny pripomienok, ktoré som vymenoval a ktorú navrhujem spoločne neprijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pôjdeme podlá návrhu pána spoločného spravodajcu. Najprv sa prosím, prezentujme. /Prezentovalo sa 96 poslancov. /

V súlade s odporúčaním spoločného spravodajcu dávam hlasovať spoločne an blok o bodoch, ktoré spravodajca nenavrhuje schváliť.

Kto je za prijatie aspoň jedného z týchto uvedených bodov?

Pán poslanec Prokeš sa hlási, ale rozprava bola skončená.

Poslanec J. Prokeš:

Nie do rozpravy, ale k formulácii otázky. Formulujte otázku, kto je za prijatie, pretože hlasujeme za prijatie, a pán spoločný spravodajca navrhuje hlasovať proti prijatiu.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Kto je za prijatie bodov an blok tak, ako ich vymenoval pán spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 6 poslancov. / Kto je proti prijatiu týchto bodov? /Proti návrhu hlasovalo 86 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme túto skupinu bodov, tak ako ju vymenoval spoločný spravodajca, neprijali.

Poslanec M. Ftáčnik:

Ostali nám body, ktoré musíme rozhodnúť jednotlivo. Na strane 5 spoločnej správy je to bod číslo 24, ktorý som odporučil v spravodajskej správe neprijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Hlasujeme o bode 24.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 24?

/Za návrh hlasovalo 17 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. /

Konštatujem, že sme bod 24 spoločnej správy neprijali. Poslanec M. Ftáčnik:

Ďalší je bod 27, ktorý som v spravodajskej správe odporučil prijať. Upozorňujem na to, že pripomienka pána poslanca Kusého príde na prerokovanie neskôr, a vlastne vylepšuje tento text, ale najprv musí byt zaradený nový odsek podlá bodu 27. Odporúčam ho prijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 98 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 27?

/Za návrh hlasovalo 88 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Konštatujem, že sme bod 27 spoločnej správy prijali.

Poslanec M. Ftáčnik:

Na strane 12 spoločnej správy je skupina pripomienok v bodoch 62, 63 a 65. Z nich som navrhol prijať bod 63, čim sa vylúčia body 62 a 65. Dovolím si navrhnúť zjednodušenie, aby sme priamo hlasovali o bode 63, ktorý odporúčam prijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, prezentujme sa

/Prezentovalo sa 98 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 63 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 93 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme bod 63 spoločnej správy prijali. Poslanec M. Ftáčnik:

Prerokovali sme teda všetky body spoločnej správy. Ďalšie sú tie, ktoré sme priradili k spoločnej správe a potom pripomienky z rozpravy.

Ako bod priradený k spoločnej správe je návrh, ktorý som si dovolil preniesť za pána poslanca Košického - v § 11 označiť tento paragraf ako odsek l, pripojiť nový odsek 2, ktorý znie: "Rada je povinná do 3O dní od svojho prvého zasadnutia /§ 7 ods. 4/ predložiť na schválenie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrh štatútu rady. " Prosím, aby sme o tom hlasovali. Prijali sme rovnaké uznesenie v zákone o Slovenskej televízii.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Košického v znení spoločného spravodajcu?

/Za návrh hlasovalo 91 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Dziaka-Košického prijali.

Poslanec M. Ftáčnik:

Ďalší priradený návrh do spoločnej správy bol k prijatému bodu 54 spoločnej správy, teda k § odsek 4 za prvú vetu pripojiť druhú vetu, ktorá znie: "Prvé riadne zasadnutie rady zvolá riaditeľ Slovenského rozhlasu. Na tomto zasadaní si rada zvolí svojho predsedu. " Prosím, aby sme o tom hlasovali.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za návrh prednesený spoločným spravodajcom?

/Za návrh hlasovalo 85 poslancov. /

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Ftáčnika schválili.

Poslanec M. Ftáčnik;

Ďalšie pripomienky odzneli v rozprave. Pán poslanec Brndiar navrhol štyri pozmeňovacie návrhy. Jeho prvý pozmeňovací návrh sa týka § l zákona. Navrhuje, aby terajšie znenie § l "Zriaďuje sa Slovenský rozhlas so sídlom v Bratislave" bolo označené ako odsek l a ako odsek 2 sa doplnilo nasledovné znenie: "V rámci Slovenského rozhlasu pôsobia rozhlasové štúdiá Bratislava, Košice a Banská Bystrica. "

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Brndiara v znení spoločného spravodajcu?

/Za návrh hlasovalo 70 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Brndiara schválili.

Poslanec M. Ftáčnik;

Druhý návrh pána poslanca Brndiara sa týka § 6 písmeno j/ na strane 4 zákona. Navrhuje nové znenie písmena j/ nasledovne: "Koordinuje činnosť jestvujúcich rozhlasových štúdií, ktoré v zmysle platného štatútu o Slovenskom rozhlase majú delegovanú programovú a hospodársku autonómiu. "


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP