Neprošlo opravou po digitalizaci !

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Zisťujem, že sme pripomienku v bode 42 prijali. Poslanec M. Ftáčnik;

Druhým bodom, ktorý bol vyňatý zo skupiny hlasovania an blok, je bod číslo 68. Máte ho uvedený na strane 15 spoločnej správy. Ak prijmeme tento bod, ako som pôvodne navrhoval v spravodajskej správe, bude to znamenať, že riaditeľ televízie nebude členom rady. Zoberte prosím do úvahy, že v rozprave zaznel aj alternatívny návrh. Návrh spravodajcu je teda prijať, pán poslanec Haťapka navrhol, aby tento bod nebol prijatý. Prosím, keby sme hlasovali.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Dávam hlasovať o návrhu spoločného spravodajcu na prijatie bodu 68.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 68 tak, ako ho interpretoval spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 59 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali bod 68 v znení návrhu spoločného spravodajcu.

Poslanec M. Ftáčnik;

Tým sa sme vysporiadali s pripomienkami, ktoré som pôvodne zaradil do prijatia an blok. Teraz máme body, ktoré som odporučil spoločne, teda v jednej skupine neprijať. Dovoľte, aby som na tomto mieste využil svoje pôvodné vzdelanie a navrhol formuláciu, ktorou sa treba pýtať na schválenie takéhoto bodu. Predsedajúci sa totiž obvykle pýta, kto je za prijatie bodov, ktoré spoločný spravodajca navrhuje neprijať. Do dilemy sa dostane poslanec, ktorý je síce za prijatie jedného bodu, ale s ostatnými nesúhlasí, nevie, ako má hlasovať, pretože otázka je zle položená. Prosím, keby pani predsedajúca položila otázku, kto je za prijatie aspoň jedného bodu. Ak nie som za prijatie žiadneho, tak nebudem hlasovať za, ale ten poslanec, ktorý trvá na tom, aby aspoň jeden z tých bodov prešiel, bude hlasovať za. Keď nadpolovičná väčšina toto neurobí, je jasné, že nadpolovičná väčšina bola za to, aby ani jeden z týchto bodov nebol prijatý. Je to matematicky úplne v poriadku, takže prosím, keby ste to zobrali ako matematické ozvláštnenie tejto schôdze, ale naozaj je to správne z hľadiska logického. Nič nepokazíme, ak sa opýtame, kto je za prijatie aspoň jedného návrhu. Ten, kto skutočne je za prijatie aspoň jedného návrhu, sa nedostane do dilemy, môže hlasovať za. Ten, kto si myslí, že ani jeden z tých bodov nemá byt prijatý, a to je obvykle výsledok nášho hlasovania v tejto skupine bodov, bude hlasovať proti. Takže verte tomu, že je to namieste.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Pán poslanec, hlboko si vážim vaše vzdelanie, ale až zmeníme rokovací poriadok. Dobre?

Poslanec M. Ftáčnik;

V rokovacom poriadku to nie je napísané. Prosím, keby

ste sa opýtali, kto je za prijatie aspoň jednej z pripomienok navrhnutých na neprijatie, teda bodov l, 4, 17, 36, 4O, 62, 64, 67 a 8O. To je skupina navrhnutá spravodajcom na neprijatie. Prosím pani predsedajúcu, aby dala o tom hlasovať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Vážené kolegyne a kolegovia, dávam vám otázku v súlade s návrhom spravodajcu, kto je za prijatie aspoň jedného bodu uvedeného v skupine, ktorú vymenoval?

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za jeho návrh?

/Za návrh hlasovalo 11 poslancov. /

Kto je proti jeho návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Konštatujem, že sme si síce vyhoveli návrhu spoločného spravodajcu, ale skupinu týchto bodov sme neprijali.

Poslanec M. Ftáčnik;

Som spokojný, lebo to som navrhoval. Môžeme pokračovat ďalej. Ostala nám skupina pripomienok zo spoločnej správy, ktoré sme mali posúdiť jednotlivo. Prosím, keby ste si otvorili stranu 1O spoločnej správy. Dole sú uvedené body 45 a 46. Obsahom alebo zmyslom týchto bodov je, aby členov rady, tak ako sme ich schválili v bode 42, teda za každú politickú stranu a hnutie jedného, nemenovalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ako je znenie bodu 42, ale plénum, teda Slovenská národná rada, ako o tom hovorí bod 46. Slovo plénum nie je legislatívne čisté, takže bod 45 by sme nemali

podporiť. Tí, ktorí si myslia, že by týchto členov mala menovať Slovenská národná rada, prosím o podporu bodu 46, ale nech zvážia, či predsedníctvo alebo plénum. Plénum nie je však legislatívne upravený termín, preto bod 45 navrhujem na neprijatie. Takže hlasujme o bode 45 a potom o bode 46 jednotlivo.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Rozumeli ste vysvetleniu spoločného spravodajcu? Upozorňujem, pán poslanec Sládek, že rozprava bola ukončená, mali ste dostatočný časový priestor sa vyjadriť v rámci rozpravy. /Potlesk. / Dodržiavajme rokovací poriadok, vrátane členov predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 89 poslancov. /

/Šum v sále. /

Pán spoločný spravodajca, prosím aby ste to zopakovali.

Poslanec M. Ftáčnik:

Hlasujeme o bode 45. Navrhujem ho neprijať z dôvodov, že termín plénum nie je legislatívne v poriadku, ale je to vecne to isté, čo je v bode 46.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Kto je za návrh tak, ako ho predniesol pán spoločný pravodajca?

/Za návrh hlasovalo 14 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Konštatujem, že sme bod 45 spoločnej správy neprijali.

Poslanec M. Ftáčnik;

Ďalší je bod 46. Prosím, pani predsedajúca, keby ste dávali hlasovať o bodoch a nie o mojich návrhoch, pretože hlasujeme o bode spoločnej správy. Bod 44 bol vylúčený prijatím bodu 42. Takže hlasujeme o bode 46 spoločnej správy. Navrhujem ho neprijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za návrh spoločného spravodajcu?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali ani tento bod.

Poslanec M. Ftáčnik;

Ďalším bodom na individuálne hlasovanie je bod 48, ktorý hovorí o počte zástupcov konzultačného zboru v rade. Zatiaľ podľa bodu 42 sú traja zástupcovia, v bode 48 sa navrhuje 5, v bode 49 sa navrhuje 6. V diskusii vystúpil pán poslanec Hudec. Takže prosím, aby sme jednotlivo posúdili tieto body hlasovaním.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 92 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 48? /Za návrh hlasovalo 22 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že sme bod 48 neschválili.

Poslanec M. Ftáčnik;

Ďalší bod do spoločného hlasovania na strane 12 je bod 49, ktorý vecne hovorí o tom istom, len je iný počet členov konzultačného zboru.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 49?

/Za návrh hlasovalo 40 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali ani bod 48. Poslanec M. Ftáčnik;

Na strane 12 bod 53 hovorí o tom, či funkcia člena rady je čestná alebo nie. Ústavnoprávny výbor navrhol vypustiť odsek 2, čím by sa stalo, že by funkcia nemusela byt čestnou. Navrhol som neprijať tento bod.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 53?

/Za návrh hlasovalo 36 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Zisťujem, že sme bod číslo 53 spoločnej správy neprijali.

Poslanec M. Ftáčnik:

Potom je skupina bodov 58, 59 a 60. Odporučil som na prijatie bod 59, to znamená, že neodporúčam body 58 a 60, ktoré by sa prijatím bodu 59 vylúčili. Takže navrhujem hlasovanie o bode 58. Ak chcete, môžeme hlasovať rovno o bode 59, ak to neprotirečí procedúre. Bod 59 navrhujem na prijatie, čím sa vylúčia body 58 a 60.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 59?

/Za návrh hlasovalo 84 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Zisťujem, že sme prijali bod 59 spoločnej správy. Poslanec M. Ftáčnik:

Tým sme vylúčili body 58 a 60. Na strane 14 zostal bod 66, ktorý hovorí o tom, že pred rozhodnutím predsedníctva

o menovaní ústredného riaditeľa by sa tento návrh prerokoval na schôdzi Slovenskej národnej rady. Prosím, zvážte, či prijať alebo neprijať tento návrh. Prosím, aby sme hlasovali o bode 67 spoločnej správy.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Hlási sa pán Košický. Poslanec M. Dziak-Košický:

V § 11 sa jasne hovorí: "Na návrh rady" - myslí sa rady televízie - "Predsedníctvo Slovenskej národnej rady". To znamená, že menovanie Predsedníctvom Slovenskej národnej rady je len formálne, pretože sa to deje na návrh rady televízie. Potom vaša informácia o tom, že je na nás, či sa to prerokuje v pléne alebo nie, je zavádzajúca. Veď to treba jasne povedať, že to je úplne nadbytočný inštitút, ktorý na to nemôže mat vplyv.

Poslanec M. Ftáčnik;

Pán poslanec, ale to je na vašom posúdení, aby ste to urobili. Ja som nič také nepovedal. Povedal som, že predtým ako predsedníctvo menuje - a chápem, že každý pozná § 11 odsek l, že to je na návrh rady -, by sa tento návrh prerokoval aj v pléne. Nič viac.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Navrhujem, aby sme hlasovali o znení pripomienky v bode číslo 66 spoločnej správy.

Prosím vás, ešte raz sa prezentujme. /Prezentovalo sa 97 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 66? /Za návrh hlasovalo 35 poslancov. /

Kto je proti prijatiu bodu 66 spoločnej správy? /Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Zisťujem, že sme bod 66 spoločnej správy neschválili. Poslanec M. Ftáčnik:

Posledným bodom spoločnej správy, o ktorom treba hlasovať, je bod 78 na strane 17. Vzhľadom na návrh, ktorý predložil v rozprave pán poslanec Košický a vzhľadom na nejasnosť tohto návrhu, odporúčam bod 78 spoločnej správy neprijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prosím, prezentujte sa.

/Prezentovalo sa 98 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 78 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 20 poslancov. /

Kto je proti prijatiu bodu 78?

/Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Konštatujem, že sme bod 78 spoločnej správy neprijali. Poslanec M. Ftáčnik;

Teraz budeme rozhodovať o návrhoch z rozpravy. Prosím, keby ste si otvorili bod 14 spoločnej správy, ktorý sme prijali v hlasovaní an blok, do ktorého pán poslanec Ásványi navrhol doplniť do druhého riadku za slová "televízneho vysielania" slová "v ich materinskej reči".

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, rozumeli ste? Pán poslanec Asványi, súhlasíte? Poslanec L. Asványi:

Áno. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prezentujme sa, prosím. /Prezentovalo sa 98 poslancov. /

Kto je za návrh tak, ako ho predniesol pán poslanec Ásványi?

/Za návrh hlasovalo 51 poslancov. /

Kto je proti návrhu pána poslanca Ásványiho?

/Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Ásványiho schválili.

Poslanec M. Ftáčnik:

Prosím, keby ste si otvorili bod 42 spoločnej správy. Pán Haťapka navrhol iné počty členov rady, ktoré menujú jednotlivé orgány. Chcem sa ho opýtať či trvá na svojom návrhu aj po prijatí toho bodu 32.

Poslanec P. Haťapka: Netrvám.

Poslanec M. Ftáčnik:

Ďakujem pekne. Potôň je tu návrh pána poslanca Balúna, ktorý navrhol, aby § l v doterajšom znení bol označený ako odsek 1 § 1 a odsek 2 by znel takto: "V rámci Slovenskej televízie pôsobia štúdio Bratislava, štúdio Banská Bystrica a štúdio Košice". Prosím, keby ste dali o návrhu pána poslanca Balúna hlasovať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Prezentujme sa, prosím. /Prezentovalo sa 95 poslancov. / Kto je za návrh pána poslanca Balúna? /Za návrh hlasovalo 52 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Balúna schválili.

Poslanec M. Ftáčnik;

Pán poslanec Košický predniesol návrh k § 15 - prosím, keby ste si otvorili zákon na strane 6-a navrhol, aby doterajší odsek 2 bol označený ako odsek 3 a navrhol toto znenie nového odseku 2: "Rada je povinnná do 30 dní od svojho prvého zasadania /§ 8 odsek 3/ predložiť na schválenie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrh štatútu rady". Prosím, keby sme o tom hlasovali.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pán poslanec Košický, súhlasíte?

Poslanec M. Dziak-Košický;

Áno. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Košického v znení spoločného spravodajcu?

/Za návrh hlasovalo 77 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Košického prijali.

Poslanec M. Ftáčnik;

Druhý návrh pána poslanca Košického sa týkal § 10 zákona. Navrhol doplniť do pôsobnosti rady nové písmeno e/, ktoré by znelo: "prerokúvať návrh rozpočtu Slovenskej televízie".

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 99 poslancov. / Kto je za návrh poslanca Košického? /Za návrh hlasovalo 78 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že sme aj tento návrh pána poslanca Košického schválili.

Poslanec M. Ftáčnik;

Prijatím bodu 42 sa vylúčil bod 52, ktorý podporil pán poslanec Kmeť. Schválením návrhu pána poslanca Košického nemá zmysel hlasovať o návrhu pána poslanca Hudeca o predložení štatútu rady výboru Slovenskej národnej rady.

Ďalší v poradí je návrh, ktorý som predniesol v rozprave ja, a ktorý sa týka doplnenia § 8 nového odseku 3 v znení bodu 42, kde by sa doplnila za prvú vetu druhá veta, ktorá znie: "Prvé riadne zasadnutie rady zvolá riaditeľ Slovenskej televízie. Na tomto zasadaní si rada zvolí svojho predsedu. "

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, prezentujte sa. /Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Kto je za návrh tak, ako ho predniesol pán spoločný spravodajca Ftáčnik?

/Za návrh hlasovalo 86 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Ftáčnika schválili.

Poslanec M. Ftáčnik:

Prosím, keď už máme pozornosť upretú na bod 42, nezaznelo to v rozprave, ale ods. 3 § 8 hovorí toto: "Funkčné obdobie rady sa začína prvým riadnym zasadnutím rady v úpl-

ňom zložení. " Môže byť problém s tým, ako interpretovať to "v úplnom zložení", ale verím, že sa to nestane. Myslí sa vtedy, keď budú riadne menovaní všetci členovia rady. To, že neprídu všetci na zasadnutie, nebude znamenať, že rada nemôže začať fungovať. Je to jasné z toho textu.

Tým vlastne boli vyčerpané všetky pripomienky, pretože návrh pána poslanca Hamerlíka sme prijali v rámci spoločných bodov a jeho návrh, aby v § 11 ods. 2 bola vypustená zátvorka, už bol prijatý schválením bodu číslo 68 spoločnej správy. Takže z rozpravy už nebolo viac pozmeňovacích návrhov.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

V súlade s ustanovením § 26 ods. l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona aj s pripomienkami ako celku.

Prosím, aby ste sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 103 poslancov. /

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 94 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii.

/Potlesk. /

Teraz vyhlasujem polhodinovú prestávku. Pokračujeme o 16. 00 hodine.

/Po prestávke. / Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

ôsmym bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase.

Návrh ste dostali ako tlač 118 a spoločnú správu výborov ako tlač 118a. Návrh zákona za vládu odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky Ladislav Snopko.

Minister kultúry SR L. Snopko:

Vážená pani predsedajúca, vážená Slovenská národná rada, vážená vláda Slovenskej republiky, dámy a páni,

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase patrí k tým všeobecne záväzným právnym predpisom, na ktoré sa už dlhšie čakalo. Čakala naň tak verejnosť, ako aj samotní pracovníci tohoto významného masmédia. Hoci návrh zákona bol spracovaný oveľa skôr, bolo možné predložiť ho na legislatívne pokračovanie až po prijatí zákona č. 136 z roku 1991 o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.

Predložený vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase je svojou právnou konštrukciou výsledkom hľadania riešenia, ktoré by v súlade s politickými požiadavkami pre uvedené masmédium kreovalo Slovenský rozhlas jednak ako národnú kul-

túrnu inštitúciu a jednak ako prostriedok hromadnej informácie pre územie Slovenskej republiky.

Rovnako ako v prípade Slovenskej televízie, aj Slovenský rozhlas sa po prijatí tohoto zákona zmení z vládnej inštitúcie z iného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky na politicky nezávislú právnickú osobu, verejno-právnu inštitúciu. Jedine v takomto spoločenskom postavení sa vidí splnenie poslania rozhlasu ako istá služba demokracii a verejnosti a nie nástroj presadzovania straníckych záujmov. Rozhlasová rada, ktorá je kolektívnym orgánom, má fungovať ako garant programovej nezávislosti a objektívnosti. Jej bude prislúchať určovať základnú líniu rozhlasového vysielania, schvaľovať dlhodobé programové plány a programovú štruktúru rozhlasu.

Predložený návrh predpokladá, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a vláda Slovenskej republiky vymenujú do rozhlasovej rady predovšetkým osobnosti spoločenského života. Práve preto predložený návrh limituje len počet členov rozhlasovej rady, avšak kľúč, podľa ktorého majú byť jednotliví členovia menovaní a odvolávaní, ponecháva na oprávnené subjekty.

Rokovania vo výboroch Slovenskej národnej rady o tomto návrhu zákona, rovnako ako v prípade televízie, preukázali variabilitu názorov na spôsob kreovania rozhlasovej rady a opätovne, ako tomu bolo pri návrhu zákona o Slovenskej televízii, aj tu musím povedať, že akékoľvek riešenie má svoje prednosti, ale aj nedostatky. Chcem len v záujme veci vás, vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, požiadať o citlivé posudzovanie jednotlivých návrhov spôsobu kreovania rozhlasovej rady.

Štatutárnym orgánom Slovenského rozhlasu je riaditeľ. Podlá navrhovaného znenia § 8 ods. 2 zákona riaditeľ bude

konať v mene rozhlasu navonok, bude riadiť prácu v rozhlase a bude robiť ďalšie právne úkony v mene Slovenského rozhlasu.

A ešte jednu poznámku, ktorá sa týka majetkového a personálneho zabezpečenia fungovania Slovenského rozhlasu. Ustanovenie § 4 zákona č. 136 z roku 1991 o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov rieši na zmluvnom základe rozdelenie a prechod majetku a vysporiadanie iných právnych pomerov majetkovej povahy medzi Česko-slovenským rozhlasom a Slovenským rozhlasom. Keďže z citovaného ustanovenia by neprešli na Slovenský rozhlas aj pracovno-právne záväzky a práva, je potrebné túto otázku riešiť v tomto zákone. Deje sa tak v navrhovanom ustanovení § 12. Takto sa zabezpečí komplexnosť prechodu práv a povinnosti z Česko-slovenského rozhlasu na Slovenský rozhlas.

Vážené pani poslankyne a páni poslanci,

v závere svojho vystúpenia chcem vyjadriť presvedčenie, že pozmeňovacie návrhy napomôžu k vylepšeniu zákona a že tento sa stane funkčne pôsobiacim zákonom.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem ministrovi kultúry Slovenskej republiky pánovi Snopkovi za uvedenie návrhu. Teraz prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca Milana Ftáčnika, aby predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážená pani predsedajúca, vážení zástupcovia vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci,

poklony a želania, ktoré som urobil na adresu Slovenskej televízie, by som mohol venovať aj Slovenskému rozhlasu, ale dovoľte, aby som ich neopakoval a pristúpil pracovne ku spoločnej správe o prerokovaní návrhu zákona o Slovenskom rozhlase - tlač 118 - vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Aj tento návrh zákona bol pridelený výborom na prerokovanie do 10. mája tohto roku. V stanovenom termíne ho prerokovali všetky výbory Slovenskej národnej rady a 15. mája sa ním zaoberal gestorský Výbor Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

Apel národohospodárskeho výboru na ministra kultúry ohľadne koncesionárov-neplatičov je rovnaký, ako u Slovenskej televízie, a bol vznesený z dôvodu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výbory Slovenskej národnej rady vzniesli k predloženému návrhu zákona 84 pripomienok. Naša úloha ako schvaľovateľov zákona bude o to ľahšia, že značnú časť alternatívnych riešení sme rozhodli v zákone o Slovenskej televízii, a preto budeme môcť viac pozornosti venovať tým ustanoveniam o Slovenskom rozhlase, ktoré sú špecifické práve pre tento zákon.

Dovoľte mi teda pripomienky rozdeliť, tak ako v predošlom prípade, do troch skupín. Do skupiny, ktorú navrhujem prijať an blok - teda spoločne, do skupiny, ktorú navrhujem neprijať, a do skupiny, ktorú je potrebné posúdiť osobitným, teda individuálnym hlasovaním. Dovolím si ešte potom pred-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP