Neprošlo opravou po digitalizaci !

vidí i počuje, na takýto počet percent vníma toto slovo a nechá sa ním i ovplyvňovať. Jej negatívnosť je v tom, že môže dosť slepo, nie triezvo, preberal to, čo sa mu cez takýto prostriedok vtláča do jeho predstáv, do jeho pamäti. Vieme, napríklad aký škodlivý účinok môže mat televízia na našu mládež, ktorá oproti iným požiadavkám zanedbáva bežné čítanie, lebo samotné čítanie nejakých publikácií, kníh, beletrie, vytvára osobitnú predstavivosť každého jedinca, keď sa to stáva čítaním jednej knihy. Preto je dôležité, aký program, aký obsah televízia bude mat. Myslím, že vám netreba pripomínať výroky niektorých významných pedagógov i pracovníkov na účinnosť i škodlivosť televízie.

Je na škodu, že zákon o Slovenskej televízii sa neprerokoval spolu so zákonom o televíznom vysielaní, kde by sa tieto jednotlivé požiadavky špecificky mohli zohžadniť. Preto sa bude klásť vežký význam na činnosť Rady Slovenskej televízie a konzultačného zboru, ktoré by si mali uvedomiť svoju zodpovednosť pri zostavovaní programov, ktoré pozitívne i negatívne môžu ovplyvňovať národné, spoločenské i politické myslenie našich žudí. Vo včerajšej rozprave som zdôraznil, medziiným, i význam a požiadavku, aby Slovenská televízia okrem týchto všeobecných požiadaviek, najmä v súčasnom období pohotovo, naživo, pravidelne vysielala politické ekonomické dialógy za účasti odborníkov, oponentov, predstavitežov strán, poslancov, ktorí majú veža čo vysvetžovať svojim voličom a našim obyvatežom. Stalo sa to i včera večer, žiaž. Poukázal som i na požiadavku, aby to nebolo v takom čase, keď všetci tí, ktorých to interesuje, a najmä mládež, majú už spať. Veď tieto diania sú oveža dôležitejšie, ako tie škodlivé, deštruktívne programy, ktoré mládeži nič nedávajú. Veď detektívku podlá psychologických aspektov by mali pozerať najmä príslušníci takých orgánov, ktorých to interesuje. Vieme, že takýto program z jednej tretiny zabáva, z jednej tretiny vychováva pozitívne a z jednej tretiny vychováva aj negatívne. Vieme vežmi dobre, že niektoré

trestné činy boli presne kópiou takýchto vysielaných detektívok.

Preto sa obraciam ešte raz a apelujem na zákonné orgány, Radu Slovenskej televízie a konzultačný zbor, aby s plnou zodpovednosťou zvažovali svoje kroky a zostavovanie tých programov, ktoré sa budú i cestou tohto zákona vysielať:.

Ďakujem za pozornosť. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi. Do diskusie sa ďalej prihlásil pán poslanec Kmeť.

Poslanec: V. Kmeť:

Vážené predsedníctvo,

vážená vláda,

ctené pani poslankyne a páni poslanci,

pán spoločný spravodajca pri odôvodňovaní jednotlivých bodov, teda ako ich prijať alebo neprijať, sa dotkol niektorých bodov, ktoré navrhuje zahraničný výbor. Dovolil by som si vám vysvetliť spôsob prerokúvania návrhu tohto zákona v Zahraničnom výbore Slovenskej národnej rady.

Tohto prerokúvania sa zúčastnili zástupcovia zo zahraničia, konkrétne ide o zbor poradcov, ktorý pôsobí a pôsobil pri vláde Slovenskej republiky práve s účelom podielať sa na normotvorbe, ktorá sa týka masmédií v tom ohžade, aby tieto zákonné normy boli kompatibilné s tými, ktoré sú obvyklé v západných demokratických štátoch. Ak si zoberiete pripomienky zahraničného výboru an blok, myslím, že jednoznačne ich možno posúdiť ako také, z ktorých skutočne evokuje naplnenie toho, čo sa hovorí v § 2, tak ako bol navrhnutý

i v pozmeňovacích návrhoch, teda že televízia by mala byt národná, nezávislá, verejno-právna, informačná, kultúrna a vzdelávacia ustanovizeň. Teda ide nám skutočne o to, aby táto inštitúcia takou aj bola, preto sme prijali tieto pozmeňovacie návrhy. Zhodli sme sa na nich vzácne, dá sa povedať, jednohlasne.

Určité problémy boli už spomenuté v diskusii. Ide o počet členov rady. Práve sme boli zborom konzultantov upozornení na takú pragmatickú záležitosť, že v takom členení, ako ich navrhujeme, pravdepodobne sa títo členovia rady nikdy nedohodnú. A nejde o to, aby sa nedohodli, ide o to, aby to bol funkčný orgán, ktorý bude vedieť promptne riešiť problémy, ktoré sú mu zverené. Teda navrhli sme, aby členov rady vymenúvala a odvolávala Slovenská národná rada v počte 9. Politické strany, politické hnutia a organizácie, záujmové hnutia, budú mat svojich zástupcov v konzultačnom zbore. Ak by konzultačný zbor skutočne mal obsiahnuť všetkých zástupcov strán, hnutí, spolkov, združení, predpokladám, že taká zasadacia miestnosť, ako táto, mu stačiť nebude. Čiže toto bude miesto na určité, povedzme, politické i spoločenské diskusie, a aby sa takýto zbor stal funkčným, pravdepodobne bude treba prijať štatút pre rokovací poriadok tohto konzultačného zboru. To je nesporné. Aby, jednoducho, sa na niečom dohodli, a budú sa musieť dohodnúť, bude potrebné takýto poriadok prijať.

Na druhej strane je nesporné, že rada bude v prvom rade v kontakte s takýmto konzultačným zborom. Čiže k určitému ovplyvneniu a riadeniu práce nesporne dôjde.

A teda záverom by som si dovolil podať pozmeňujúci návrh. Z bodov, ktoré boli navrhnuté na neschválenie, vyňať bod 52, a posúdiť ho s doplnkom, že netrvám na znení, že členov rady vymenúva a odvoláva Slovenská národná rada v počte 9, ale ako alternatívu podávam pozmeňujúci návrh

"Členov rady vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady po prerokovaní v pléne" - povedzme, alebo ďalšia alternatíva môže byť len Predsedníctvo Slovenskej národnej rady - "v počte 9. "

Ďakujem za pozornosť. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi poslancovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Hudec a pán poslanec Hamerlík.

Poslanec I. Hudec:

Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni,

myslím si, že prijímame nesmierne dôležitý zákon. Treba si však uvedomiť, že zákon nie je právnou normou na jedno volebné obdobie alebo na krátky čas a treba ho konštituovať tak, aby ho nebolo treba meniť, povedzme, s frekvenciou jednotlivých volebných období. To, že v preambule zákona sa hovorí, že televízia má byť verejno-právnou inštitúciou, je tým najlepším východiskom pre hžadanie takej formulácie jednotlivých ustanovení, ktoré by napĺňali práve túto podstatu. Myslím si, že navrhované zmeny v pozmeňovacích návrhoch, ktoré vzišli z rokovaní výborov, smerovali práve k tomu, aby pri menovaní členov rady nevzniklo podozrenie a také situácie, ktoré by vyvolávali zbytočné napätia. Treba si uvedomiť, že máme už nejakú skúsenosť z predvolebného obdobia, kedy bolo veža nárekov na neobjektívnosť, nadržiavanie a na tendenčné vysielanie. Myslím si, že práve navrhovaný model, v ktorom by časť rady bola vlastne daná výsledkom zloženia Slovenskej národnej rady, by odstránil aj tento problém.

Po ďalšie: myslím si, že z § 10 jednoznačne vyplýva, že funkcie, ktoré má plniť táto rada, nie sú takými funkciami, ktoré by vyžadovali týždenné schádzanie sa rady. Veď predsa to sú koncepčné záležitosti, a rada sa nebude musieť stretávať tak často, aby bolo na prekážku to, že bude mať aj viac členov. Nemusí sa báť nikto, kto by uvažoval o tom, že by snáď vplyv vládnej koalície v rade bol malý. Predsa si pozrime, aké je jej zloženie, či už podlá politických strán, podlá písmena a/ alebo podlá ostatných bodov. Tam je taká jednoznačná prevaha, že tento strach je neopodstatnený.

Navrhujem, aby sme dobre zvážili všetky pripomienky, o ktorých budeme hlasovať, a aby sme väčšmi dbali na to, aby tento zákon spĺňal kritériá, ktoré naplnia preambulu verejno-právnej inštitúcie.

Rád by som podporil návrh pána poslanca Košického, pretože si myslím, že vychádza z analogického ustanovenia zákona Českej národnej rady o Českej televízii, s tým, že ak by neprešlo to, že by štatút malo schvažovať Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, nech je táto právomoc daná garančnému Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelávanie, vedu, kultúru a šport.

Myslím si, že zvýšiť objektivitu v prenose informácií do rady by pomohlo ešte jedno ustanovenie. Náš Výbor Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre žudské práva veža diskutoval práve o § 8 a písmene c/ v prvom bode. Tam sa hovorí o počte zástupcov, ktorí by išli do tejto rady zo zboru konzultantov. Myslím, že vo výbore sme dlho zvažovali pre aj proti, bolo veža diskusií napríklad aj o tom, čo vlastne bude táto skupina žudí prenášať zo zboru konzultantov, aké myšlienky, aké názory, aké podnety pre radu. Preto navrhujeme, že vzhžadom k charakteru zloženia zboru konzultantov by nebolo nevýhodné, keby tam nebolo šesť zástupcov.

Chcem mat na záver ešte jednu poznámku. Myslím si, že štatút a organizačný poriadok, či už rady alebo zboru je takou záležitosťou, že po krátkej skúsenosti ho možno novelizovať, upraviť, proste prispôsobiť. Zákon je na to dostatočne flexibilný, prispôsobiť ho naozaj k tým funkciám, ktoré má vykonávať, a optimalizovať tak celý zákonný zmysel, ktorý je obsiahnutý v predloženom návrhu.

Ďakujem za pozornosť. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi. Podža § 19 udežujem teraz slovo pánovi poslancovi Ftáčnikovi.

Poslanec M. Ftáčnik:

Hlásil som sa normálne do poradia, nechcel som ovplyvňovať diskusiu. Mám jeden konkrétny legislatívny návrh, ktorý spresňuje znenie, tak ako vychádza zo zákona podlá pripomienok zo spoločnej správy. Pripomienka sa týka § 8 odseku 3, kde sa hovorí o funkčnom období, ktoré plynie od prvého zasadnutia rady. Aby toto zasadnutie mal kto zvolať, navrhujem doplniť za prvú vetu nového odseku 3 v § 8, ktorý je v bode 42 spoločnej správy, túto vetu: "Prvé riadne zasadnutie rady zvolá riaditež Slovenskej televízie. Na tomto zasadnutí si rada zvolí svojho predsedu. " Je to procedurálne ustanovenie, aby bolo možné začať činnosť rady. Takže podávam tento konkrétny pozmeňovací návrh.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Slovo má pán poslanec Hamerlík.

Poslanec R. Hamerlík:

Vážená Slovenská národná rada,

v bode číslo 32 spoločnej správy zrejme došlo k preklepu. Dostalo sa tam navyše slovo "nosiče". Viem to odtiaž, že tento návrh som podával ja v našom výbore a výbor ho postúpil. Dostalo sa tu slovo "nosiče", ktoré treba škrtnúť, to nesedí už po odbornej stránke, tak som to nenavrhol, takto to nemá zmysel. Tam majú byt iba pamäťové médiá v príslušnom tvare. Takže, keď začneme čítať § 6 písm. g/ "získava, vytvára, realizuje... " atď. "záznamy na akýchkožvek pamäťových médiách". Tak by to malo byt. O tomto, myslím, netreba dať hlasovať, lebo je to v spoločnej správe, akurát slovo "nosiče" sa odtiaž škrtá, čiže zostáva to v správnom tvare.

A mám jednu pripomienku k § 8. Zatiaž nevieme, ktorý z navrhnutých variantov sa prijme, či riaditež bude aj členom rady. Pán Haťapka napríklad navrhoval tak, v spoločnej správe sa navrhuje, aby nebol členom rady. Ale ak sa neprijme ani jeden návrh, zostáva pôvodný návrh v § 11 odsek 2. Tam je však logický nezmysel. Čítam: "Riaditež je štatutárnym orgánom Slovenskej televízie a členom rady /§ 8 písmeno a/. A teraz sa pozrieme na § 8 - písmeno a/ hovorí - čítam aj hlavičku - "Členov rady vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v počte sedem. " Čiže z tohto by vyplývalo, akoby riaditežom mohol byt iba ten, ktorého navrhne Predsedníctvo Slovenskej národnej rady do rady. To znamená, že rada by nemohla navrhnúť nikoho iného, trebárs ani z tých, ktorých navrhne vláda alebo konzultačný zbor, alebo Slovenská televízia. Takže keby zostala taká verzia, kde ostáva táto zátvorka, čiže v zátvorke § 8 písmeno a/, navrhujem, aby sa obsah tej zátvorky škrtol. Je to nezmyselné.

Ďakujem.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi Hamerlíkovi. Hlási sa ešte niekto z poslancov do rozpravy? Pán poslanec Nižňanský.

Poslanec Š. Nižňanský:

Vážená pani predsedajúca, vážená Slovenská národná rada,

dovolím si iba krátku poznámočku. Hovorilo sa tu už o tom, že tento zákon o Slovenskej televízii, aj návrh zákona o Slovenskom rozhlase, sú vežmi dôležitými zákonmi. S tým súhlasím. Upozornilo sa tu na to, že sú to vežmi dôležité zákony pre národ. Súhlasím s tým, že sú to vežmi dôležité zákony pre národ, ale sú to aj vežmi dôležité zákony pre samotných televíznych a rozhlasových tvorcov. Preto by som prosil, aby sme sa snažili pri schvažovaní jednotlivých návrhov, aj pozmeňujúcich návrhov, dbať aj o to, aby televízni a rozhlasoví tvorcovia mali vytvorené také podmienky, ktoré im dovolia pracovať v inštitúcii ozaj pluralitnej, demokratickej, s pocitom slobody, pretože vieme, že čím účinnejšie masmédium, tým boli, a dúfajme, že nebudú, tvrdšie vonkajšie vplyvy a tlaky. Preto by som chcel zaujať stanovisko k bodu 42 spoločnej správy, a podporiť jeho prijatie s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predniesol pán spoločný spravodajca Ftáčnik.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem. Technickú pripomienku má pán poslanec Kvietik.

Poslanec Š. Kvietik:

Vážená pani predsedajúca,

vážený apendix Predsedníctva Slovenskej národnej rady

a vážená vykradnutá slovenská vláda,

dámy a páni,

to, čo vidím pred sebou, je zrkadlom záujmu slovenských, podotýkam, všetkých poslancov Slovenskej národnej rady, keď nejde o mocenské záujmy a záujmy politické a osobné. Je mi zase smutno, že konštituovanie návrhu zákona, ktorý by nielen organizačne, legislatívne, ale najmä svojím základným poslaním spĺňal a napĺňal aj duševnú potrebu a naliehavosť nášho národa, si zasluhuje takúto pozornosť Slovenskej národnej rady, akú vidím. Možno je to v poriadku, asi je to všetko dohodnuté a jasné. Včerajší vstup záznamu zo zasadania Slovenskej národnej rady asi jasne naznačil trend a postupy Slovenskej televízie. Je mi z toho smutno. V tomto prípade pozornosť poslancov je adekvátna, samozrejme, ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorí sú prítomní.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi poslancovi Kvietikovi. Hlási sa ešte niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, dovožte, aby som sa ešte prihlásila na záver.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán podpredseda, pán minister,

zákon o Slovenskej televízii, ktorý pravdepodobne prijmeme, bude túto inštitúciu, ako bezosporu najdôležitejší

masovokomunikačný prostriedok deklarovať za verejno-právnu inštitúciu. To znamená za inštitúciu, ktorá bude slúžiť výhradne potrebám verejnosti, inštitúciu nadstranícku, nadvládnu, ktorá bude podliehať kontrole verejnosti prostredníctvom nás, poslancov Slovenskej národnej rady. Uvedomila som si závažnosť tohto faktu až pri vystúpení poslanca Baláža, ktorý informoval plénum o problémoch Slovenskej televízie, používajúc argumenty jednej skupiny pracovníkov televízie bez toho, že by sme my, poslanci, dostali argumenty a informácie aj z druhého tábora, že by sme ich mohli konfrontovať. Stalo sa presne to, čo by sme mali v budúcnosti pri hodnotení práce televízie odmietať.

Náš vzťah k novo sa formujúcim verejno-právnym inštitúciám, k televízii a rozhlasu, budeme musieť zrejme prehodnotiť. Každý poslanec sám, a politické kluby zvlášť. Aj my si totiž budeme musieť vytvoriť celkom jasnú predstavu o tom, čo od týchto národných organizácií budeme žiadať, aké miesto v spektre slovenskej kultúry majú zaujímať, a potom musíme vytvoriť aj podmienky pre to, aby naše požiadavky mohli plniť. Znamená to legislatívne, ale aj finančné. Nemôžeme predsa zdvihnutím jednej ruky odhlasovať rozpočet, ktorý ani pri dobrej vôli nestačí na jeden štvrťrok, a druhou sa domáhať rozšírenia programu pre národnostné menšiny, náboženské, revuálne alebo iné programy finančne vežmi náročné. Účelnosť využívania finančných prostriedkov treba, samozrejme, kontrolovať, aby nedochádzalo k situáciám ešte tak spred dvoch-troch rokov, keď televízneho tvorcu v podstate ani nezaujímalo, čo jeho práca stojí, pretože prostriedkov bolo dostatok.

Nazdávam sa, že aj nemožnosť takto "gazdovať" vytvára a vytvárala v televízii určitú nervozitu a napätie. Vnímame ju aj v tom, že niektorí tvorcovia - bola tu už reč o tvorcoch - sa viac venujú politikárčeniu ako vlastnej tvorbe.

A na záver mi dovožte, vážené kolegyne a kolegovia, citát z prejavu kardinála Jozefa Tomka, ktorý predniesol tu, v Slovenskej národnej rade 25. apríla: "Používanie rozhlasu a televízie nemôže byt monopolom moci alebo záujmových skupín, lebo sú to jedny z hlavných prostriedkov vplyvu na verejnú mravnosť, ktorá sa má obrodiť. "

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pani podpredsedníčke. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Seják.

Poslanec L. Seják:

Bola tu taká pripomienka, že naša mládež už po 23. hodine nemohla sledovať televíziu. Možno by som prišiel s takým návrhom, aby naše včerajšie sedenie Slovenská televízia niekožkokrát reprízovala, trebárs aj v sobotu, v nedežu doobeda. To je prvá vec.

Bolo tu spomenuté, že tu je niekto apendix. Tak neviem, mali by sme sa cítiť, že by tu niekto bol aj konečník?

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Košťál.

Poslanec P. Košťál:

Prosím vás, tú druhú časť, čo chcel povedať pán poslanec Seják - bol by som za to, aby sme to nepočuli. Apendix

je slepé črevo, ale myslím si, že pán poslanec Kvietik to chcel vyjadriť termínom torzo, čiže zbytok. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi a doktorovi. Páni poslanci, pani poslankyne, pýtam sa znovu, hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu o siedmom bode programu za skončenú.

Chce sa ešte vyjadriť pán minister Snopko? Minister kultúry SR L. Snopko;

Vážená Slovenská národná rada,

na záver nášho pripomienkového konania chcem poďakovať zástupcom televízie za spoluprácu pri príprave návrhu tohoto zákona a vám za triezve a vecné riešenie jeho pripomienkového konania.

Ďakujem vám. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi ministrovi. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca?

Využila by som túto chvížku, kým pán spoločný spravodajca prednesie svoje záverečné slovo, a poprosila by som poslancov, ktorí sa zdržujú mimo zasadacej siene, aby sa vrátili na rokovanie.

Poslanec M. Ftáčnik;

Vážené poslankyne, poslanci,

moja úloha nie je komentovať príspevky, ktoré odzneli, ale spresniť znenie tam, kde nezaznelo celkom presne, aby sme zachytili to, čo navrhovali poslanci. Pravdepodobne by bolo potom múdre vyhlásiť krátku prestávku, v ktorej by sme posúdili niektoré návrhy, či je možné ich odporučiť na prijatie alebo nie.

K diskusnému príspevku pána poslanca Ásványiho - rád by som si s ním vyjasnil - teda podporil prijatie bodov 14 a 34, ktoré som navrhol prijať an blok, ale navrhol znenie v bode 14, ktoré by som navrhoval spresniť, pretože to, čo navrhol - doplniť slová "v ich materinskej reči" na koniec tohto odseku - mi nedáva celkom ten zmysel, o ktorý šlo pánovi poslancovi Ásványimu. Navrhoval by som, aby sa doplnilo na toto miesto: "Slovenská televízia zabezpečuje prostredníctvom televízneho vysielania v materinskej reči aj uplatňovanie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. " Ak sa to dá na koniec, tam to skutočne nepôsobí, alebo uplatňovanie záujmov v materinskej reči si celkom dobre neviem predstaviť. Takže vysielanie v materinskej reči, to je to uplatňovanie záujmov a tak ďalej, aspoň ja tomu tak rozumiem. Neviem, či súhlasí pán poslanec.

Podpredsedníčka SNR p. Keltošová;

Pán poslanec Ásványi. Poslanec L. Asványi:

Súhlasím.

Poslanec M. Ftáčnik;

Takže bude to zaradené na miesto, kam to logicky patrí.

K diskusnému príspevku pána poslanca Haťapku - navrhol, aby počet členov rady bol menší. Chápem to ako pozmeňujúci návrh k bodu spoločnej správy číslo 42, ktorý, ak bude prijatý, je samozrejme, možné meniť. Počty, ktoré sú obsiahnuté v § 8 ods. l písm. b/, c/, d/, teda v písmene a/ zrejme tá zmena možná nebude.

Čo sa týka jeho návrhu, aby riaditež bol členom rady, nepredniesol konkrétnu zmenu, ale chápem ho tak, že chce, aby bod 68 spoločnej správy bol vyňatý zo spoločného hlasovania, pretože ten vlastne ustanovuje, že riaditež nebude členom rady. Takže rozumiem pánovi poslancovi Haťapkovi tak, že navrhuje vyňatie bodu 68 zo spoločnej správy.

K paragrafu 10 pán Haťapka predniesol všeobecnú pripomienku, ktorá, podlá mňa, nemá normotvorný charakter, takže nemôžem sa k nej vyjadriť.

Pán poslanec Balún predniesol konkrétny návrh.

Pán poslanec Košický predniesol návrh na nový odsek 2 § 15 a súčasne nás informoval, že to vylučuje znenie § 10 písm. b/. Po vzájomnej konzultácii túto druhú časť svojej pripomienky stiahol, pretože do § 15 odseku 2 vlastne navrhol, aby štatút rady, ktorú vytvárame, schvažovalo predsedníctvo. Ale to nijako neprotirečí tomu, aby rada podlá § 10 písm. b/ schvažovala štatút televízie a štatút programového pracovníka. Toto sme si vyjasnili, pán Košický návrh stiahol, a ako písm. e/ navrhol to doplnenie, aby rada prerokúvala návrh rozpočtu.

Pán poslanec Kmet navrhol vyňať bod 52 zo spoločného hlasovania. Žiaž, celkom dobre sa to nedá, pretože ako spoločný spravodajca som navrhol prijatie bodu 42 spoločnej správy. V prípade, že tento bod prejde, bod 52 sa nedá celkom dobre uplatniť. Na väzbu týchto dvoch bodov, na ich zásadne odlišnú filozofiu som upozornil už pri predkladaní spoločnej správy, takže buďme si pri hlasovaní o bode 42 vedomí návrhu, ktorý podal pán poslanec Kmeť.

Pán poslanec Hudec dal alternatívny návrh k návrhu pána Košického a podporil filozofiu zákona. Môj konkrétny návrh bol jasný.

Návrh pána poslanca Hamerlíka - prosím, keby sme v bode 32 spoločnej správy opravili znenie, ktoré najmä z technického hžadiska nedáva celkom dobre zmysel, pretože nosiče pamäťových médií sú niečím, čo nedáva rozumné východisko. Chápem to ako nesprávny prepis jeho pripomienky z výboru. Takže bod 32 by znel takto: v § 6 písm. g/ sa slová "akýchkožvek nosičov informácií" nahrádzajú slovami "pamäťové médiá". Potom tento paragraf by upravený znel takto: "Získava, vytvára, realizuje, spracúva a rozmnožuje zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy na pamäťové médiá a vykonáva obchodnú činnosť v tejto oblasti. " Myslím, že slovo "akékožvek" je nadbytočné. Takže bod 32 budeme prijímať v znení, ako ho spresnil pán poslanec Hamerlík. Potom dal konkrétny návrh k § 11 odsek 2.

Ďalšie diskusné príspevky nemali normotvorný charakter, najmä nie faktické poznámky.

Ďakujem za slovo.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi. Pán spoločný

spravodajca, ste pripravený uvádzať jednotlivé body, alebo treba vyhlásiť prestávku?

Poslanec M. Ftáčnik;

Som pripravený, ak poslanci myslia, že je to možné, môžeme pokračovat ďalej.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Najprv hlasuje o všetkom, čo uviedol spoločný spravodajca z výborov, tak ako vždy, a potom budeme hlasovať o ďalších návrhoch.

Prosila by som pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta. Predpokladám, že pani poslankyne sú tu.

Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uvádzali hlasovanie.

Poslanec M. Ftáčnik:

Z prvej skupiny, ktorú som navrhol na spoločné prijatie, treba vyňať bod 42, pretože pán poslanec Kmeť k nemu predložil alternatívu, ktorú by sme mali posúdiť osobitne, aby sa nestratila v tom spoločnom bloku, a bod 68, ku ktorému predložil pozmeňujúci návrh pán poslanec Haťapka. Takže budeme hlasovať, s výnimkou bodu 42 a 68, o tých bodoch spoločnej správy, ktoré som navrhol na prijatie an blok. Prosím, pani predsedajúca, keby ste dali o tom hlasovať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za prijatie vymenovaných bodov tak, ako ich vymenoval pán spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 95 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Konštatujem, že sme skupinu bodov menovaných spravodajcom prijali.

Poslanec M. Ftáčnik:

Prosím teraz, aby sme hlasovali o bode 42, ktorý logicky patril do prvej skupiny, ale bol vyňatý, pretože bol predložený alternatívny návrh. Bod 42 hovorí o vytváraní Rady Slovenskej televízie.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pán spravodajca, prosím vás, keby ste návrh zopakovali. Poslanec M. Ftáčnik:

Myslím, že ten bod netreba čítať, pretože ho poslanci majú pred sebou. Ten bod bol spresnený. V odseku l hovorí o tom, ktorý orgán kožko členov rady menuje, v odseku 2 o funkčnom období a v odseku 3 hovorí o tom, kedy začína funkčné obdobie rady. To je znenie bodu 42 s tým, že sme si vedomí alternatívnych návrhov, ktoré odzneli v rozprave.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Hlási sa pán poslanec Košický. Pán poslanec, ale rozprava bola ukončená.

Poslanec M. Dziak-Košický:

Existujú alternatívne návrhy k § 8, o ktorých máme hlasovať. Pán spravodajca uviedol trochu nepresné informácie, pretože v prípade, ak prijmeme pripomienku číslo 42, potom už pripomienky v bodoch 48, 49 a ďalšie vypadávajú.

Poslanec M. Ftáčnik:

Upozornil som, že sme ich vyňali do osobitného hlasovania.

Poslanec M. Dziak-Košický:

To znamená, že sa vrátime k už prijatému paragrafu. Poslanec M. Ftáčnik:

Toto je pozmeňovací návrh. V pôvodnom návrhu navrhovateža bol istý návrh. Zmeníme ho, ale ten môžeme meniť do nekonečna na základe diskusie, ktorú predniesli poslanci. To sa nevylučuje. Takže tu musíme istým spôsobom povedať, ako sa to bude kreovať a k tomu môžeme dodávať dodatky, ktoré odzneli v diskusii. Na tento postup som upozornil. Prijatie bodu 42 neznamená, že už to bude takto presne vyzerať. Ďalšie body ho prípadne ešte môžu modifikovať. Na to som upozornil v spoločnej správe. Takže prosím ešte raz, aby sme hlasovali o bode 42 spoločnej správy.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Prezentujme sa, prosím. /Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 42 tak, ako ho uviedol spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 69 poslancov. /


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP